Báo cáo số 3628/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
68
lượt xem
2
download

Báo cáo số 3628/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 3628/BC-BNV về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 88/2003/NĐ-CP, ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và phương hướng bổ sung, sửa đổi nghị định do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 3628/BC-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 3628/BC-BNV Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2007 BÁO CÁO V VI C T NG K T TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN NNH 88/2003/N -CP, NGÀY 30/7/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH V T CH C, HO T NG VÀ QU N LÝ H I VÀ PHƯƠNG HƯ NG B SUNG, S A I NGHN NNH V i ư ng l i c a ng xây d ng n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa làm ti n cho các t ch c h i c a Vi t Nam ngày càng phát tri n và ho t ng có hi u qu . Th c hi n Ch th 42/CT ngày 06/10/1998 c a Ban Ch p hành Trung ương v vi c tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i t ch c và ho t ng c a các h i qu n chúng, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph v t ch c, ho t ng và qu n lý h i thay th Ngh nh s 258/TTg ngày 20/6/1957 c a Th tư ng Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s 102SL/004 ngày 20/5/1957 v quy n l p h i. Ngh nh ã ư c tri n khai g n 5 năm, Ngh nh ã có tác ng sâu s c n tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý h i th i gian qua. Th c hi n công văn s 5642/VPCP-KG ngày 15/10/2004 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c giao B N i v nghiên c u s a i, b sung Ngh nh 88/2003/N -CP c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i (sau ây g i chung là Ngh nh s 88/2003/N -CP) và thông báo s 104/TB-VPTW ngày 09/7/2007 c a Văn phòng Trung ương ng v k t lu n c a ng chí Trương T n Sang, y viên B Chính tr , thư ng tr c Ban Bí thư t i bu i làm vi c v i Liên hi p các h i khoa h c k thu t Vi t Nam giao B N i v ch trì, ph i h p v i Liên hi p các h i khoa h c k thu t Vi t Nam t ch c t ng k t Ngh nh 88/2003/N -CP. M c tiêu t ng k t nh m: ánh giá k t qu vi c th c hi n Ngh nh, nh ng m t ư c cũng như h n ch c a Ngh nh 88/2003/N -CP ki n ngh Chính ph s a i m t s i u nh m t o i u ki n cho h i phát tri n b n v ng ng th i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c áp ng v i c i cách hành chính và yêu c u l p h i c a công dân, t ch c Vi t Nam phù h p v i quá trình h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam t o s c m nh c ng ng óng góp vào công cu c phát tri n t nư c. n nay, B N i v ã ph i h p cùng Liên hi p các h i khoa h c k thu t Vi t Nam ti n hành xong vi c i u tra xã h i h c v t ch c, ho t ng và qu n lý h i ph c v cho vi c t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 88/2003/N -CP (có báo cáo phân tích s li u kh o sát kèm theo), B N i v xin ư c báo cáo Th tư ng Chính ph như sau: I. K T QU C A VI C TH C HI N NGHN NNH 88/2003/N -CP
 2. 1. Công tác t ch c tri n khai quán tri t Ngh nh - s m ưa Ngh nh vào th c hi n, sau khi Chính ph ban hành Ngh nh, B N i v ã ban hành Thông tư s 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 88/2003/N -CP quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. - Sau khi có Thông tư hư ng d n, B N i v ã ph i h p v i các cơ quan trung ương, a phương cũng như các h i t ch c t p hu n v n i dung Ngh nh. - B N i V ti n hành kh o sát, ánh giá v t ch c, ho t ng và qu n lý h i trong th i kỳ i m i. ây là d p t t ph bi n, tuyên truy n và tri n khai th c hi n Ngh nh các c p chính quy n và các h i trong c nư c. - Các b ngành hư ng d n v t ch c, ho t ng i v i các h i ho t ng trong lĩnh v c do b ngành qu n lý. Có th nói r ng trong g n 5 năm, vi c tri n khai Ngh nh ã ti n hành khá ng b c TW, a phương và các h i. Qua vi c tri n khai th c hi n Ngh nh ã nâng cao ư c nh n th c trong cán b , nhân dân, h i, các h i viên v pháp lu t v h i cũng như vai trò c a h i trong giai o n m i c a t nư c. 2. V công tác t ch c h i: a) V thành l p h i: S lư ng h i thành l p tăng nhanh c trung ương và a phương. Theo s li u th ng kê n tháng 7 năm 2003 ch có 253 h i có ph m vi ho t ng toàn qu c, n nay có 364 h i, tăng 111 h i, t c hơn 30% so v i s h i ư c thành l p t năm 1946 t i nay. Các h i có ph m vi ho t ng toàn qu c ư c thành l p th i gian qua ch y u là các h i ngh nghi p (khoa h c k thu t) theo chuyên ngành sâu, hi p h i c a các t ch c kinh t chi m 87% s h i ư c thành l p trong th i gian qua. a phương s h i ư c thành l p tăng m t cách áng k , cho n nay theo th ng kê UBND c p t nh cho phép thành l p 6641 h i, trong ó 2625 h i có ph m vi ho t ng t i các t nh thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là t nh), có 1032 h i có ph m vi ho t ng c p huy n, 2784 h i có ph m vi ho t ng c p xã. Các h i ư c thành l p a phương trong th i gian g n 5 năm qua ch y u là các h i có ph m vi ho t ng c p huy n và xã. Các h i a phương, qua th ng kê cũng cho th y nơi nào khoa h c k thu t, văn hóa xã h i, kinh t phát tri n thì nơi ó phát tri n nhanh và nhu c u l p h i l n: Thành ph H Chí Minh có 553 h i bao g m 114 h i có ph m vi ho t ng toàn thành ph , 88 h i có ph m vi ho t ng t i qu n, huy n, 314 h i có ph m vi ho t ng t i phư ng. Thành ph Hà N i có 819 h i trong ó có 110 h i có ph m vi ho t ng thành ph , 67 h i ho t ng c p qu n, huy n và 714 h i có ph m vi ho t ng c p xã, phư ng. S lư ng h i thành l p ngày càng nhi u, áp ng yêu c u l p h i c a nhân dân và xu th h i nh p. i u này ph n ánh úng v i tình hình phát tri n c a t nư c. Chính vì v y, khi ư c h i ý ki n ánh giá v vi c thành l p h i t năm 2003 n nay cho th y: 79% cán b ư c h i ý ki n cho r ng g n 5 năm qua s h i ã tăng lên m t cách rõ
 3. r t, g n 80% cho r ng vi c tăng s h i th i gian qua do tác ng c a 2 y u t chính ó là: s ra i c a Ngh nh 88 và do xu th th i i. Khi ư c h i ý ki n d báo xu th h i trong th i gian t i có t i g n 54% s ngư i ư c h i ý ki n u cho r ng s h i s tăng m nh. - V xây d ng cơ c u t ch c h i Các h i sau khi ư c t p hu n, ã nh n th c rõ n i dung c a Ngh nh cũng như v v trí, vai trò c a h i trong quá trình phát tri n t nư c, ư ng l i c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v h i. Các h i c trung ương và a phương u ti n hành c ng c l i t ch c, ki n toàn ban lãnh o h i: ban ch p hành, ban thư ng v , các ban chuyên môn, các t ch c d ch v thu c h i. c bi t các Liên hi p h i có s chuy n bi n r t m nh trong công tác c ng c t ch c h i, làm cho Liên hi p h i m nh lên tr thành u m i ph i h p và i u hòa các ho t ng c a các h i thành viên. Theo báo cáo, ph n l n các h i u xây d ng quy ch làm vi c ban ch p hành, ban thư ng v (75% s h i), m t s h i ã xây d ng quy ch ng x o c ngh nghi p c a h i viên, ban hành quy ch qu n lý các ơn v thu c h i. b) V biên ch và kinh phí ho t ng n nay theo th ng kê còn 23/364 h i trung ương ư c Nhà nư c c p biên ch và kinh phí. S biên ch ang gi m, n u năm 2003 các h i TW có hơn 400 biên ch , nay còn 320 biên ch , kinh phí ho t ng ư c Nhà nư c h tr ngày m t tăng theo chi u hư ng c p theo d án, chương trình, tài h tr các ho t ng h i g n v i nhi m v c a Nhà nư c. a phương, còn duy trì 635 h i ư c c p kinh phí ho t ng và biên ch kho ng 3172 ngư i. Song s biên ch gi m, nhi u t nh chuy n t vi c giao biên ch sang ch khoán ho c giao ch tiêu chuyên trách các h i t thuê h p ng làm vi c. Hi n nay nhi u h i ã t trang tr i ngu n kinh phí ho t ng thông qua s óng h i phí c a h i viên, kinh phí t cung ng d ch v và kinh phí t s h tr c a Nhà nư c và các t ch c khác. M t s h i nh n ư c tài tr t các t ch c phi chính ph nư c ngoài ang ho t ng t i Vi t Nam. M t s h i ã có kh năng tham gia cùng Nhà nư c gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i lao ng: Hi p h i xu t khNu th y s n hi n có 30 chuyên trách, 190 các ơn v d ch v tr c thu c Liên hi p h i Khoa h c k thu t ã ti p nh n gi i quy t hàng ngàn lao ng có công ăn vi c làm n nh ch y u là các sinh viên t t nghi p các trư ng i h c, các nhà khoa h c. c) V tr s h i Theo quy nh c a Ngh nh, các h i u ph i có tr s , do ó hi n nay h u h t các h i u có tr s giao d ch, theo th ng kê có 30% h i có tr s do nhà nư c h tr , 10% thuê, 3% là t có, còn l i là mư n c a h i viên. 3. V ho t ng h i Hi n nay h i c a Vi t Nam ang ho t ng trên t t c các lĩnh v c i s ng xã h i. Bư c u ho t ng ã mang l i hi u qu thi t th c. Chính vì v y 62% cán b qu n lý
 4. h i khi ư c h i u ánh giá h i ho t ng có hi u qu , có th th y trong th i gian qua ho t ng c a h i t p trung vào ho t ng sau: a) Tham gia tích c c ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, khoa h c k thu t, th d c th thao, t thi n nhân o, các h i ã t p trung vào các ho t ng sau: - Thành l p ho c b o tr cho s ra i và ho t ng c a nhi u trư ng dân l p các c ph ct i h c, trung h c, ti u h c, m u giáo. - L p các cơ s ào t o nâng cao trình cho h i viên và xã h i t o nên phong trào h c t p tin h c, ngo i ng ho c thành l p trung tâm giáo d c c ng ng các xã, xây d ng phong trào “xã h i h c t p”. - M các h i thi Olympic qu c gia, qu c t nh m ào t o, phát hi n nhân tài cho t nư c. - Thông qua báo, t p chí c a h i tuyên truy n nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho h i viên c a h i và xã h i. Cho n nay h u h t các h i trung ương u có t p chí, m t s h i ã ư c xu t b n t báo có uy tín như: Th i báo kinh t , báo dân trí, báo nhân o có tác d ng có tác d ng tuyên truy n giáo d c h i viên và xã h i. b) T ch c t t các d ch v cho h i viên và cho xã h i th c hi n công tác này nhi u h i ã l p ra các t ch c: khoa h c công ngh , b o tr xã h i, qu , tr giúp pháp lý. tri n khai vi c cung ng d ch v cho h i viên và cho xã h i. Theo th ng kê hi n có kho ng hơn 600 t ch c khoa h c công ngh (trong ó Liên hi p các h i khoa h c k thu t Vi t Nam thành l p 190 t ch c) hàng trăm qu , các cơ s b o tr xã h i, hàng ngàn trung tâm giáo d c c ng ng… - Th c hi n ư ng l i c a ng xây d ng n n kinh t th trư ng theo nh hư ng XHCN, các h i ã tham gia tích c c cùng Nhà nư c kh c ph c các khi m khuy t do phát tri n kinh t th trư ng gây ra. H i và các t ch c c a h i tham gia tích c c các ho t ng: + Tham gia xóa ói gi m nghèo, phòng ch ng t n n xã h i, các h i l p ra nhi u t ch c d ch v , tri n khai các công ngh m i vào s n xu t, tham gia cùng Nhà nư c trong chương trình xóa ói gi m nghèo, phòng ch ng b nh t t và t n n xã h i, ch ng kỳ th ngư i nhi m HIV/AIDS. + Chăm sóc s c kh e nhân dân, m các phòng khám b nh ph c v nhân dân. c bi t H i ông y trong nh ng năm qua ã khám ch a b nh cho 1/3 s b nh nhân c nư c n khám và ch a b nh. Công tác b o v h i viên ã ư c các h i chú ý hơn, các h i ã xác nh ây là trách nhi m c a h i, nhi u h i lên ti ng b o v h i viên mình trư c pháp lu t. Nhi u h i ã l p ban h i viên theo dõi, giúp h i viên. c bi t các hi p h i c a các t ch c kinh t trong nh ng năm qua ã làm t t công tác b o v h i viên c a mình trong tranh ch p thương m i qu c t . Các hi p h i m t m t thay m t h i viên b o v quy n l i h i viên trư c các v ki n như cá, tôm, xe p, may m c… M t khác, Hi p h i làm
 5. t t công tác xúc ti n thương m i, tư v n cho thành viên c a mình s n xu t kinh doanh sao cho phù h p pháp lu t qu c t và tiêu chuNn k thu t vư t qua hàng rào k thu t do các nư c t ra. Nhi u h i ã thành l p ban pháp lu t hay trung tâm pháp lý giúp các h i viên c a mình h i nh p vào n n kinh t th gi i. c) Tham gia r t tích c c trong vi c xây d ng Nhà nư c pháp quy n - Tích c c tham gia vào công vi c c i cách hành chính c a Chính ph thông qua vi c tích c c óng góp cho vi c xây d ng các văn b n pháp quy m ư ng cho kinh t phát tri n, ơn gi n hóa các th t c hành chính t o i u ki n cho các doanh nghi p ra i và phát tri n. M t s h i ã ư c Nhà nư c tin tư ng và giao cho nghiên c u, xu t và trình các d án lu t như: H i Lu t gia ư c giao xây d ng Lu t v chưng c u dân ý, H i ngư i cao tu i v i Lu t ngư i cao tu i, H i Ch th p v i Lu t ch th p . - Tích c c tham gia trong vi c xây d ng cơ ch chính sách. - Công tác tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i ã ư c các h i ch ng tham gia góp ý v i cơ quan nhà nư c trong vi c xây d ng k ho ch chi n lư c phát tri n, các công trình l n c p qu c gia, nh ng ý ki n c a h i ư c cơ quan nhà nư c ti p thu ch nh s a văn b n cho phù h p. - Ch ng xu t nhi u sáng ki n và tham gia cùng cơ quan nhà nư c phòng ch ng tham nhũng như T ng h i Xây d ng hàng năm công b các công trình xây d ng không t yêu c u. - Ch ng xu t ho c tham gia cùng Nhà nư c xây d ng các phong trào l n: rèn luy n s c kh e, th thao, xây d ng xã h i h c t p, phong trào sáng ki n c i ti n k thu t. d) Ho t ng t thi n nhân o - ây là ho t ng khá n i b t c a các h i trong th i gian qua, c bi t các h i chuyên làm t thi n nhân o như: H i Ch th p , H i b o tr ngư i tàn t t và tr m côi… Nhi u phong trào c a các h i tr thành phong trào c a qu c gia như: ngư i ngư i làm vi c thi n, nhà nhà làm vi c thi n. Các h i tích c c giúp ngư i nghèo, ngư i tàn t t, ngư i b t h nh… - T ch c ư c nhi u cu c quyên góp v i kinh phí khá l n ng h ngư i nghèo. c bi t như Qu b o tr n n nhân ch t c da cam trong nhi u năm qua ã quyên góp hàng trăm t ng giúp các n n nhân b nhi m ch t c da cam. - Vi c c u tr thiên tai ư c các h i tham gia tích c c. - Nhi u h i ã t ch c các phòng khám ch a b nh mi n phí cho nhân dân. ) Ho t ng i ngo i - Th c hi n ư ng l i i ngo i c a ng, các h i Vi t Nam ã th c hi n nghiêm ch nh ư ng l i i ngo i c a ng:
 6. + Theo báo cáo hi n có 193 h i có ph m vi ho t ng toàn qu c, có quan h v i các t ch c qu c t chi m t l hơn 60% và 64 h i có d án v i t ch c phi chính ph nư c ngoài chi m 24%. Các h i a phương có d án v i t ch c phi chính ph nư c ngoài ít hơn chi m 16%. + Ho t ng h p tác h u ngh ã ư c ti n hành úng pháp lu t, úng quy nh nhà nư c, ã làm b n bè hi u và ng h ta hơn. 4. V công tác qu n lý nhà nư c v h i Cùng v i vi c ph bi n, tăng cư ng nh n th c cho cán b qu n lý nhà nư c cũng như các h i v Ngh nh 88/2003/N -CP, các cơ quan qu n lý nhà nư c ã t p trung công tác qu n lý h i: a) T p trung ki m tra, u n n n ưa ho t ng h i theo úng pháp lu t: Công tác này ư c B N i v , UBND c p t nh (thông qua S N i v ) th c hi n thư ng xuyên liên t c: - Rà soát l i các h i ư c thành l p trư c ây chưa úng quy nh nhà nư c hư ng d n các h i làm th t c thành l p l i. - Kiên quy t l p l i tr t t v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. + Các h i ư c thành l p úng pháp lu t, h u h t các h i u có i u l riêng và ư c c p chính quy n phê duy t. + Các h i quá th i gian ih i u ư c nh c nh ph i t ch c ih i c ng c h i. + Công tác thanh tra ki m tra ti n hành thư ng xuyên có tác d ng nh c nh h i ho t ng úng quy nh. Qua công tác thanh tra, ki m tra ã ưa các ho t ng h i vào n n p úng hư ng theo quy nh pháp lu t. Hàng năm các h i u th c hi n báo cáo v t ch c, ho t ng c a h i, qua ó các cơ quan nhà nư c có thông tin v ho t ng c a h i. + Hàng năm u ti n hành sơ k t t ch c, ho t ng và qu n lý h i trên a bàn. b) Các b , ngành ã tích c c h tr h i: - H u h t B , ngành ã cung c p thông tin cho h i v chi n lư c phát tri n ngành t o i u ki n h i tham gia. - M t s b , ngành m nh d n giao tài nghiên c u khoa h c cho h i như B Khoa h c công ngh hàng năm giao cho Liên hi p các h i khoa h c k thu t nhi u tài, t ng giá tr trên 20 t ng/năm. - T o i u ki n cho h i tham gia tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i i v i các chương trình, tài, pháp lu t, chính sách ngành. M t s b ã m i i di n h i tham gia các ban so n th o lu t, pháp l nh, ngh nh… M t s b ngành ã m nh d n giao
 7. h i c p ch ng ch hành ngh như B Tài chính giao cho H i Ki m toán hành ngh hay B Giao thông v n t i giao cho Hi p h i ch tàu c p ch ng ch ch ng nh n nghi p v i v i ngư i i bi n. - Ti n hành thanh tra, ki m tra hư ng d n nghi p v i v i h i ho t ng trong lĩnh v c do b qu n lý và phân công b ph n tham mưu giúp b qu n lý nhà nư c i v i h i. - M t s b ngành ã ban hành thông tư hư ng d n ho c thông tư liên t ch ho c văn b n th a thu n v m i quan h gi a b và h i, theo th ng kê hi n có 20 b ngành ã có các hình th c văn b n quy nh v m i quan h gi a B v i các h i ho t ng lĩnh v c b ngành qu n lý. - Nhi u b ngành t o i u ki n h tr cơ s v t ch t, cán b cho h i ho t ng, c bi t là các s ngành a phương ã t o i u ki n cho các h i ho t ng trong lĩnh v c do s qu n lý v tr s , cán b … c) Chính ph : ã ban hành nhi u văn b n pháp quy t o i u ki n cho h i ho t ng như: Quy t nh s 21/2003/Q -TTg ngày 29/01/2003 v ngân sách Nhà nư c h tr cho các t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c và Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 v ban hành quy ch qu n lý và s d ng vi n tr Phi Chính ph nư c ngoài, c bi t g n ây Chính ph ban hành Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25/05/2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích, phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p và các văn b n hư ng d n. ây là văn b n r t quan tr ng t o i u ki n cho các h i ho t ng có hi u qu , thông qua h th ng chính sách: thu , t, kinh phí th c hi n các án nhà nư c. Trong quá trình theo dõi th y m t s k t qu cũng như h n ch trong t ch c, ho t ng và qu n lý h i do tác ng c a Ngh nh 88 như sau: M t là, v m t ư c, Ngh nh 88/2003/N -CP ra i ã có tác ng sâu s c n s hình thành và phát tri n c a h i trong g n 5 năm qua, ó là: s h i tăng nhanh ch y u là các h i ngh nghi p và hi p h i c a các t ch c kinh t nh m ph c v cho quá trình phát tri n kinh t và h i nh p kinh t qu c t . Các h i ã ư c c ng c v t ch c và ho t ng theo hư ng chuyên môn hóa, chuyên nghi p hóa. Các h i cũng ã quan tâm hơn công vi c c ng c t ch c h i: xây d ng quy ch t ch c ho t ng c a ban ch p hành, ban thư ng v , qu n lý ơn v tr c thu c; M t s h i ã xây d ng quy t c ng x o c ngh nghi p c a h i. Các h i ã ch ng tìm ki m ngu n kinh phí ho t ng, ti n t i t ch m nh hơn. H i ch ng tri n khai ch trương xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao, t thi n nhân o, ã ch ng hơn trong cung ng d ch v cho h i viên và cho xã h i góp ph n cùng Nhà nư c kh c ph c nh ng khi m khuy t c a vi c phát tri n n n kinh t th trư ng như xóa ói gi m nghèo, chăm sóc s c kh e c ng ng, t thi n nhân o, phát huy giá tr b n s c văn hóa dân t c… Các h i quan tâm nhi u hơn ph c v cơ s , phát tri n c ng ng và quan tâm n ho t ng b o v h i viên. Trong công tác t thi n nhân o, h p tác qu c t ã có nhi u ti n b t k t qu cao.
 8. Công tác qu n lý nhà nư c i v i h i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chú ý kiên quy t l p l i tr t t , các h i thành l p úng quy nh nhà nư c, i u l ph i ư c phê duy t, các h i hàng năm ph i báo cáo v t ch c ho t ng. Nhi u b ngành quan tâm t o i u ki n cho h i ra i và ho t ng úng hư ng, giao cho h i làm công tác tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i, m t s b chuy n giao cho h i m nh n các d ch v công. Chính ph và các b ngành ã ban hành m t s cơ ch , chính sách t o s ng b trong vi c tri n khai Ngh nh. Hai là, tuy nhiên, bên c nh m t tích c c trong t ch c, ho t ng và qu n lý h i b c l h n ch : - Trong năm qua, nhi u h i m i ư c thành l p, song ho t ng c a h i chưa áp ng yêu c u c a nhân dân, nhi u h i còn l i Nhà nư c, ngh Nhà nư c h tr , chưa ch ng th c hi n phương hư ng cũng như các chương trình ho t ng c a h i ra. - Ho t ng c a h i còn thi u tính b n v ng. M t s h i có bi u hi n l i d ng ho t ng h i ki m l i. M t s h i chưa tìm ư c n i dung và phương th c ho t ng phù h p do ó ho t ng không có hi u qu . - Công tác qu n lý nhà nư c v h i có lúc, có nơi còn lơi l ng, chưa th c s t o i u ki n cho h i ra i và nh hư ng ho t ng úng pháp lu t, ho c can thi p quá sâu v t ch c h i, chưa tôn tr ng tính t ch , t qu n c a h i. - Công tác phân công qu n lý h i chưa c th gi a các cơ quan d n n ch ng chéo, ùn Ny nhau, khi n cho vi c qu n lý h i thi u th ng nh t, ch t ch . - Ngh nh 88/2003/N -CP có tác ng thi t th c, t o i u ki n cho s ra i và phát tri n h i, tuy nhiên trong quá trình th c hi n do tình hình phát tri n nhanh c bi t khi chúng ta tr thành thành viên c a T ch c thương m i th gi i thì m t s quy nh không còn phù h p. Do ó, c n b sung và s a i s m. II. ÁNH GIÁ V N I DUNG NGHN NNH 88/2003/N -CP T khi ưa Ngh nh 88/2003/N -CP vào th c hi n, chúng ta ã t ư c m t s k t qu trên c 3 m t v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. Có th nói r ng Ngh nh 88/2003/N -CP ã có tác ng sâu s c t i quá trình hình thành, phát tri n h i Vi t Nam. th y rõ k t qu c a vi c th c hi n Ngh nh 88/2003/N -CP và nh ng v n quy nh trong Ngh nh như th t c, i u ki n thành l p, nhi m v , quy n h n c a h i, phân công qu n lý h i, qu n lý nhà nư c h i c bi t là qu n lý b ngành i v i h i có phù h p không; B N i v ã hư ng d n UBND các t nh t ng k t ánh giá vi c th c hi n Ngh nh và ph i h p v i Liên hi p các h i khoa h c k thu t Vi t Nam t ch c i u tra xã h i h c v các v n quy nh c a Ngh nh 88/2003/N - CP. Qua vi c kh o sát, t ng k t và i u tra xã h i h c, cho th y nh ng nguyên nhân t k t qu và h n ch khi th c hi n Ngh nh như sau: 1. Ngh nh 88/2003/N -CP v cơ b n ã th ch hóa ư c ch trương c a ng và pháp lu t c a nhà nư c, b o m quy n l p h i c a công dân theo Hi n pháp quy nh
 9. và ư ng l i xây d ng n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa cũng như ch trương c i cách hành chính là Nhà nư c d n chuy n giao d ch v công cho h i và t ch c phi chính ph ; 2. Vi c tri n khai sâu r ng Ngh nh 88/2003/N -CP ã th hi n s quan tâm c a ng. Dư i s lãnh o c a c p y ng, chính quy n các c p ã tri n khai t p hu n Ngh nh khá sâu r ng t trung ương n a phương; Kh o sát ánh giá v t ch c, ho t ng h i, qua ó ã nâng cao nh n th c c a cán b ng, Nhà nư c, cán b h i, h i viên v vai trò c a h i trong s nghi p xây d ng và phát tri n t nư c. Do ó công tác c ng c xây d ng h i, qu n lý h i ã ư c chú ý làm cho h i ho t ng úng hư ng và có hi u qu , các h i ã ch ng tham gia cùng Nhà nư c xóa ói gi m nghèo, chăm sóc s c kh e cho nhân dân, phòng ch ng t n n xã h i, b o v b n s c văn hóa dân t c góp ph n xây d ng t nư c. Ho t ng c a h i góp ph n n nh xã h i và ư c ánh giá cao; 3. Cùng v i vi c tri n khai Ngh nh 88/2003/N -CP, Nhà nư c ã ban hành ng b các cơ ch chính sách t o i u ki n cho h i ho t ng có hi u qu , làm cho ho t ng c a h i g n v i c ng ng, tăng cư ng cung ng d ch v cho xã h i và h i viên ã làm cho h i và h i viên có s g n k t hơn; 4. Các quy nh trong Ngh nh 88/2003/N -CP nhìn chung là phù h p v i i u ki n th c t , phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i. i u này ã ư c ph n ánh trong i u tra xã h i h c và t ng k t c a các UBND t nh (xem ph l c); Qua quá trình kh o sát và i u tra xã h i h c cho th y: h u h t các quy nh c a Ngh nh 88/2003/N -CP u nh n ư c s ng tình nh t trí cao c a ngư i ư c h i ý ki n. Trong s r t nhi u v n ư c ưa ra trong phi u kh o sát, các cán b h i và cán b qu n lý ánh giá cao: “quy nh v sáp nh p, h p nh t và gi i th h i”. Các cán b h i u th hi n rõ s ng h r t l n cho r ng: “ i u ki n thành l p h i, quy nh v t ch c ho t ng h i; quy nh v quy n và nghĩa v ” là y và h p lý. Nhóm v n dành ư c s ng tình l n ti p theo là: “quy nh v qu n lý nhà nư c i v i h i.” Quy nh dành ư c s quan tâm th p hơn là “quy nh qu n lý nhà nư c c a b , cơ quan ngang b i v i h i là rõ ràng và h p lý” là m c v a ph i (có ph l c kèm theo); 5. Tuy nhiên, trong quá trình thu th p ý ki n, kh o sát, t ng k t c a các t nh thành ph tr c thu c trung ương, B N i v th y có m t s v n c n nghiên c u s a i cho phù h p v i tình hình th c t trong xu th h i nh p kinh t qu c t và c i cách hành chính hi n nay, nh t là khi chúng ta gia nh p T ch c thương m i th gi i - WTO, ng th i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c nh m t o i u k n cho h i c ng c t ch c và nâng cao hơn hi u qu ho t ng c a h i, ó là: M t, th t c thành l p h i. - V th t c thành l p ban v n ng c n quy nh cho phù h p xu th CCHC là m t c a, ơn gi n hóa th t c các h i khi mu n thành l p không ph i liên h v i nhi u cơ quan. M t khác, c n tăng cư ng trách nhi m cho cơ quan có thNm quy n cho v n cho phép l p h i. ban v n ng ho t ng úng hư ng, có hi u qu , vai trò c a trư ng ban v n ng h i là quan tr ng, do ó c n quy nh v tiêu chuNn c a ngư i ng u ban v n ng.
 10. - V h sơ thành l p h i c n quy nh c th hơn nh t là gi i trình v vi c xác nh n tr s , tài s n h i sao cho rõ ràng, tránh vi c hi u nh m và áp d ng không úng. Hai, hi n nay theo báo cáo a phương thì các h i c p xã, huy n ư c phát tri n nhanh trong th i gian g n ây. Xu th phát tri n các h i c p huy n, xã s ngày càng phát tri n vì ho t ng c a h i ch y u là hư ng t i cơ s , c ng ng, do ó c n nghiên c u phân c p cho h p lý m b o: - H i có i u ki n ti p c n cơ quan chính quy n; - Chính quy n a phương qu n lý sát hơn; - Phù h p v i ch trương phân c p c a nhà nư c. Chính vì v y, khi ư c h i ý ki n có nên phân c p cho c p huy n qu n lý h i, thì có t i 81,7% cán b qu n lý c p t nh u ngh nên cho phép y ban nhân dân c p t nh y quy n cho UBND c p huy n cho phép thành l p h i; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i có ph m vi ho t ng trong xã. Ba, v i chính sách xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa, khoa h c, th d c th thao, t thi n nhân o, các h i ngày càng ch ng tham gia vào giúp Nhà nư c gi i quy t các v n xã h i như xóa ói gi m nghèo, phòng ch ng t n n xã h i, chăm sóc b o v tr em, s c kh e c ng ng, giáo d c công dân, khôi ph c văn hóa truy n th ng dân t c, c bi t th c hi n ch trương c a Ngh quy t c a ng X: “H tr và khuy n khích các ho t ng không vì l i nhu n mà vì nhu c u và l i ích c a nhân dân. Nh ng t ch c này ư c Nhà nư c y quy n th c hi n m t s nhi m v cung ng d ch v công v i s giám sát c a c ng ng”. Nhi u h i ã tham gia cung ng d ch v công, do ó c n nghiên c u b sung thêm quy n c a h i làm th nào h i ch ng phát huy vai trò tích c c c a mình tham gia gi i quy t các v n xã h i. B n, trong nh ng năm qua, nh s quan tâm t o i u ki n c a các b ngành, các h i ã có i u ki n ho t ng có hi u qu . Song c n nghiên c u quy nh cho rõ trách nhi m c a b ngành, tránh tình tr ng h i hi u l m b là cơ quan ch qu n c a h i, do ó l i, ho c òi h i b ngành v kinh phí ho t ng, cơ s v t ch t, ng th i tránh quan ni m c a m t s b ngành coi h i như là cơ quan c p dư i, do ó can thi p sâu vào t ch c cán b và ho t ng c a h i. Năm, năm 2006 Vi t Nam ã gia nh p T ch c thương m i th gi i WTO, nhi u quy nh v quan h qu c t c a h i thay i. c bi t khi th c hi n chính sách c a ng, Nhà nư c i v i vi c phát tri n kinh t như c ph n hóa, bán khoán, cho thuê, phát hành ch ng khoán. Nhi u t ch c kinh t c a Vi t Nam hi n ang mang y u t nư c ngoài. Do ó, c n nghiên c u vi c k t n p h i viên có y u t nư c ngoài vào hi p h i c a các t ch c kinh t c a Vi t Nam (có 72% cán b qu n lý ng ý v i ngh này) sao cho phù h p v i th c t , ng th i ph i m b o cho hi p h i ph i là c a Vi t Nam và ph i b o v quy n l i c a Vi t Nam. III. KI N NGHN S A IM TS I U C A NGHN NNH S 88/2003/N - CP
 11. Ngh nh 88 ra i và ư c tri n khai ng b t trung ương n a phương ã t ư c m t s k t qu trong t ch c, ho t ng và qu n lý h i. Tuy nhiên, bư c vào th i kỳ m i c a quá trình phát tri n t nư c, khi chúng ta ang ti n hành CCHC và h i nh p sâu vào n n kinh t th gi i, thì m t s i u quy nh t i Ngh nh 88/2003/N -CP chưa phù h p. Chính vì v y, trong Thông báo s 104 c a ng chí Trương T n Sang, y viên B Chính tr , thư ng tr c Ban Bí thư khi làm vi c v i Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Vi t Nam ã yêu c u s m t ng k t Ngh nh 88/2003/N -CP và Th tư ng Chính ph có công văn s 5642/VPCP-KG thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph ngày 15/10/2004 giao B N i v s m nghiên c u s a i m t s i u c a Ngh nh 88/2003/N -CP. Th c hi n ý ki n c a ng và Chính ph , B N i v ã ph i h p v i Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Vi t Nam ti n hành i u tra xã h i h c v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. B N i v ã ngh UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ng k t vi c th c hi n Ngh nh 88/2003/N -CP. Qua i u tra xã h i h c khi ư c h i nên s a i Ngh nh 88/2003/N -CP như th nào, thì 87% ý ki n ư c h i ngh s a m t s i u nh m t o i u ki n thu n l i cho h i ra i, phát tri n song ph i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c. 1. Yêu c u c a vi c s a i, b sung Ngh nh 88/2003/N -CP a) Ph i b o m quy n l p h i c a công dân và th c hi n ơn gi n hóa th t c thành l p h i theo tinh th n c i cách hành chính. b) Vi c s a i áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t , t o i u ki n h i ho t ng úng hư ng, có hi u qu . c) Công tác qu n lý ph i ch t ch , có s phân công phù h p gi a các cơ quan nhà nư c. 2. M c tiêu s a i, b sung Ngh nh 88/2003/N -CP Vi c s a i, b sung c n t p trung s a i m t s i u th t s c n thi t nh m t o i u ki n cho h i ra i và phát tri n, ho t ng có hi u qu , ng th i tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v h i nh m áp ng yêu c u l p h i c a công dân, t ch c Vi t Nam phù h p v i chương trình c i cách hành chính và h i nh p kinh t qu c t t o nên s c m nh c ng ng góp ph n vào công cu c phát tri n t nư c. 3. M t s n i dung chính s a i, b sung: a) B sung, s a i v th t c thành l p h i - B sung 1 kho n vào i u 7 quy nh tiêu chuNn ngư i ng u Ban v n ng thành l p h i. Trong th c t vai trò c a ngư i ng u ban v n ng thành l p h i r t l n, a s ngư i ng u ban v n ng thành l p h i sau này ư c i h i b u gi vai trò ngư i ng u h i. ban v n ng ho t ng úng hư ng, có hi u qu và phù h p v i xu th h i nh p hi n nay, do ó, c n b sung m t kho n vào i u 7 quy nh tiêu chuNn c a ngư i ng u ban v n ng như sau:
 12. “Ngư i ng u ban v n ng thành l p h i là công dân Vi t Nam, có lý l ch rõ ràng, có năng l c hành vi dân s y , có hi u bi t, uy tín trong lĩnh v c h i ho t ng, tr nh ng ngư i ang b truy c u trách nhi m dân s ho c b tòa án tư c m t s quy n công dân có liên quan”. ây cũng là tiêu chuNn c a ngư i ng u h i, do ó, b sung vào kho n 2 i u 13 Ngh nh 88/2003/N -CP quy nh v tiêu chuNn ngư i ng u h i. -S a i, b sung quy nh v h sơ xin phép thành l p h i: Kho n 6 i u 8 Ngh nh 88/2003/N -CP v h sơ xin phép thành l p h i quy nh: “Các văn b n xác nh n tr s và tài s n h i”. Tuy nhiên, ây là quá trình ang xin phép thành l p, do ó ơn gi n hóa th t c nên quy nh rõ hơn i u này tránh hi u l m, vì v y s a i như sau: “Các văn b n xác nh n tr s và b n kê khai tài s n mà các sáng l p viên t nguy n óng góp”. b) V thNm quy n cơ quan cho phép thành l p h i; chia; tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i T ng k t vi c th c hi n Ngh nh 88/2003/N -CP v a qua cho th y nơi nào kinh t , xã h i, khoa h c, k thu t, văn hóa phát tri n thì nhu c u l p h i tăng c bi t và các h i có ph m vi ho t ng xã, phư ng. Do ó, t o i u ki n cho vi c qu n lý h i t t hơn, chính quy n c p huy n có i u ki n ti p c n qu n lý h i, ngh Chính ph cho phép Ch t ch UBND c p t nh m t s t nh có nhu c u l p h i l n, UBND c p huy n có năng l c qu n lý có th y quy n cho Ch t ch UBND c p huy n m nh n thNm quy n này. Do ó, b sung kho n 2 i u 15 d th o Ngh nh s a i Ngh nh 88/2003/N -CP theo hư ng: “Căn c vào tình hình th c t a phương, ch t ch UBND c p t nh y quy n Ch t ch UBND c p huy n công nh n ban v n ng thành l p h i; cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i có ph m vi ho t ng trong xã”. c) S a im ts i m v quy n c a h i - S a i, b sung i u 22 theo hư ng t o i u ki n thu n l i cho h i ư c tham gia cung ng d ch v công và c p ch ng ch hành ngh khi h i có tiêu chí do nhà nư c ban hành: + B sung vào kho n 7 i u 22: Ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n nhi m v c a h i. H i ư c tham gia cung ng d ch v công và c p ch ng ch hành ngh khi có tiêu chuNn do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh. + S a kho n 11 cho phù h p vì hi n nay Nhà nư c ban hành pháp l nh v ký k t, th a thu n qu c t c a các t nh thành ph tr c thu c trung ương, t ch c chính tr - xã h i, chính tr - xã h i ngh nghi p, xã h i, xã h i - ngh nghi p Vi t Nam như sau: “H i ư c gia nh p làm h i viên c a các t ch c qu c t tương ng, ư c tham gia ký k t và th c hi n th a thu n qu c t v i các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t”. 4. Phương hư ng hoàn thi n
 13. a) Tăng cư ng công tác ph bi n pháp lu t nh m nâng cao nh n th c c a cán b công ch c, cán b h i, h i viên v vai trò, v trí c a h i trong phát tri n t nư c, qua ó nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t trong t ch c, ho t ng và qu n lý h i. Hư ng d n các h i ho t ng hi u qu và hư ng v cơ s . Các h i c n ch ng tham gia cùng Nhà nư c gi i quy t các v n xã h i t ra. Nhà nư c c n có chương trình nâng cao nh n th c v vai trò c a h i, t ch c phi chính ph trong giai o n m i. b) Nhà nư c ti p t c xây d ng các cơ ch , chính sách ng b nh m t o i u ki n cho h i tham gia m t cách tích c c vào gi i quy t các v n xã h i như: - T o i u ki n tham gia vào các chương trình phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. - M nh d n t ng bư c chuy n giao m t s công vi c cho h i như c p ch ng ch hành ngh , tham gia vào cung ng d ch v công và tư v n, ph n bi n, giám nh xã h i. - T o cơ ch bình ng cho các h i v i các thành ph n kinh t khác có th tham gia trong vi c u th u cung ng d ch v công, nghiên c u khoa h c… - C n nghiên c u s m các chính sách ưu ãi v i các t ch c ho t ng vì l i ích c ng ng không vì l i nhu n. - Hoàn thi n cơ ch chính sách v vi c ngân sách nhà nư c h tr các h i có ho t ng g n v i nhi m v c a nhà nư c. c) i v i các h i: c ng c t ch c h i theo hư ng chuyên môn hóa, chuyên nghi p hóa, nâng cao trách nhi m h i v i h i viên, b o v quy n l i cho h i viên, xây d ng quy t c o c ng x h i viên, xây d ng quy ch qu n lý các t ch c thu c h i ch t ch b o m tính công khai, minh b ch và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t. d) Các cơ quan nhà nư c c n nghiên c u t ng th v h i Vi t Nam trong quá trình i m i và phát tri n, s m hoàn thi n Lu t v h i trình Qu c h i. ) Nghiên c u xây d ng Qu h tr cho các ho t ng c a các h i như: - H tr khuy n khích các h i có án t t g n v i nhi m v phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. - H tr cho các h i có nhi m v do Nhà nư c giao e) C n có s phân công ph i h p v trách nhi m qu n lý nhà nư c v h i gi a cơ quan nhà nư c i v i các ban c a ng m b o s lãnh o c a ng và qu n lý nhà nư c ch t ch i v i t ch c, ho t ng h i. g) ngh các Ban c a ng s m nghiên c u tiêu chí c a t ch c chính tr xã h i, chính tr - xã h i - ngh nghi p làm cơ s cho vi c phân lo i h i có chính sách cho phù h p. h) ngh Ban Bí thư s m t ng k t Ch th 42/CT-TW ngày 6 tháng 10 năm 1998 c a Ban Ch p hành Trung ương v tăng cư ng lãnh o c a ng i v i h i qu n chúng
 14. trên cơ s ó xem xét cho phép k t n p h i viên là doanh nghi p có y u t nư c ngoài làm h i viên c a hi p h i các t ch c kinh t Vi t Nam. Trên ây là k t qu t ng k t tình hình th c hi n Ngh nh 88/2003/N -CP và phương hư ng hoàn thi n Ngh nh trong th i gian t i cho phù h p v i xu th phát tri n và h i nh p, B N i v xin ư c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( BC); - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Lưu: VT, V TCPCP. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản