intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Chia sẻ: Han Guang Jun | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để lập được một bản báo cáo tài chính giữa niên độ một cách đầy đủ và chi tiết về cả nội dung và hình thức, mời các bạn cùng tham khảo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát được chia sẻ dưới đây, chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018 - Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát

 1. I llo ll< \ C6NC TY qO PIIAN NII.TIA VA Vr6r TRTIOI{G XANH AN PHAT nAo cAo r.tr fniNu Hgp xnAr critl urBN De EA nrlo. c soAr xnr "'Cho.lc| hoat itQng tr)r ngiry 0tl0i,t201.g d6n ngiy g0l06.20tg Thing 08 nim 2018
 2. coxc ry cO puAlv mrfa vA nn6r rRrtoNG xANH ^ln pnAr Ld cN11+cNl2, qrm cOng nghi€p An Ddng, thi t6n Nam s6ch, huy€n Nam s6cb tinh Hii Duong Mgc Luc NorpIlNG TRANG eAo cAo c0a sAN rdNc clatia p6c t-2 sAo cAo soAr Sr rs6Nc rrN rAl cuir.nr crere uSN oO 3-4 .fr ,$ sANc cAu o6r rE roANuep mrAr crCraNBN oO s-6 /, sAo cAo rrr quA uo4r oO. Nc KrNH DoANH HOp NnAr crCra N6N pO 7N eAo cAo Ltru cHrryEN rGN rp Hep r.nr.{r crtra xGN oO ,\ 8.' \ rsuyEr tvm$r sAo cAo rel cnhurHgr r.urAr cnla wrEu oO 9-40
 3. cONG Ty cO pH^AN nml. ,l vA u6l rRrtoryc xANH ax pnAr L0 CNll+CNl2, qrm ce iQp An E6ng, thi tr6n Nam SAch, Nam S6ch. tinh Hai BAo cAo c0e nex rONG cilu o6c Ban TOng Gi6m tli5c C0ng ty C6 phan.Nfua vd Mdi truong xanh An Ph6t (gqi tlt le *C6ng ry') dO ftinh b6o c6o ndy cirng voi brio c6o tii chinh hqrp *6t gina ni€n tlQ cria Cdng ty cho k) loat a6ng tu ngey tiffitbOn dr5n ngdy 30/06/2018. Hgr DONG euAN rRI vA BAN ToNG creu o6c Cdc thanh vi6n cria HQi tt6ng Quin fii vd Ban Tdng Gi6m di5c COng ty iH di6u hanh Cdng ry trong lc| vd ttiin ngdy lfp b5o c6o nay gdm: ll6i ddneOJ6n tri OngPh4mAnhDuong cht tich a3 Bd Hda Thj Thu Hd Thinh viPl Qng Nguy6n L6 Trung ThAnh vi€n Qng Pham Hodng ViQt Thanh vi€n it Qng Dinh Xudn Cuong Thanh vi6n GO nfriem ngdy 08/0212018) T Ong Ph4m DtnhNgu Thdnh vi€n (mi6n nhi6m ngiry 0810212018) I' ms Ban T6ns Gi6m tlt6c Bd Trdn Thi Thoan T6ng Girim tl6c Ph6 T6ng Girim
 4. cONG Ty cO rHAN NHTJa vA u6r rml0rxc XANH.lx pn_,ir Ld CNI l+CNl2, ctm cdng nghigp An Ddng, thi trSn wam S6ch, huyQn Nam s6ch, tinh Hai Duong nAo cAo ctA BAN r6r.{c crl.M DOc fii6p aeo; rnAcn NHrEM c0n nlx r6lrc crem o6c (ri6p tneo; Theo f kii5n cria Ban T6ng Girim d6c, b6o c6o tii chinh hqp nh6t giiia ni€n itQ da phan dnh rung thlrc vd hsp ry tinh hinh tdi chfnh cria Cdng fy tai thli ttii3m ngdy 3010612018 9flng nhu ti5t qua no4t rlQng kinh doanh vd-cfc lu6ng luu chuy6n.ti6n tQ chok! ho4t tlQng tu ngdy-01/0ll2ol8 A6n nlay 30l06li0tt,pht hqrp voi ciic "il6" ;;. ki5 toAn, cni5 aO ti5 toan doanh nghiQp vi$iNam va c6c quy ilinh phap-lf c6 li€n qo* d6o ui-d" fap vi rinh bdy bdo c6o tdi chinh hgp ntrft gifta ni€n rtQ. Thay m{t vd ctpi diQn cho Ban T6ng Girim d6c, 4R 5/ ;';;il, \% 2 lr Hdi Drong ngry 10 thdng 08 ndm 2018
 5. vatrtr cONG TY TNHH KIEM ToAN vAco TAng 124tda nhd T6ng COng ty 319, s6 63 Ld Vdn Luong P. Trung Hda, Q. CAu GiAy, TP. Ha NQi @ Tel: (84-24) 3577 07811 Ferx: (84-24) 3577 0787 Website: www.vaco.com.vn s6 : /A)- /qACz/BCKr.NV2 BAO CAO SOAT Xrr rnONG TIN rAt Csimr GITIA NIf,N DQ Kfnh e&i: Cdc C-6 tl6ng tri vi Ban Tdng Girim ttiic HQi tl6ng Quan C6ng ty Cd phAn Nhr;a vir M6i trudng xanh An Phft N pr".Nhua vd M6i v\ chring t6i rta ki6m to6n b6o c5o tai chffi hqrp ntr6t gita ni6n tto kdm theo cta 99"g q C6 ph6t (gqi tlt ld "COng ty"), duo. c lQp ngdy 10/08/2018, tir trang 05
 6. sAo cao soAr >mr rnoxc rnv rAr cnflnr crill rvrEx oe gi6p theo) rriin ai mac cria C6ng ty chg nim tai chinh krit thric ngdy 31fi2/20r.7 vd kj ho4t crQng ru ngdy P.":^:1"^.9 0u0-lnu7 :|ffi lne^-46t 30/06/2017 d5 duo. c ki€m torln vi so6t xdt boi doani nghiQp kicm to6n kfiiic, trong rt6, brto {en-1ea-v ciio ki€m torin tlQc l$p sd 020102/2018/BCKT-IFC ngdy 0l/02/2018 dua ra y ti6n ch6p nh4n toan ptrAi Adi vOi b6o cdo tii chfnh hqrp nh6t cho nf,m tai chinh tist tnlic ngay 3ul2l2\l7 cria C6ng ty, bdo cdo so6t x6t th6ne tin tai chinh gita ni€n tlO sd 16.0812017/BCSX-IFC ngiry 14108/2017 ttua ra t6t tuanitrAp nh4n toan pnan aOi ioi Uao c6o tiirhinh hqp nhdt giiia ni€n ttQ cho lcj ho4t OOng tr:r ngdy M/aU20t7 rtiin ngdy iorceinoti C6ng ty. "ria #:::'s Q.,,. c:oNG TY 9I
 7. cONG Ty cp mrU.c. v.q. *ror rRrtdNG xANH lx pnAr rvrAu sO B 0la-DN/rrN LOCNl1+CNl2, qrm c6ng aghiQp an o6ng Ban hinh theo Th6ng tu sr5 ZOOIZOl4/TT-EITC Thi tr'An Nam S6ch, huy0n Nqm Sich, tinh H6i Dumg ngdy 22 ftang l Z nam ZOt+ cria gO tai chinh B+(Nc cAx o6r xf roAx Hgp NHAr crcrA tvrEN De Tqi ngay 30 thdng 06 ndm 2018 Eonvi:VND rar sAn Mfl Thuy6t Sii cuiii ry 56 ttAu nlm sli minh A - TAr sAx xciixu4x 100 3.249.517.:r89.758 2.1o.716.548.893 L Tidn vi cdc khoin tuong tl[rong tidn ll0 5 610.736.!fl1.767 509.577.636.533 l. Ti6n lll 147.454.987.221 120.809.634.969 2. C6c khoan tuong tluong tiArl t12 463.281.:t24.s46 388.768.001.564 j IL Diu tu tii chfnh ngin hg4 t20 6 406.539.(i99.602 50.000.000r.i000 'I : l. D6u tu nrim git d6n ngey ddb hAn t23 406.539.1t99.602 50.000.000.i000 Itr. Cic ktroin phii thu ngil h3n 130 1.216.552.t165.560 96r.381.022.,{20 L Phdi thu ngdn han cua khactl hang l3l 7 544.194.09t.851 417.sr6.0s3.t53 2.Trbtru6ccho nguoi b6n ng{n han t32 8 303.432.089.790 325.870.456.',.r58 3. Phdi thu vA cho vay ngdn h4tr 135 9 245.737.603.169 r29.729.000.000 \ 4. Phdi thu ngan hqn khac t36 l0 123.188.680.750 88.265.s12.909 IV. Hing tdn kho 140 lt 900.976.1173.096 536.681.725.193 l. Hangtdn kho l4l 900.976.173.096 536.68r.725.193 V. Tdi sin ngin hpn khdc 150 t14.712.!;39.733 85.076.164.747 ti l. Chi phi trudc ngin han 151 12 25.236.2t42.240 18.897.599.1t81 2. Thu6 GTGT ttuoc kh6u trir t52 89.474.it69.832 65.917.582."112 3. Thu6 vd c6c khoan khAc phaf thu Nhd nudc 153 l8 1.5i67.66r 260.983.:154 B-TArsANnArn4N 200 3.240.181.906.882 2.433.440.579.t 06- L C6c khoin phii thu dni haIi 210 86.8i00.000 L Phii thu ddi h4n kh6c 216 t0 86.800.000 IL Tii sin c6 alnn 220 2.2s7.110.E69.796 2.299.486.571,,1152 l. Tdi san c6 apl nm n*r 221 l3 2.170.987.774.430 2.202.974.097,,(;76 - Nguy€n gi6 222 2.792.964.549.574 2.707.435.8t7.,4n0 - Gi6t!hao mdn lui kii 223 (621.972.7',t5.144) (s04,46r.719;r:t4) 2. Tdi san c6 dinh vd hinh 227 t4 86.123.095.366 96.512.473.4t76 - Nguydn gi6 228 94.540.558.865 103.445.820.4,33 - Gi6 tri hao mdn lu! ki5 229 (8.417.4(;3.499) (6.933.346.9:t7) IIL Tii r|J. lar sa|r Tni sin uu d& ua[8 dli ||+Ir danp uat dang hgn h 240 890.977.272.067 98.121.103.8i97 l. Chi phi xdy {mg co ban dd {ang 242 l5 890.977.272.067 98. l2t.103.897 tV. DAu tr tii IV. chinh dii han hgn 250 6 40.000.000.000 L Diu tu n6m git diin ngay dad han 255 40.000.000.000 V Tii V. Tiri sin cin dii dli hgn hqn khdc lrh4n 26A s2.006.965.019 35.832.904.857 l. Chi phi titrudc ddi fun 261 t2 51.938.380.273 35.612.756.09s 2. Tdi san thuiS thu nhflp hoan di 262 68.s84.746 220.148.762 TONG cQNG TAr sAN (270 = 1oo + 2oo) 270 6.489.699.2196.640 4.s76.r57.128.799 minh d{nhkdm ld bQ phQn hqp thdnh caa cdo tdi gifra ni€n nay
 8. c0xc rY cP nml. l vA I TRUONG XAI\H AX PTTAT wrAu s6 B 0la-DN/rrN LO CNl1+CN12, cgm c6ng AnDdng Ban hdnh theo Thdng tu s6 200/20l4fft-BIC i tr'An Nam S6ctr- huv6n N tinh Hai 12 n6m 2014 clDiaBO Tdi ch:inh BANG cAx n6r xf roAx Hgp NHAr crffA NrtN De gi6p theo) Tqi ngdy 30 thdng 06 ndm 2018 Donv!: VND NGUONVON Mn Thuy6t s5 cuiii lry 56 diu nem s6 minh C-NqPHAITRA 300 3.600.336.216.972 2.951.186.840.177 I. Nq ngin h4n 310 2.826.962.893.668 1.990.803.708.402 l. Phai trd nguoi brin ngin h4n 3il 16 s75.s54.034.361 519.298.194.029 2. Ngudi mua trd dAn fiudc ngan h4n 312 t7 32.836.828.451 17.127.077.69s , _a 3. ThuiS vd cac khoan phai nQp Nhd nudc 313 18 9.190.987.266 t4.232.960.6s0 a 4. Phdi trd nguoi lao dQng 314 9.482.231.515 13.308.406.810 5. Chi phi phai tra ngfn hAn 315 20 5.095.t54.644 6.422.195.946 6. Phdi td ngen han kh6c 319 19 6.085.730.116 2.702.t75.863 .l 7. Vay vd ng thu6 tdi chinh ngdn h4n 320 2l 2.184523.27s.095 r.4r7.686.392.234 I 8. Qu! khen thuong, phric lgi 322 4.194.6s2.220 26.305.175 v/ II. Ng dni hgn 330 773.373.323.304 960.383.131.775 '\ l. Vay vd ng thu6 tii chinh dei IUn 338 22 773.364.886.697 959.926.578..352 2. Thu6 thu nhfp hoan [i phai fia 341 8.436.607 456.553.423 D-VONCnoSdUTIU 400 2.889.363.079.668 1.624.970.288.622 I. ViSn chi s& hiiu 410 23 2.889.363.079.668 1.624.970.288.622 l. V6n g6p cua chri sd hiiu 4ll r.67r.999.760.000 835.999.880.000 - CO phi6u ph6 thOng c6 quy6n bi6u quySt 4lla 1.671.999.760.000 835.999.880.000 2. Thing du viSn c6 phdn 412 s32.t97.689.329 198.063.767.:r29 3. Chenh lpch tj gia h6i doai 4t7 (237.9s0.792) 158.818.819 4. Qui ttiu tu phdt tri6n 418 57.775.383.144 45.683.661.T7 5. Qu! kh6c thuQc vi5n chrl sd hiiu 420 13.177.44$23 t3.177.404.:t23 6. Lqi nhuAn sau thuiS chua ph0n phtSi 421 185.219.340.327 283.769.575.:t00 - LNST chuaphdn ptrOi tuy # A6n cui5i ky truOc 42la 97.766.155.880 90.051.907..554 - INST chua phdn ph6i k| ndy 42lb 87.453.184.447 193.7t7.667.',,t46 7. Lqi ich crla d d6ng kh6ng ki6m so6t 429 429.231.453.337 248.ii7.181.n34 TONG ceNG NGUdNVON (440 =3oo + 4oo) 440 6.489.699.296.640 4.576.157.128;t99 #..trs v :E / ^.c. -;.1^. \ o o6 noai linn Nguy6n Thi Thty Vin Nguoi lSp bi6u KG to6n trudmg Hdi Duong, ngay 10 thdng 08 ndm 2018 Cdc thuy€t minh il{nh kdm Id mAt b0 ph,An hry thdnh caa bdo cdo tdi chinh hqp nhdt gifta ni6n dQ nay 6
 9. cdNG ry cp r.rnfl ve u6r rmldNc xANH lx pnAr uAu s6 B 02a-DN/lHD{ L6 CNl1+CN12, cum c6ng nghiQp An D6ng Ban hanh theo Thong tv s6 200/2014/TT-B'llC Thi tr,5n Nam Sach, huy€n Nam S6ch, tinh Hii Duong ngdy 22 thang 12 nim 2014 cria B0 Tdi chlnh BAo cAo rEr euA Ho4T DqNG KII\H DoANH Hgp M{AT GrtrA NIEN De Cho k), hoqt d|ng ti ngay 01/01/2018 d4n ngay 30/06/2018 Dcrnv!: VND CIII TIEIJ Mf,Thuy6t . . Tir0l/01/2018 Tir 0l/01n017 s0 t minh -i .t€n a 30/06/2018 .I5n 30/06/11017 l. Doanh thu b{n hing vi cung cdp dich vg 0l 3.620.250.165.31s 1.s87.326.810,967 2. Cdc khoan giem trir doanh thu o) 4.109.942.655 4.860.258.624 3. Doanh thu thuin vd bln hing vh cung c6p dich vg 10 71 3.616.140.222.660 1.s82.466.5s2,343 (r0=01-02) 4. Gi6 v6n hang brln ll 28 3.298.510.974.850 1.357.807.046,3 l5 i. 5. Lgi nhu$n gQp vii bln hing vir cung cdp dich vg 20 317.629.247.810 224.6s9.s06,028 I (20=r0-11) 6. Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh 2l 30 t9.077.s67.533 18.388.280.449 ,1 7. Chi phf tai chinh 22 31 85.978.741.656 43.940.104.693 - Trong d6: Chi phf ldi vay z) 69.000.188.420 34.580.634.954 8. Lail 06) trong cdng ty li€n kiSq fi6n doanh 24 24.288.65s,000 9. Chi phi b6n hang 25 32 6s.299.7t6.317 30.427.294,t61 10. Chi phi quan ly doanh nghi€p 26 32 56. r 83.800.245 36.672.s98,080 11. Lqi nhuin thuAn tir hoSt ilQng kinh doanh 30 129.2U.557.125 156.296.444,,543 {30 = 20 + Qr - 22) + 24 - QS + 26)l 12. Thu nhQp kh6c 3l 3.n7.574.975 804.43:i.203 13. Chi phikhilc JZ I 1.816.399 436.554.209 14. tqi nhufn khdc (40 = 31 - 32) 40 3.105.7s8.576 367.880,994 15. T6ng tgi nhu$n ti6 torin trurfc thu5 50 132350.315.701 156.664.325.537 (s0=30+40) 16. chi phi TNDN hien hdnh thuiS 5l JJ 21.934.089.240 36.044.095.327 TNDN ho6n lai 17. Chi phi thu.6 52 (296.ss2.798) M.53',t.298 18. Lqi nhu$n sau thu5 thu nh$p doanh nghiQp 60 110.712.779.259 120.s75.692.912 (60=s0-sl-s2) Lqi nhuan sau thu6 cria c6ng ty m9 61 85.851 .384.186 106.023.98 r1.790 Lqi nhuan sau thu6 cria c6 tildng ktr6ng ki6m so6t 62 24.861.395.073 14.551.7ln.t22 19. L6i co ban tr€n c6 phi6u 70 34 699 It.689 6ffi D6 Hoai Linh Ngudi l{p bi6u Hdi Duong, ngay 10 thdng 08 ndm 2018 Cdc thtryit minh dtnh kdm ldbn/t tO plzdn hgp thdnh caa bdo cdo tdi chinh hqp nhiit gtta niAn dQ nay 7
 10. cONG Ty cp NIiltAvA nfOI TRtIoI.{cxA}lHex psAr uAu sO B o3a-DN/IlN L6 CNll+CN12, cqm c6ng An Edng Ban hanh theo Th6ng fi s6 200/2014/TT-BTC i trAnNam 12 ndm 2014 cia BO Tii chinh BAO qAo Luu CHrrYix rrix rF Hq" mrer GrtrA Nr6N E0 Qho O hoqt dQng ti ngry 01/01/2018 d€n ngay 30/06/2018 Donvi: MIID cu! rrEu Ma Tir0l/01/2018 Tt 0l/01/2017 sii d6n 30i06/2018 d6n30l06l2lfi I. Luu chuy6n ti6n ttr hoqt ilQrlg kinh doanh 1. LgtnhufintnrhcthuA 01 132.350.315.701 156.661.325"537 2. Drtu chinh cho ctic khodn - KhAu hao TSCE vd BDSDT 02 120.882.384.574 76.691.896.208 ia, ,J( - Lei, 15 ch6nh lQch ti ei6 h6i do6i do itanh gi6 lai c6c ktroan muc tiAn 04 8.335.133.216 2.798.609."r70 ': -T tQ c6 g5c ngo4i tQ - Lai, 6 tu hoat ttQng dAu tu 05 (r3.233.241.09s) (70.554.081.877) :11 ir1 06 69.000.188.420 34.580.634.9s4 ;"f;n::a; il h o st irQ ng hin h tro anh trv6c th oy ad t v 6 n I m ilgng 08 317.331.780.816 200.181.381.192 - Ting gidm c6c khoanphai thu 09 113.173.390.813 (rr2.774.693.989) \ - Tdng, giam hang tdn kho l0 (364.840.755.308) 8.414.852.178 - TIng giim c6c khoan phii trd n (130.608.753.760) 62.625.852.147 - Tdng gidm chi phf fia trudc t2 (22.629.910.229) 1.608.949.3s2 - TiAn hi vay ttdtrd 14 (69.484.558.489) (34.580.634.9s4) - Thu6 thu nh{p doanh nghiQp da nQp 15 (27.182.s99.sr4) (2s.24t.859.022) - Tidn thu kh6c tu ho4t dQng kinh doanh t6 38.337.017.165 88.682.354.469 - Ti0n chi khic cho hopt dQng kinh doanh r7 (47.330.691.5s8) (l 1.715.510.1s0) Lw chaydn tiin thadn tt hogl itQng hinh doanh 20 (193.232.080.061) 177.200.691.223 tr. Luu chuy6n ti6n tir ho4t ttQng tIAu tu l. TiAn chi d6 mua sirn, xdy dgng tii san c6 dinh va cac TSDH khic 2t (980.929.358.842) (402.s73.606.647) 2. Tidn thu thanh ry, nhuqng b6n tai san c/5 ttinh vd cric TSDH kh6c tr,r ZL 486.363.637 3. TiAn chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cria tlon vi kh6c 23 (637.762.22s.990) (l 50.000.000.000) 4. Ti6n thu h6i cho vay, bdn lai c6c c6ng cg ng cua tlon vi kh6c 24 t25.213.923.2r9 5. TiAn chi ttiu tu g6p viSn vdo tton vikh6c 25 4.033.992.854 6. TiAn ttru hdi Oau tu gOp vOn vdo don vi kh6c 26 13.275.718.550 150.547.322.400 7. TiAn ttru l6i cho vay, c6 tuc vd lqi nhuin tluo. c chia 27 7.738.543.805 4.110.630.633 Lw chuyln tiin thuin tir hogt ilQng dila fit 30 (1.468.429.106104) (s97.129.290.377) Itr. Luu chuy6n tidn tir hogt ilQng tii chinh l. Tidn thu tir ph6t henh cO phi6u, nhan vdn g6p cua chri sd hiiu 31 1.34r.735.802.000 54.727.s00.000 2. Ti€n ttru fir tli vay JJ 3.s73.374.298.702 t.655.904.797.',.t74 3. TiAntring g6c vay 34 (3.0r7.042.817.275) (r.624.830.733.6s8) 4. C6 tr?c, lqi nhuAn da ta cho chri sd hitu 36 (r3s.s57.624.s00) (56.907.588.000) Lw chuyin fiin thudn tir hogl ilQng tdi chtnh 10 1.762.509.6s8.927 28.893.975.716 Lru lr! (50 = 20 + 30 + 40) chuy6n ti6n thuAn trong 50 100.848.172.459 (191334.620.438) Tidn vir tuong tluong ti6n iliu nim 60 509.577.636.533 406.676.809.154 Ar*r nuong cta thay d6i tj gie h5i do6i quy ttdi ngo4r tQ 6l 310.702.77s (37.3 10.844) Ti6n vir tuong ituong tiln cu6i ki (?0 = 50 + 60 + 61) 70 610.736.5n.767 215304.877.872 ffi_ffi * w trulrviunrprft*nrurl * od ttoari Linn Ngudi t$p bi6u Cdc thuydt minh dinh kdm ld m1t b0 phdn hqp thdnh cr)a bdo cdo tdi chinh hqp nhiit gtta ni1n dQ noy 8
 11. cONG TY cp NIrItA va UOI rnUoxc xAI\iHax nrAr naAu sd B o9a-DN/rtr{ LO CNl l+CNl2, cgm cdng nghiQp An D6ng Ban hanh theo Th6ng tu sii ZOOlZOt4fft-BTC Thi t6n Nam S6ch, huyOn Nam S6ch, tinh Hdi Duong ngdy 22 ttr6ng 12 nam 2014 cria B0 Tdi chinh THuyEr MrNH BAo cAo r,c,r cHiNH Hgp NHAr crOA NrEx og Cdc thuydt minh nay Id mlt b0 phsn hqp thanhvd cdn duec doc d6ng thdi voi b,io itio tdi chinh hqp nhiit: giica ni1n d0 kim theo r. THoNG TNrCrAr QUAr Ilinh thrtc s0 hiiu viin C6ng ty C6 phAn Nhga vd Mdi truong Xanh An Ph6t (ggi tit h *COng ty") h Cdng ty C6 ph6n rluo.c thanh $p vd hoat tlQng theo Gi6y chrmg nh{n dang ky kinh doanh lin dAu si5 04rCt000550-do Sd Kt5 ho4ch vi DAu tu tinh.Hei Duong.cdp.ngny 09 ttrang 03 n6m 2007 vit Gi6y chung nhgn dang ky kinh doanh vd dang ky thu6 Cdng ty co phan s6 Ogoogz:sg6 ttrng tcy thay a6i nn thri nh6t ngey ie tiaez nlm 2009. Theo Gi6y chrlng nhdn clSne ky kinh doanh thay a6i mn tnrf 26 ngiry 2l thing05 nim 2018, viin rtiAu lQ cria C6ng ty lA,1.671.999.760.000 dd,ng. Toan bQ s6 cd phan tren cria C6ng ty dugc ni6m yiit tr€n Sd - Giao dich Chimg khodn Thdnh ph6 HO Chi Minh v6i ma chung khorin ld tuqA. Try sd chfnh cria Cdng ty t4i LO CNll+CNl2, cgm c6ng nghiQp An D0ng, thi tdn Nam S6ch, huydn Nam S6ch, tinh Hai Duong vd Vin phgng dpi di€n tai Hd NQi: S(i B9, Ngrlch 6/106, tludmg Hoang Qu6c ViQt, phuong Nghia D6, Qu{n CAu Gi6y, thanh ph5 Ha NOi. Tdng si5 ho dQng cria Cdng ty t4i ngdy 3}l06l2}l8la 2.150 nguoi (tai ngdy 3lll2/2017 li 1.834 nguoi). Nginh ngnd finn doanh vi ho4t dQng chinh Ngdnh nghd kintr doanh chlnh cria Cdng ty bao g6m: . Mua bifur miiy m6c, vit tu, nguy€n liQu san phAm nhg4 bao bi nhlra c6c lo4i; o Sdn xudt cac san ph6m nhua (PP, PE); o In vir c6c dlch 4r in quang c6o tr€n bao bi; . Xaydungcdnghinh d6n dung; . L6p tlat trang thi6t bi cho c6c c6ng trinh xdy dung; o Kinh doanh bdt dQng san; . Mua b6n bang may m{c; o Mua b6n m5y m6c thii5t bi vn phlr tung thay thi5, chuydn giao c6ng nghQ; . DAi lli mua b6n, ky gui heng h6q mdi gioi thuong mpi, riy th6c mua bdn hang h6a; . Van chuy6n hang ho6, hdnh kh6ch bAng 6 t6 vd ciic hog rtQng phU rS cho vgn tii; o HoAt tlQng thu gom, xt $ ti€u hu! r6c thii; . T6i chi5 ph6 li€u; vi o Xrl l1i 6 nhi6m vd ho4t tlQng quan l! chatr6c thai; san xudt m6y m6c thii5t bi phuc vu ngdnh nhua. Ho4t tlQng chinh cria C6ng ty ld Sdn xudt, kinh doanh nhya vd bao bi nhUa cric lopi. Chu ki sin xu6t, kinh doanh thdng thudng Chu lc! sin xu6t, kinh doanh th6ng thulng cria Cdng ty ttuo. c thgc hipn trong thoi gian kh6ng qud 12 thdng. Dic tli6m ho4t rlQng cia doanh nghiQp trong k] c6 inh hudng tt6n B6o c6o tii chiinh Kh6ng c6 ho4t ttQng ilflc biQt ndo cria doanh nghi-Cp tong k] c6 anh hudmg diSn 86o c6o tdi chfnh.
 12. cONG Ty cp r.il{Ue vA u0r rRrIdNG XANH an pnAr nr:{,u so B o9a-Dt\tHN L6 CNl l+CN12, cgm c6ng nghipp An D6ng Ban htnh theo Th6ng tu s6}OO/}}L4/TT-BTC thi t6n Nam S6ch, huyOn Nam S6ch, tinh Hii Ducrng ngdy 22 th6ng 12 nim il0l4 cria B0 Tdi chinh ruuyfr MnrH nAo cAo rAr cniNu Ho,p NHAr crua NrnN De (Tirip theo) Cdc thuy€t minh nay td m\t bO phfln ha.p thanhvd cin dugc dqc ding thdivoi bdo cdo tat ihinhhqp nhiit gifra niAn d0 kDm theo 1. THONG TIN KHAI QUAT Gi6p theo) C6u trrlc doanh nghiQp T4i ngdy 30/06/2018, C6ng ty c6 02 cdng ty con tr.uc ti6p nhu sau: TGn cdng ty Nci thdnh l$p ryrc Tf lp quy6,n Host dQng chirnh vi ho4t rlQng phin sO bi6u quy€t hiiu nim gii? % % C6ng ty C6 phdn San xu6t san phdim Nhlra vd Kho6ng sdn lirnhrJa Plastic, c;hi An Phet - YOn B6i Y€n B6i 34,47 (*) ti6t sin xudt sin ll (Hrr) , .4. pnzm nnua t( \\ Cdng ty TNIIH Khu c6ng nghiQp Ki thuft Hii Duong 96,15 gg.4s San phdm 1{nhousanplastic cao An Phiit tr Ghi chri: (*) COng ty nap quydn ki6m so6t HII do c6 3/5 thanh vi€n HQi tl6ne Quan hi cria HII ld thrinh vi6n Ban T6ng Girim dtic cira C6ng ty vd ld tl4i d1€n quan lf v6n cria C6ng ty t?i til theo Quy5t dinh 2906/20|7NQ-HEQT ngiry 29/06/2017 cria HQi tl6ng Quan ni C6ng ty. Tuy6n U6 v6 nra ning so s6nh th6ng tin tr6n B6o c6o tiri chinh Si5 neu so siinh tr6n bang cdn tli5i ki5 torin hprp nh6t h s5 fiQu cria b6o c6o tdi chfnh hqrp nh6t giila ni€n d0 dd duo. c kiiim torin cho ndm tai chinh t
 13. CONG Ty cp Nrrrr/,c. va nn0r TRIIcnIG XANH ex pn ir u.Ao s6 B o9a-Dl{/rrN L6 CNl l+CNl2, cUm c6ng nghiQp An DOng Ban hinh theo Th6ng fi s62}}/2014/TT.-BTC i tr6n Nam Sac 12 ntrm 2014 cria B0 Tdi rchinh rrnryfr MrNH sAo cAo rAI cnixn HO-P NHAT GITIA m$n oq (Ti6p theo) h m1t b0 ph4n hqp thdnhvd cin du.oc dpc ddng thdi voi bdo cdo tdi chinh hqp nhit gtfta niAn Cdc thyydt minh nny ilQ kim theo 4. r6nn rAr c,ic crrixn sAcH xf roAx cH0 Ynu Co sO lip b6o cio tii chinh B6o ciio tii chinh hqrp nh6t duo. c gita ni€n itQ lip t€n co sd kii torln dOn tich (tu c6c thdng tin li€n qruan dlin c6c ludng tidn). Biio crio tdi chfnh hQp nh6t kdm theo duo. c trinh lay bang D6ng ViQt Nam (MrID), theo nguy€n tA" eta g6c vd phn hqp voi chuAn muc ki5 toiin, ch6 d0 kti torln doanh nghiQp ViQt Nam vir c6c quy dinh ph6p ly rO len quan tl6n viQc l4p vd tinh bdy brio c6o tdi chinh hoo nh6t gita ni€n ilQ. 4 IJfc tfnh k6 todn !( Vipc l{p b6o c6o tai chinh hqp nh6t gita ni6n dO tuan thri theo chuAn mUc k6 to6n, ctri5 aO kri to6n do'anh nghiQp ViQt Nam vd c69 quy tllnh ph6p lf c6 li€n quan di5n viQc lQp vd trinh bdy b6o c6o tii chffi hqp oI6t gitu ni€n tlg ydu cAu-Ban fOng Ciam di5c phdii6 nht'ng udc tinh vd gid ttinh anh huong aiSn si5 Ueu b6o c7o vd cdng ng, tdi san vd viQc tinh bdy cfc thoan cdng ng vd tai san ti6m $'ng rai ngdy lflp brio c6o \ tai chinh trgrp nl6t ono cdc st5 fipu b6oc6o vC doanh thu vi-chi phi tong sugt tg ho4t tlQng. MAc dg "ntrg c6c udc tini-t6 to6n drio. c lQp bing t6t ci su hi€u bi6t cria Ban T6ng Girim di5c, si5 thg,c t6 ph6t sinh c6 th6 kh6c voi c6c udc tinh, gi6 tlinh dat ra. ESnh gi6 vir ghi nhin theo gi6 tr!hgp lf Nhu rli rinh bdy t4i Thuyi5t minh s6 3, LuQt fii toan ffi c6 hiQu lgc tir ngdy 0l th6ng 01 nim 2017,frong 116 bao g6m quyttinh vA A,iott gi6 vi ghi nhdn theo gi6 fi hqp ly, tuy nhi€n chua c6 huting d6n cg thti r;ho v'An aA ndy; theo d6, Ban T6ng Girlm tldc ttd xem x6t vd 6p d1mg nhu sau: a) C6ng cV tdi chinh-duqc ghi nhQn vd ddnh gid lqi theo gid tri hW t! tAn co sd gid giic trt di cdc khodn dar phdng trlch lQp fuiiu c6) theo qtty tllnh hi€n hdnh, b) "4, Cdc khodi mui ttin tQ c6 gdc ngoqi t€ duqc ddnh gid theo tj, giti giao dich thrc tii; i) pdi uA fii sdn vd nq phdi trd (igodi cdc mqc o rd b t en ddy) COng ty dong ghi nl:6n theo giti giic. Co sO hgp nn6t bao c6o tii chfnh Bilo c6o tdi chfnh hq'p nh6t bao gdm b6o c6o tai chinh cria Cdng ty vd brio cr{o tdi chinh cria c6c cdng; ty do C6ng U ki6m so6t (c6c c6ngty con) {usc lflp cho di5n ngdy 31 th6ng 72 hdng nlim. Vi€c ki6m so6t ndy il4t dugc khi C6ng ty c6 L'hi ndng ki6m so6t c6c chinh s6ch tai chinh vd hoat cl$ng cta c6c c6ng ty nh{n dAu tu nhim thu tluo. c lqi ich fi ho4t ilQng qia c6c cdng ty ndy. K6t qui ho4t itQng kinh doanh cria c6c cdng ty con duo. c mua l4i hoflc b6n di trong rrtrm dugc trinh bdy tong eao c6o kiSiqud ho4t elQng kinh doanh hg,p nh6t tir ngdy mua ho{c cho d6n ngdy b6n khoan dAu nr d c6ng ty con tl6. Trong trudng hgp cin thii5t, b6o cdo tdi chinh cria cdc c6ng ty con ilugc didu chinh dd c6c chinh s6ch ki5 to6n dugc 6p dung t4i C6ng ty vd cilc c6ng ty con ld gi6ng nhau. Tdt citcdc nghi€p vq vi s6 du gita c6c c6ng ty trong ctng tip dodn dugc lo4i b6 khi hep nh6t b6o c6o tii chinh. Lqi lch cria c6 it6ng khOng kiiSm sodt bao gdm gi6 fi c6c lqi ich cta c6 tt6ng khOng ki6m so6t 4 rytny hqp nhdt kinh doanh ban dAu (chi tii5t xem nQi dung tinh biy dudi ttdy) vd phAn lqi ich cria ci5 diing khbng ki6m soait tong sp bii5n dQng cira tdng vi5n chri sd hfru k6 F ngay hqrp nh6t kinh doanh. C6c khoan 6 phZt sinh t4i cdng ty con phdi duqc phan bO tuong.img voi phdn sd hiiu cria cr5 it6ng kh6ng ki6m soiit, kri ci truong hqp s6 l5 d6 ldrn hon phan sd hiiu cua c6 il6ng kh6ng ki6m so6t trong tai san thudn cria c6ng w con. ll
 14. c0Nc ry cp xm/. a vn prdr rRrtor.rc xANH ex pnAr uAu so B 09a-DI{/HN L6 CNl1+CNt2, cpm c6ng nghi€p An Ddng Ban hanh theo Th6ng tu s6 200/20l4nT-BTC Thi tr6n Nam S6ch, huy9n Nam S6ctr" tinh Hdi Duong ngdy 22 th6ng 12 ndm 2014 cta B0 Tdi chinh rnuyEr MrNH sAo cAo rAr cnir*r Hgp NHAr crffi. NrEN DQ (Tii6p theo) 4. r6u rAr cAc cnixn sAcH xf roAn crr0 vfu gi6p theo) Hgp nh6t kinh doanh Tdi sfur, cdng ng vd cdng ng ti€m tang cria cdng ty con duo. c xric ttinh theo gi6 fi hS? lf t4i ngdy rnua /q, Lqiichcriac6dongkh6ngki.5mso6ttaingdyhqpnn6tmnndoanhband6uduo.cx6ctt!nht6ncosotil0> {r \ Ghinhfinbanddu 3 .! . .., - Tdi sdn tdi chfnh: T4i ngdy ghi nhfln ban tl6q tdi sin tai chinh tluo. c ghi nh{n theo gi6 g6c cQng c6c chi phi giSo dich c6 li6n quan tr.uc tii5p d6n viQc mua s8- tdi san tai chfnh d6. TAi san tai chinh cria C6n1g ty qui vd c6c khoin el6u tu tdi chinh. Cdng nq thi chinh: T4i ngdy ghi oha+ bu+ ddu, cdng ng tai chtuh tlugc ghi nhfu thero gi6 gdc cQng cdc bao g6m cric khoan phii hd nguoi brln" phni fti khiic, c6c khoan chi phi phni trd vd ciic kfioan vay. Ddnh gid Isi sou tdn ghi nhQn ban rtdu : HiQn tpi, Th6ng tu s6 210/2009/TI-BTC do BQ Tni chinh ban hanh ngdy 06 thring 11 nam 2009 ('Th,Ong tu 210") cfing nhu c6c quy ttinh hign hanhchua c6 hudng d6n cu th6 vC vi€c x6c ttinh gi6 tr! hqp ry cta c6c tai san tii chinh vi cdng ng tdi ch{nh. Tidn vd c6c kfioan tuong duong ti6n bao gdm ti6n m{t t4i qu!, c6c khodn ti6n gui ktr6ng lc} hpn, ciic khoan dAu F ngao hqn, c6 khd ndng thanh khoan cao, d6 dang chuyiSn d6i thdnh ti6n vd it rui ro li6n guan d€n viQc bi6n tlQng Ci6 fi. ndng giii di5n ngdy it6o han. Cric lCroan tliiu tu nirn git di5n ngdy tt6o h4n bao g6m cdc khoan ti6n grii :T#:::J:; giii d,5n ngiy tr6o h4n duo. c shi nhan bat d6u rir ngdy mua vir du-q. c x6c itinh eidrt,i - ban dAu theo gi6 mua vd.c6c chi phi li€n quan d,5n giao dlch mua- c6c khoan dAu tu. 'lhu nhflp liii tir c6c C6c khoan cho vay tlugc x6c tlinh theo gi6 glic trir tti c6c khoan dg phdng phii th-u kh6 tldi. Dg phtlng phdi thu kh6 ddi c6c kfiodn cho vay cria Cdng ty duo. c trich lflp theo cilc quy clfnh kO to6n hign hdnh. t2
 15. cONG TY cP rvr{UA vA uor rmrdxc XANH ax pnAr uAu so B o9a-DN/rrN L6 CNl l+CN12, cgm c6ng nghi€p An D6ng Ban hanh theo Thdng tu s5 200/20t4rn'-BTc Thi tr'5n Nam Sdch, huy€n Nam S6ch, tinh Hii Duong ngdy 22 th6ng 12 ni'm 2014 cria BO tai chinh rHuyfr MrNH nAo cAo rAr cnimr Hgp NHAr crrrA ufx og (Ti6p theo) Cdc thuy*t minh nay ld nlt bO phfun hop thanh vd cin dro. c dec ding thdi voi Uoiai tat ini"i nqp nhit gifra niAn dA kim theo 4. r6u r^ir cAc cnimr sAcH xf roAx cnO yfu (Ti6p theo) Ng phii thu Nq phni thu ld sti ti€n c6 th6 thu h6i cria khdch hdng hoic c6c tltii tuqng kfi6c. Nq phdi thu tluqc trinh bdy theo gi6 tri ghi sd tnr di c6c khoan d1r phdng phii thu kh6 ttdi. DU phdng phii thu kh6 tldi
 16. cONG Ty cp mff. a vA uor TRUoNG xAr{H,lx pnAr wrAu s6 B o9a-DN/rrN LOCNl l+CNl2, cgm c6ng nghi€p en Odng Ban hAnh theo Th6ng t1r s6 2OO/2014/TI-BTC Thi tr6n Nam S6ch, huyQn Nam Srich, tinh Hii Duong ngdy 22 th6ng 12 ndm 2014 cria B0 Tdi chinh rHUyEr MrfIH nAo cAo rAr cnimr HOp NHAr cntA NIf,NDg (Ti6p theo) Cdc thuydt minh ndy td mQt bQ phQn hqp thAnh vd cdn dtr.oc dec ding thdi voi bdo c6o fii ;hinh hq nhiit giira ni\n dO kim theo 4. roM rAr cAc cnimr sAcH rf roAx cn0 yfu (ri6p theo) Cric khoin nq phii tri vi chi phi phfri tri C6c khoan nq phii tri vd chi phi phni tri duo. c ghi nhAn cho si5 ti6n phii ti trong tucrng lai li€n quan diSn hdng h6a vd dlch vU ttd nh6n duo. c. Chi phi phii t6 tluo. c ghr nhan dga tr€n c6c u6c tfnh hgp ly v6 sti ti€n phdiffi. ViQc phdn lopi c6c lfioan phii ffi ln phni tr6 ngu&i bdn, chi phi phni tri vd ph6i fii kh6c tlugc thUc hign theo lguy€n tic sau: d€ o Phii t6 nguli bfn phan dnh c6c khoan phii tri mang tfnh ch6t thuong m4i ph6t sinh tir giao dlch mua hang h64 dich vU tai san vd ngudi brin ld tlon v! tlQc lap voi C6ng ty. 1r . Chi phi phdi hi phin rinh c6c k'hoan phdi trd cho hang h6a dich vu de nhAn dugc tir ngudi br[n.ho4c tI6 ir^ cung cdp cho ngudi mua nhrmg chua chi td do chua c6 h6a tlon ho{c chua
 17. gglg_ Tr_g*NrrUA vA u6r rRrlor\c xANH AN pHAr rvrAu s6 B 0ea-DNtrrN l.6.c{11lcN1?,:u. cgng_nghiep nn odng -ngayhdnh theo rh6ne.tu^Jiioniiiffi_s;c Ban Thi trdnNam S6ch, huy-6n Nam Sich, tinh Hdi Ousng Z2 th6ng lZ ,arn ZOt+ ,ri. gO tai .htuh rrrwfr MrNH SAo cAo rAr cnixu ngr mrAr crite rrrrEx og (Tii6p theo) Cdc thuv& minh ndv td mQt bQ phQn nqp thdnn;a-a; ai."" dti airi rhdt tiia" cdo tdi ch{nh hqp nhiit gita nian d0 k}m theo 4. r6m rAr cAc crrimr sAcH KE TOAN CHU yfu @i6p theo) Ghi nhgn doanh thu (Ti6p theo) Doanh thu cria giao dlch vo cung cdp.dith-.ry tlgo. c ghi +Ao khi kiSt qu6 cria giao d!c! d6 tlugc x6c tlinh mQt csch iling.tin .a/: T*Tq hq g1u9 dich v€ cung c6p-dich vu ficl tlu-o. c ghi.nhQn tgng lc! theo ki5t qun.phan c6ng q;;il Jitu kj thi doanh thu viQc oa no* rhanh tgi ngly ctu eaoe .a""d6ii.il"6r, ;; h! d6. Kt5t qui cria giao dich cung ai*t vu-duo. c x6c dinh kiliio'" "6i -il'rii.affia$; ffi;r;* a) Doanh thu dugc x6c rtinh tuong itiii chic ch6n; \ b) c6 khe ndng thu truqc lqi fch kinh ti5 tir giao dch cung c6p dich vu tt6; c) X6c ttinh tlugc phAn cdng viQc tl6 hoan thanh t4i ngavi,tu s,erg ri"-aai k6 torin; vd d) X6c tlinh tiuo. c chi phi ph6t sffi cho giao dictr vichi phi ttii f,odn thanh giao iicn cung c6p dich vu d6. .) gti ttuqc ghi nhOn tr6n co sd dtin tich, duqc xdc ttinh tr€n sri du cric tii ,L:r,li:n ap olul9. khoan ti6n gui vi l6i su6t ,/, 1 t Lii tu cdc khoin dAu tu dugc ghi nhan khi c6ng ty c6 quyan nhsn lfioan l6i. Ngo4i tg c6c nghipp glti, :$.b"lg "u ti61 tQ c6 g6c ngoai c6c khoan muc ngosi tQ dusc chuy€n a6i theo 8 erlaingdy ph6t sinh vu. sii du tQ tai ngdy k6t thric nien dQ [e toao Eoq.' .],oyeo a6'i -nghipp trreo tv eietii ngdy ndy. ch€nh fecn tr gi6 ph6t sinh dugc hSch torln vdo Biio cin kat qui ttoattqng kinh doanh. L6i ch6nh lQch r! gi6 do ctrinh gi6 lpi c6c sii du t4i ngdy ki5t thfc ni6n dO ciic c6 il0ng. k6 to6n kh6"c d"ddGa6 ,n" "rrr- Chi phl tli vay Chi phi cli vav tlloc.ehinhdn vdo pni sdn xu6t, kinh doanh trong nam khi ph6t sinh, rir khi dugc vrin ho6,theo quy e{n cria Chu6n mgc ".4 ki5-torin viet Nam sii 16 *chi pnitfi vay],. iheo d6, pni di vay li€n :}} $:.rjet d6n viQc mu4 diu tu xdy dlmg iorc san **it de hoan thdnh dua vio sri dpng ho[c kinh doanh duo. c cQng "rrmi aira" "ni gi*la";d,# doi dei *** vio nguy6n gi6 tii san cno-ai5n khi ti'i san d6 duoc dua vdo sir dtrng ho{c kinh doanh. C6c khoan thu.nhflp pnat sinh tf,vi€c dAu tu tam thoi c6c khoan dlg:.e{ giam nguy€n.gi6 tdi san c6 li€n quan. Etii vdi ictroan vay ri€ng phuc vg vi€c x6y drmg tdi Ty san c6 ttlnh, bAt A-Ong sdn dAu tu, ldi vay tlugc v6n h6a k6 ci khi thoi gian xaiAung auAi tz tnang. Thut6 rhutS thu nhQp doanh nghiQp thc hien tong gi6 hj cria sri thui5 ph6i rd hiQn @i va sii thuti ho6n ei. tnue phdi hd 9o lqi Sel gi duog dga ft6n thu nh{p.chi.u thu6 nong n6m. Thu nh6p chiu thuti kfi6c voi lfnh- nhuOn tru6c thu6- {uqc ginh bdy h€n 86o ciio [€t qr1a hoat rtQng kinh doanh ri trru *ap .rri"1n"d 96"*,b,X" giim c6c ho,* rgan trl $v chi phi tinn tnu6 rtoa" a"qJkhiiu .a" khric (bao gOm ca.l6 mang sang, n€u c6) vd ngoii ra khOng bao gdm c6c chi tieu kh6ng cnp tnu6 hoic "ri;; ""rnkfi6ng rluqc khdu tnl. Slthtti tti6m lflp b6o c6o, thu6 su6t thuti thu nh@p ddi voi hopt tlQng san xu6t kinh doanh cria Nhd m6y l, Nhd m6y 2, Nhe 3_, Nhd mriy 6 v.e Nha may Z noat A6ng Auong mpi vd ho4t clpng kh6c cria C6ng T6v 19 tv ld20%- Nhd miiy s6 5 dusc mi6n ttrl6 2 ndm vd ginm 50%.trong + nlamii6p theo k6'tf,khi c6 thu nhfli chiu thu6. Trong n6m 2018 nha m6y si5 5 dusc giai so6tnu6 tnu nrr4p doanh nghiQp. TF tttu nhflp hoan bi tluqc tfnh tr6n c6c khoan ch6nh lQch gita gi6 ri ghi s6 vd cs sd tfnh thu6 thu nhflp ctia c6c khoan mgc tai.sdn ho[c cdng ng t6n b6o c6o tii c-hinh va aos" ght n!fu theo phuong ph.lp Bang cdn aiii ti5 toan. ThuiS ttru nhflp hoan ei phni ffi ph6i du_r. c gni fi; l6ia-"a" khoan ch6nh lQch t4m thdi cdn thu6 thu nh$p ho6n lai chi duo. c ghi ntran mi"hA" lai lg thu6 trong hrong lai A6 m6u fir c6c ltoan ctrdntr l€ch Am thliri. chic chin c6 rtri loi nhufln rinh l5
 18. CONG TY CPNIilI. Ave UOTTRTTo}IG xAI\H,q.NpHAT wrAu sO B o9a-DN/rrN LO CNl l+CNl2, cgrm cdng nghi€pOOng en Ban hanh theo Thdng tu s6 200/2014/TT-BTC Thi tr6n Nam S6ch, huyen Nam S6ch, tinh Hii Ducrng ngey 22 th6ng 12 n;n 2014 cta BO Tai chinh rnuyfr MrNH nAo cAo rAr cnfmr Hgp NHAr crrfA xr0x ng (Ti6p theo) Cdc thuyiit minh ndy ld mQt bQ phSn ho. p thdnh vd cin iluqc d7c ding thdi voi bdo iai Ai ininn hqp nhtit gita ni€n d6 k?m theo 4. r6u rAr cAc cnimr sAcH xE roAx cn0 yfu 1ri6p theo) ThuG (Ti6p theo) ThuiS thunh{p hoSn lei dugc x6c tlinh theo thuiS su6t dU tinh s€ 6p dung cho nirn tai san duo. c thu hdi hay nq phii tri tlugc thanh torln. Thu6 thu nhdp hoin l4i. ttugc ghi nhan vdo 86o c6o kiit qui ho4t dQng kinh doanh.vi chi ghi vio v6n chri sd htu khi khoan thui5 d6 c6 li6n quan d6n c6c khoan mpc rlu-o. c gll thEng vdo v6n cht sd htu. Tii san ttrui5 thu nhfphoin lei vd ng thuiS thu nhflp hodn lai phdi tr6 dugc bt tn) khi Cdng ty c6 quyAn hqrp phdp de bt rL giii'a tdi sdn thu6 thu qhfln hiQn hdnh vdi thu6 thu nhgp hiQn hnnh phgi n6.p vd lfii c6c \ tdi sin thu6 thu nhfp hodn l4i vd ng thu6 thu nh{p hoSn lai phii trn li6n quan toi thu6 thu nhgp doanh z\\ /) nghi€p dugc qudn ly boi cung m6t co quan thu6 vd C6ng ty c6 dU dlnh thanh todn thui5 thu nhdp hiQn \+\1 -/l i/, hanh tr6n co sd thudn. i ii: '*ll \\ Vi€c x6c dinh thui5 4u thap cia C6ng fy cdn crl vdo c6c quy dinh hiQn hdnh ve tnu6. Tuy nhi€n, nlrtng l.,l/ \ quy dinh ndy thay ctOi theo ttmg thoi lc! vi viQc x6c dinh-sau ctng vA thuii thu nhgp doanh nghi€p tui thu6c vdo kiit qun ki6m ua cia co quan thu6 c6 thdrn quyen. C6c loai thu6 kh6c duo. c 6p dung theo c5c lu{t thu6 hiQn hdnh tai Viet Nam. B€n li€n quan Cric b6n dugc coi ld li6n quan nr5u mQt b6n c6 khd ning ki6m so6t hoic cd anh huong dAng k6 Oiiii voi b€n kia tong viQc ra quy6t tlinh c6c chfnh s6ch tii chfnh vd hopt
 19. CONG Ty cp mnl. a vi. u6r rRudr\rc xANH AN pHAr wtAu s6 B o9a-DN/HN LO CNI l+CN12, cgm c6ng nghi-6p An EOng Ban hanh theo Th6ng w s6 ZOO|ZO\4/T'[-BTC Thi tran Nam SAch, huyen Nam S6ch, tinh Hai Duong ngdy 22 th6ng 12 ndm 2014 cia B0 Tdi chinh THuyfT MrNH rAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAr cntA r{oN De (Ti6p theo) Cdc thuydt minh ndy ld mAt b0 phdn hq thanh vd cin duqc dqc d1ng thdi vai bdo cdo tAi;hinh hqp nht gtfta ni€n dQ klm theo 6. rU rAr cnimr %ffi DAU Diu tu nim git ddn ngiy ddo hgn Ngin h3n 406.539.699.602 406539.699.602 50.000.000.000 50.000.000.000 - -.i l len gu c0 Ky nan t34.539.699.602 134.539.699.602 - C6c khoan dAu tu khdc (i) 272.000.000.000 272.000.000.000 50.000.000.000 50.000,000.000 Dii hgn 40.000.000.000 40.000.000.000 .,7, - Tr6i phi6u (ii) 40.000.000.000 40.000.000.000 '/:) c0ng ffi ffi -50-:00oTm0d'-_50,:000r-[dI0o' Ghi chri: i^ (i) C6c khodn Oau tu niirn git d6n ngdy el6o h4n bao gdm sii du trai phi6u theo c6c hgrp d6ng mua vd \ bdn da kj kt5t gita C6ng ty vd Cdng ty C6 phan Chung khorin Ngdn hang TMCP Viet Nam fni*r VuQng frong vdng tU 3 - 8 th6ng, cg th€: STT Trdi phi6u Ngiy Ngiy Ngiy S6 tidn si6 ti6n ildohan mua lai bdn theo m0nh eid bdn lai VIID VIID I CdngtyTNHHMTVAtaka nntr202t 18i01i2018 10/09/2018 30.000.000.000 30.509.166.667 2 C6ng ty TNHH MTV Hakuba 04105D02t 03/052018 06/08/2018 25.000.000.000 2s.424.i0s.s56 3 C6ngtyTNHHMTVHakuba 04t05n021 03/052018 03/08i2018 30.000.000.000 30.498.333.333 4 C6ngtyTNHHMTVHakuba 04n5n02t 03/052018 06i08/2018 32.000.000.000 32.543.111.111 5 CdngtyTNHHMTVHakuba w05n02t 18/052018 2tn8n0n 15.000.000.000 15.249.166.667 6 CdngtyTNHHMTVYamagata t710512021 t6l05D0t8 2il0812018 30.000.000.000 30.498.333.333 7 C6ngtyTNHHMTVYamagata 24105D02t 23105n0n 22108D018 50.000.000.000 50.830.555.556 8 CdngtyTNHHMTVYamagata 24l0sn02t 2y05n0ft 2810812018 30.000.000.000 30.514.583.333 9 Cdng ty TNFIH MTV Hakuba ft105n021 18/052018 21108t20t8 10.000.000.000 l0.166.lll.lll 10 Cdngty TNHHMTV Yamagala 24105n02t 23105n018 28108n0ft 10.000.000.000 10.166.111.111 ll CdngtyTNHHMTVAtaka 27t04n02t 0y05n0ft 03/08/2018 10.000.000.000 l0.l66.lll.lll c0ng 272.000.000.000 276.s65.8E8.889 (ii) Bao gdm c6c khoin t6i phii5u: - Tr6i phi6u cria.ngdn hang TMCP Cdng thuong Viet Nam, gi6 tri, 30.000.000.000 d6ng. Tr6i phi€u c6 l6i sudt thd ndi vd duo. c x6c tlinh bdng l6i sudt tham chi6u + 0,8%o/ndm. K! han tr6i phii5u h 10 ndm, ngay phdr hanh 29/06/2}l8,ngdy tt6o h4n29106/2028. - Tnelphii5u cria.ngan QnC TMCP Cdng thuong Viet Nam, gi6 tri, 10.000.000.000 tl6ng. Trai Kl han tr6i phii5u c6 ldi su6t thd n6i vd dugc x6c tlinh bang Hi su6t tham chii5u + 0,8Yo/n6m. phi€u ld 10 ndm, ngdy ph6t hdnh 2910612018, ngdy tl6o hpr2910612028. 7. PHAI THU CUA rcTACH HANG sti cuiii IrY S5 dAu nem VIID VIID Phdi thu cfia khrich hdng ngiin hgn 544.194.091.851 417516.053.153 Phii thu khdch hdng trong nudc 286.063.284.883 126.848.r73.703 Phii thu kh6ch hang nudc ngoiri 258.130.806.968 290.667.879.450 cQng 544.194.091.851 417.516.053.153 Trong iI6 phii thu kh6ch hing li cfc b€n li6n quan 715.000.000 (Chi tii5t tai thuy6t minn si5 :01 t7
 20. ggryg ry c M{rI. A vA uor rnUoxc xANrr ax pruir mAu s6 B 0ea_DNIHN Lo.cryr 11cN12' jum An cgng-nghi-.ep oong Ban hdnh theo rh6ng o, fti tto Nam Sdch, huY0n Nam Sdch, tinh Hdi Duong ngay 22 tlling 12 nin 20t+ "aiioliiirri-iic BO Tai ,htoL ",iu rrrwnr MrNH nAo cAo r,lr cnil.rH Hgp NHAr cnrA NrEx ng (Ti6p theo) cdc thuv^t minh nav ld mot bo ph/an ho. p thdnh vd cin dusc ap" A"i ,t* ,aia" iai tii [nii i;e nhiit gifta ni€n de kin theo 8. TRA TRI'OC CHO NGTIOI BAN lcv sii cuiii Sii tliu nam vtID- Trd trudc cho ngrdi bdn ngiin hgn 303.432.089.790 325.870.456.358 Trd trudc cho nguoi b6n trong nu6c 4t.186.4s8.673 41.s45.797.262 Trt tru6c cho nguoi brin nu6c ngodi 262.24s.63r.1t7 284.324.659.096 c0ng 303.432.089.790 325.870.456.358 pnAr rrruvB cno vay s6 cu5i tqv Sii aiu nim U\fD VI.ID Phdi tltu vi cho vay ngiin hgn 245.737603.169 129.729.000.000 C6ng ty TNHII Duong Ph4m Inveshent (i) 16.910.000.000 7.160.000.000 Cdng ty TNIII{ DAu tu ViQt vd Duong (i) 63.110.000.000 6.410.000.000 Cdng ty TNIIH DAu tu Trung vd Hda (i) r 1.470.000.000 7.160.000.000 Cdng ty CP An Ph6t Holdings (i) 36.468.000.000 9.000.000.000 Cdng CP Xo sqr t6ng ho,? An Son (i) 40.000.000.000 -f C6n d6i tuqng kh6c (ii) 77.779.603.169 99.999.000.000 c0ng 24s.737.603.169 129.729.000.A00 Trongd6 phii thu vdicho vay tA c.ic b6n liOn quan 79.041.703.169 13.700.000.000 (chi ti.5t t?i thuy6t mintr st5:o; Ghi chri: (r) Cho vay theo cric trgp d6ge cho vay tin ch6p c6lcj' hpn tL 03 thring tt6n 01 ndm; lfli sudt cho vay tu 4,5%olndm dlnT%lntun. Trong kudng nqp htiy ngang hqp tt6ng, hI r"it nt"*lio uuy oay s€ duo. c tfnh h 0%. "ri" "a" (ii) Cho cdc.cdn bQ c6ng nhdn vi€n trong C6ng ty vay theo c6c hqp ddng cho vay tin ch6p c6 lc! han 03 ,lSg.l= 06 th6ng; liii su6t cho vay *oy"tnai d€n 7o/o/niim. Trong trulng hgrp hriy ngang hgp tl6ng Idi sudt cta c6c khoin cho vay ndy s€ iluo. c tinh ld 0%. 10. PHAI THU rcTAC s6 cuiii w Sd diu nem VAID Ngdn hgn 123.188.680.750 88.265.s12.909 Tamung 6s.035.869.79s 4r.792.566.126 Ky qu!, hy' cugc 16.747.595.955 8.397.708.16s C6c lfioan kh6c 41.4A5.215.000 38.075.238.618 - Tiin den bn gidi ph6ng mfit bdng nhd may 6 r8.481.993.000 18.481.993.000 - Tiin thui! GTGT di ngh! hodn r0.000.000.000 - 1ng Phqm inh Duong (i) 6.392.463.215 4.425.3r6.0s2 - 1ng Phqm Hodng Viet 0) 1.286.717.257 813.345.201 - Bd Nguydn Thi Ti.en ft) 3.168.000.000 - C6ng ty CP An Pha Holdings 661.805.055 1.646.400 - Cdc ddi tuqng khdc I1.414.236.473 4.352.937.96s Ddi hqn 86.800.000 Kf qu!, kf cusc 86.800.000 c0ng 123.27s.480.750 88.265.512.909 Trong tl6 phni thu kh6c li c6c b6n li6n quan 11.640.349.9s7 5.240.307.653 (Chi tii5t tai thuy6t minh sO 36) Ghi chri: (r) C6c s6 du phii thu khdc ld tam rlng ti6n chi qua thd visa phgc vq c6ng viQc cria c6c l6nh d4o C6ng ty. t8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2