intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu mạng LAN cho cơ quan xí nghiệp

Chia sẻ: Pham Van Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

0
431
lượt xem
132
download

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu mạng LAN cho cơ quan xí nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu mạng LAN cho cơ quan xí nghiệp trình bày về tổng quan mạng máy tính; mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI và bộ giao thức TCP/IP; mạng LAN và thiết kế mạng LAN; khảo sát thiết kế mạng. Đây là tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Tìm hiểu mạng LAN cho cơ quan xí nghiệp

 1. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP                                              LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều lĩnh vực đã và đang phát triển vượt bậc đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin.Thành công lớn nhất có thể kể đến là sự ra đời của chiếc máy tính. Máy tính được coi là một phương tiện trợ giúp đắc lực cho con người trong nhiều công việc đặc biệt là công tác quản lý. Hiện nay vấn đề quản lý mạng doanh nghiệp là mối quan tâm hàng đầu và là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết của các doanh nghiệp ,nhất là các doanh nghiệp cần tính bảo mật thông tin cao .Với những khả năng mà hệ thống quản lý mạng viễn thông đem lại ,các doanh nghiệp đều xây dựng cho mình các hệ thống quản lý mạng thích hợp để nâng cao hiệu quả hoặt động cũng như khai thác tốt mọi tài nguyên của doanh nghiệp .Chính vì những vai trò rất quan trọng của mạng máy tính với những nhu cầu của cuộc sống con người nên em đã chọn đề tài : “Tìm hiểu mô hình mạng máy tính của một cơ quan ,xí nghiệp” . Do vấn đề xây dựng và quản lý mạng doanh nghiệp cũng khá mới mẻ đổi với sinh viên và do khả năng của em có hạn nên rất mong quý thầy cô cùng các bạn giúp đỡ ,chỉ dậy thêm để đề tài hoàn thiện hơn . GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 2 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 2. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP                                            LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy HOÀNG ANH DŨNG người đã truyền đạt những kiến thức bổ ích để em có thể áp dụng và hoàn thành tốt đề tài này. Đồng thời cũng cảm ơn các bạn cùng khóa đã cung cấp nhiều thông tin và kinh nghiệm hữu ích để chúng tôi có thể hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không tránh được các sai xót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả thầy cô và các bạn để đề tài này dần hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn! GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 3 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 3. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP                    NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .................................................................................................... GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 4 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 4. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP C¸c tõ tiÕng Anh viÕt t¾t trong ®å ¸n Tõ viÕt t¾t D¹ng ®Çy ®ñ CPU Center Processor Unit DNS Domain Name System FTP File Transfer Protocol GAN Global Area Network HTTP Hypertext Transfer Protocol ICMP Internet Control Message Protocol IGMP Internet Group Messages Protocol IP Internet Protocol ISO International Standard Oranization LAN Local Area Network MAC Media Access Control MAN Metropolitan Area Network NIC Network Information Center NLSP Netware Link Servise Protocol OS – IS Open System Interconnection Intermediate System To Intermediate System OSI Open Systems Interconnect OSPF Open Shortest Path First RIP Routing Information Protocol SMTP Simple Mail Transfer Protocol STP Shield Twisted Pair TCP Transmission Control Protocol TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol UDP User Datagram Protocol UTP Unshield Twisted Pair WAN Wide Area Network WWW World Wide Web DANH MỤC CÁC BẢNG ,SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1-1 Mô hình mạng căn bản Hình 1-2 Mạng chuyển mạch Hình 1-3 Cấu trúc mạng sao Hình 1-4 Cấu hình mạng vòng GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 5 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 5. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP Hình 1-5 Cấu trúc mạng hình tuyến Hình 2-1 Mô hình OSI bẩy tầng Hình 2-2 Phương thức xác lập gói tin trong OSI Hình 2-3 Kiến trúc TCP/IP Hình 2-4 Qúa trình đóng mở dữ liệu trong TCP/IP Hình 2-5 Cấu trúc dữ liệu trong TCP/IP Hình 2-6 Khuân dạng dữ liệu trong OSI Hình 2-7 Phân lớp địa chỉ IPV4 Hình 2-8 Bảng các lớp địa chỉ internet Hình 2-9 Chia mạng con Hình 2-10 Khuân dạng UDP datagram Hình 2-11 Khuân dạng TCP sergment Hình 3-1 Card mạng Hình 3-2 Hub Hình 3-3 Hoặt động của cầu nối Hình 3-4 Hoặt động của bridge trong mô hình OSI Hình 3-5 Bridge biên dịch Hình 3-6 Hoặt động của router trong mô hình OSI Hình 3-7 Mô hình bộ chuyển mạch Hình 3-8 Bảng các loại cáp Hình 3-9 Mô hình phân cáp Hình 3-10 Mô hình logic của tưởng lửa Hình 3-11 Mô hình tường lửa 3 phần Hình 3-12 Mô hình thiết kế Bảng 2-1 Sự khác nhau giữa TCP/IP với OSI Bảng 2-2 Sơ đồ patchpanel 24 port Hình 1->6 Cấu hình cho server Hình 7->11 Kiểm tra mạng với các lệnh cơ bản Hình 12->28 Cấu hình DHCP Hình 29->41 Chia sẻ kết nối internet với máy in Môc lôc Lêi nãi ®Çu.................................................................................. 2 Lời cảm ơn.................................................................................... 3 C¸c tõ viÕt t¾t trong ®å ¸n........................................................... 5 Sơ đồ hình ,bảng ............................................................................ 6 PhÇn 1: Tæng quan vÒ m¹ng.................................................... 10 Ch¬ng 1: Tæng quan m¹ng m¸y tÝnh....................................... 10 1.1.Kh¸i niÖm m¹ng m¸y tÝnh.............................................. 10 GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 6 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 6. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP 1.2.Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh............................................... 10 1.2.1. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ®Þa lý............................. 10 1.2.2. Ph©n lo¹i theo kü thuËt chuyÓn m¹ch............... 11 1.2.2.1. M¹ng chuyÓn m¹ch kªnh.............................11 1.2.2.2. M¹ng chuyÓn m¹ch b¶n tin.........................11 1.2.2.3. M¹ng chuyÓn m¹ch gãi...............................11 1.2.3. Ph©n lo¹i theo TOPO..........................................11 1.2.3.1.M¹ng h×nh sao............................................12 1.2.3.2.M¹ng d¹ng vßng..........................................12 1.2.3.3.M¹ng d¹ng tuyÕn(Bus topolory)...................12 1.2.3.4.M¹ng kÕt hîp.....................................................................13 1.2.4.Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng.....................................13 1.2.4.1.M¹ng theo m« h×nh Client- Server..............13 1.2.4.2.M¹ng ngang hµng........................................13 Ch¬ng 2: M« h×nh tham chiÕu hÖ thèng më OSI vµ bé giao thøc TCP/IP.......................................14 2.1. M« h×nh OSI................................................................14 2.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa cña OSI……………………..14 2.1.2. C¸c giao thøc trong OSI.....................................14 2.1.3. Chøc n¨ng chñ yÕu cña c¸c .............................. tÇng cña m« h×nh OSI......................................15 2.2. Bé giao thøc TCP/IP....................................................16 2.2.1. Tæng quan vÒ TCP/IP........................................16 2.2.2. So s¸nh OSI vµ TCP/IP.......................................16 2.2.3. C¸c giao thøc c¬ b¶n trong bé giao thøc TCP/IP 2.2.3.1. Giao thøc hiÖu n¨ng IP...............................19 2.2.3.2. Giao thøc hiÖu n¨ng UDP...........................21 2.2.3.3. Giao thøc hiÖu n¨ng TCP.........................21 Ch¬ng 3: M¹ng LAN vµ thiÕt kÕ m¹ng LAN..............................22 3.1. C¸c thiÕt bÞ LAN c¬ b¶n.............................................22 3.1.1. C¸c thiÕt bÞ chÝnh cña LAN...............................22 3.1.1.1. Card m¹ng- NIC..........................................22 3.1.1.2. Repeater- Bé lÆp.......................................22 3.1.1.3. Hub.............................................................23 GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 7 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 7. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP 3.1.1.4. Liªn m¹ng....................................................23 3.1.1.5. CÇu nèi (bridge).........................................23 3.1.1.6. Bé dÉn ®êng (router).................................24 3.1.1.7. Bé chuyÓn m¹ch(switch).............................25 3.1.2. HÖ thèng c¸p dïng cho LAN................................25 3.1.2.1. C¸p xo¾n....................................................26 3.1.2.2. C¸p ®ång trôc.............................................26 3.1.2.3. C¸p sîi quang..............................................26 3.2. ThiÕt kÕ m¹ng LAN......................................................26 3.2.1. M« h×nh ph©n cÊp............................................27 3.2.2. M« h×nh an ninh an toµn...................................27 3.2.3. C¸c bíc thiÕt kÕ.................................................29 3.2.3.1. Ph©n tÝch yªu cÇu sö dông.....................29 3.2.3.2. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng...............30 3.2.3.3. C¸c phÇn mÒm m¹ng.................................30 3.2.3.4. C«ng cô qu¶n lý qu¶n trÞ...........................30 3.2.4. X©y dùng m¹ng LAN quy m« mét toµ nhµ..........30 3.2.4.1. C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt................................30 3.2.4.2. Ph©n tÝch yªu cÇu.....................................31 3.2.4.3. ThiÕt kÕ hÖ thèng.....................................32 PhÇn 2: Kh¶o s¸t thiÕt kÕ m¹ng................................................33 1. Yªu cÇu thiÕt kÕ.................................................................33 2. Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng.............................................33 2.1. B¶n vÏ chi tiÕt bè trÝ c¸c thiÕt bÞ..............................35 2.2. S¬ ®å ®Êu nèi m¹ng m¸y tÝnh cña C«ng ty..............35 3. Cµi ®Æt, cÊu h×nh hÖ thèng..............................................36 3.1. Cµi ®Æt c¸c dÞch vô cho server................................36 3.2. ThiÕt lËp cÊu h×nh TCP/IP cho c¸c m¸y tr¹m............36 3.3. Thùc hiÖn kiÓm tra ho¹t ®éng cña m¹ng...................39 3.3.1.Qu¸ tr×nh kiÓm tra dïng m« h×nh OSI..................39 3.3.2.KiÓm tra m¹ng víi lÖnh Ping..................................39 3.3.3.KiÓm tra c¸c th«ng sè cÊu h×nh TCP/IP...............40 KÕt luËn...................................................................................... 42 Híng ph¸t triÓn............................................................................ 42 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o................................................... 43 GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 8 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 8. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP Phô lôc .................................................................................................. 43 1. Phô lôc 1: Híng dÉn cÊu h×nh dÞch vô ................ 43 cÊp ph¸t ®Þa chØ ®éng DHCP................. 43 1.1. Cµi ®Æt DHCP.................................................. 43 1.2. CÊu h×nh DHCP................................................ 45 2. Phô lôc 2: Híng dÉn cÊu h×nh chia sÎ kÕt.................. nèi Internet vµ chia sÎ m¸y in...................... 49 PhÇn 1: Tæng quan vÒ m¹ng ************************ Ch¬ng 1 Tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh. GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 9 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 9. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP Vµo nh÷ng n¨m 50 , nh÷ng hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çu tiªn ra ®êi sö dông c¸c bãng ®Ìn ®iÖn tö nªn kÝch thøc rÊt cång kÒnh tiªu tèn nhiÒu n¨ng lîng. ViÖc nhËp d÷ liÖu m¸y tÝnh ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c b×a ®ôc lç vµ kÕt qu¶ ®îc ®a ra m¸y in, ®iÒu nµy lµm mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ bÊt tiÖn cho ngêi sö dông. §Õn nh÷ng n¨m 60 cïng víi sù ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh vµ nhu cÇu trao ®æi d÷ liÖu víi nhau, mét sè nhµ s¶n xuÊt m¸y tÝnh ®· nghiªn cøu chÕ t¹o thµnh c«ng c¸c thiÕt bÞ truy cËp tõ xa tíi c¸c m¸y tÝnh cña hä, vµ ®©y ch×nh lµ nh÷ng d¹ng s¬ khai cña hÖ thèng m¸y tÝnh . 1.1. Kh¸i niÖm vÒ m¹ng m¸y tÝnh : M¹ng m¸y tÝnh lµ mét tËp hîp c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ®îc kÕt nèi víi nhau b»ng c¸p sao cho chóng cã thÓ dïng chung d÷ liÖu PC1 PC2 H×nh 1­1: M« h×nh m ¹ng c¨n  b¶n. 1.2. Ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh : 1.2.1. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ®Þa lý: M¹ng côc bé LAN ( Local Area Network ) : lµ m¹ng ®îc l¾p ®Æt trong ph¹m vi hÑp, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nót m¹ng nhá h¬n 10 Km. M¹ng ®« thÞ MAN ( Metropolitan Area Network) : Lµ m¹ng ®îc cµi ®Æt trong ph¹m vi mét ®« thÞ hoÆc mét trung t©m kinh tÕ - x· héi cã b¸n kÝnh kho¶ng 100 Km trë l¹i. M¹ng diÖn réng WAN ( Wide Area Network ) : Ph¹m vi cña m¹ng cã thÓ vît qua biªn giíi quèc gia vµ thËm chÝ c¶ ch©u lôc. M¹ng toµn cÇu GAN (Global Area Network ) : Lµ m¹ng ®îc thiÕt lËp trªn ph¹m vi tr¶i réng kh¾p c¸c ch©u lôc trªn tr¸i ®Êt. 1.2.2. Ph©n biÖt theo ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch ( truyÒn d÷ liÖu ) 1.2.2.1. M¹ng chuyÓn m¹ch kªnh ( circuit - switched network ) Trong trong trêng hîp nµy khi cã hai tr¹m cÇn trao ®æi th«ng tin víi nhau th× gi÷a chóng sÏ ®îc thiÕt lËp mét kªnh (circuit) cè ®Þnh vµ duy GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 10 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 10. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP tr× cho ®Õn khi mét trong hai bªn ng¾t liªn l¹c. C¸c d÷ liÖu chØ ®îc truyÒn theo con ®êng cè ®Þnh Data2 Data3 Data1 S2 S 4 A S S B 1 6 S S 3 5 H×nh 1­2. M¹ng chuyÓn m ¹ch kªnh M¹ng ®iÖn tho¹i lµ vÝ dô ®iÓn h×nh cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. 1.2.2.2 M¹ng chuyÓn m¹ch b¶n tin ( Message switched network) Th«ng tin cÇn truyÒn ®îc cÊu tróc theo mét ph©n d¹ng ®Æc biÖt gäi lµ b¶n tin. Trªn b¶n tin cã ghi ®Þa chØ n¬i nhËn, c¸c nót m¹ng c¨n cø vµo ®Þa chØ n¬i nhËn ®Ó chuyÓn b¶n tin tíi ®Ých . Tuú thuéc vµo ®iÒu khiÖn vÒ m¹ng, c¸c th«ng tin kh¸c nhau cã thÓ ®îc göi ®i theo c¸c con ®- êng kh¸c nhau 1.2.2.3 M¹ng chuyÓn m¹ch gãi Ph¬ng ph¸p nµy mçi th«ng b¸o ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn nhá h¬n gäi lµ c¸c gãi tin (pachet) cã khu«n d¹ng quy ®Þnh tríc. Mèi gãi tin còng chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn, trong ®ã cã ®Þa chØ nguån (ngêi göi) vµ ®Ých ( ngêi nhËn) cña gãi tin. C¸c gãi tin vÒ mét th«ng b¸o nµo ®ã cã thÓ ®îc göi ®i qua m¹ng ®Õn ®Ých b»ng nhiÒu con ®êng kh¸c nhau. C¨n cø vµo sè thø tù c¸c gãi tin ®îc t¸i t¹o thµnh th«ng tin ban ®Çu. Ph¬ng ph¸p chuyÓn mach b¶n tin vµ ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch gãi lµ gÇn gièng nhau. §iÓm kh¸c biÖt lµ c¸c gãi tin ®îc giíi h¹n kÝch thíc tèi ®a sao cho c¸c nót m¹ng cã thÓ xö lý toµn bé th«ng tin trong bé nhí mµ kh«ng cÇn ph¶i lu tr÷ t¹m thêi trªn ®Üa. Nªn m¹ng chuyÓn m¹ch gãi truyÒn c¸c gãi tin qua m¹ng nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n so víi chuyÓn m¹ch b¶n tin. 1.2.3. Ph©n lo¹i m¸y tÝnh theo TOPO: Topology cña m¹ng lµ cÊu tróc h×nh häc kh«ng gian mµ thùc chÊt lµ c¸ch bè trÝ phÇn tö cña m¹ng còng nh c¸ch nèi gi÷a chóng víi nhau. Th«ng thêng m¹ng cã ba d¹ng cÊu tróc lµ: M¹ng d¹ng h×nh sao (Star GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 11 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 11. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP topology ), m¹ng d¹ng vßng (Ring Topology ) vµ m¹ng d¹ng tuyÕn (Linear Bus Topology ). Ngoµi ba d¹ng cÊu h×nh kÓ trªn cßn cã mét sè d¹ng kh¸c biÕn tíng tõ ba d¹ng nµy nh m¹ng d¹ng c©y, m¹ng d¹ng h×nh sao - vßng, m¹ng h×nh hçn hîp 1.2.3.1. M¹ng h×nh sao (Star topology) M¹ng sao bao gåm mét bé kÕt nèi trung t©m vµ c¸c nót. C¸c nót nµy lµ c¸c tr¹m ®Çu cuèi, c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c cña m¹ng. Bé kÕt nèi trung t©m cña m¹ng ®iÒu phèi mäi ho¹t ®éng trong m¹ng H×nh 1­3. CÊu tróc m ¹ng  s ao M¹ng d¹ng sao cho phÐp nèi c¸c m¸y tÝnh vµo mét bé tËp trung b»ng c¸p, gi¶i ph¸p nµy cho phÐp nèi trùc tiÕp m¸y tÝnh víi bé tËp trung kh«ng cÇn th«ng qua trôc bus, nªn tr¸nh ®îc c¸c yÕu tè g©y ngng trÖ m¹ng. 1.2.3.2. M¹ng d¹ng vßng (Ring topology) M¹ng d¹ng nµy bè trÝ theo d¹ng xoay vßng, ®êng d©y c¸p ®îc thiÕt kÕ lµm thµnh mét vßng trßn khÐp kÝn, tÝn hiÖu ch¹y quanh theo mét vßng nµo ®ã. C¸c nót truyÒn tÝn hiÖu cho nhau mçi thêi ®iÓm chØ ®îc mét nót mµ th«i. D÷ liÖu truyÒn ®i ph¶i cã kÌm theo ®Þa chØ cô thÓ cña mçi tr¹m tiÕp nhËn. H×nh 1­4. CÊu h×nh m ¹ng  vß ng 1.2.3.3. M¹ng d¹ng tuyÕn (Bus topology) GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 12 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 12. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP Thùc hiÖn theo c¸ch bè trÝ ngang hµng, c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. C¸c nót ®Òu ®îc nèi vÒ víi nhau trªn mét trôc ®êng d©y c¸p chÝnh ®Ó chuyÓn t¶i tÝn hiÖu. TÊt c¶ c¸c nót ®Òu sö dông chung ®êng d©y c¸p chÝnh nµy. ë hai ®Çu d©y c¸p ®îc bÞt bëi mét thiÕt bÞ gäi lµ terminator. C¸c tÝn hiÖu vµ d÷ liÖu khi truyÒn ®i ®Òu mang theo ®Þa chØ n¬i ®Õn. terminator H×nh1­5. CÊu tróc m ¹ng h×nh  tuyÕn 1.2.3.4. M¹ng d¹ng kÕt hîp Lµ m¹ng kÕt hîp d¹ng sao vµ tuyÕn ( star/bus topology) : CÊu h×nh m¹ng d¹ng nµy cã bé phËn t¸ch tÝn hiÖu (spitter) gi÷ vai trß thiÕt bÞ trung t©m, hÖ thèng d©y c¸p m¹ng cã thÓ chän hoÆc Ring Topology hoÆc Linear Bus Topology. ¦u ®iÓm cña cÊu h×nh nµy lµ m¹ng cã thÓ gåm nhiÒu nhãm lµm viÖc ë c¸ch xa nhau, ARCNET lµ m¹ng d¹ng kÕt hîp Star/Bus Topology. CÊu h×nh d¹ng nµy ®a l¹i sù uyÓn chuyÓn trong viÖc bè trÝ ®êng d©y t¬ng thÝch dÔ dµng ®èi víi bÊt kú toµ nhµ nµo. 1.2.4. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng: 1.2.4.1. M¹ng theo m« h×nh Client- Server: Mét hay mét sè m¸y tÝnh ®îc thiÕt lËp ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô nh file server, mail server, web server, printer server….C¸c m¸y tÝnh ®îc thiÕt lËp ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô ®îc gäi lµ server, cßn c¸c m¸y tÝnh truy cËp vµ sö dông dÞch vô th× ®îc gäi lµ Client. 1.2.4.2.M¹ng ngang hµng (Peer- to- Peer): C¸c m¸y tÝnh trong m¹ng cã thÓ ho¹t ®éng võa nh mét Client võa nh mét Server. GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 13 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 13. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP Ch¬ng 2 M« h×nh tham chiÕu hÖ thèng më OSI vµ bé giao thøc TCP/IP 2.1.M« h×nh OSI (Open Systems Interconnect): M« h×nh OSI ®îc chia thµnh 7 tÇng, mçi tÇng bao gåm c¸c ho¹t ®éng thiÕt bÞ vµ giao thøc m¹ng kh¸c nhau. Application Application Presentation Presentation Session Session Transport Transport Network Network Data Link Data Link Physical Physical H×nh 2­1:M« h×nh OS I b¶y tÇng 2.1.1.Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña m« h×nh OSI: M« h×nh OSI (Open System Interconnection ): lµ m« h×nh t¬ng kÕt nh÷ng hÖ thèng më, lµ m« h×nh ®îc tæ chøc ISO ®îc ®Ò xuÊt n¨m 1977 vµ c«ng bè n¨m 1984. §Ó c¸c m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞi m¹ng cã thÓ truyÒn th«ng víi nhau ph¶i cã nh÷ng quy t¾c giao tiÕp ®îc c¸c bªn chÊp nhËn. M« h×nh OSI lµ mé khu«n mÉu gióp chóng ta hiÓu ®îc c¸c chøc n¨ng m¹ng diÔn ra t¹i mçi líp. 2.1.2.C¸c giao thøc trong m« h×nh OSI: Trong m« h×nh OSI cã hai lo¹i giao thøc chÝnh ®îc ¸p dông : Giao thøc liªn kÕt ( Connection- Oriented )vµ giao thøc kh«ng liªn kÕt (Connection Less). - Giao thøc liªn kÕt: Tríc khi truyÒn d÷ liÖu hai tÇng ®ång møc cÇn thiÕt lËp mét liªn kªt logic vµ c¸c gãi tin ®îc trao ®æi th«ng qua liªn kªt nµy, viÖc cã liªn kªt logic sÏ n©ng cao sù an toµn trong truyÒn d÷ liÖu. GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 14 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 14. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP - Giao thøc kh«ng liªn kªt : Tríc khi truyÒn d÷ liÖu kh«ng thiÕt lËp liªn kªt logic mµ mçi gãi tin ®îc truyÒn ®éc lËp víi c¸c gãi tin tríc hoÆc sau nã. Gãi tin cña giao thøc: Gãi tin (Packet ) ®îc hiÓu nh lµ mét ®¬n vÞ th«ng tin dïng trong viÖc liªn l¹c, chuyÓn giao d÷ liÖu trong m¹ng m¸y tÝnh .Nh÷ng th«ng ®iÖp (message) trao ®æi gi÷a c¸c m¸y tÝnh trong m¹ng, ®îc t¹o thµnh c¸c gãi tin ë c¸c gãi nguån. Vµ nh÷ng gãi tin nµy khi ®Ých sÏ ®îc kÕt hîp l¹i thµnh c¸c th«ng ®iÖp ban ®Çu. Mçi gãi tin cã thÓ chøa ®ùng c¸c yªu cÇu phôc vô, c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn vµ d÷ liÖu. Application Dat Dat Application a a hd Dat hd Dat Presentation r a Presentation r a Sessio hd hd Dat Sessio hd hd Dat r r a r r a n n Transpor hd hd hd Dat Transpor hd hd hd Dat r r r a r r r a t t hd hd hd hd Dat hd hd hd hd Dat Network r r r r a Network r r r r a hd hd hd hd hd Dat trl hd hd hd hd hd Dat trl r r r r r a r r r r r a Data Link Data Link Physical Physical Hdr: phÇn ®Çu gãi tin. Trl: phÇn kiÓm lçi (tÇng liªn kÕt d÷liÖu ) Data: phÇn d÷liÖu cña gãi tin H×nh 2­2:Ph­¬ng thø c x¸c lËp gãi tin trong m « h×nh  OS I 2.1.3. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña c¸c tÇng trong m« h×nh OSI: TÇng øng dông (Application Layer): Lµ tÇng cao nhÊt cña m« h×nh OSI, nã x¸c ®Þnh giao diÖn gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh øng dông cña ngêi dïng vµ m¹ng. Gi¶i quyÕt c¸c kü thuËt mµ c¸c ch¬ng tr×nh øng dông dïng ®Ó giao tiÕp víi m¹ng. TÇng tr×nh bÇy (Presentation Layer): Líp nµy chÞu tr¸ch nhiÖm th¬ng lîng vµ x¸c lËp d¹ng thøc d÷ liÖu ®îc trao ®æi nã ®¶m b¶o th«ng tin mµ líp øng dông cña hÖ thèng ®Çu cuèi göi ®i, líp øng dông cña mét hÖ thèng kh¸c cã thÓ ®äc ®îc. Líp tr×nh bµy GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 15 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 15. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP th«ng dÞch gi÷a nhiÒu d¹ng d÷ liÖu kh¸c nhau th«ng qua mét d¹ng chung, ®ång thêi nã còng nÐn vµ gi¶i nÐn d÷ liÖu . TÇng phiªn(Session Layer) Líp nµy cã t¸c dông thiÕt lËp qu¶n lý vµ kÕt thóc c¸c phiªn th«ng tin gi÷a hai thiÕt bÞ truyÒn nhËn. Nã ®Æt tªn nhÊt qu¸n cho mäi thµnh phÇn muèn ®èi tho¹i víi nhau vµ lËp ¸nh x¹ gi÷a c¸c tªn víi ®Þa chØ cña chóng. TÇng vËn chuyÓn(Transport Layer): TÇng vËn chuyÓn cung cÊp c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt gi÷a tÇng m¹ng vµ c¸c tÇng trªn, nã ph©n ®o¹n d÷ liÖu tõ hÖ thèng m¸y truyÒn vµ t¸i thiÕt d÷ liÖu vµo mét luång d÷ liÖu t¹i hÖ thèng m¸y nhËn ®¶m b¶o r»ng viÖc bµn giao c¸c th«ng ®iÖp gi÷a c¸c thiÕt bÞ ®¸ng tin cËy. TÇng m¹ng (Network Layer): ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp ®Þa chØ c¸c th«ng ®iÖp, diÔn dÞch ®Þa chØ vµ tªn logic thµnh ®Þa chØ vËt lý ®ång thêi nã còng chÞu tr¸ch nhiÖm göi packet tõ m¹ng nguån ®Õn m¹ng ®Ých. TÇng nµy quyÕt ®Þnh híng ®i tõ m¸y nguån ®Õn m¸y ®Ých TÇng liªn kÕt d÷ liÖu (Data Link): Lµ tÇng mµ ë ®ã ý nghÜa ®îc g¸n cho c¸c bit ®îc truyÒn trªn m¹ng. TÇng liªn kÕt d÷ liÖu ph¶i quy ®Þnh ®îc c¸c d¹ng thøc, kÝch thíc , ®Þa chØ m¸y göi vµ nhËn cña mçi gãi tin ®îc göi ®i. TÇng vËt lý (Physical): Lµ tÇng cuèi cïng cña m« hinh OSI, nã m« t¶ c¸c ®Æc trng vËt lý cña m¹ng: C¸c lo¹i c¸p ®Ó nèi c¸c thiÕt bÞ, c¸c lo¹i ®Çu nèi ®îc dïng, c¸c d©y c¸p cã thÓ dµi bao nhiªu .Mét sè ®Æc ®iÓm cña tÇng vËt lý: - Møc ®iÖn thÕ. - Kho¶ng thêi gian thay ®æi ®iÖn thÕ. - Tèc ®é d÷ liÖu vËt lý. - Kho¶ng ®êng truyÒn tèi ®a. 2.2. Bé giao thøc TCP/IP: TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. 2.2.1. Tæng quan vÒ bé giao thøc TCP/IP: TCP/IP lµ bé giao thøc cho phÐp kÕt nèi c¸c hÖ thèng m¹ng kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. Ngµy nay,TCP/IP ®îc sö dông réng r·i trong c¸c m¹ng côc bé còng nh trªn m¹ng Internet toµn cÇu. TCP/IP ®îc xem lµ gi¶n lîc cña m« h×nh tham chiÕu OSI víi bèn tÇng nh sau: - TÇng liªn kÕt m¹ng (Network Access Layer). GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 16 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 16. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP - TÇng Internet (Internet Layer). - TÇng giao vËn (Host- to Host Transport Layer). - TÇng øng dông (Application Layer). Applications Applications Transport TCP/UDP ICMP Internetwork IP TÇng liªn kÕt: ARP/RARP Network Interface And Network Interface Hardware And Hardware H×nh 2­3: KiÕn tróc TCP/IP TÇng liªn kÕt ( cßn ®îc gäi lµ tÇng liªn kÕt d÷ liÖu hay lµ tÇng giao tiÕp m¹ng) lµ tÇng thÊp nhÊt trong m« h×nh TCP/IP , bao gåm c¸c thiÕt bÞ m¹ng vµ ch¬ng tr×nh cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cã thÓ ho¹t ®éng, truy nhËp ®êng truyÒn vËt lý qua thiÕt bÞ giao tiÕp m¹ng ®ã. TÇng Internet: TÇng Internet (cßn gäi lµ tÇng m¹ng) xö lý qu¸ tr×nh gãi tin trªn m¹ng. C¸c giao thøc cña tÇng nµy bao gåm : IP(Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Messages Protocol). TÇng giao vËn: TÇng giao vËn phô tr¸ch luång d÷ liÖu gi÷a hai tr¹m thùc hiÖn c¸c øng dông cña tÇng m¹ng. TÇng nµy cã hai giao thøc chÝnh: TCP (Transmission Protocol) vµ UDP (User Datagram Protocol). TCP cung cÊp mét luång d÷ liÖu tin cËy gi÷a hai tr¹m, nã sö dông c¸c c¬ chÕ nh chia nhá c¸c gãi tin cña tÇng trªn thµnh c¸c gãi tin cã kÝch thíc thÝch hîp cho tÇng m¹ng bªn díi, b¸o nhËn gãi tin, ®Æt h¹n chÕ thêi gian time- out ®Ó ®¶m b¶o bªn nhËn biÕt ®îc c¸c gãi tin ®· göi ®i. GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 17 SVTH:Phạm Văn Hoàng
 17. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP UDP cung cÊp mét dÞch vô ®¬n gi¶n h¬n cho tÇng øng dông . Nã chØ göi c¸c gãi d÷ liÖu tõ tr¹m nµy ®Õn tr¹m kia mµ kh«ng ®¶m b¶o c¸c gãi tin ®Õn ®îc tíi ®Ých TÇng øng dông: TÇng øng dông lµ tÇng trªn cïng cña m« h×nh TCP/IP bao gåm c¸c tiÕn tr×nh vµ c¸c øng dông cung cÊp cho ngêi sö dông ®Ó truy cËp m¹ng. Cã rÊt nhiÒu øng dông ®îc cung cÊp trong tÇng nµy mµ phæ biÕn lµ: Telnet: sö dông trong viÖc truy cËp m¹ng tõ xa, FTP (File Transfer Protocol): dÞch vô truyÒn tÖp, Email: dÞch vô th tÝn ®iÖn tö, www (World Wide Web). User Data Applicatio n Appl User Header Data TCP TCP Application data header TCP IP IP TCP segment Application data header header IP Ethernet datagram driver Etherne IP TCP Application data Etherne theader header header t trailer Ethernet Application  LayeEthernet r frame TCP UDP 46 to 1500 bytes stream message Trans port Laye r H×nh 2­4:Qu¸ tr×nh ®ãng / m ë  gãi d÷ liÖu trong  TCP/IP Segment packet Inte rne t Laye r datagram datagram Ne twork Acce s s  Laye r frame frame GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 18 SVTH:Phạm Văn Hoàng H×nh2­5: CÊu tróc d÷ liÖu trong TCP/IP
 18. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP 2.2.2. So s¸nh TCP/IP víi OSI: TCP/IP víi OSI: mçi tÇng trong TCP/IP cã thÓ lµ mét hay nhiÒu tÇng cña OSI.B¶ng sau chØ râ mèi t¬ng quan gi÷a c¸c tÇng trong TCP/IP víi OSI: OSI TCP/IP Physical Layer va Data link Layer Data link Layer Network Layer Internet Layer Transport Layer Transport layer Session Layer, Presentation Application Layer Layer, Application Layer Bảng 2.1-sự khác nhau giữa tcp/ip vs osi 2.2.3. Mét sè giao thøc trong bé giao thøc TCP/IP : 2.2.3.1. Giao thøc hiÖu n¨ng IP (Internet Protocol): Giíi thiÖu chung: Giao thøc liªn m¹ng IP lµ mét trong nh÷ng giao thøc quan träng nhÊt cña bé giao thøc TCP/IP . Môc Bits ®Ých cña giao thøc liªn m¹ng IP lµ 1 1 2 2 2 3 cung cÊp kh¶ 0 n¨ng kÕt 4 nèi3cña m¹ng 2 con 6 thµnh 0 liªn4 m¹ng 8 ®Ó1 truyÒn d÷ liÖu Khu©n d¹ng ®¬n vÞ d÷ Type liÖu of dïng trong IP ®îc thÓ hiÖn nh h×nh vÏ: 1VersionIHL Service Total Length 2 Identificatio Flags Fragment Offset n 3 Time to live Protoco Header Words Header l Checksum 4 Source Address 5 Destination Address 6 Options Padding Data begins GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng here… 19 SVTH:Phạm Văn Hoàng H×nh 2­6: Khu©n d¹ng d÷ liÖu trong 
 19. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP KiÕn tróc ®Þa chØ IP (IPv4): §Þa chØ IP (IPv4): Cã ®é dµi 32 bits vµ ®îc t¸ch thµnh 4 vïng , mçi vïng 1 byte thêng ®îc biÓu diÔn díi d¹ng thËp ph©n vµ c¸ch nhau bëi dÊu chÊm (.) VD: 203.162.7.92. §Þa chØ IPv4 ®îc chia thµnh 5 líp A, B, C, D, E, trong ®ã 3 líp ®Þa chØ A, B, C ®îc dïng cÊp ph¸t. 7- bits 24- bits Class 0 netid hostid A 14- bits 16- bits . Class 1 0 netid hostid B 21- bits 8- bits Class 1 1 0 netid hostid C 28- bits Class 1 1 1 0 Multicast group ID D 27- bits Class 1 1 1 1 0 Reserved for future use E H×nh 2­7: Ph©n líp ®Þa chØ  IPv4  §Þa chØ m¹ng con: Líp Kho¶ng ®Þa chØ A 0.0.0.0 ®Õn 127.255.255.255 B 128.0.0.0 ®Õn 191.255.255.255 C 192.0.0.0 ®Õn 223.255.255.255 GVHD:Th.s D Hoàng Anh Dũng ®Õn20 224.0.0.0 SVTH:Phạm Văn Hoàng 239.255.255.255 E 240.0.0.0 ®Õn 247.255.255.255
 20. BÁO CÁO THỰC TẬP     TÌM HIỂU MẠNG LAN CHO CƠ QUAN XÍ NGHIỆP H×nh 2-8: B¶ng c¸c líp ®Þa chØ Internet Ch¼ng h¹n ®èi víi mét ®Þa chØ thuéc líp A, viÖc chia ®Þa chØ m¹ng con cã thÓ ®îc thùc hiÖn nh sau: 1 2 3 01 8 6 4 1 Class 0 Net ID Subnet number Host ID A Subnet  MÆt n¹ ®Þa chØ m¹ng con: H×nh2­9 : Chia m ¹ng con Bªn c¹nh ®Þa chØ IP, mét tr¹m còng cÇn ®îc biÕt viÖc ®Þnh d¹ng ®Þa chØ m¹ng con: bao nhiªu bit trong trêng hostid ®îc dïng cho phÇn ®Þa chØ m¹ng con(subnetid). 2.2.3.2. Giao thøc hiÖu n¨ng UDP(User Datagram Protocol): UDP lµ giao thøc kh«ng liªn kÕt , cung cÊp dÞch vô giao vËn kh«ng tin cËy ®îc, sö dông thay thÕ cho TCP trong tÇng giao vËn. Kh¸c víi TCP, UDP kh«ng cã chøc n¨ng thiÕt lËp vµ gi¶i phãng liªn kÕt, kh«ng cã c¬ chÕ b¸o nhËn (ACK), kh«ng s¾p xÕp tuÇn tù c¸c ®¬n vÞ d÷ liÖu (datagram) ®Õn vµ cã thÓ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt hoÆc trïng d÷ liÖu mµ kh«ng hÒ cã th«ng b¸o cho ngêi göi. Khu©n d¹ng cña UDP datagram ®îc m« t¶ nh sau: Bit 0 31 s16 Source Destinatio Port nChecksu Port Length m Data begins here… H×nh 2­10: Khu©n d¹ng UDP  datagram 2.2.3.3. Giao thøc TCP(Tranmission Control Protocol): Port GVHD:Th.s Hoàng Anh Dũng 21 SVTH:Phạm Văn Hoàng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2