intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập nhận thức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Văn Lang

Chia sẻ: Lala Lala | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
289
lượt xem
79
download

Báo cáo thực tập nhận thức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Văn Lang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung báo cáo thực tập nhận thức nhằm giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đồng thời ghi chép những công việc, kinh nghiệm và nhận xét theo quan điểm cá nhân sau thời gian thực tập tại ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập nhận thức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Văn Lang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Văn Lang Thời gian thực tập : Từ 07/01/2013 đến 01/03/2013 Phòng ban thực tập : Phòng Thanh toán Quốc tế Người hướng dẫn : Chị Nguyễn Thị Kim Yến Giảng viên hướng dẫn : Thầy Ngô Hữu Hùng Sinh viên thực tập : Hồ Vũ Phƣơng Uyên – MSSV 104540 Lớp : KN101 03/2013
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI Tên cơ quan thực tập : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Chi nhánh Văn Lang Thời gian thực tập : Từ 07/01/2013 đến 01/03/2013 Phòng ban thực tập : Phòng Thanh toán Quốc tế Người hướng dẫn : Chị Nguyễn Thị Kim Yến Giảng viên hướng dẫn : Thầy Ngô Hữu Hùng Sinh viên thực tập : Hồ Vũ Phƣơng Uyên – MSSV 104540 Lớp : KN101 03/2013
 3. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Xác nhận của cơ quan …………….Ngày……tháng 03 năm 2013 (ký tên và đóng đấu) Ngƣời hƣớng dẫn i
 4. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. …………….Ngày……tháng 03 năm 2013 ii
 5. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. …………….Ngày……tháng 03 năm 2013 iii
 6. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Những kiến thức đƣợc giảng dạy trên ghế nhà trƣờng là nền tảng vững chắc cho chúng tôi trong công việc tƣơng lai. Tuy nhiên nếu chỉ có lý thuyết mà không có thực hành thì sẽ khó đi đến thành công. Thấy rõ đƣợc tầm quan trọng đó, trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với môi trƣờng doanh nghiệp, ứng dụng những kiến thức đƣợc đúc kết qua quá trình học tập ở trƣờng và kiến thức trên sách vở vào môi trƣờng thực tế. Sau thời gian thực tập tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần (TMCP) Á Châu – Chi nhánh Văn Lang, tôi đã bổ sung thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đồng thời rút ra cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý báu. Quyển báo cáo này giới thiệu về Ngân hàng TMCP Á Châu đồng thời ghi chép lại những công việc, kinh nghiệm và nhận xét theo quan điểm cá nhân tôi sau bảy tuần thực tập tại bộ phận Thanh toán Quốc tế của ngân hàng. iv
 7. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................... i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ................................................ ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ...................................................iii TRÍCH YẾU .......................................................................................................... iv MỤC LỤC .............................................................................................................. v DANH MỤC BẢNG BIỀU VÀ HÌNH ẢNH ...................................................... vii LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ix 1. NHẬP ĐỀ ....................................................................................................... 1 2. NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO .......................................................................... 3 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ..................................................................................................................... 3 1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu (ACB) ............... 3 1.2 Cơ cấu tổ chức ............................................................................................ 5 1.3 Các giai đoạn phát triển và thành tựu ......................................................... 6 1.4 Tầm nhìn và sứ mệnh ............................................................................... 10 1.5 Giới thiệu về nơi thực tập - Ngân hàng TMCP ACB – CN Văn Lang .... 10 1.5.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP ACB – Chi nhánh Văn Lang 10 1.5.2 Mô tả chức năng của Phòng Thanh toán Quốc tế ................................. 12 2 CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ACB – CHI NHÁNH VĂN LANG ...................................... 13 2.1 Bộ phận thực tập ....................................................................................... 13 2.2 Công việc thực tập .................................................................................... 14 2.2.1 Các công việc liên quan đến nghiệp vụ: ............................................... 14 2.2.1.1 Kiểm tra hồ sơ thanh toán bằng điện trả trƣớc và trả sau: ............ 14 2.2.1.2 Bổ sung các giấy tờ cần thiết để hoàn tất bộ hồ sơ thanh toán: ... 15 2.2.1.3 Xem lại hồ sơ ................................................................................ 18 v
 8. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2.2.1.4 Đem hồ sơ đi hạch toán ................................................................ 21 2.2.2 Các công việc văn phòng:..................................................................... 21 2.2.2.1 Photo ............................................................................................. 21 2.2.2.2 Scan .............................................................................................. 22 2.2.2.3 Fax ................................................................................................ 23 2.2.2.4 Đóng mộc dấu Ngân hàng và mộc tên Giám đốc ......................... 23 3 ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỒ PHẦN ACB – CHI NHÁNH VĂN LANG ....................................................... 24 3.1 Thuận lợi và khó khăn .............................................................................. 24 3.1.1 Thuận lợi ............................................................................................... 24 3.1.2 Khó khăn............................................................................................... 24 3.2 Đánh giá bản thân ..................................................................................... 25 3.2.1 Ƣu điểm ................................................................................................ 25 3.2.2 Khuyết điểm ......................................................................................... 25 3.3 Kinh nghiệm tự đúc kết ............................................................................ 25 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 29 PHỤ LỤC ............................................................................................................. 30 vi
 9. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC BẢNG BIỀU VÀ HÌNH ẢNH Hình 1 – Logo ngân hàng ....................................................................................... 3 Hình 2 – Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Văn Lang ........................................... 11 Hình 3 – Văn phòng làm việc CN Văn Lang ....................................................... 13 Hình 4 – Màn hình thao tác đánh điện MT 103 (bƣớc 2) ..................................... 16 Hình 5 – Cửa sổ nhập dữ liệu của Hợp đồng ngoại thƣơng (bƣớc 4) .................. 17 Hình 7 – Mộc Ref ................................................................................................. 19 Hình 8 – Mộc T/T trƣớc ....................................................................................... 19 Hình 9 – Mộc Thanh toán ..................................................................................... 20 Hình 10 – Máy Scan ............................................................................................. 22 Hình 11 - Mộc Ngân hàng và mộc tên Giám đốc ................................................ 23 Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ACB ............................ 5 vii
 10. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích 1 TMCP Thƣơng mại cổ phần 2 ACB Asia Commercial Bank 3 KSV Kiểm soát viên 4 T/T Telegraphic Transfer Society for Worldwide Interbank Financial 5 SWIFT Telecommunications 6 HĐQT Hội đồng quản trị 7 TCBS The Complete Banking Solution 8 HĐNT Hợp đồng ngoại thƣơng 9 TKHQ Tờ khai hải quan 10 L/C Letter of Credit 11 D/A Documents against Acceptance 12 D/P Documents against Payment 13 SCB Standard Charterd Bank viii
 11. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CẢM ƠN Sau bảy tuần thực tập tại Ngân hàng TMCP ACB – Chi nhánh Văn Lang, tôi đã có cơ hội để áp dụng những kiến thức đƣợc học vào thực tế và đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mới thông qua những công việc tại ngân hàng. Để hoàn thành tốt kỳ thực tập nhận thức này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:  Quý Thầy Cô tại trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo cơ hội cho tôi tiếp xúc với môi trƣờng làm việc tại doanh nghiệp và không phải bỡ ngỡ trong công việc tƣơng lai.  Thầy Ngô Hữu Hùng – ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn tôi về cách thực hiện bài báo cáo này.  Ban lãnh đạo cùng các anh chị tại Ngân hàng TMCP ACB – Chi nhánh Văn Lang đã giúp tôi hòa nhập vào môi trƣờng thực tế, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc và chỉ dạy tôi thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực tài chính.  Đặc biệt, với sự biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Chị Hồ Thị Cẩm Giang, Chị Nguyễn Thị Kim Yến – những ngƣời đã dành thời gian quý báu để trực tiếp hƣớng dẫn tôi làm quen với công việc của một thanh toán viên bộ phận Thanh toán Quốc tế. Bài báo cáo này có thể còn nhiều thiếu sót do thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế, tôi mong rằng sẽ nhận đƣợc những nhận xét, đóng góp ý kiến từ quý Thầy Cô cùng những Anh Chị tại Ngân hàng TMCP ACB – Chi nhánh Văn Lang để bài báo cáo đƣợc hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! ix
 12. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1. NHẬP ĐỀ Thanh toán quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một hoạt động bắt buộc phải có trong các giao dịch mua bán xuất nhập khẩu giữa các quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoay thƣơng mại đó. Với chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nƣớc ta càng phải hội nhập mạnh mẽ hơn để theo kịp sự phát triển chung của xu thế kinh tế thị trƣờng hiện nay. Vì thế, các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam đóng vai trò là chiếc cầu nối quan trọng trong các nghiệp vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp với nhau. Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1993, Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Á Châu có thể coi là một trong những Ngân hàng có thâm niên hiện nay. Với hệ thống các Chi nhánh và Phòng Giao Dịch rộng khắp các tỉnh thành, ACB mong muốn trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong mọi giao dịch của khách hàng. Nắm bắt xu thế phát triển của đất nƣớc, ACB đã thực hiện nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế và ngày càng hoàn thiện nghiệp vụ để phục vụ khách hàng một cách đơn giản, nhanh chóng với chất lƣợng tốt nhất. Là một trong những Chi nhánh xuất sắc trong hệ thống các Chi nhánh của ACB, Chi nhánh Văn Lang đã bắt đầu thực hiện Thanh toán Quốc tế từ năm 2007. Sáu năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ này, có thể nói đây là điều mà những Ngân hàng non trẻ mơ ƣớc, tôi thật may mắn vì đƣợc phân công thực tập tại đây. Trƣớc khi trải nghiệm ở môi trƣờng mới, tôi đã đề ra cho mình những mục tiêu sau:  Mục tiêu 1: Chấp hành nghiêm túc những quy định dành cho sinh viên thực tập tại ngân hàng.  Mục tiêu 2: Thích nghi với môi trƣờng công sở, học hỏi và làm quen với các công việc chuyên ngành dựa vào sự hƣớng dẫn của các anh chị tại cơ quan thực tập. 1
 13. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức  Mục tiêu 3: Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.  Mục tiêu 4: Nâng cao khả năng giao tiếp và nhạy bén trong cách ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng cũng nhƣ các anh chị đồng nghiệp, tạo thiện cảm cho doanh nghiệp về sinh viên Đại học Hoa Sen.  Mục tiêu 5: Hoàn thành đúng chuẩn, đúng hạn báo cáo thực tập, kết thúc tốt đẹp kỳ thực tập nhận thức. Bài báo cáo đƣợc chia làm 3 phần. Nội dung bài báo cáo sẽ đƣợc trình bày cụ thể tiếp theo sau đây. 2
 14. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2. NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1.1 Tổng quan về Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu (ACB) Pháp lệnh về Ngân hàng nhà nƣớc và Pháp lệnh về ngân hàng thƣơng mại, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính đƣợc ban hành vào tháng 5 năm 1990 đã tạo dựng một khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu (ACB) đã đƣợc thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp ngày 24/04/1993, GIấy phép số 553/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động. Hình 1 – Logo ngân hàng (Nguồn: http//www.acb.com.vn)  Sản Phẩm Dịch Vụ Chính Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tƣ, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nƣớc, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng). Kinh doanh ngoại tệ và vàng. Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.  Nhân Sự Nhân viên nghiệp vụ của Ngân hàng Á Châu đa số là cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 87%, thƣờng xuyên đƣợc đào tạo chuyên 3
 15. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của ACB. Hai năm 1998-1999, ACB đƣợc Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tài trợ một chƣơng trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên về đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, do Ngân hàng Far East Bank and Trust Company (FEBTC) của Philippines thực hiện. Trong năm 2002 và 2003, các cấp điều hành đã tham gia các khoá học về quản trị ngân hàng của Trung tâm Đào tạo Ngân hàng (Bank Training Center).  Quy Trình Nghiệp Vụ Các quy trình nghiệp vụ chính đƣợc chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.  Công Nghệ ACB bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch ngân hàng từ tháng 10/2001 thông qua hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ (TCBS- The Complete Banking Solution), có cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian thực. ACB là thành viên của SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), tức là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn Thế giới, bảo đảm phục vụ khách hàng trên toàn thế giới trong suốt 24 giờ mỗi ngày. ACB sử dụng dịch vụ tài chính Reuteurs, gồm Reuteurs Monitor: cung cấp mọi thông tin tài chính và Reuteurs Dealing System: công cụ mua bán ngoại tệ. 4
 16. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.2 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ - Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần ACB (www.fpts.com.vn) Ban lãnh đạo Chức danh Họ và Tên Cố vấn Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT Ông Trần Hùng Huy Phó Chủ tịch HĐQT Ông Julian Fong Loong Choon 5
 17. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Ông Lƣơng Văn Tự Thành viên HĐQT Bà Đặng Thu Thủy Ông Huỳnh Quang Tuấn Ông Alain Cany Ông Stewart Hall Tổng Giám Đốc Ông Đỗ Minh Toàn Phó Tổng Giám Đốc Bà Nguyễn Thị Hai Ông Bùi Tấn Tài Ông Đàm Văn Tuấn Ông Nguyễn Thanh Toại Ông Nguyễn Đức Thái Hân Ông Lê Bá Dũng 1.3 Các giai đoạn phát triển và thành tựu  Giai đoạn 1993 - 1995: - Dựa trên nguyên tắc kinh doanh là “quản lý sự phát triển của doanh nghiệp an toàn, hiệu quả”, giai đoạn này, ACB hƣớng về khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực tƣ nhân, với quan điểm thận trọng trong việc cấp tín dụng, đi vào sản phẩm dịch vụ mới mà thị trƣờng chƣa có (cho vay tiêu dùng, dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union, thẻ tín dụng).  Giai đoạn 1996 - 2000: - ACB là ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và Visa. 6
 18. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức - Năm 1999, ACB triển khai chƣơng trình hiện đại hóa công nghệ thông tin ngân hàng, xây dựng hệ thống mạng diện rộng, nhằm trực tuyến hóa và tin học hóa hoạt động giao dịch. - Cuối năm 2001, ACB chính thức vận hành hệ thống công nghệ ngân hàng lõi là TCBS, cho phép tất cả chi nhánh và phòng giao dịch nối mạng với nhau, giao dịch tức thời, dùng chung cơ sở dữ liệu tập trung.  Giai đoạn 2001 – 2005: - Năm 2003, ACB xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. - Năm 2005, ACB và Ngân hàng Standard Charterd (SCB) ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và SCB trở thành cổ đông chiến lƣợc của ACB. ACB triển khai giai đoạn hai của chƣơng trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, bao gồm các cấu phần (i) nâng cấp máy chủ, (ii) thay thế phần mềm xử lý giao dịch thẻ ngân hàng bằng một phần mềm mới có khả năng tích hợp với nền công nghệ lõi hiện có, và (iii) lắp đặt hệ thống máy ATM.  Giai đoạn 2006 - 2010: - ACB niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2006. Trong giai đoạn này, ACB đẩy nhanh việc mở rộng mạng lƣới hoạt động, đã thành lập mới và đƣa vào hoạt động cả thảy 223 chi nhánh và phòng giao dịch, tăng từ 58 đơn vị vào cuối năm 2005 lên 281 đơn vị vào cuối năm 2010; số lƣợng chi nhánh và phòng giao dịch tăng thêm lần lƣợt là 19 (2006), 23 (2007), 75 (2008), 51 (2009), và 45 (2010). - Trong năm 2007, ACB tiếp tục chiến lƣợc đa dạng hóa hoạt động, thành lập Công ty Cho thuê tài chính ACB cũng nhƣ tăng cƣờng hợp tác với các đối tác nhƣ Công ty Open Solutions (OSI) – Thiên Nam để nâng cấp hệ ngân hàng cốt lõi với Microsoft về áp dụng công nghệ thông tin vào vận 7
 19. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức hành và quản lý; với Ngân hàng Standard Chartered về phát hành trái phiếu; và trong năm 2008, với Tổ chức American Express về séc du lịch; với Tổ chức JCB về dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ JCB. - Năm 2009, ACB hoàn thành cơ bản chƣơng trình tái cấu trúc nguồn nhân lực; xây dựng mô hình chi nhánh theo định hƣớng bán hàng; áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; triển khai hệ thống bàn trợ giúp (help desk). - Năm 2010, ACB tăng cƣờng công tác dự báo tình hình để có các quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. Một điểm son trong giai đoạn này là ACB đƣợc tặng hai huân chƣơng lao động và đƣợc nhiều tổ chức, tạp chí tài chính có uy tín trong khu vực và trên thế giới bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong nhiều năm. Thành tựu 2006 - Huân chƣơng lao động hạng ba - Chủ tịch nƣớc - Ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất Việt - The Asian Banker Nam 2005 - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Euromoney - The Asian Banker - Thành tựu về lãnh đạo trong ngành ngân hàng Việt Nam năm 2006 2007 - Doanh nghiệp ASEAN xuất sắc - Hội đồng Tƣ vấn Doanh trong lĩnh vực đội ngũ lao động nghiệp ASEAN (BAC) 2008 - Huân chƣơng lao động hạng nhì - Chủ tịch nƣớc - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Euromoney 2009 - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam -Finance Asia, Asiamoney, Global Finance, Euromoney, The Banker, và The Asset(*) 8
 20. Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2010 - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Finance Asia, Global Finance, Asiamoney và The Asset - Ngân hàng vững mạnh nhất Việt - The Asian Banker Nam(**) (*) Đây là sự kiện lần đầu tiên đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam từ trƣớc đến nay. (**) Giải thƣởng ba năm một lần.  Giai đoạn 2011 tới nay: - Năm 2011, tháng Giêng, Định hƣớng Chiến lƣợc phát triển của ACB giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn 2020 đƣợc ban hành. Trong đó nhấn mạnh đến chƣơng trình chuyển đổi hệ thống quản trị điều hành phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam và hƣớng đến áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất. Các nội dung lớn của chƣơng trình này gồm có: (1) Phân định rõ vai trò và trách nhiệm, cơ chế ra quyết định của các cơ quan lãnh đạo của ACB; (2) Tăng cƣờng năng lực chỉ đạo của Hội đồng quản trị; (3) Tăng cƣờng trách nhiệm và thẩm quyền điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc; (4) Tăng cƣờng vai trò độc lập của Ban kiểm soát, nâng cao năng lực Ban kiểm toán nội bộ, và xây dựng khung quản lý rủi ro tích hợp. Cuối năm, ACB đã khánh thành Trung tâm Dữ liệu dạng mô-đun (Enterprise Module Data Center) tại Tp. HCM với tổng giá trị đầu tƣ gần 2 triệu USD. Đây là trung tâm dữ liệu xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm Vàng ACB là đơn vị đầu tiên trong ngành 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2