Báo cáo số 59/BC-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
65
lượt xem
6
download

Báo cáo số 59/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 59/BC-UBND về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 5, 5 tháng đầu năm và các công tác trọng tâm tháng 6 năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 59/BC-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 59/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO HO T NG CH O, I U HÀNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH , TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I THÀNH PH THÁNG 5, 5 THÁNG U NĂM VÀ CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 6 NĂM 2009. I.- HO T NG CH O, I U HÀNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH : 1. Các phiên h p, H i ngh c a y ban nhân dân thành ph : Trong tháng, y ban nhân dân thành ph ã d H i ngh giao ban tr c tuy n v i Chính ph v “Xây d ng và kiên c hóa B nh vi n huy n b ng trái phi u Chính ph ”, “Xây d ng và kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v cho giáo viên b ng v n trái phi u Chính ph ”; v ho t ng i u ph i phát tri n các vùng kinh t tr ng i m. D H i ngh tri n khai các gi i pháp b o m an toàn phòng cháy, ch a cháy và c u h - c u n n; H i th o v phát tri n th trư ng tài chính trên a bàn thành ph ; làm vi c v i oàn công tác c a Ngân hàng Th gi i ánh giá d án V sinh môi trư ng thành ph , lưu v c Nhiêu L c - Th Nghè; H i ngh t ng k t 10 năm th c hi n Ch th s 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 1998 c a B Chính tr (khóa VIII) v th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang, l h i. y ban nhân dân thành ph cũng ã nghe báo cáo tình hình phát tri n kinh t - xã h i thành ph tháng 5, 5 tháng u năm và các công tác tr ng tâm tháng 6 năm 2009; cho ý ki n v vi c áp d ng hình th c thi công ng v n tri n khai các d án u tư xây d ng cơ b n c p bách c a thành ph trong năm 2009; nghe báo cáo án Quy ho ch s n xu t nông nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn n năm 2025; v vi c thNm nh, phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 khu làng ngh cá c nh, hoa lan, cây ki ng t i xã Trung An, huy n C Chi; phương án u tư d án Khu liên h p Th d c th thao R ch Chi c; v ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng khu ô th m i Th Thiêm; tình hình th c hi n d án xây d ng tuy n ư ng s t ô th s 1; d án xây d ng ư ng trên cao s 2 và s 4; nghe báo cáo án s p x p các ơn v ngh thu t công l p. 2. Công tác ban hành các văn b n: Trong tháng 5, y ban nhân dân thành ph ã ban hành 04 Quy t nh quy ph m pháp lu t, 05 Ch th ; Ch t ch y ban nhân dân thành ph ã ban hành 231 Quy t nh cá bi t, 226 Công văn, 14 Báo cáo. Văn phòng y ban nhân dân thành ph ã
 2. ban hành 779 Công văn, 78 Thông báo truy n t k t lu n ch o c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph . Trong ó, có nh ng văn b n quan tr ng như: - Ch th s 06/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 v phát ng phong trào thi ua yêu nư c l p thành tích k ni m các ngày l l n trong hai năm 2009-2010; - Ch th s 07/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 v Ny m nh các bi n pháp phòng ng a d ch b nh cúm A (H1N1) ngư i trên a bàn thành ph H Chí Minh; - Ch th s 08/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 v Ny m nh công tác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph ; - Ch th s 09/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 v t ch c các kỳ thi t t nghi p ph thông năm h c 2008-2009 và công tác tuy n sinh năm 2009-2010 trên a bàn thành ph H Chí Minh; - Ch th s 10/2009/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 v tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i vũ khí, v t li u n và công c h tr trên a bàn thành ph H Chí Minh; - Quy t nh s 35/2009/Q -UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 ban hành Quy nh v trình t , th t c công nh n và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i t ch c ang s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh; - Quy t nh s 36/2009/Q -UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 ban hành Quy ch ph i h p liên ngành gi i quy t h sơ công nh n và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c ang s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh; - Quy t nh s 37/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 v c m và h n ch xe cơ gi i ba bánh và xe thô sơ ba, b n bánh lưu thông trong khu v c n i ô và trên các qu c l thu c a bàn thành ph H Chí Minh; Ngoài ra, y ban nhân dân thành ph cũng ã phê duy t danh m c d án u tư trong nư c thu c Chương trình kích c u thông qua u tư trên a bàn thành ph ( t 1/2009); duy t ơn giá t nông nghi p xen k khu dân cư tính b i thư ng trong d án u tư xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây trên a bàn qu n 9; ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Ch th s 09- CT/TU ngày 23 tháng 10 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành y v tăng cư ng lãnh o công tác phòng cháy ch a cháy và c u h - c u n n trên a bàn thành ph . II.- TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I THÁNG 5, 5 THÁNG U NĂM 2009 : 1. Kinh t : 1.1. Các ngành d ch v : a) Thương m i:
 3. Trư c tình hình suy gi m kinh t , th c hi n ch trương kích c u tiêu dùng trong dân cư, thành ph ã ch o các s - ngành Ny m nh các ho t ng xúc ti n thương m i trong và ngoài nư c, trong ó chú tr ng các th trư ng nông thôn, Campuchia, Lào…; t ch c 17 chương trình h i ch , tri n lãm thu hút hàng ngàn doanh nghi p trên a bàn tham gia; khuy n khích các doanh nghi p t ch c nh ng t bán hàng khuy n mãi ph c v công nhân lao ng, sinh viên, nông dân… Do v y, t ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tháng 5 ư c t 20.752 t ng, tăng 1,8% so v i tháng trư c và tăng 17,3% so v i cùng kỳ. Tính chung 5 tháng u năm, t ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v ư c t 103.270 t ng, tăng 17,8% (cùng kỳ tăng 39,8%). Trong ó, ngành nhà hàng tăng trư ng m nh 21,2% (cùng kỳ tăng 19,9%). N u lo i tr y u t bi n ng giá, t ng m c hàng hóa và doanh thu d ch v tăng 5,5% so v i cùng kỳ, cao hơn m c tăng c a các tháng trư c (quý I/2009 tăng 3,8%; 4 tháng u năm tăng 4,4%) Khu v c kinh t nhà nư c ư c t 16.319 t ng trong t ng m c bán l và doanh thu d ch v , tăng 1,4% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 39,8%). Kinh t ngoài nhà nư c ư c t 82.975 t ng, tăng 22,1% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 29,9%); kinh t có v n u tư nư c ngoài ư c t 3.976 t ng, tăng 8,8% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 29,2%). b) Kim ng ch xu t nh p khNu: T ng kim ng ch xu t khNu hàng hoá tháng 5 ư c t 1,47 t USD, gi m 0,8% so v i tháng trư c và gi m 32,7% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,5%). N u không tính giá tr d u thô, t ng kim ng ch xu t khNu hàng hóa ư c t 957,4 tri u USD, gi m 3,1% so v i tháng trư c và gi m 17,7% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 15,6%). Năm tháng u năm, t ng kim ng ch xu t khNu hàng hóa ư c t 7,6 t USD, gi m 16,2% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 27,8%) ch y u là do tác ng c a suy thoái kinh t toàn c u và giá d u thô xu t khNu gi m, ngoài ra còn ph i i m t v i các v ki n ch ng bán phá giá c a các nư c. N u không tính giá tr d u thô, t ng kim ng ch xu t khNu ư c t 5,13 t USD, tăng 14,6% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,4%). áng lưu ý m t hàng g o trong th i gian qua v n duy trì tăng trư ng t 717,6 tri u USD, tăng 70,6% . Kim ng ch nh p khNu tháng 5 ư c th c hi n 1,11 t USD, tăng 3,5% so v i tháng trư c và gi m 49,6% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 27,4%). Năm tháng u năm, kim ng ch nh p khNu ư c t 5,86 t USD, gi m 39,2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 21,9%). c) Du l ch : Các doanh nghi p l hành trong nư c ã chú ý khai thác các tuy n du l ch n i a, áp d ng nhi u chương trình khuy n mãi, gi m giá tour, giá phòng khách s n, xây d ng tuy n tham quan du l ch m i, nh t là vào d p cao i m 30/4 - 1/5… áp ng nhu c u tham quan du l ch c a ngư i dân thành ph trong th i i m khó khăn hi n nay. Do v y, Trong tháng 5, m c dù t ng lư ng khách qu c t n thành ph ư c t 190 ngàn lư t khách, gi m 10% so v i cùng kỳ; nhưng doanh thu du l ch trong tháng ư c t 2.900 t ng, tăng 10% so v i cùng kỳ. Tính chung 5 tháng u năm, t ng lư ng khách qu c t n thành ph 1,18 tri u lư t khách, t 39% k ho ch năm, gi m 9%
 4. so v i cùng kỳ. T ng doanh thu toàn ngành 5 tháng u năm là 13.475 t ng, t 40% k ho ch, tăng 12% so cùng kỳ. U c tính có 40.000 lư t khách thành ph và các t nh lân c n i nư c ngoài qua c a khNu sân bay Tân Sơn Nh t du l ch, thương m i, thăm thân.. tương ương cùng kỳ năm 2008. Các nơi ư c du khách Vi t Nam ch n n nhi u nh t là: Singapore, Malaysia, Trung Qu c (bao g m HongKong), Hàn Qu c, Campuchia… d) V n t i: Doanh thu v n t i tháng 5 ư c t 1.960,1 t ng, tăng 3% so v i tháng trư c và tăng 4,4% so v i cùng kỳ. Trong ó, doanh thu v n t i hàng hóa ư c t 1.303,5 t ng, tăng 3,4% so tháng trư c, gi m 5,3% so v i cùng kỳ; doanh thu v n t i hành khách ư c t 656,6 t ng, tăng 2,3% so v i tháng trư c và tăng 31,1% so v i cùng kỳ. Hàng hoá thông qua c ng ư c t 5,3605 tri u t n, tăng 0,2% so v i tháng trư c và tăng 8% so v i cùng kỳ, v doanh thu ư c t 370,2 t ng, tăng 0,6% so v i tháng trư c và tăng 6,9% so v i cùng kỳ. Tính chung 5 tháng u năm, do các doanh nghi p v n t i áp d ng các bi n pháp c nh tranh, gi m chi phí, nên m c dù lư ng hàng hóa qua c ng tăng, lư ng v n chuy n hành khách tăng nhưng doanh thu ngành v n t i ư c t 9.489,7 t ng, gi m 0,5% so v i cùng kỳ. Trong ó, doanh thu v n t i hàng hóa ư c t 6.204,2 t ng, gi m 8,6% so v i cùng kỳ; doanh thu v n t i hành khách ư c t 3.285,5 t ng, tăng 19,4% so v i cùng kỳ. Lư ng hàng hóa thông qua h th ng c ng ư c t 24,6772 tri u t n, tăng 1,3% v i cùng kỳ, doanh thu ư c t 1.726,5 t ng, tăng 7,6% so v i cùng kỳ. ) Tín d ng - ngân hàng và th trư ng ch ng khoán: + Tín d ng - ngân hàng: V n huy ng ư c t 647.267 t ng, tăng 25,1% so cùng kỳ. V n huy ng b ng ngo i t chi m 27% t ng v n huy ng, tăng 33,4% so cùng kỳ. V n huy ng VND tăng 22,2% so cùng kỳ, trong ó ti n g i ti t ki m và kỳ phi u ư c t 335.284 t ng, tăng 32,2% so cùng kỳ, chi m 51,8% t ng v n huy ng. T ng dư n tín d ng ư c t 542.954 t ng, tăng 11,4% so cùng kỳ. Dư n tín d ng b ng ngo i t ư c t 141.168 t ng, tăng 0,1% so cùng kỳ; dư n tín d ng b ng VND tăng 15,5% so cùng kỳ. Dư n tín d ng trung dài h n tăng 24,7% so cùng kỳ; dư n tín d ng ng n h n tăng 11,2% so cùng kỳ. Vi c tri n khai chương trình kích c u thông qua u tư c a Chính ph và thành ph ã mang l i hi u qu bư c u, có tác ng tích c c, giúp doanh nghi p vư t qua khó khăn thách th c hi n nay. Thành ph ã tri n khai k p th i các quy t nh c a Th tư ng Chính ph v h tr lãi vay cho các d án thu c chương trình kích c u c a Chính ph ; ã ch o các s - ngành, qu n - huy n tuyên truy n, gi i áp vư ng m c, tháo g khó khăn và hư ng d n th t c vay v n… n th i i m 27/05/2009, t ng dư n cho vay c p bù lãi su t trên a bàn t: 62.310 t ng, t ng s ti n lãi lu k ã h tr lãi su t cho khách hàng t: 292 t ng. M t khác, thành ph ã ch ng tri n khai th c hi n Chương trình kích c u thông qua u tư trên a bàn thành ph
 5. theo Quy t nh s 20/2009/Q -UBND ngày 27 tháng 02 năm 2009, n nay ã có 16 d án ư c xem xét, quy t nh cho vay v i t ng v n u tư là 2.892 t ng, t ng s v n ư c h tr lãi vay 1.092,2 t ng. Trong ó: lĩnh v c công nghi p có 08 d án (t ng v n u tư 1.558 t ng; ph n v n u tư ư c h tr lãi vay là 600 t ng); lĩnh v c nhà : 01 d án (t ng v n u tư 78 t ng, ph n v n u tư ư c h tr lãi vay là 58 t ng); lĩnh v c giáo d c ào t o 04 d án (t ng v n u tư 1.049 t ng, ph n v n u tư ư c h tr lãi vay là 294 t ng); lĩnh v c y t 03 d án (t ng v n u tư 205 t ng, ph n v n u tư ư c h tr lãi vay là 138 t ng). n nay, các d án trên ã và ang ký h p ng tín d ng v i các t ch c tín d ng t ng bư c gi i ngân th c hi n theo úng ti n mà ch u tư ã cam k t trong d án. + Th trư ng ch ng khoán: T ng giá tr niêm y t toàn th trư ng ư c t 131.110 t ng tăng 2,9% so v i u năm. K t qu giao d ch c a 18 ngày u tháng t 510,2 tri u ch ng khoán, gi m 2,3% so v i cùng kỳ tháng trư c. Lũy k 5 tháng u năm t 1.970,7 tri u ch ng khoán, g p 2 l n so cùng kỳ năm 2008. Tình hình th trư ng ch ng khoán trong tháng ã có nhi u chuy n bi n thu n l i, theo hư ng h i ph c và phát tri n sau th i gian dài m c th p. Tính n ngày 25/5 ch s Vn-Index t 421,75 i m. e) Ch s giá tiêu dùng: Trong tháng, thành ph ã tri n khai nhi u chương trình khuy n mãi, kích c u tiêu dùng nên s c mua trên a bàn có d u hi u tăng trư ng, hàng hóa d i dào, phong phú; giá c hàng hóa trên th trư ng tăng nh do tăng giá i n, giá xăng d u, giá nhi u lo i nguyên v t li u trên th gi i tăng và giá hàng nh p khNu cũng tăng do t giá ngo i t tăng; tuy nhiên, giá c hàng hóa t i các trung tâm thương m i, siêu th v n n nh. Ch s giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,63% so tháng trư c và tăng 6,39% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 21,16%). V i vi c tăng giá m t hàng xăng d u, t c tăng giá tháng 5 có chi u hư ng tăng so v i tháng 4 (tháng 4 tăng 0,49%), nhưng nhìn chung v n th p so v i cùng kỳ. So v i tháng 12 năm 2008, ch s giá tiêu dùng tăng 2,52% (cùng kỳ tăng 13,78%). Các m t hàng có ch s giá tăng cao nh t so v i tháng 4/2009 là giao thông, bưu chính vi n thông tăng 2,08%; nhà , i n, nư c, ch t t và v t li u xây d ng tăng 1,37%; thi t b và dùng gia ình tăng 1,17%; hàng ăn và d ch v ăn u ng tăng 0,34%; nhóm m t hàng có ch s giá gi m là văn hóa, th thao và du l ch gi m 0,14%. Giá vàng trong tháng bi n ng tăng 0,2% so v i tháng trư c và tăng 13,18% so v i cùng kỳ. Ch s t giá USD tăng 1,96% so v i tháng trư c và tăng 12,19% so v i cùng kỳ. 1.2. Công nghi p: Giá tr s n xu t công nghi p trên a bàn tháng 5 ư c t 35.262 t ng, tăng 2,5% so v i tháng trư c và tăng 5,1% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11,9%). Giá tr s n xu t công nghi p 5 tháng ư c t 163.968 t ng, tăng 3,4% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,7%), trong ó công nghi p ngoài nhà nư c tăng 6,2%, công nghi p có v n u tư nư c ngoài tăng 5,8%, công nghi p nhà nư c gi m 11,7% do th
 6. trư ng tiêu th b thu h p c trong nư c và xu t khNu. Tuy nhiên giá tr s n xu t công nghi p b t u tăng lên so v i quý I và 4 tháng u năm 2009 (quý I tăng 1,9%, 4 tháng u năm tăng 2,9%). Ngoài ra có m t s ngành gi m m nh như s n xu t kim lo i gi m 16,3%; cơ khí ch t o gi m 9,7%; s n xu t cao su, plastic gi m 5,7%. 1.3. Nông nghi p: - V ông Xuân: di n tích gieo tr ng 11.946 ha, gi m 4,4% so v i cùng kỳ, nguyên nhân ch y u là do di n tích các cây tr ng ch y u gi m như: lúa gi m 7,9%, u ph ng gi m 19,4%, rau gi m 5,9%... Tuy nhiên di n tích gieo tr ng b p tăng 63,3% so v i cùng kỳ nên s n lư ng b p tăng 65,3%. - V Hè Thu: t ng di n tích s c y lúa 5.363 ha, tăng 83% so v i cùng kỳ; di n tích rau t 1.413 ha, gi m 6,5%; u ph ng gi m 59,7%; có kho ng 139 ha lúa hè thu b nhi m r y nâu v i m t r t th p (200-300con/m²). T ng s n lư ng th y s n trong tháng 5 ư c t 1.857 t n, tăng 19% so v i tháng trư c, b ng 59,7% cùng kỳ; trong ó s n lư ng ánh b t t 1.315 t n, tăng 18% so v i tháng trư c và gi m 3% so v i cùng kỳ; s n lư ng nuôi tr ng t 542 t n, tăng 21,5% so v i tháng trư c, gi m 69,1% so cùng kỳ; s n lư ng tôm t 440 t n, tăng 30,2% so v i tháng trư c và tăng 49,7% so v i cùng kỳ. Thành ph ti p t c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý các i m mua bán, v n chuy n, gi t m gia súc, gia c m trái phép; ki m tra, giám sát giá c th trư ng, tránh nh ng trư ng h p u cơ, tung tin th t thi t v tình hình d ch b nh, gây bi n ng giá c th c phNm thi t y u cung c p cho ngư i dân; thông báo thư ng xuyên và k p th i cho nhân dân tình hình d ch b nh, các bi n pháp phòng, ch ng d ch; th c hi n t t v sinh môi trư ng, di t khuNn, phòng ng a không d ch b nh lây lan… 2. V n u tư phát tri n: a) T ng v n u tư xây d ng cơ b n trên a bàn trên a bàn 5 tháng ư c t 23.528,3 t ng, tăng 14,8% so v i cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,1%), t 21,7% so v i k ho ch; t c này có xu hư ng tăng cao d n so v i quý I và tháng 4 năm 2009. Thành ph ã t p trung huy ng v n t nhi u ngu n cho các d án u tư tr ng i m như tuy n ư ng Tân Sơn Nh t - Bình L i, Khu ô th m i Th Thiêm, Khu ô th C ng Hi p Phư c; các d án u tư xây d ng ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú cho công nhân, nhà xã h i… ch o quy t li t các bi n pháp nh m Ny nhanh ti n thi công các công trình giao thông tr ng i m, các công trình thoát nư c, ch ng ng p…; ã ưa vào s d ng c u Nguy n Văn C , c u Chà Và, c u Ch Y, c u Calmet, h p long c u Phú M , kh i công d án c ng Sài Gòn - Hi p Phư c…; b trí 2.546,8 t ng cho các d án chuy n ti p, hoàn thành trong năm 2009 phát huy hi u qu c a d án, h n ch kh i công các d án m i. n nay ã gi i ngân ư c 3.745,9 t ng, t 51,9% so v i d toán giao u năm 2009. b) u tư trong nư c: Tính n ngày 20/5/2009 ã có 8.935 doanh nghi p thành l p m i v i t ng s v n ăng ký là 31.468,79 t ng (2.392 Công ty Trách nhi m h u h n 1 thành viên, 582 doanh nghi p tư nhân, 1.195 công ty c ph n và 4.766 công ty Trách nhi m h u h n).
 7. So v i cùng kỳ tăng 10% v s lư ng doanh nghi p và gi m 53% v v n ăng ký. Ngoài ra có 13.826 doanh nghi p ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh v i t ng v n b sung là 31.272,85 t ng. T ng v n ăng ký m i và b sung 5 tháng u năm 2009 là 62.741,64 t ng, gi m 48,36% so cùng kỳ. c) u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI): M c dù tình hình thu hút u tư nư c ngoài ang g p nhi u khó khăn, nhưng thành ph v n ư c x p th hai so v i các a phương trong c nư c (sau Bà R a - Vũng Tàu). Tính n ngày 20/05/2009 có 134 d án ư c c p phép u tư v i t ng v n 682 tri u USD gi m 25,14% v s d án và gi m 70,5% v v n u tư so v i cùng kỳ. Ngoài ra có 39 d án tăng v n v i s v n i u ch nh tăng 87,87 tri u USD, gi m 13,02% v v n u tư so cùng kỳ. Tính chung t ng v n u tư k c tăng v n là 769,55 tri u USD, gi m 68,09% v v n u tư so v i cùng kỳ. d) Vi n tr phát tri n (ODA): Có 03 d án ã hoàn thành ang theo dõi tr n ; 17 d án ang tri n khai th c hi n v i t ng v n u tư 50.125,6 t ng (trong ó v n ODA 38.144,2 t ng) ; nhi u d án thành ph n ã hoàn thành, ang ư c Ngân hàng Th gi i cam k t h tr v n ti p t c tri n khai. Trong 5 tháng u năm 2009, ã gi i ngân 1.811,575 t ng; trong ó v n ODA 1.748,109 t ng, t 87,4% k ho ch năm; v n i ng 63,466 t ng, t 48,1% k ho ch v n ã giao. 3. Thu - chi ngân sách: a) T ng thu ngân sách trên a bàn 5 tháng ư c th c hi n 51.785,8 t ng, t 42,1% d toán, gi m 5% so cùng kỳ. Trong ó, thu n i a 29.286,3 t ng, t 46,4% d toán, gi m 2,9%; thu t ho t ng xu t nh p khNu 18.050 t ng, t 38,8% d toán, gi m 14,1%; thu t d u thô 4.062,4 t ng, t 32% d toán, tăng 39,2% so cùng kỳ. b) T ng chi ngân sách a phương 5 tháng ư c th c hi n 14.248,1 ng, t 65,1% d toán, tăng 7,2% so cùng kỳ. N u không tính ph n t m ng, ghi thu ghi chi, t ng chi ư c t 7.997,5 t ng t 36,5% d toán, tăng 19,9%. Trong ó, chi u tư phát tri n 3.745,9 t ng, t 51,9% d toán, tăng 16,3% so cùng kỳ; chi thư ng xuyên 4.251,6 t ng, t 34,1% d toán, tăng 23,2%. Nhìn chung, công tác thu ngân sách c a thành ph trong 5 tháng u năm gi m so v i cùng kỳ do th c hi n chính sách mi n, gi m, giãn thu c a trung ương nh m thúc Ny s n xu t kinh doanh; m t khác ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p có nhi u khó khăn do tác ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u; trong khi ó, nhu c u chi u tư phát tri n và b o m an sinh xã h i l i tăng lên. 4. Văn hóa - xã h i: a) Văn hóa, th d c th thao: Trong tháng 5, thành ph ã t ch c tr ng th l mít tinh k ni m 34 năm Ngày gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, th ng nh t T qu c (30/4/1975 - 30/4/2009), 123 năm Ngày Qu c t Lao ng (1/51886 - 1/5/2009); 55 năm Chi n th ng l ch s i n Biên
 8. Ph (7/5/1954 - 7/5/2009); k ni m 119 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2009) và t ch c bi u dương 127 t p th , 143 cá nhân tiêu bi u trong th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, ã t ng b ng khen cho 12 t p th và 36 cá nhân có nhi u thành tích xu t s c trong th c hi n cu c v n ng. Trong tháng, thành ph cũng ã t ch c m t s ho t ng khác như: chương trình c u truy n hình v i ch “ ư ng Trư ng Sơn - ư ng H Chí Minh”; tri n lãm nh v i ch “50 năm ư ng Trư ng Sơn - ư ng chi n th ng”; t ch c “Ngày tr ng cây nh Bác”; chương trình bi u di n ngh thu t v i ch “Ti ng hát thành ph mang tên ngư i”; t ch c “Ngày H i Thi u nhi thành ph làm theo l i Bác”; Tri n lãm nh v cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” ; chương trình i b ng hành chào m ng 80 năm ngày thành l p Công oàn Vi t Nam; tri n khai t ch c “Tháng hành ng vì tr em”; t ch c tuyên truy n, mít tinh, treo băng-rôn, khNu hi u v n ng nhân dân không hút thu c lá/thu c lào nh m hư ng ng Tu n l qu c gia không thu c lá. Ngoài ra, thành ph ã t ch c các h at ng: Gi i Muay qu c t thành ph H Chí Minh l n th I-2009; Gi i bóng á tr em có hoàn c nh c bi t m r ng…; t p trung tri n khai công tác chuNn b t ch c Asean Indoor Games III. b) Y t và v sinh an toàn th c phNm: Tình hình d ch s t xu t huy t ã m c cao, có 670 ca, tăng 44,1% so v i cùng kỳ, trong ó có 1 ca t vong; 313 ca m c b nh tay chân mi ng, tăng 6,8% so v i cùng kỳ; 286 ca m c b nh tiêu ch y, trong ó có 234 ca t i Trư ng trung c p c nh sát nhân dân, phư ng Long Th nh M , qu n 9. Ngành y t ã tăng cư ng giám sát các khu v c có nhi m b nh, ki m tra các cơ s d ch v ăn u ng. T u năm n nay, ã x y ra 6 v ng c th c phNm, gi m 25% so v i cùng kỳ, v i 239 ngư i b ng c th c phNm và gi m 63,3% so cùng kỳ. Thành ph ã ch o các qu n huy n ki m tra tình hình v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s , kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m. Hi n trên a bàn thành ph chưa phát hi n trư ng h p nhi m virus cúm A (H1N1) x y ra trên ngư i. y ban nhân dân thành ph ã ch o các cơ quan, ơn v có liên quan ch ng tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch, giám sát và phát hi n s m các b nh nhân nghi ng m c b nh t i c ng ng; hu n luy n chuyên môn cho các nhân viên y t và thành l p các i ch ng d ch cơ ng, chuNn b s n sàng cho các tình hu ng x y ra nh m m b o an toàn s c kh e và tránh gây tâm lý hoang mang cho ngư i dân thành ph ; ngoài ra, còn ch ng trong vi c phòng ch ng s t xu t huy t, ngăn ch n nguy cơ bùng phát d ch s t xu t huy t, d ch b nh tay chân mi ng và các d ch b nh khác trong trong mùa mưa s p t i. c) Gi i quy t vi c làm và th c hi n các chính sách xã h i: trong tháng, ã gi i thi u vi c làm cho g n 19.000 lao ng, trong ó lao ng có vi c làm n nh là 15.200 ngư i. T ng s lao ng ư c gi i quy t vi c làm t u năm n nay là 105.900 ngư i, t 39,2% k ho ch năm; trong ó s ch làm m i ư c t o ra là 36.100 ngư i, t 30,1% k ho ch.
 9. Tính n ngày 21 tháng 5 năm 2009, trên a bàn thành ph có 21.844 ngư i lao ng b m t vi c làm và 16.929 ngư i thi u vi c làm 192 doanh nghi p (126 doanh nghi p trong nư c; 66 doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); t p trung vào các ngành ngh : d t-may-da gi y (88 doanh nghi p - 12.539 lao ng m t vi c - 5.450 lao ng thi u vi c); s n xu t hàng tiêu dùng (23 doanh nghi p - 2.988 lao ng m t vi c - 1.628 lao ng thi u vi c); i n - i n t (7 doanh nghi p - 2.369 lao ng m t vi c - 8.656 lao ng thi u vi c); ch bi n g (8 doanh nghi p - 712 lao ng m t vi c - 137 lao ng thi u vi c); Cơ khí (12 doanh nghi p - 639 lao ng m t vi c - 283 lao ng thi u vi c); thương m i d ch v (26 doanh nghi p - 568 lao ng m t vi c - 74 lao ng thi u vi c)… ã gi i thi u vi c làm m i cho 17.260/21.844 lao ng b m t vi c (chi m 79%), s lao ng còn l i chưa có vi c làm thu c i tư ng l n tu i, không có tay ngh , m au, thai s n, t tìm vi c làm m i ho c ã v l i quê quán trong d p T t Nguyên án. y ban nhân dân thành ph ã ch o tri n khai th c hi n Quy t nh s 30/2009/Q -TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t , n nay ã có 04 doanh nghi p n n p phương án s p x p lao ng vay v n; trong ó có 02 doanh nghi p ã ư c xác nh n phương án s p x p, ang hoàn t t th t c gi i ngân, 01doanh nghi p không i u ki n, 01 doanh nghi p ang hoàn ch nh phương án s p x p lao ng. Ngoài ra, th c hi n chính sách an sinh xã h i, thành ph ã duy t c p 34.944 th b o hi m y t cho các i tư ng b o tr xã h i t i c ng ng; c p th b o hi m y t cho 191.476 ngư i nghèo; th c hi n chính sách mi n 100% ti n h c phí và cơ s v t ch t cho h c sinh thu c di n h nghèo và h c n nghèo; th c hi n chính sách h tr chuy n i ngh cho ngư i nghèo ang s d ng lo i phương ti n xe ba, b n bánh t ch … d) Tình hình tri n khai K ho ch “Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”: Trong tháng, thành ph ã ch o ti p t c tri n khai th c hi n k ho ch xây d ng 15 tuy n ư ng i m c p thành ph ; có k ho ch hành ng c th , quy t tâm gi v ng k t qu t ư c v x lý rác th i, hàng rong, không buôn bán l n chi m v a hè, không u xe b a bãi, tăng cư ng x ph t vi ph m hành chính v văn minh ô th ; t p trung tuyên truy n, v n ng nhân dân cùng ng tình, hư ng ng và cam k t th c hi n, t o bư c chuy n bi n tích c c, mang l i k t qu th c ch t và ng b trong tri n khai th c hi n; l ng ghép v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”; ng th i ch o các qu n - huy n, s - ngành liên quan chuNn b công tác sơ k t tháng tri n khai Tiêu chí xây d ng tuy n ư ng văn minh ô th c p thành ph theo Quy t nh s 1620/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph ; chuNn b công tác sơ k t 6 tháng u năm và nh hư ng ti p t c th c hi n năm văn minh ô th trong 6 tháng cu i năm 2009. e) Tình hình tr t t - an toàn xã h i: - Vi ph m kinh t : ã phát hi n, x lý 31 v vi ph m kinh t trong ó ch y u là kinh doanh, v n chuy n hàng ngo i không có hóa ơn ch ng t (23 v ); kinh doanh trái phép và tr n thu (03 v ); buôn bán hàng c m (01 v ); buôn bán và s n xu t hàng gi (04 v ); Thu gi hàng hóa tr giá trên 850,5 tri u ng.
 10. - T i ph m hình s : ã x y ra 547 v ph m pháp hình s , gi m 43 v (-7,3%) so v i cùng kỳ, làm ch t 2 ngư i, b thương 49 ngư i và thi t h i tài s n tr giá trên 6,7 t ng. ã i u tra khám phá 314 v ph m pháp hình s , b t 436 tên ( t 57,4%), tri t phá 75 băng nhóm v i 197 tên. - T i ph m ma túy: ã khám phá 97 v buôn bán, tàng tr ch t ma túy; 20 v s d ng trái phép ch t ma túy. Thu gi 1.173,9 gram, 140 tép heroin; 1.571,5 gram ma túy t ng h p, 6.684 viên thu c l c, 0,78 gram c n sa; 2 roi i n, 7 cân ti u ly, 88 xe g n máy, 122 i n tho i di ng, trên 158,6 tri u ng và m t s d ng c , phương ti n khác. ã kh i t 87 v v i 160 tên, x lý hành chính 30 v v i 128 tên; l p h sơ t p trung 94 i tư ng nghi n vào các trung tâm cai nghi n, cơ s ch a b nh và giáo d c t i a phương. - T n n m i dâm và t n n xã h i khác: ã tri t phá 2 t ch c m i dâm, b t gi 11 i tư ng ch ch a, môi gi i và gái m i dâm; T p trung 5 gái m i dâm ho t ng trên các tuy n ư ng, 120 i tư ng lang thang, xin ăn, ma túy v các trung tâm xã h i, ki m tra và l p biên b n 315 cơ s kinh doanh d ch v gi i trí vi ph m quy nh. Phát hi n, x lý 88 v c b c, b t gi 339 i tư ng, thu gi trên 255 tri u ng, 53 i n tho i di ng, 9 xe g n máy và m t s phương ti n khác. - Tr t t an toàn giao thông: ki m tra, l p biên b n 33 công trình thi công ào ư ng không b trí ngư i i u ti t giao thông, thi công không úng phương án; 80 xe buýt ón tr khách không úng quy nh; ã x lý 104,8 ngàn trư ng h p vi ph m tr t t an toàn giao thông, chuy n Kho b c Nhà nư c thu ph t trên 13 t ng, t m gi 7.400 xe các lo i. Trong tháng ã x y ra 90 v tai n n giao thông ư ng b , gi m 02 v so v i cùng kỳ; làm ch t 77 ngư i (gi m 02 ngư i so cùng kỳ), b thương 35 ngư i (gi m 07 ngư i so cùng kỳ), làm hư h ng 127 xe các lo i. - Tình hình cháy, n : ã x y ra 12 v cháy, tăng 01 v so tháng trư c; thi t h i v ngư i: 01 ngư i ch t (tăng 01 ngư i, t l 100%) và 02 ngư i b thương (tăng 02 ngư i, t l 100%); v tài s n: ư c tính thành ti n kho ng 317,6 tri u ng (tăng 235,6 tri u ng), trong ó có 03 v cháy chưa ư c tính ư c thi t h i thành ti n. So v i cùng kỳ năm 2008, s v cháy gi m 03 v (t l 20% - 12/15 v ), thi t h i v ngư i: gi m 01 ngư i ch t (gi m 50%) và 03 ngư i b thương (gi m 60%); v tài s n gi m trên 105,4 tri u ng. a bàn x y ra cháy qu n 10: 02 v ; qu n 1, qu n 2, qu n 3, qu n 4, qu n 5, qu n 8, qu n 9, qu n 12, qu n Bình Th nh và qu n Bình Tân: m i nơi 01 v . Khu v c x y ra cháy nhi u nh t: Khu dân cư: 07 v (t l 58,33%). ã i u tra làm rõ nguyên nhân 07/12 v cháy, trong ó nguyên nhân x y ra cháy nhi u nh t là s c i n 04 v (t l 33,33%). Trong tháng, trên a bàn thành ph không x y ra v n nào (không tăng, không gi m). 5. Công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo: Trong tháng, lãnh o thành ph ã ti p công dân và giám sát vi c gi i quy t 06 bu i/06 v vi c khi u n i, t cáo (so cùng kỳ tăng 04 bu i/01 v vi c). Văn phòng Ti p Công dân thành ph ã ti p 07 lư t khi u n i ông ngư i/102 lư t công dân và ti p 425 lư t công dân n khi u n i riêng l (so cùng kỳ gi m 16 lư t - gi m 3,63%); ã ti p nh n 706 ơn thư khi u n i, t cáo, sau khi tr trùng l p 335 ơn, còn 371 ơn
 11. ph i x lý (so cùng kỳ tăng 61 ơn); trong ó t p trung các lĩnh v c: v nhà 121 trư ng h p (33,42%), v t ai 161 trư ng h p (43,4%), v các v n khác 86 trư ng h p (23,18%). T ng s v vi c ph i x lý là 414 (k c 40 v vi c tháng 4 chuy n sang), ã x lý 394 v vi c (95,17%); ang ti p t c x lý 20 v vi c (4,83%). Ngoài ra, trong tháng có 432 lư t công dân c a 09 t nh, thành: An Giang, Bình Phư c, B n Tre, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Bình Thu n, Thành ph H Chí Minh n C c gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo và thanh tra khu v c III thu c Thanh tra Chính ph khi u n i vi c gi i t a b i thư ng liên quan n các d án trên a bàn các t nh. 6. Công tác c i cách hành chính: Th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính giai o n 2007-2010, thành ph ã ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và ơn gi n hóa th t c hành chính. Tính n nay, ã có 23/24 s -ngành, ơn v thu c thành ph cơ b n hoàn thành th ng kê th t c hành chính ã g i h sơ v T án 30; các ơn v c p huy n ã hoàn thành B th t c hành chính chuNn c a qu n-huy n (520 th t c hành chính); các ơn v c p xã ã hoàn thành B th t c hành chính chuNn c a phư ng-xã, th tr n (124 th t c hành chính) H th ng “M t c a i n t ” cung c p t l h sơ ư c gi i quy t úng h n và d ch v tra c u tr ng thái gi i quy t h sơ t i các ơn v ã ư c chính th c ưa lên trang thông tin i n t c a thành ph . Tình hình gi i quy t h sơ ư c c p nh t t ng và tr c tuy n t h th ng công ngh thông tin t i 04 s (S Thông tin và Truy n thông, S Quy ho ch - Ki n trúc, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng) và 19/24 qu n - huy n, bao g m: y ban nhân dân qu n 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, Tân Bình, Bình Tân, Bình Th nh, Phú Nhu n, Gò V p, Th c và các huy n Nhà Bè, Hóc Môn, C Chi, C n Gi . n nay, t t c các s - ngành, 24/24 qu n - huy n, 322/322 phư ng - xã, th tr n ã áp d ng cơ ch “m t c a” trong gi i quy t các th t c hành chính c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p theo thNm quy n. Cơ ch “m t c a liên thông” cũng ã ư c th c hi n t i các s - ngành, g m: S K ho ch và u tư, Công an, C c Thu , S Tài nguyên và Môi trư ng; có 10/24 y ban nhân dân qu n - huy n ã tri n khai quy trình liên thông hoàn ch nh gi a y ban nhân dân qu n - huy n và y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n trên lĩnh v c t ai, xây d ng (05 huy n: C Chi, C n Gi , Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh và 05 qu n: 3, 7, 12, Bình Th nh và Bình Tân). M t s qu n khác cũng ã quan tâm chuNn b ngu n l c th c hi n cơ ch m t c a liên thông t phư ng n qu n trong gi i quy t h sơ hành chính trên a bàn (qu n 5, 6, 11). 7. Công tác phòng, ch ng tham nhũng: Trong tháng, ã tri n khai th c hi n 111 cu c thanh, ki m tra (73 cu c tháng 4 chuy n sang và 38 cu c thanh tra m i); trong ó có 64 cu c thanh tra hành chính và 47 cu c thanh tra, ki m tra chuyên ngành; ã k t thúc 27 cu c, chuy n sang tháng 6 th c hi n ti p 84 cu c. N i dung thanh tra t p trung vào các lĩnh v c: qu n lý, s d ng t ai; vi c giao t, cho thuê t; các d án nhà , d án u tư xây d ng; tình hình thu chi tài chính t i xã- phư ng; tình hình tài chính doanh nghi p, trư ng h c;…
 12. Qua thanh tra, ki m tra ã phát hi n sai ph m và ki n ngh thu h i là 107.225.000 ng, 16 ki n ngh ch n ch nh công tác qu n lý. Qua công tác thanh tra, ki m tra trên các lĩnh v c: văn hóa- th thao và du l ch, xây d ng, y t , lao ng - thương binh - xã h i, tài chính, công thương, thông tin và tuyên truy n, k ho ch và u tư, khoa h c và công ngh , giao thông v n t i,… ã x lý vi ph m hành chính v i t ng s ti n 3.156.455.000 ng; ã th c n p vào ngân sách 1.579.175.000 ng ( t t l 50%). 8. Công tác i ngo i v i các a phương trong nư c và qu c t : Trong tháng, lãnh o thành ph ã ón ti p 14 oàn khách qu c t , trong ó có 05 oàn c p nhà nư c, 03 oàn doanh nghi p, 03 oàn thu c các t ch c a chính ph , 02 oàn phi chính ph và 01 oàn thu c thành ph n khác; trong ó, có m t s oàn c p cao như oàn T ng th ng C ng hòa Trung Phi, Ngh sĩ Qu c h i Hàn Qu c, i s Bazil, i s Vương qu c Tây Ban Nha, Phó Th trư ng Vladivostok-Nga, T ng lãnh s Trung Qu c. Nh n xét, ánh giá: Nhìn chung trong tháng 5, kinh t thành ph ti p t c ch u nh hư ng tiêu c c c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i; trư c tình hình ó, thành ph ã t p trung lãnh o, ch o, i u hành; tri n khai ng b , quy t li t nhi u gi i pháp c th , như thành l p 02 T công tác do 2 Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ph trách ki m tra tình hình th c hi n các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng, b o m an sinh xã h i theo tinh th n Ngh quy t s 30/2008/NQ- CP c a Chính ph ; thư ng xuyên h p T công tác x lý tình hình giá c th trư ng và ho t ng ti n t ch ng khoán n m tình hình và có ch o k p th i; tri n khai các chương trình kích c u u tư và tiêu dùng c a thành ph ; ch o các s - ngành và y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p gi i quy t các v n liên quan n lao ng và vi c làm; ph i h p t t v i các b - ngành trung ương gi i quy t nhanh nh ng khó khăn trong quá trình tri n khai th c hi n ch trương h tr lãi vay c a Chính ph , trong gi i quy t tình tr ng hàng hóa t n ng t i các c ng… Do v y, kinh t thành ph ti p t c tăng trư ng, giá tr s n xu t công nghi p ti p t c tăng, v n huy ng và t ng dư n tín d ng u tăng khá, th trư ng ch ng khoán ã có d u hi u ph c h i; thu hút u tư nư c ngoài tuy có gi m so cùng kỳ nhưng ã chi m v trí th 2 so v i các a phương khác trên c nư c; qu c phòng - an ninh, tr t t - an toàn xã h i ti p t c ư c m b o. III. NHI M V CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 6 NĂM 2009: M c dù có m t s d u hi u kh quan nhưng nhìn chung tình hình kinh t nư c ta nói chung và thành ph nói riêng v n còn nhi u khó khăn, ti p t c ch u nh hư ng tiêu c c trên nhi u lĩnh v c, nh t là xu t khNu, u tư nư c ngoài, du l ch… ti p t c góp s c cùng c nư c ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t , n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i theo tinh th n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph ; y ban nhân dân thành ph ch o m t s n i dung công tác tr ng tâm trong tháng 6 năm 2009 như sau: 1. Th trư ng các ngành, các c p t p trung ki m tra, rà soát tình hình th c hi n m c tiêu, nhi m v c a ngành, a phương, ơn v mình theo phân công t i Quy t nh s 11/2009/Q -UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v
 13. ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách thành ph , Chương trình công tác c a y ban nhân dân thành ph năm 2009; t p trung th c hi n Ngh quy t c a Ban ch p hành ng b thành ph l n th 15, khóa VIII v nhi m v tr ng tâm quý II năm 2009 và các gi i pháp ngăn ch n suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý, ch ng phòng ng a l m phát, m b o an sinh xã h i, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. 2. ngh Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t i thành ph và các cơ quan, ơn v có liên quan c n tích c c tháo g khó khăn cho các doanh nghi p nh m giúp doanh nghi p có i u ki n ti p c n ngu n v n h tr lãi vay 4% c a Chính ph và ngu n v n kích c u theo Quy t nh s 20/2009/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph u tư trang b máy móc thi t b ph c v s n xu t, nâng cao ch t lư ng và tính c nh tranh c a s n phNm, phát tri n th trư ng n i a và tìm ki m cơ h i xu t khNu. ng th i, tăng cư ng công tác thanh, ki m tra ch trương kích c u ư c th c hi n úng m c ích, úng i tư ng và t hi u qu cao. 3. Th trư ng các ngành, các c p khNn trương rà soát các d án u tư xây d ng cơ b n s d ng v n ngân sách t i ơn v , a phương mình i u hòa v n ã giao k ho ch t I năm 2009, ng th i xu t danh m c các d án c p bách áp d ng hình th c thi công ng v n trong năm 2009 theo ch trương c a y ban nhân dân thành ph ; ưu tiên xu t nh ng d án hoàn thành trong năm 2009 và quý I/2010, nh ng d án cơ s h t ng giao thông, ch ng ng p nư c, thoát nư c, trư ng h c, y t ; lưu ý không trùng l p v i các d án s d ng v n u tư t ngân sách phân c p cho qu n - huy n. T p trung gi i ngân nhanh các công trình, d án u tư t các ngu n v n ngân sách Nhà nư c, ngu n v n vi n tr phát tri n (ODA), v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) và các ngu n v n dân doanh, c bi t chú tr ng gi i ngân i v i các công trình, d án u tư t ngu n v n ngân sách Nhà nư c, nh t là các d án tu b , nâng c p, xây d ng h th ng ê bao, b bao m b o hoàn thành trư c mùa mưa, lũ. 4. Ngành y t ph i h p v i các a phương tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch s t xu t huy t, d ch b nh tay chân mi ng và các d ch b nh khác trên a bàn; t p trung theo dõi, n m sát tình hình di n bi n d ch b nh, có bi n pháp x lý k p th i, hi u qu nh m ngăn ch n, không d ch lây lan, bùng phát trên di n r ng. Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, Th trư ng các S , ngành thành ph và các ơn v có liên quan khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm A (H1N1) theo Ch th s 07/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v Ny m nh các bi n pháp phòng ng a d ch b nh cúm A (H1N1) ngư i, nh m ch ng phòng ch ng d ch b nh, h n ch n m c th p nh t kh năng lây lan c a d ch cúm trên a bàn thành ph H Chí Minh. 5. ChuNn b chu áo cho công tác t ch c các kỳ thi t t nghi p ph thông, b túc văn hóa năm h c 2008 - 2009 và tuy n sinh các l p u c p năm h c 2009 - 2010 m b o tri n khai th c hi n nghiêm túc, úng quy ch . Tri n khai k ho ch t ch c ho t ng Hè năm 2009 m b o vui tươi, lành m nh, g n v i vi c tuyên truy n th c hi n n p s ng văn minh ô th và b o v môi trư ng. Ch t ch y ban nhân dân các qu n ch o vi c t ch c h p T dân ph i v i các h dân hai bên 15 tuy n ư ng i m c p thành ph ph i cam k t gi v sinh trên v a hè, lòng ư ng trư c c a nhà mình; 100% h dân ký h p ng chuy n giao rác sinh ho t. n cu i tháng 6 năm 2009, các cơ quan ch c năng ph i cơ b n hoàn thành vi c trang b thùng rác, thay i
 14. m u mã cho phù h p trên 15 tuy n ư ng tr ng i m c a thành ph và các tuy n ư ng c a 03 qu n i m: 1, 3, 10. 6. T p trung công tác m b o tr t t an toàn giao thông, tăng cư ng b trí l c lư ng t i các giao l , các v trí có rào ch n thi công công trình chi m d ng m t ư ng, thư ng x y ra tình tr ng ùn t c giao thông vào gi cao i m i u hòa giao thông, k p th i gi i t a nhanh các hi n tư ng gây ùn t c giao thông; t p trung kéo gi m tai n n giao thông, h n ch th p nh t k c s v , s ngư i ch t và s ngư i b thương; tuyên truy n ý th c t giác ch p hành lu t l giao thông trong nhân dân. Ti p t cm t cao i m t n công các lo i t i ph m, t n n xã h i, c bi t là t i ph m hình s . Tăng cư ng công tác phòng cháy ch a cháy trong mùa khô, có k ho ch ki m tra và x ph t nghiêm i v i các trư ng h p vi ph m an toàn phòng cháy, ch a cháy. 7. Tăng cư ng công tác ph i h p gi a các ngành, các c p trong ho t ng ki m tra, ki m soát th trư ng; x lý nghiêm các hành vi vi ph m v giá, gian l n thương m i, u cơ, buôn l u. Ti p t c c ng c và ưa T công tác qu n lý giá c th trư ng qu n - huy n i vào n n p, t ch c ho t ng thư ng xuyên, x lý k p th i nh ng v n phát sinh trên a bàn thành ph . 8. Ti p t c Ny m nh th c hi n chương trình c i cách hành chính, ch ng quan liêu; Chương trình Phòng ch ng tham nhũng, lãng phí; hoàn thành giai o n 1 án ơn gi n hóa th t c hành chính ( án 30); m r ng mô hình “m t c a liên thông”, rút ng n th i gian gi i quy t h sơ c a công dân và doanh nghi p; ki m tra vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong vi c s d ng v n, tài s n, m t b ng nhà xư ng t i các doanh nghi p; ph i h p ng b gi a các s - ngành, qu n - huy n trong vi c gi i quy t d t i m, không t n ng, kéo dài nh ng v khi u t , khi u n i c a công dân. 9. Các s - ngành có liên quan khNn trương hoàn thành các n i dung án, báo cáo ư c phân công t i Công văn s 96/UBND-THKH-M ngày 01 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph b o m úng ti n , t yêu c u và trình y ban nhân dân thành ph thông qua trong tháng 6 năm 2009 trư c khi trình Ban Thư ng v . C th : a) án nâng cao ch t lư ng công tác qu n lý v sinh an toàn th c phNm iv i nông s n, th c phNm n năm 2010 và nh hư ng n năm 2015 (Ban ch o liên ngành v sinh an toàn th c phNm thành ph chuNn b ); b) án phát tri n nông thôn m i t i huy n C Chi, huy n C n Gi (b o t n, phát tri n làng ngh ; các hình th c kinh t h p tác, kinh t trang tr i…)(Ban ch o Nông nghi p-Nông thôn ch trì chuNn b ); c) Báo cáo sơ k t th c hi n Ngh quy t Trung ương 3 khóa IX v s p x p và i m i doanh nghi p Nhà nư c giai o n t năm 2001 n nay, Ch th s 45-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2004 c a B Chính tr v Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Báo cáo K t qu th c hi n ch trương tách ch c năng qu n lý s n xu t kinh doanh và ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các s - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n c a thành ph (Trư ng Ban i m i Qu n lý doanh nghi p ch trì chuNn b );
 15. d) án xây d ng Tư ng ài Th ng nh t, Tư ng ài Nam Kỳ Kh i nghĩa (Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch ch trì chuNn b ); ) án quy ho ch m ng lư i khám, ch a b nh; c ng c , hoàn thi n m ng lư i y t cơ s và quy ho ch ào t o cán b y t thành ph n năm 2020, nh hư ng n năm 2025 (Giám c S Y t ch trì chuNn b ); e) án quy ho ch phát tri n h th ng v n t i hành khách công c ng thành ph n năm 2020, nh hư ng n năm 2025 (Giám c S Giao thông v n t i ch trì chuNn b ); g) Báo cáo tình hình kinh t -xã h i thành ph 6 tháng u năm và K ho ch phát tri n kinh t -xã h i 6 tháng cu i năm 2009 (Giám c S K ho ch và u tư ch trì chuNn b ); h) án xã h i hóa m t s ho t ng d ch v công, i m i cơ ch ho t ng c a các ơn v s nghi p công l p trên a bàn thành ph (Giám c S N i v ch trì chuNn b ); i) án quy ho ch t cho các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, trung h c ngh và b nh vi n trên a bàn thành ph n năm 2020, nh hư ng n năm 2025 (Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc ch trì chuNn b ); k) án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i thành ph H Chí Minh n năm 2020, t m nhìn n năm 2025 (Ban qu n lý d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i thành ph chuNn b ); l) B tiêu chí thành ph xã h i ch nghĩa, văn minh, hi n i và K ho ch tri n khai xây d ng thành ph H Chí Minh thành m t thành ph xã h i ch nghĩa, văn minh, hi n i theo l trình n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 (Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Phát tri n ch trì chuNn b ); m) Cơ ch , chính sách thu hút u tư vào D án Vi n-trư ng C Chi (Giám cS Y t ch trì chuNn b )./. TL. CH TNCH CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph (HN và TPHCM); - B K ho ch và u tư; B Tài chính; T ng C c Th ng kê; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thành viên UBND thành ph ; - Các s - ban - ngành, oàn th TP; Trương Văn L m - UBND các qu n - huy n; - Các TCTy, Cty thu c TP; - VPUB: CPVP; các P.CV, P.THKH (2b); - Lưu: VT, (THKH/ ) H.
Đồng bộ tài khoản