intTypePromotion=1

Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hoá

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:207

0
101
lượt xem
20
download

Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hoá tìm hiểu thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng đất năm 2010; phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh Thanh Hóa, tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hoá

Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015)<br /> tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN<br /> Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt<br /> không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa<br /> bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng.<br /> Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa<br /> đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001 - QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khoá<br /> X kỳ họp thứ 10 tại chương I, điều 5 quy định "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà<br /> nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước có quyền định đoạt về đất<br /> đai và điều tiết các nguồn lực từ việc sử dụng đất".<br /> Luật Đất đai năm 2003 tại chương I, điều 6 quy định: Quản lý quy hoạch, kế<br /> hoạch sử dụng đất là một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Điều 21, 22,<br /> 23, 24, 25 đã quy định nguyên tắc, căn cứ nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng<br /> đất được thực hiện ở 4 cấp: Cả nước, tỉnh - thành phố, huyện, xã. Tại điều 26, 27, 28,<br /> 29 xác định thẩm quyền quyết định, xét duyệt, điều chỉnh, công bố và thực hiện quy<br /> hoạch.<br /> Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan<br /> trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết; là<br /> cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc giao đất,<br /> cho thuê đất... và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc lập<br /> quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm hạn<br /> chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu quả, ngăn chặn các<br /> hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái,<br /> kìm hãm phát triển sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Do yêu cầu cấp thiết<br /> của công tác này, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện dự án “Lập quy<br /> hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh<br /> Thanh Hóa” để phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo<br /> hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá…<br /> <br /> Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> 1<br /> <br /> Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015)<br /> tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN<br /> Trên cơ sở phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa kỳ<br /> trước, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và hiện trạng sử dụng đất năm 2010;<br /> phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh<br /> Thanh Hóa, tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Thanh Hóa nhằm:<br /> - Tổ chức lại việc sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả, đảm bảo quỹ đất cho<br /> tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, từng chủ sử dụng đất có lãnh thổ sử<br /> dụng đất cần thiết và được phân bổ hợp lý trên địa bàn tỉnh.<br /> - Tạo lập cơ sở để quản lý thống nhất đất đai trong lãnh thổ và làm căn cứ để<br /> giao đất, thu hồi đất... theo đúng thẩm quyền.<br /> - Làm căn cứ định hướng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chuyên<br /> ngành, lập quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc của tỉnh.<br /> - Tạo nên nguồn cơ sở dữ liệu về đất đai, phục vụ cho công tác quản lý đất đai<br /> một cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm và có hiệu quả. Đồng thời các quy định, luận cứ,<br /> tài liệu và số liệu quy hoạch là cơ sở cho việc tin học hóa thành nguồn dữ liệu cho<br /> quản lý, sử dụng đất.<br /> - Làm cơ sở để UBND tỉnh cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất,<br /> cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế có liên quan đến đất đai và<br /> các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.<br /> <br /> III. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO<br /> 1. Căn cứ pháp lý<br /> - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;<br /> - Luật Đất đai sửa đổi năm 2003:<br /> - Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc<br /> triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2004;<br /> - Nghị định 181/2004/NĐ-CP về thi hành luật đất đai;<br /> - Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và<br /> Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế<br /> hoạch sử dụng đất;<br /> - Thông tư số 04/2006/TT – BTNMT ngày 22/05/2006 của Bộ Tài nguyên và<br /> Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh<br /> thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất;<br /> Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015)<br /> tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ<br /> sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;<br /> - Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi<br /> trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;<br /> - Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về định<br /> mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;<br /> - Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử<br /> dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;<br /> - Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2010 về việc tăng cường công<br /> tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.<br /> - Công văn số 429/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 16/04/2012 của Tổng cục Quản lý<br /> đất đai về việc hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;<br /> - Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về<br /> quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015)<br /> cấp quốc gia;<br /> - Công văn số 23/VPCP-KTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về<br /> việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;<br /> - Công văn số 621/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi<br /> trường về việc hoàn thành hồ sơ thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế<br /> hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) cấp tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương;<br /> - Căn cứ Công văn số 180/HĐND-CV ngày 14/6/2012 của Hội đồng nhân dân<br /> tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất số liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế<br /> hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa.<br /> - Quyết định số 3779/QĐ - UBND ngày 22/10/2009 về việc: Phê duyệt đề<br /> cương, nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Thanh Hóa;<br /> và các văn bản có liên quan khác của UBND tỉnh Thanh Hóa;<br /> - Quyết định số 4561/QĐ - UBND ngày 22/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh<br /> Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất<br /> 2011 đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 đến 2015) tỉnh Thanh Hóa.<br /> 2. Cơ sở thông tin, tư liệu bản đồ<br /> - Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010;<br /> - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn<br /> 2010-2020;<br /> - Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;<br /> Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015)<br /> tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm<br /> 2015 và định hướng đến 2020;<br /> - Kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2015;<br /> - Quy hoạch thủy lợi vùng trung du miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;<br /> - Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015<br /> và định hướng đến 2020;<br /> - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006- 2010) tỉnh Thanh Hóa;<br /> - Số liệu Kiểm kê, thống kê đất đai năm 2000, 2005 và 2010;<br /> - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và 2010 của tỉnh Thanh Hóa;<br /> - Các loại bản đồ có liên quan: Giao thông, thuỷ lợi, khu đô thị, công nghiệp,<br /> nông nghiệp,...<br /> 3. Các văn bản đóng góp ý kiến<br /> - Công văn số 672/STNMT-QLĐĐ ngày 09/04/2011 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: chỉnh sửa theo đề nghị của các<br /> thành viên Ban Quản lý dự án lập Quy hoạch sử dụng đất và xin ý kiến của các sở<br /> ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.<br /> - Công văn số 1170/STNMT-QLĐĐ ngày 02/06/2011 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: chỉnh sửa theo kết luận của Bí thư<br /> tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại biểu tại Phiên họp<br /> thường vụ Tỉnh ủy ngày 30 tháng 05 năm 2011.<br /> - Công văn số 1803/STNMT-QLĐĐ ngày 05/08/2011 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: chỉnh sửa, bổ sung báo cáo, số liệu<br /> và bản đồ trước khi hoàn thiện hồ sơ Báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức<br /> thẩm định.<br /> - Công văn số 1921/STNMT-QLĐĐ ngày 22/08/2011 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: chỉnh sửa theo biên bản kiểm tra<br /> của các thành viên của Ban Quản lý dự án Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa.<br /> - Công văn số 1532/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 30 tháng 11 năm 2011 về việc<br /> góp ý báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm<br /> (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa.<br /> <br /> Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> 4<br /> <br /> Báo cáo tổng hợp dự án QHSD đất giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015)<br /> tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> - Công văn số 1048/STNMT-QLĐĐ ngày 09/05/2012 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: góp ý một số chỉ tiêu phân bổ đến<br /> từng huyện, thị xã, thành phố.<br /> - Công văn số 1240/STNMT-QLĐĐ ngày 23/05/2012 về việc đề nghị bổ sung,<br /> chỉnh sửa dự thảo báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng<br /> đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Nội dung: Báo cáo giải trình thay đổi một số<br /> chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu<br /> tỉnh Thanh Hóa.<br /> - Thông báo số 165/TB-BTNMT về việc thông báo kết quả thẩm định quy<br /> hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)<br /> của tỉnh Thanh Hóa.<br /> <br /> IV. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO<br /> Báo cáo tổng hợp gồm những nội dung sau:<br /> Đặt vấn đề<br /> - Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội<br /> - Phần II: Tình hình quản lý, sử dụng đất đai<br /> - Phần III: Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất đai<br /> - Phần IV: Phương án quy hoạch sử dụng đất<br /> Kết luận và kiến nghị<br /> <br /> Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2