Báo cáo " Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo pháp luật Philippines và Việt Nam "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
31
lượt xem
5
download

Báo cáo " Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo pháp luật Philippines và Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo pháp luật Philippines và Việt Nam bảo đảm thời gian nghỉ ngơi và chế độ nghỉ phép; bảo vệ tài sản cần thiết mà NLĐ đưa đến nơi làm việc (ví dụ phải có tủ có khoá để quần áo khi họ phải thay quần áo để làm việc; phải có chỗ để xe, ô tô); đóng BHXH đầy đủ cho NLĐ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo pháp luật Philippines và Việt Nam "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn ThÞ Anh Th¬ * C ng hoà Philippines là thành viên sáng l p Hi p h i an sinh xã h i ông Nam Á, có di n tích tr i dài 1.210 km t l c a ph t i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v BHXH m c b coi là t i ph m. Hai lu t ó là Lu t b o hi m cho công ch c, châu Á, g m 7.107 o (nên ư c g i là viên ch c chính ph và Lu t an sinh xã h i. qu n o Philippiness), trong ó g n 700 o 1. Lu t b o hi m cho công ch c, viên có ngư i . V i trên 86 tri u dân, Philippines ch c chính ph c a Philippines là nư c ông dân th hai khu v c ông Cũng như Vi t Nam và nhi u nư c trong Nam Á (sau Indonesia). Là m t trong nh ng khu v c, Philippines th c hi n b o hi m qu c gia có m c Tây phương hoá cao vì theo phương th c thu tr c ti p ti n óng ã t ng là thu c a c a Tây Ban Nha trong BHXH t ch s d ng lao ng i v i hình hơn 350 năm và là thu c a c a H p ch ng th c BHXH b t bu c (không th c hi n thu qu c Hoa Kỳ trong g n 50 năm nên h th ng qua thu như m t s nư c phát tri n). Nghĩa pháp lu t c a Philippines ch u nh hư ng v óng góp vào qu GSIS là b t bu c i nhi u c a nh ng nư c này. v i t t c các ch s d ng lao ng (không Cũng như nhi u qu c gia khác, C ng k l c lư ng vũ trang), bao g m: Chính ph , hòa Philippines quy nh ngu n c a lu t các b ngành, các cơ quan thu c Chính ph , hình s bao g m BLHS và các lu t chuyên các t p oàn c a Chính ph (hay do Chính ngành.(1) Trong các lu t chuyên ngành ó có ph ki m soát), các th ch tài chính và toà các lu t thu c lĩnh v c b o hi m xã h i án (riêng toà án ch tham gia b o hi m nhân (BHXH). Hi n nay, Philippines có hai h th b t bu c). Vi c óng góp hình thành th ng th c hi n BHXH cho hai nhóm i qu ti n t t p trung s quy t nh vi c m tư ng khác nhau, ó là h th ng b o hi m b o quy n l i b o hi m cho công ch c nhà cho công ch c, viên ch c chính ph (có tên nư c nên trong kho n c i u 5 (quy nh v vi t t t là GSIS) và h th ng an sinh xã h i ngu n c a qu GSIS) ã xác nh: “Ch tài cho nhóm ngư i lao ng làm vi c trong khu hình s s ư c áp d ng i v i nh ng ch v c tư nhân (có tên vi t t t là SSS).(2) Hai h s d ng lao ng không tuân th vi c óng th ng BHXH này ư c i u ch nh b i hai lu t riêng bi t nhưng c hai lu t này cùng có * B o hi m xã h i Vi t Nam i m chung là u quy nh hình th c x NCS khoá 14 Trư ng i h c Lu t Hà N i 32 t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ti n b o hi m, óng không úng s ti n b o o t ho c s d ng ti n ho c tài s n ó. Hành hi m ho c trì hoãn vi c n p kho n ti n ó vi này b x ph t theo quy nh t i i u 217 úng h n…”, các hành vi vi ph m và ch tài BLHS s a i (quy nh v t i tham ô tài s n x ph t ư c c th hoá trong quy nh t i ho c ti n công qu )(4) ng th i b c m m kho n k i u 52 Lu t b o hi m cho công nhi m ch c v , c m hành ngh ho c công vi c ch c, viên ch c chính ph . Theo ó, các theo quy nh c a Chính ph vô th i h n. hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m có - Hành vi sau khi kh u tr kho n óng th b h th ng b o hi m cho công ch c, góp hàng tháng hay ti n tr n t ti n lương viên ch c chính ph hay ngư i b h i kh i c a ngư i tham gia b o hi m mà không n p ki n theo quy nh c a Lu t này ho c theo cho h th ng b o hi m cho công ch c, viên B lu t hình s (BLHS) s a i. ch c chính ph trong vòng 30 ngày k t Căn c vào ngu n mà hành vi ph m t i ngày ph i n p theo quy nh thì b coi như ư c quy nh có th chia các hành vi ph m ã chi m o t kho n ti n óng góp hay tr t i này thành hai lo i sau: n ó. Hành vi này b x ph t theo quy nh Th nh t, i v i nh ng hành vi vi ph m t i i u 315 BLHS s a i (quy nh v t i có t i danh tương ng trong BLHS, Lu t b o l a o)(5) ng th i b c m m nhi m ch c hi m cho công ch c, viên ch c chính ph v , c m hành ngh ho c công vi c theo quy xác nh rõ i u kho n trong BLHS ư c áp nh c a Chính ph vô th i h n. d ng, ó là ba d ng hành vi c th sau: Th hai, i v i nh ng hành vi vi ph m - Hành vi tham gia tr c ti p ho c gián chưa ư c quy nh trong BLHS, Lu t b o ti p vào vi c gian d i, thông ng, gi m o hi m cho công ch c, viên ch c chính ph ho c khai man trong các giao d ch v i h quy nh tr c ti p hành vi và ch tài hình s th ng b o hi m cho công ch c, viên ch c i v i nh ng hành vi này, c th : chính ph nh m m c ích cho mình ho c - Hành vi c ý nh n b t kì kho n ti n cho ngư i khác hư ng trái pháp lu t các ho c séc liên quan n các quy nh c a Lu t quy n l i b o hi m. Hành vi này s ph i b o hi m cho công ch c, viên ch c chính ph ch u hình ph t theo quy nh t i i u 172 b ng cách l a d i ngư i tham gia b o hi m, BLHS s a i (quy nh v t i gi m o và ngư i s d ng lao ng ho c l a d i h th ng s d ng tài li u gi m o).(3) GSIS hay bên th ba nào ó (c a ngư i không - Hành vi c ý chi m o t hay s d ng ư c quy n hư ng theo quy nh c a Lu t sai m c ích ti n BHXH ho c tài s n n p b o hi m cho công ch c, viên ch c chính vào h th ng b o hi m cho công ch c, viên ph ) b ph t ti n t 5.000 pêsô n 20.000 ch c chính ph ho c ngư i khác chi m pêsô ho c b ph t tù t 6 năm 1 ngày n 12 o t hay s d ng ti n ho c tài s n ó; ho c năm ho c c hai (m c x ph t theo Lu t b o b m c ho c do c u th ngư i khác chi m hi m cho công ch c, viên ch c chính ph t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010 33
  3. nghiªn cøu - trao ®æi năm 1977 là t 500 pêsô n 5.000 pêsô cho vay tr d n và các kho n ti n ph i tr ho c b ph t tù t 6 tháng n 1 năm). khác i v i h th ng b o hi m cho công - Hành vi không tuân theo ho c t ch i ch c, viên ch c chính ph ) không th c vi c tuân theo các quy nh c a Lu t b o hi n, t ch i ho c trì hoãn vi c n p ti n, g i hi m cho công ch c, viên ch c chính ph hay ti n ho c chuy n ti n cho h th ng b o các quy t c, quy nh do h th ng này ban hi m cho công ch c, viên ch c chính ph hành b ph t ti n t 5.000 pêsô n 20.000 trong vòng 30 ngày k t ngày s ti n n pêsô ho c b ph t tù t 6 năm 1 ngày n 12 h n n p ho c theo yêu c u ph i tr b ph t năm ho c c hai (m c x ph t theo Lu t b o tù t 1 n 5 năm và ph t ti n t 10.000 hi m cho công ch c, viên ch c chính ph pêsô n 20.000 pêsô ng th i, ngư i năm 1977 là t 500 pêsô n 5.000 pêsô ho c ph m t i còn b c m m nhi m ch c v , b b ph t tù t 6 tháng n 1 năm). c m hành ngh ho c công vi c theo quy - Hành vi (c a th qu , viên ch c thu, nh c a Chính ph vô th i h n. viên ch c b ph n chi ti n ho c viên ch c Lu t cũng quy nh hành vi c a nh ng hay ngư i lao ng nào khác) không kh u ngư i này không nh ng ph i ch u trách tr ho c t ch i kh u tr hay ch m quá nhi m v m t hình s mà còn ph i ch u trách 30 ngày m i kh u tr các kho n óng góp t nhi m dân s i v i h th ng b o hi m cho ti n lương hàng tháng c a công ch c, viên công ch c, viên ch c chính ph ho c i v i ch c theo quy nh b ph t tù t 6 tháng 1 ngư i lao ng ho c thành viên có liên quan ngày n 6 năm và kho n ti n ph t t 3.000 trong vi c b i thư ng thi t h i, bao g m c pêsô n 6.000 pêsô. ng th i, ngư i ph m ti n ph t và ti n lãi. t i còn b c m m nhi m ch c v , c m - Hành vi thi u trách nhi m c a các hành ngh ho c công vi c theo quy nh c a thành viên (bao g m c ch t ch và phó ch Chính ph vô th i h n (m c x ph t theo t ch) H i ng qu n lí h th ng b o hi m Lu t b o hi m cho công ch c, viên ch c cho công ch c, viên ch c chính ph trong chính ph năm 1977 là ph t ti n t 1.000 vi c thu ho c thu h i các kho n n , các pêsô n 5.000 pêsô ho c b ph t tù t 1 năm kho n ph i thu phát sinh t b t kì lí do hay n 5 năm ho c c hai). nguyên nhân gì (bao g m kho n phí b o - Hành vi (c a ngư i ng u cơ quan hi m ho c các kho n óng góp theo quy Chính ph , các b , ngành, các cơ quan tr c nh vào h th ng b o hi m cho công ch c, thu c Chính ph và các doanh nghi p thu c viên ch c chính ph ) b ph t tù t 6 tháng s h u nhà nư c ho c do Nhà nư c ki m n 1 năm ho c ph t ti n t 5.000 pêsô n soát, cơ quan tài chính c a Chính ph và 10.000 pêsô. Nh ng hình ph t này không công ch c c a các cơ quan ó có liên quan nh hư ng t i trách nhi m hành chính hay n vi c thu các kho n óng góp, các kho n trách nhi m dân s phát sinh t ó (Theo 34 t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010
  4. nghiªn cøu - trao ®æi quy nh t i i u 41, H i ng qu n lí s có này s ph i ch u hình ph t theo quy nh t i trách nhi m yêu c u thu h i trong vòng 30 i u 217 BLHS s a i. ngày k t ngày n h n kho n ti n n c a - Hành vi sau khi kh u tr kho n óng bên n ti n BHXH. N u bên n t ch i vi c góp hàng tháng hay ti n tr n t ti n lương tr n thì v vi c có th b x lí v m t hành c a ngư i tham gia b o hi m mà không n p chính, dân s ho c b x lí hình s trư c toà cho h th ng an sinh xã h i trong vòng 30 án, H i ng qu n lí ho c cơ quan tài phán ngày k t ngày ph i n p theo quy nh thì thích h p trong vòng 30 ngày tính t ngày b coi như ã bi n th kho n ti n óng góp h t th i h n yêu c u tr n ). hay tr n ó. Hành vi này b x ph t theo 2. Lu t an sinh xã h i c a Philippines quy nh t i i u 315 BLHS s a i. Lu t an sinh xã h i cũng quy nh các Th hai, Lu t an sinh xã h i quy nh hành vi vi ph m pháp lu t v an sinh xã h i ch tài hình s cho nh ng hành vi vi ph m b có th b h th ng an sinh xã h i ho c ngư i coi là t i ph m mà chưa ư c quy nh trong có liên quan kh i ki n theo quy nh c a BLHS. C th : Lu t này ho c theo BLHS. Căn c vào ngu n - Hành vi c ý nh n b t kì kho n ti n mà hành vi ph m t i ư c quy nh có th ho c séc theo quy nh c a Lu t an sinh xã chia các hành vi này thành hai lo i sau: h i b ng cách l a d i ngư i tham gia b o Th nh t, Lu t an sinh xã h i xác nh rõ hi m, ngư i s d ng lao ng hay l a d i h i u lu t c a BLHS ư c áp d ng i v i th ng an sinh xã h i ho c bên th ba nào ó. nh ng hành vi vi ph m ã có t i danh tương Hành vi này s b ph t ti n t 5.000 pêsô ng trong B lu t này. Theo ó, nh ng hành n 20.000 pêsô và b ph t tù t 6 năm 1 vi sau ây b xét x theo BLHS s a i: ngày n 12 năm. - Hành vi c ý làm sai l ch h sơ, tài li u - Hành vi s d ng sai m c ích (mua, liên quan n yêu c u chi tr nh n b t kì bán, chào bán, s d ng, chuy n như ng ho c kho n tr c p nào theo quy nh c a Lu t an trao i…) các lo i tem, phi u, trái phi u, sinh xã h i (ho c xin vay t h th ng an gi y t có giá hay phương ti n thanh toán sinh xã h i theo quy nh). Hành vi này s nào khác(6) ư c s d ng n p các kho n ph i ch u hình ph t quy nh t i i u 172 óng góp theo quy nh c a Lu t an sinh xã c a BLHS s a i. h i. Hành vi này s b ph t ti n t 5.000 - Hành vi c ý chi m o t hay s d ng pêsô n 20.000 pêsô và b ph t tù t 6 năm sai m c ích ti n BHXH ho c tài s n n p 1 ngày n 12 năm ho c c hai theo phán vào h th ng an sinh xã h i ho c ngư i quy t c a toà án. khác chi m o t ho c b m c ho c do c u - Hành vi c ý làm thay i ho c làm gi th mà ngư i khác chi m o t toàn b b t kì lo i tem, phi u, trái phi u, gi y t có ho c m t ph n ti n ho c tài s n ó. Hành vi giá hay phương ti n thanh toán nào khác (mà t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010 35
  5. nghiªn cøu - trao ®æi H i ng qu n lí h th ng an sinh xã h i ã c c theo u i các th t c pháp lí kh i t quy nh thu n p m t kho n ti n óng các ch s d ng lao ng vi ph m pháp lu t b o hi m) ho c s d ng, bán, cho vay ho c BHXH. i n hình là v ki n ngh kh i t ang s h u b t kì lo i phương ti n thanh thành công Ch t ch Công ti s n xu t giày toán nào ã b thay i hay làm gi ; hành vi dép Lotus Inc và Công ti giày Prince, c hai này s b ph t ti n t 5.000 pêsô n 20.000 công ti này u có tr s t i khu ch xu t pêsô và b ph t tù t 6 năm 1 ngày n 12 Bataan. Tháng 5/2006, Toà án khu v c năm ho c c hai. Balanga ã xét x hai v án hình s do h - Hành vi không tuân theo ho c t ch i th ng an sinh xã h i ki n ngh kh i t và hai vi c tuân th nh ng i u kho n c a Lu t an v ch t ch này ã b toà hình s tuyên án có sinh xã h i ho c nh ng quy nh do H i t i do vi ph m Lu t an sinh xã h i vì ã c ng qu n lí h th ng an sinh xã h i ban tình không n p các kho n óng góp BHXH hành (vi ph m v vi c ăng kí ho c t ch i cho h th ng an sinh xã h i. Sae chae Lee ã th c hi n ăng kí tham gia b o hi m cho b tuyên ph t 6 năm tù giam và n p ph t ngư i lao ng ho c chính b n thân mình 20.000 pêsô. Ngoài ra, Sae Chae Lee còn (trong trư ng h p ngư i lao ng t t o vi c ph i thanh toán y kho n ti n óng góp làm) ho c kh u tr nh ng kho n óng góp t BHXH c a công nhân Công ti Lotus là 5,9 ti n lương c a ngư i lao ng và chuy n cho tri u pêsô (tương ương 1,7 t ng Vi t h th ng an sinh xã h i); hành vi này s b Nam) c ng v i 3% lãi su t ph t hàng tháng. ph t ti n t 5.000 pêsô n 20.000 pêsô và b S ti n này ư c tính trong kho ng th i gian ph t tù t 6 năm 1 ngày n 12 năm ho c c tr n óng BHXH t tháng 12/1995 n hai theo phán quy t c a toà án. tháng 3/1998. Trong v án liên quan n Ngoài ra, Lu t an sinh xã h i còn quy Công ti giày Prince, chính Sae Chae Lee m t nh: Hành vi vi ph m b x ph t theo quy l n n a b tuyên án 6 năm tù giam và b ph t nh c a Lu t an sinh xã h i có liên quan 20.000 pêsô. B cáo còn ph i n p 8,6 tri u n công ti, hi p h i, t p oàn ho c b t kì pêsô c ng v i ti n ph t vì ã không n p các th ch nào khác thì ngư i ng u, ngư i kho n óng góp BHXH. qu n lí ho c nh ng ngư i góp v n s liên M t ch s d ng lao ng khác b toà án i ch u trách nhi m pháp lí i v i nh ng kh i t trong năm 2006 là Gabionza, Ch hình th c x ph t ư c quy nh trong Lu t t ch Công ti xe buýt Manila (MCBC). Trong này i v i vi ph m ó. b n án c a toà án thành ph Quezon, Trên th c t nh ng năm g n ây, h Gabionza ã b tuyên án có t i vì “c tình, th ng an sinh xã h i Philippines ã y b t h p pháp t ch i và tr n tránh” n p các m nh công tác thanh tra, ki m tra nh m tăng kho n óng góp BHXH c a ngư i lao ng. cư ng s tuân th pháp lu t BHXH và tích Toà ã tuyên án 6 năm tù giam i v i Ch 36 t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010
  6. nghiªn cøu - trao ®æi t ch Công ti MCBC và truy n p 1,6 tri u thu c lĩnh v c BHXH u d a trên m t s pêsô (tương ương 480 tri u ng Vi t i u lu t ư c quy nh chung cho các hành Nam) ti n óng góp BHXH và kho n ph t vi ph m t i có th x y ra trong nh ng lĩnh 3% lãi su t ngân hàng là 540.000 pêsô. v c khác nhau trong ó có lĩnh v c BHXH. M t thành công pháp lí n a c a h Nh ng i u lu t chung ó là: th ng an sinh xã h i trong năm 2006 là b n - i u 267 - T i làm gi con d u, tài li u án c a toà án thành ph Quezon k t t i c a cơ quan, t ch c quy nh v hành vi giám c Công ti MAV Printer - Midldrd làm gi con d u, tài li u ho c gi y t khác Acena ã tr n óng BHXH trong năm 2000 c a cơ quan, t ch c ho c s d ng con d u, v i t ng s ti n là 150.000 pêsô (g n 44 tài li u ho c gi y t ó nh m l a d i cơ tri u ng Vi t Nam). Toà án thành ph quan, t ch c ho c công dân. Quezon ã tuyên ph t Acena 4 năm tù giam - i u 278 - T i tham ô tài s n quy nh v và thu h i kho n ti n 360.000 pêsô k c hành vi l i d ng ch c v , quy n h n chi m ti n ph t 3% lãi su t tính t năm 2000 n o t tài s n mà mình có trách nhi m qu n lí. th i i m tuyên án.(7) - i u 139 - T i l a o chi m o t tài Trong l i bi n h c a mình, các b cáo s n quy nh v hành vi dùng th o n gian d i chi m o t tài s n c a ngư i khác. u nói r ng h không tham gia tr c ti p vào V i các i u lu t chung này, chúng ta vi c i u hành công ti. Tuy nhiên, toà án ã ch có th truy c u trách nhi m hình s ư c phán quy t r ng h không b kh i t v năng m t s hành vi ph m t i x y ra trong lĩnh l c cá nhân mà b kh i t v trách nhi m ngư i v c BHXH - nh ng hành vi tho mãn các ng u doanh nghi p vì ã t c trách, sao d u hi u nh t i c a các i u lu t này. lãng trong vi c th c hi n nghĩa v óng góp Tuy nhiên, bên c nh ó còn có nhi u b t bu c theo Lu t an sinh xã h i ã ư c hành vi ã ư c Lu t BHXH quy nh có th Qu c h i Philippines thông qua năm 1997. b truy c u trách nhi m hình s nhưng trên 3. Lu t hình s Vi t Nam v i vi c quy th c t không th truy c u trách nhi m hình nh t i ph m trong lĩnh v c b o hi m xã h i s ư c vì BLHS hi n hành không quy nh Vi t Nam, BLHS ư c coi là ngu n nh ng hành vi ó là t i ph m. C th , theo tr c ti p duy nh t c a ngành lu t hình s . Do các i u 134, 135, 136 và 137 c a Lu t BHXH, v y, t t c các t i ph m trong ó có t i ph m các hành vi sau có th b truy c u trách trong lĩnh v c b o hi m xã h i u ch ư c nhi m hành chính ho c trách nhi m hình s : quy nh trong BLHS. Trong BLHS Vi t - Các hành vi vi ph m pháp lu t v óng Nam, các t i ph m thu c lĩnh v c BHXH BHXH như không óng, óng không úng không ư c quy nh trong chương, m c th i gian quy nh, óng không úng m c cũng như trong các i u kho n riêng. Vi c quy nh, óng không úng s ngư i thu c truy c u trách nhi m hình s các t i ph m di n tham gia BHXH. t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010 37
  7. nghiªn cøu - trao ®æi - Các hành vi vi ph m pháp lu t v th sau hai năm th c hi n Lu t BHXH c a B t c th c hi n BHXH như: c tình gây khó lao ng, thương binh và xã h i, s ti n các khăn ho c c n tr vi c hư ng ch BHXH doanh nghi p “n ” BHXH tính n cu i năm c a ngư i lao ng, không c p s BHXH 2008 là 2000 t ng t p trung ch y u khu ho c không tr s BHXH cho ngư i lao v c doanh nghi p. Riêng trong năm 2008, vi ng theo quy nh c a Lu t. ph m trong doanh nghi p ngoài qu c doanh - Các hành vi vi ph m pháp lu t v s chi m 35%, doanh nghi p có v n u tư d ng ti n óng vào qu BHXH như s nư c ngoài chi m 33% t ng s ti n “ch m d ng ti n óng vào qu BHXH trái quy óng”. Vi c BHXH Thành ph H Chí Minh nh c a pháp lu t; báo cáo sai s th t, i tiên phong trong vi c kh i ki n 8 doanh cung c p sai l ch thông tin, s li u ti n nghi p “tr n” óng BHXH ra toà án dân s óng vào qu BHXH. trong năm 2008 là m t trong nh ng b ng - Các hành vi vi ph m pháp lu t v l p ch ng cho th y s “h n ch ” c a ch tài x h sơ hư ng ch BHXH như gian l n, ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c gi m o h sơ; c p gi y ch ng nh n, giám BHXH. Trong 6 tháng u năm 2007, con s nh sai. 42 doanh nghi p b kh i ki n v v n n Các hành vi này ã ư c c th hoá ng BHXH t i Thành ph H Chí Minh ã trong Ngh nh v x ph t vi ph m hành cho th y ph n ng kiên quy t c a phía cơ chính trong lĩnh v c BHXH(8) song do thi u quan BHXH trong vi c th c hi n nhi m v nh ng quy nh c th v t i ph m trong lĩnh thu BHXH b t bu c và góp ph n b o v v c BHXH nên th c t có nh ng hành vi vi quy n l i c a ngư i lao ng. ph m nghiêm tr ng pháp lu t BHXH (mà Tuy nhiên, qua nghiên c u v v n này theo pháp lu t c a nhi u nư c trên th gi i trong s so sánh v i pháp lu t c a m t s ph i b x lí hình s ) chúng ta cũng khó có nư c, c th là pháp lu t c a C ng hoà th truy c u trách nhi m hình s ư c. Con Philippines, chúng tôi cho r ng Vi t Nam s th ng kê c a B o hi m xã h i Vi t Nam vi c kh i ki n ra toà dân s i v i nh ng vi cho th y giai o n t năm 2003 n năm ph m v ch óng BHXH b t bu c cho 2008, s lư ng các ơn v vi ph m v óng ngư i lao ng ã mang l i nh ng k t qu BHXH u tăng qua các năm, các doanh ban u áng khích l song khi thi hành án nghi p vi ph m v n kh u tr kho n ti n theo phán quy t c a toà l i g p nh ng tr óng góp BHXH c a ngư i lao ng nhưng ng i khi n cho hi u qu c a vi c kh i ki n không n p cho qu BHXH, th m chí r t không cao, m c ích thu l i s ti n b các nhi u doanh nghi p không tham gia BHXH doanh nghi p chi m d ng không t ư c cho ngư i lao ng thu c i tư ng b t bu c tr n v n, quy n l i v BHXH c a ngư i lao ph i tham gia theo quy nh. Theo ánh giá ng chưa ư c m b o. Chính vì còn có 38 t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010
  8. nghiªn cøu - trao ®æi nh ng h n ch nh t nh trong công tác thi (1). B lu t hình s s a i c a C ng hoà Philippines hành án dân s i v i các doanh nghi p c ngày 8/12/1930 ã thay th cho BLHS c a Tây Ban tình vi ph m nên phương th c kh i ki n dân Nha có hi u l c Philippines t năm 1886 n s hi n nay cũng không s c ngăn ch n năm 1930. hành vi c tình chi m o t ti n BHXH c a (2). H th ng GSIS ư c thành l p năm 1936, ch u trách nhi m m b o các ch : Hưu trí, m t s c lao m t s ch s d ng lao ng. Do v y, ã n ng, tr c p th t nghi p, ch tai n n lao ng và lúc chúng ta c n n nh ng ch tài hình s ch t tu t, tr c p mai táng i v i công ch c, răn e cũng như nâng cao tính tuân th viên ch c nhà nư c và ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p nhà nư c theo Lu t b o hi m cho pháp lu t c a ngư i qu n lí doanh nghi p công ch c, viên ch c chính ph (Lu t ã ư c s a i trong vi c th c hi n nghĩa v c a mình i năm 1997). Ngoài ra, GSIS còn có ch c năng th c hi n v i ngư i lao ng nói riêng và i v i xã b o hi m nhân th b t bu c và t nguy n cũng như cung c p d ch v b o hi m tài s n và b t ng s n. h i nói chung. Xét v h u qu nh ng hành vi H th ng SSS ư c thành l p năm 1954 nhưng ư c này v a có nh hư ng nghiêm tr ng n vi c v n hành trên th c t t năm 1957, ch u trách nhi m th c thi pháp lu t v BHXH v a vi ph m m b o các ch : Hưu trí, m t s c lao ng, m nghiêm tr ng quy n và l i ích h p pháp c a au, thai s n, ch tu t và mai táng phí i v i ngư i lao ng làm vi c trong khu v c tư nhân. ngư i lao ng thu c di n tham gia BHXH (3). i u 172 quy nh khung hình ph t tù t m c b t bu c và ó cũng là m t trong nh ng trung bình n m c t i a c a hình ph t tù mang tính nguyên nhân c a nhi u cu c ình công, gây c i t o giáo d c (t 6 tháng 1 ngày n 1 năm) và m c ph t ti n không quá 5.000 pêsô. m t n nh xã h i. (4). i u 217 quy nh hình ph t d a trên s ti n T nh ng phân tích trên, v n t ra tham ô ho c bi n th : n u không quá 200 pêsô thì là ã n lúc Nhà nư c ta c n có công c m c ph t tù trong kho ng t m c trung bình n m c t i a c a khung hình ph t c i t o không giam gi (6 pháp lí th c s m nh x lí nghiêm minh tháng 1 ngày n 6 năm); n u s ti n tham ô ho c bi n nh ng hành vi vi ph m nghiêm tr ng pháp th t trên 200 n 6.000 pêsô thì khung hình ph t t i a lu t b o hi m xã h i - ó chính là pháp lu t n 9 năm; n u s ti n tham ô ho c bi n th t trên hình s . Do ó, trong th i gian t i, các nhà 6.000 n dư i 12.000 pêsô thì khung hình ph t t i a n 12 năm 1 ngày; n u s ti n tham ô t 12.000 n làm lu t c n nghiên c u, nhanh chóng t i dư i 22.000 pêsô thì m c ph t t i a là 20 năm. ph m hoá m t s hành vi vi ph m pháp lu t (5). i u 315 quy nh t m c hình ph t c i t o trong lĩnh v c BHXH ngăn ch n m t không giam gi , m c ph t tù có th i h n căn c vào s ti n do hành vi l a d i mà có (xem: The Revised cách hi u qu lo i vi ph m này. ng th i Penal Code of Philippinees). cũng c n xem xét v n trách nhi m hình s (6). i u 23 Lu t an sinh xã h i quy nh v phương i v i pháp nhân t ó có cơ s truy c u th c thu, chi b o hi m. (7). B o hi m xã h i Vi t Nam, Kinh nghi m th c trách nhi m hình s pháp nhân cùng v i vi c hi n BHXH c a các nư c trong khu v c và trên th truy c u trách nhi m hình s cá nhân ngư i gi i, tháng 12/2006. vi ph m (là i di n theo pháp lu t c a (8). Ngh nh c a Chính ph s 135/2007/N -CP ngày 16/8/2007. doanh nghi p)./. t¹p chÝ luËt häc sè 4/2010 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản