intTypePromotion=1

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung ở vùng trung du phía Bắc nhằm phát triển bền vững

Chia sẻ: Lê Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:230

0
76
lượt xem
9
download

Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung ở vùng trung du phía Bắc nhằm phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 

Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần hạn chế các sự cố/ rủi ro chăn nuôi nảy sinh do ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi gia gia cầm tập trung tại 4 tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Bắc Giang, gắn liền phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc gia cầm với hoạt động bảo bệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi tập trung ở vùng trung du phía Bắc nhằm phát triển bền vững

 1. Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc vµ Kü thuËt viÖt Nam Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) B¸o c¸o Tæng kÕt ®Ò tµi Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa b¾c nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng 6605 17/10/2007 Hµ Néi, 2006
 2. Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc vµ Kü thuËt viÖt Nam Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) B¸o c¸o Khoa häc Tæng kÕt ®Ò tµi Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa b¾c nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng C¬ quan chñ tr×: Liªn hiÖp c¸c héi khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam C¬ quan thùc hiÖn: Trung t©m Khoa häc, C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) Chñ nhiÖm ®Ò tµi: Phã gi¸o s−, TiÕn sÜ TrÞnh ThÞ Thanh Nh÷ng ng−êi tham gia chÝnh: Lª Hång Thanh NguyÔn Mai Hoa §µo ThÞ Ph−¬ng Hoa Lª Duy H−¬ng Lª ThÞ BÝch Ngäc NguyÔn Duy Phó D−¬ng Hoµi Linh Hµ Néi, 2006
 3. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV Môc lôc Trang Më ®Çu 1 Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung 9 I. Tiªu chÝ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung 9 II. Trang tr¹i ch¨n nu«i 12 III. Ph©n lo¹i, nhãm/quy m« c¸c khu ch¨n nu«i 12 Ch−¬ngII: Tæng quan vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn c¸c khu 15 ch¨n nu«i tËp trung ë c¸c tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i nguyªn vµ B¾c Giang I. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung 15 ë c¸c tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i nguyªn vµ B¾c Giang II. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung 15 ë Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i nguyªn vµ B¾c Giang II.1. §¸nh gi¸ chung vÒ vÊn ®Ò chÊt th¶i tõ c¸c c¬ së ch¨n nu«i gia cÇm 59 cña 4 tØnh nghiªn cøu II.2. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng kh«ng khÝ 76 II.3. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc 80 II.3.1. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc ngÇm 80 II.3.2. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc mÆt 81 II.4. ChÊt th¶i r¾n ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 82 II.5. M«i tr−êng ®Êt 84 II.6. HiÖn tr¹ng qu¶n lý dÞch bÖnh vµ kiÓm so¸t m«i tr−êng t¹i c¸c khu 85 ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung ë Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i nguyªn vµ B¾c Giang II.6.1. HiÖn tr¹ng qu¶n lý dÞch bÖnh t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm 85 tËp trung ë Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang II.6.2. HiÖn tr¹ng kiÓm so¸t m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i 86 gia cÇm tËp trung ë Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 4. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV II.7. §¸nh gi¸ tiÒm tµng rñi ro m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i 90 gia cÇm tËp trung ë Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang II.7.1. Rñi ro vÒ dÞch bÖnh 90 II.7.2. Rñi ro vÒ suy tho¸i, « nhiÔm m«i tr−êng 91 II.7.2.1. C¸c ¶nh h−ëng cña n−íc th¶i ch¨n nu«i gia cÇm ®èi víi m«i tr−êng 92 II.7.2.2. T¸c ®éng tíi m«i tr−êng cña chÊt th¶i r¾n ph¸t sinh 94 tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i Ch−¬ng III: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ 95 cña c¸c gi¶i ph¸p BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p 95 thÓ chÕ, chÝnh s¸ch BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.1.1. Tæng quan mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan ®Õn khu ch¨n nu«i 95 gia cÇm tËp trung III.1.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p 98 thÓ chÕ, chÝnh s¸ch BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.1.2.1. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p thÓ chÕ, 98 chÝnh s¸ch BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.1.2.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p thÓ chÕ, 110 chÝnh s¸ch BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý 112 vµ khoa häc c«ng nghÖ trong viÖc h¹n chÕ « nhiÔm vµ sù cè/rñi ro m«i tr−êng ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.2.1. C¸c gi¶i ph¸p khoa häc c«ng nghÖ ®ang ®−îc ¸p dông ®Ó h¹n chÕ 112 « nhiÔm vµ sù cè/rñi ro m«i tr−êng ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.2.1.1. Ph¸t triÓn mét sè m« h×nh ch¨n nu«i hîp vÖ sinh 112 III.2.1.2. Ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ xö lý chÊt th¶i, kiÓm so¸t m«i tr−êng 113 III.2.2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p 115 qu¶n lý - khoa häc c«ng nghÖ ®ang ¸p dông ®Ó h¹n chÕ « nhiÔm vµ sù cè/rñi ro m«i tr−êng do ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.2.3. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p tuyªn truyÒn 117 gi¸o dôc céng ®ång BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 5. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV III.2.3.1. HiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p tuyªn truyÒn, gi¸o dôc céng ®ång 117 BVMT khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung III.2.3.2. H¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc céng ®ång BVMT 120 khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung Ch−¬ng IV: §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ BVMT 121 t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung IV.1. C¸c gi¶i ph¸p thÓ chÕ chÝnh s¸ch 121 IV.2. C¸c gi¶i ph¸p vÒ vèn 123 IV.3. C¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch 123 IV.4. C¸c gi¶i ph¸p khoa häc vµ c«ng nghÖ (c¸c gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i, 126 gi¶i ph¸p phßng chèng vµ h¹n chÕ sù cè/rñi ro m«i tr−êng) IV.4.1. Ph¸t triÓn ch¨n nu«i theo ph−¬ng ph¸p an toµn sinh häc 126 IV.4.2. C¸c gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i 130 IV.4.2.1. TiÕn hµnh vÖ sinh chuång tr¹i th−êng kú 130 IV.4.2.2. Xö lý bôi vµ mïi 130 IV.4.2.3. Xö lý n−íc th¶i 134 IV.4.2.4. Xö lý chÊt th¶i r¾n 137 IV.4.2.5. BiÖn ph¸p tiªu huû gia cÇm bÞ dÞch 148 IV.4.2.6. Xö lý khu vùc chuång tr¹i ch¨n nu«i bÞ dÞch 150 vµ m«i tr−êng xung quanh IV.5. C¸c gi¶i ph¸p tuyÒn truyÒn gi¸o dôc céng ®ång 153 IV.6. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c cã liªn quan 155 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 157 Tµi liÖu tham kh¶o 159 Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 6. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV Danh môc Trang B¶ng 1. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c th«ng sè chÊt l−îng 5 m«i tr−êng kh«ng khÝ B¶ng 2. ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc 6 B¶ng 3. ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng ®Êt 7 B¶ng I.1 - C¸c quy ®Þnh vµ yªu cÇu chÝnh vÒ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung 10 B¶ng II.1 - Tæng hîp t×nh h×nh ph¸t triÓn trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm 20 cña TX. S¬n T©y n¨m 2005 B¶ng II.2 - Thèng kª ®µn gia cÇm huyÖn Th¹ch ThÊt 21 B¶ng II.3 - Tæng hîp c¸c trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm t¹i huyÖn Phóc Thä 22 B¶ng II.4 - Thèng kª sè l−îng hé ch¨n nu«i (1/10/2005) huyÖn Hoµi §øc 24 B¶ng II.5 - Sè hè ch«n gia cÇm n¨m 2005 t¹i tØnh Hµ T©y 28 B¶ng II.6 - Mét sè môc ®Çu t− cho ho¹t ®éng ch¨n nu«i t¹i tØnh Hµ T©y 31 B¶ng II.7 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm tØnh VÜnh Phóc 34 B¶ng II.8 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm cña thµnh phè VÜnh Yªn 35 B¶ng II.9 - T×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia cÇm t¹i Tam §¶o 36 B¶ng II.10 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm huyÖn Tam §¶o 36 B¶ng II.11 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm huyÖn Tam D−¬ng 37 B¶ng II.12 - C¬ cÊu, s¶n l−îng ®µn gia cÇm huyÖn B×nh Xuyªn 37 B¶ng II.13 - Ph¸t triÓn ch¨n nu«i t¹i huyÖn giai ®o¹n 2000 - 2004 38 B¶ng II.14 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm HuyÖn Yªn L¹c 39 B¶ng II.15 - C¬ cÊu sè l−îng ®µn gia cÇm huyÖn Mª Linh 40 B¶ng II.16 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm ThÞ x· Phóc Yªn 41 B¶ng II.17 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm huyÖn LËp Th¹ch 42 B¶ng II.18 - C¬ cÊu, sè l−îng ®µn gia cÇm huyÖn VÜnh T−êng 43 B¶ng II.19 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n thu nhËp ch¨n nu«i gia cÇm t¹i tØnh VÜnh Phóc 44 B¶ng II.20 - Sè l−îng ®µn gia cÇm cña tØnh Th¸i Nguyªn 46 qua c¸c n¨m 2001 – 2005 B¶ng II.21 - C¬ cÊu ®µn gia cÇm t¹i tØnh Th¸i Nguyªn ®Õn thêi ®iÓm 1/8/2005 47 Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 7. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV B¶ng II.22 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n thu nhËp ch¨n nu«i gia cÇm 50 t¹i tØnh Th¸i Nguyªn B¶ng II.23 - Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung 52 t¹i tØnh B¾c Giang Bảng II.24 - Tæng hîp sè l−îng gia cÇm cña tØnh B¾c Giang 53 B¶ng II.25 - KÕt qu¶ tÝnh to¸n thu nhËp ch¨n nu«i gia cÇm t¹i tØnh B¾c Giang 54 B¶ng II.26 - Tæng sè gia cÇm cña c¸c ®Þa ph−¬ng (theo n¨m) 55 B¶ng II.27 - Mét sè chØ tiªu t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña 4 tØnh 56 B¶ng II.28 - DiÖn tÝch chuång tr¹i t¹i c¸c tØnh nghiªn cøu 57 B¶ng II.29 - Thu nhËp tõ ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung t¹i c¸c tØnh nghiªn cøu 57 B¶ng II.30 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trung b×nh do 60 1 con gia cÇm t¹o ra trong 1 n¨m B¶ng II.31 - Tæng l−îng chÊt « nhiÔm do ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 61 th¶i ra m«i tr−êng tõ 4 tØnh nghiªn cøu, 2004 (ngh×n tÊn/n¨m) B¶ng II.32 - Tæng l−îng chÊt « nhiÔm do ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 63 th¶i ra m«i tr−êng tõ 2 tØnh B¾c Giang vµ Hµ T©y n¨m 2006 (ngh×n tÊn) B¶ng II.33 - Tæng l−îng c¸c chÊt « nhiÔm t¹o ra tõ ch¨n nu«i gia cÇm 65 ë Hµ T©y B¶ng II.34 - Tæng l−îng c¸c chÊt « nhiÔm t¹o ra tõ ch¨n nu«i gia cÇm 68 ë VÜnh Phóc B¶ng II.35 - Tæng l−îng c¸c chÊt « nhiÔm tõ ch¨n nu«i gia cÇm 71 ë Th¸i Nguyªn B¶ng II.36 - Tæng l−îng c¸c chÊt « nhiÔm t¹o ra tõ ch¨n nu«i gia cÇm 74 ë B¾c Giang B¶ng II.37 - Danh s¸ch c¸c c¬ së ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung ®Ó quan tr¾c 75 B¶ng II.38 - KÕt qu¶ quan tr¾c mét sè chØ tiªu kh«ng khÝ t¹i c¸c khu d©n c− 76 c¹nh khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung (c¸ch 5 -
 8. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV B¶ng II.41 - KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc ngÇm t¹i khu vùc 80 ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung B¶ng II.42 - ChÊt l−îng n−íc c¸c s«ng thuéc khu vùc ch¨n nu«i 81 gia cÇm tËp trung B¶ng II. 43 - ChÊt l−îng n−íc ao, m−¬ng khu vùc ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung 81 B¶ng II.44 - L−îng ph©n gia cÇm t¹i 4 tØnh nghiªn cøu 82 B¶ng II.45 - L−îng khÝ metan t¹o ra tõ ph©n gia cÇm t¹i 4 tØnh nghiªn cøu 83 B¶ng II.46 - Sè tiÒn thu ®−îc tõ viÖc b¸n khÝ mªtan do ph©n gia cÇm t¹o ra 83 t¹i 4 tØnh nghiªn cøu B¶ng II.47 - KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu bïn ®Êt lßng m−¬ng chøa n−íc th¶i 84 khu vùc ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung B¶ng II.48 - KÕt qu¶ ®iÒu tra c¸c hé d©n c− khu vùc xung quanh 90 c¬ së ch¨n nu«i tËp trung t¹i c¸c tØnh nghiªn cøu B¶ng II.49 - C¸c chÊt « nhiÔm do ho¹t ®éng ch¨n nu«i t¹o ra 91 B¶ng II.50 - Ph©n lo¹i vµ nguån gèc ph¸t sinh khÝ th¶i trong c¸c 91 khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung B¶ng IV.1 - ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é tíi qu¸ tr×nh lªn men 139 Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 9. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV Trang H×nh II.1 - T×nh h×nh ph¸t triÓn sè trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm t¹i tØnh Hµ T©y 16 H×nh II.2 - Sè l−îng gia cÇm t¹i tØnh Hµ T©y (triÖu con) 17 H×nh II.3 - Sè l−îng trang tr¹i ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña VÜnh Phóc 36 H×nh II.4 - Sè l−îng gia cÇm trong c¸c n¨m gÇn ®©y cña tØnh VÜnh Phóc 40 H×nh II.5 - DiÔn biÕn sè l−îng trang tr¹i trong cña Th¸i Nguyªn 2001 - 2005 42 H×nh II.6 - Sè l−îng gia cÇm trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y t¹i Th¸i Nguyªn 57 H×nh II.7 - S¶n l−îng thÞt h¬i gia cÇm xuÊt chuång qua c¸c n¨m 60 t¹i tØnh Th¸i Nguyªn H×nh II.8 - Sè l−îng gia cÇm trong c¸c n¨m gÇn ®©y t¹i tØnh B¾c Giang 60 H×nh II.9 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i 60 ch¨n nu«i trung b×nh 1 n¨m cña 4 tØnh nghiªn cøu H×nh II.10 - Tæng l−îng BOD5 th¶i ra tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 61 cña Hµ T©y vµ B¾c Giang n¨m 2006 so víi cña c¶ 4 tØnh n¨m 2004 (ngh×n tÊn) H×nh II.11 - Tæng l−îng TSS th¶i ra tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 63 cña Hµ T©y vµ B¾c Giang n¨m 2006 so víi cña c¶ 4 tØnh n¨m 2004 (ngh×n tÊn) H×nh II.12 - Tæng l−îng NTS th¶i ra tõ ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm 72 cña Hµ T©y vµ B¾c Giang n¨m 2006 so víi cña c¶ 4 tØnh n¨m 2004 (ngh×n tÊn) H×nh II.13 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i 73 ch¨n nu«i trung b×nh 1 n¨m cña tØnh Hµ T©y H×nh II.14 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i 73 ch¨n nu«i trung b×nh 1 n¨m cña tØnh VÜnh Phóc H×nh II.15 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm trong n−íc th¶i 74 ch¨n nu«i trung b×nh 1 n¨m cña tØnh Th¸i Nguyªn H×nh II.16 - L−îng n−íc th¶i vµ t¶i l−îng c¸c chÊt « nhiÔm 77 trong n−íc th¶i ch¨n nu«i trung b×nh 1 n¨m cña tØnh B¾c Giang H×nh II.17 - KÕt qu¶ quan tr¾c khÝ H2S t¹i khu vùc xung quanh 77 3 khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung (mg/m ) H×nh II.18 - KÕt qu¶ quan tr¾c khÝ NH3 t¹i khu vùc xung quanh 77 3 khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung theo kho¶ng c¸ch (mg/m ) Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 10. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV H×nh II.19 - KÕt qu¶ quan tr¾c khÝ NH3 t¹i khu vùc xung quanh 82 3 khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung theo lÇn ®o (mg/m ) H×nh II.20 - BiÓu ®å nguån tµi chÝnh thu ®−îc tõ viÖc b¸n khÝ Mªtan 90 do ho¹t ®éng ch¨n nu«i gia cÇm t¹o ra t¹i 4 tØnh nghiªn cøu H×nh IV.1 - S¬ ®å hÖ thèng xö lý « nhiÔm b»ng läc tói vµ cyclon 113 H×nh IV.2 - S¬ ®å hÖ thèng xö lý « nhiÔm b»ng ph−¬ng ph¸p −ít 114 H×nh IV.3 - CÊu t¹o th¸p läc bôi b»ng ph−¬ng ph¸p −ít 114 H×nh IV.4 - HÖ thèng xö lý n−íc th¶i ch¨n nu«i 120 H×nh IV.5 - Ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc th¶i b»ng biÖn ph¸p 121 sinh häc - bïn ho¹t tÝnh H×nh IV.6 - Gi¶i ph¸p cho vÊn ®Ò chÊt th¶i ch¨n nu«i gia cÇm 121 H×nh IV.7 - CÊu t¹o bÓ chøa vµ ñ ph©n næi 126 H×nh IV.8 - C¬ chÕ lªn men kþ khÝ h×nh thµnh khÝ metan 185 H×nh IV.9 - KiÓu hÇm Biogas ®ang d−îc x©y dùng phæ biÕn ë ViÖt Nam 186 H×nh IV4.10 - KiÓu thiÕt kÕ KT1 H×nh IV.11 - KiÓu thiÕt kÕ KT2 Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 11. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV Më ®Çu Trong 10 n¨m trë l¹i ®©y, tèc ®é ngµnh ch¨n nu«i ë n−íc ta ®¹t tõ 8% ®Õn 9%, tæng s¶n l−îng thÞt s¶n xuÊt tõ 1,83 triÖu tÊn (n¨m 2000) t¨ng lªn 2,81 triÖu tÊn (n¨m 2005), ®−a s¶n l−îng thÞt b×nh qu©n trªn ®Çu ng−êi hiÖn nay lªn gÇn 35 kg/n¨m. Theo Côc N«ng nghiÖp, Bé NN&PTNT, sau dÞch cóm, ViÖt Nam hiÖn cßn kho¶ng 210 triÖu gia cÇm (150 triÖu gµ; vÞt, ngan, ngçng 60 triÖu). §Õn th¸ng 6 n¨m 2006, ®µn gia cÇm ®· kh«i phôc vµ b¾t ®Çu ph¸t triÓn chñ yÕu ë cÊp hé cã quy m« ch¨n nu«i nhá, −íc tÝnh t¨ng 6,5% so cïng kú n¨m tr−íc. Mét sè ®Þa ph−¬ng ®¹t tèc ®é t¨ng ®µn gia cÇm kh¸ cao so víi cïng k× trong ®ã cã B¾c Giang (+16,3%) (Nguån: b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch th¸ng 6 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2006, Ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n). Tõ n¨m 2007 trë ®i, phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng ®Çu con ®èi víi gµ lµ 10%/n¨m, thuû cÇm lµ 5%/n¨m, t¨ng tr−ëng vÒ s¶n l−îng thÞt, trøng tõ 12%/n¨m trë lªn. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, ngµnh ch¨n nu«i vÉn cßn kh¸ nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. Râ nÐt nhÊt lµ ch¨n nu«i gia cÇm vÉn trong quy m« nhá dùa trªn hé gia ®×nh, ph©n t¸n vµ tËn dông phô liÖu n«ng nghiÖp nªn n¨ng suÊt thÊp, gi¸ thµnh l¹i cao, vÖ sinh thùc phÈm kÐm. §©y còng lµ nguån gèc dÉn tíi dÞch cóm cã thÓ t¸i ph¸t bÊt kú lóc nµo. Theo sè liÖu thèng kª, trªn ®Þa bµn c¶ n−íc hiÖn cã kho¶ng trªn 8 triÖu hé ch¨n nu«i gia cÇm víi sè l−îng h¬n 250 triÖu con, nghÜa lµ mçi hé chØ ®¹t 33 con. Trªn thùc tÕ ngoµi c¸c trang tr¹i nu«i lín vµ tËp trung, hÇu hÕt c¸c hé d©n chØ nu«i víi sè l−îng rÊt h¹n chÕ, trung b×nh kho¶ng 10 - 15 con/løa. §©y lµ quy m« qu¸ nhá lÎ vµ rÊt khã kiÓm so¸t. Trong dÞch cóm gia cÇm cuèi n¨m 2004, ®Çu n¨m 2005 võa qua, tÊt c¶ c¸c c¬ së ch¨n nu«i c«ng nghiÖp quy m« lín, cã kiÓm so¸t dÞch bÖnh, thó y hÇu nh− kh«ng hÒ bÞ ¶nh h−ëng, nh÷ng ®Þa ®iÓm bÞ cóm t¸i ph¸t chñ yÕu r¬i vµo c¸c c¬ së ch¨n nu«i nhá, c¸c hé c¸ thÓ ch¨n nu«i manh món, tù ph¸t kh«ng ®−îc quy ho¹ch, bè trÝ, ®Çu t−, ch¨m sãc cÈn thËn. MÆt kh¸c, ch¨n nu«i nhá r¶i r¸c còng ®ang lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn tíi « nhiÔm m«i tr−êng, thËm chÝ cã thÓ g©y l©y mét sè bÖnh sang ng−êi. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 1 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 12. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV ChÝnh v× vËy, h×nh thøc ch¨n nu«i tËp trung lµ m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n ®ang ®−îc thay thÕ dÇn cho h×nh thøc ch¨n nu«i nhá lÎ ë nhiÒu vïng n«ng th«n ViÖt Nam. Thùc tÕ cho thÊy, m« h×nh ch¨n nu«i tËp trung cã −u thÕ h¬n nhiÒu so víi h×nh thøc ch¨n nu«i nhá lÎ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ch¨n nu«i tËp trung còng ®· béc lé nhiÒu mÆt h¹n chÕ nh− thÞ tr−êng kh«ng æn ®Þnh, kü thuËt ch¨n nu«i ch−a ®¸p øng, ch−a kiÓm so¸t ®−îc dÞch bÖnh, ho¹t ®éng dÞch vô ch¨n nu«i kh«ng æn ®Þnh, ch−a kiÓm so¸t ®−îc chÊt l−îng thøc ¨n gia sóc (cßn bÞ pha lÉn c¸c chÊt ho¸ häc, hoocmon sinh tr−ëng, c¸c lo¹i thuèc an thÇn,...) g©y h¹i ®èi víi søc khoÎ ng−êi tiªu dïng, chÊt th¶i ch¨n nu«i g©y « nhiÔm m«i tr−êng,... Trong ho¹t ®éng ch¨n nu«i còng ®· cã nh÷ng quy ®Þnh/biÖn ph¸p nh»m gi÷ vÖ sinh vµ t¹o ra s¶n phÈm an toµn thùc phÈm nh−ng thùc tÕ cho thÊy, hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng trªn ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu thùc tÕ. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµ do thiÕu sù kiÓm so¸t BVMT trong ho¹t ®éng ch¨n nu«i. Sù ph¸t triÓn b÷a b·i, thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ tõ quy tr×nh/kü thuËt ch¨n nu«i ®Õn c¸c quy ®Þnh/kiÓm so¸t vÒ BVMT ®· t¹o ra nh÷ng rñi ro/sù cè ®èi víi ngµnh ch¨n nu«i, trong ®ã dÞch cóm gµ n¨m 2004 vµ ®Çu n¨m 2005 lµ vÝ dô ®iÓn h×nh. Nh»m h¹n chÕ c¸c rñi ro/sù cè m«i tr−êng ®èi víi c¸c c¬ së ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cÇn ¸p dông vµ kiÓm so¸t nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh thó y vµ BVMT. §Ó cã c¬ së ®Ò xuÊt, x©y dùng, thùc hiÖn, kiÓm so¸t c¸c gi¶i ph¸p BVMT cÇn cã c¸c nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i c¸c vïng ch¨n nu«i tËp trung. ViÖc thùc hiÖn ®Ò tµi “Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng” sÏ lµ c¬ së nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung. Môc tiªu cña ®Ò tµi: ™ Môc tiªu tr−íc m¾t: - Gãp phÇn h¹n chÕ c¸c sù cè/rñi ro ch¨n nu«i n¶y sinh do « nhiÔm m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña 4 tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang; - G¾n liÒn ph¸t triÓn kinh tÕ ch¨n nu«i gia cÇm víi ho¹t ®éng BVMT; Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 2 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 13. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV ™ Môc tiªu l©u dµi: - Gãp phÇn ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña 4 tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang. - TiÕn tíi triÓn khai réng r·i c¸c gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò xuÊt trong ®Ò tµi ®Ó h¹n chÕ c¸c sù cè/rñi ro ch¨n nu«i n¶y sinh do « nhiÔm m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña c¸c tØnh kh¸c thuéc vïng trung du phÝa B¾c. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn víi c¸c ph−¬ng ph¸p chÝnh sau: 1. Ph−¬ng ph¸p tæng hîp th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu Trªn c¬ së kÕ thõa cã chän läc c¸c nghiªn cøu ®· thùc hiÖn tr−íc ®©y t¹i khu vùc dù ¸n, b¸o c¸o ®· ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p: tæng hîp vµ ph©n tÝch th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu. Ph−¬ng ph¸p nµy nh»m x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung ë khu vùc nghiªn cøu th«ng qua c¸c sè liÖu, th«ng tin thu thËp ®−îc tõ c¸c nguån kh¸c nhau, nh− Niªn gi¸m thèng kª, B¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vµ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng c¸c tØnh. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cã liªn quan nh−: - Niªn gi¸m thèng kª c¸c tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang n¨m 2004 vµ 2005. - B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi, an ninh quèc phßng n¨m 2004 vµ 2005, ph−¬ng h−íng n¨m 2006 cña c¸c tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang. Nh÷ng sè liÖu thu thËp ®−îc ®· ®−îc thèng kª thµnh c¸c b¶ng biÓu theo hÖ thèng x¸c ®Þnh: c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu, sè liÖu vÒ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung, hiÖn tr¹ng m«i tr−êng cña vïng nghiªn cøu.. 2. Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc ®Þa Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc tiÕn hµnh trong 2 n¨m 2004 vµ 2005 t¹i 4 tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn vµ B¾c Giang. Néi dung c¸c c«ng t¸c kh¶o s¸t bao gåm: - Kh¶o s¸t ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, hiÖn tr¹ng c¬ së h¹ tÇng, hiÖn tr¹ng m«i tr−êng khu vùc dù ¸n vµ vïng phô cËn. - Quan s¸t hiÖn tr−êng vµ ghi chÐp c¸c nhËn xÐt trùc quan vÒ ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Æc ®iÓm th¶m thùc vËt, m«i tr−êng. - Thu thËp, tæng hîp c¸c tµi liÖu liªn quan. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 3 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 14. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV - §¸nh gi¸ c¸c th«ng tin, sè liÖu sau khi ®iÒu tra, kh¶o s¸t. - Kh¶o s¸t thùc ®Þa vµ tiÕn hµnh ®o ®¹c ngay t¹i thùc ®Þa mét sè chØ tiªu m«i tr−êng: nhiÖt ®é, hµm l−îng bôi, ®é ån… §ång thêi lÊy mét sè mÉu ®Êt, n−íc vµ khÝ ®Ó ®−a vÒ ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm. KÕt qu¶ kh¶o s¸t, ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng khu vùc dù ¸n do Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ m«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) thùc hiÖn. - M«i tr−êng khÝ: kh¶o s¸t ®o l−êng nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm m«i tr−êng kh«ng khÝ lµ: Bôi l¬ löng (SPM), NH3, H2S, CO2 vµ sè l−îng c¸c vi sinh vËt hiÕu khÝ… ë c¸c vÞ trÝ ®Æc tr−ng trong khu vùc nghiªn cøu. - M«i tr−êng n−íc: kh¶o s¸t ®o ®¹c hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc mÆt t¹i khu vùc nghiªn cøu. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch bao gåm: ®é pH, chÊt r¾n l¬ löng, DO, COD, BOD5, NH3, NO3-, H2S, Fe, coliform vµ Feacal Coliform. Kh¶o s¸t ®o ®¹c hiÖn tr¹ng chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc ngÇm t¹i khu vùc nghiªn cøu. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch bao gåm: ®é pH, ®é ®ôc, ®é cøng, ®é mµu, COD, BOD5, N-NH4+, N-NH3, s¾t tæng sè, coliform vµ Feacal Coliform. - M«i tr−êng ®Êt: kh¶o s¸t ®o ®¹c chÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt t¹i khu vùc nghiªn cøu - ®Êt t¹i khu vùc tiÕp nhËn n−íc th¶i tõ c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung. C¸c chØ tiªu ph©n tÝch gåm: Nit¬ tæng sè, photpho tæng sè, pHKCl, chÊt h÷u c¬. - HiÖn tr¹ng kinh tÕ - x· héi: ®iÒu tra hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ thu nhËp cña c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª do UBND c¸c x·, huyÖn cung cÊp. - Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc: ®−îc sö dông trong qu¸ tr×nh pháng vÊn l·nh ®¹o vµ nh©n d©n ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c chñ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung vµ c¸c hé ë l©n cËn. Nhãm nghiªn cøu ®· tiÕn hµnh ph¸t 660 phiÕu ®iÒu tra t¹i 4 tØnh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn, B¾c Giang 3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm Ph−¬ng ph¸p nµy nh»m x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng kh«ng khÝ, ®Êt, n−íc vµ tiÕng ån t¹i khu vùc dù ¸n. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¸o c¸o nµy, nhãm nghiªn cøu ®· tiÕn hµnh lÊy vµ ph©n tÝch mét sè mÉu cã liªn quan: - MÉu ®Êt : 4 mÉu. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 4 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 15. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV - MÉu n−íc : 6 mÉu n−íc mÆt vµ 4 mÉu n−íc ngÇm. - MÉu khÝ : 7 mÉu. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dùa theo ph−¬ng ph¸p chuÈn trong lÜnh vùc chuyªn ngµnh. Tiªu chuÈn so s¸nh dùa theo tiªu chuÈn quèc gia TCVN. Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng khu vùc dù ¸n. Ph−¬ng ph¸p ®o c¸c th«ng sè chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ C¸c th«ng sè quan tr¾c + Bôi l¬ löng (SPM) vµ c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i CO2, NH3 vµ H2S, vi sinh vËt hiÕu khÝ. Ph−¬ng ph¸p quan tr¾c C¸ch lÊy mÉu theo Tiªu chuÈn m«i tr−êng ViÖt Nam TCVN 1995 (bôi theo TCVN 5067 -1995). B¶ng 1 - Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch c¸c th«ng sè chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ ChØ tiªu ph©n tÝch Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch KhÝ NH3 TCVN 5293 : 1995. ChÊt l−îng kh«ng khÝ. Ph−¬ng ph¸p Indophenol x¸c ®Þnh hµm l−îng Amoniac. KhÝ CO2 KhÝ H2S Bôi SPM Ph−¬ng ph¸p c©n khèi l−îng theo TCVN 5067-1995 Vi khuÈn hiÕu khÝ Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 5 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 16. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV B¶ng 2 - ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng n−íc Th«ng TT Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch sè/ChØ tiªu ChØ tiªu vËt lý 1 pH §o b»ng m¸y ®o theo TCVN 4559 – 1998; TCVN 6492 : 1999 Ph−¬ng ph¸p ®o ®iÖn thÕ pH APHA 4500 – H + B 2 SS Ph−¬ng ph¸p khèi l−îng sau khi läc, sÊy mÉu ë nhiÖt ®é 1050C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi theo TCVN 4560 - 1988 APHA - 2540D (ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng chÊt r¾n l¬ löng sÊy kh« ë 103 ÷ 1050C, trang 2-56 ÷ 2-57) 3 DO M¸y ®o DO, Ph−¬ng ph¸p Winkler theo TCVN 5499 - 1995 4 COD Ph−¬ng ph¸p oxy ho¸ b»ng K2Cr2O7 trong m«i tr−êng axit theo TCVN 6491-1999 APHA -5220B (Ph−¬ng ph¸p håi l−u më, trang 5-15 ÷5-16) APHA-5220D (Ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt håi l−u ®ãng, tr¾c quang, trang 5-15 ÷ 5-16) 5 BOD5 Ph−¬ng ph¸p cÊy vµ pha lo·ng theo TCVN 6001 - 1995 APHA -5210B (X¸c ®Þnh BOD 5 ngµy, trang 5-3 ÷ 5-6) 6 H2S X¸c ®Þnh H2S theo ph−¬ng ph¸p nªu trong TCVN 5370 – 1991 7 NH4+ X¸c ®Þnh amoni b»ng ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ thao t¸c b»ng tay theo TCVN 6179 - 1:1996 8 NH3 TCVN 5988:1995 ISO 5664:1984. ChÊt l−îng n−íc. X¸c ®Þnh NH3 b»ng ph−¬ng ph¸p ch−ng cÊt vµ chuÈn ®é. 9 NO3- X¸c ®Þnh nitrat b»ng ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng axitosunfosalixylic theo TCVN 6180 : 1996 10 §é cøng §o ngay t¹i hiÖn tr−êng b»ng m¸y TOA. 11 §é mµu TCVN 6185:1996, ISO 7887:1985(E). ChÊt l−îng n−íc. KiÓm tra vµ x¸c ®Þnh mµu s¾c Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 6 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 17. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV 12 Fe X¸c ®Þnh s¾t b»ng ph−¬ng ph¸p tr¾c phæ dïng thuèc thö 1,10 - phenantrolin theo TCVN 6177 : 1996 13 §é ®ôc X¸c ®Þnh ®é ®ôc theo TCVN 6184 : 1996 ChØ tiªu sinh häc 14 Coliform X¸c ®Þnh theo TCVN 6187-1: 1996; TCVN 6187- 2: 1996 15 Fecal TCVN 6187-1:1996, ISO 9308/1:1990(E). ChÊt l−îng n−íc. Coliform Ph¸t hiÖn vµ ®Õm vi khuÈn coliform, vi khuÈn coliform chÞu nhiÖt vµ Escherichia coli gi¶ ®Þnh. PhÇn 1: Ph−¬ng ph¸p mµng läc MÉu lÊy ®−îc l−u tr÷ trong thïng ®¸ ®Ó duy tr× nhiÖt ®é < 40C. Tuú tõng chØ tiªu, mÉu ®−îc b¶o qu¶n thÝch hîp vµ ph©n tÝch “Standards Methods for examimnation of Water and Wastewater”. C¸c chØ tiªu pH vµ DO ®−îc ®o t¹i hiÖn tr−êng sau khi lÊy mÉu. C¸c chØ tiªu kh¸c ®−îc ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm trong th¸ng 8 n¨m 2006. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng ®Êt C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng m«i tr−êng ®Êt vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau. B¶ng 3 - ChØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chÊt l−îng ®Êt Ph−¬ng ph¸p TT ChØ tiªu ph©n tÝch 1 ∑N (mg/kgkh«) Quang phæ hÊp phô 2 ∑P (mg/kgkh«) Quang phæ hÊp phô 3 pH KCL pH Meter TCVN 5050:1985. §Êt trång trät. Ph−¬ng ph¸p 4 ChÊt h÷u c¬ (mg/kgkh«) x¸c ®Þnh tæng sè chÊt h÷u c¬ MÉu ph©n tÝch chÊt l−îng ®Êt ®−îc lÊy theo ®óng quy tr×nh quy ®Þnh trong TCVN 5297 : 1995 LÊy mÉu. Yªu cÇu chung. + Ph−¬ng ph¸p so s¸nh: Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng trªn c¬ së c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr−êng TCVN 1995, TCVN 1998, TCVN 2001 vµ TCVN 2005. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 7 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 18. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV + §¸nh gi¸ nhanh: ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nhanh (Rapid assessment) do tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi (WHO) ®Ò xuÊt, ®−îc ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n t¶i l−îng « nhiÔm trong khÝ th¶i vµ n−íc th¶i cña c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung. §èi t−îng nghiªn cøu: Nghiªn cøu tËp trung vµo khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cã quy m« ≥ 1000 con. Néi dung nghiªn cøu: Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn víi c¸c néi dung chÝnh nh− sau: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung t¹i khu vùc nghiªn cøu. - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖn tr¹ng m«i tr−êng t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn, B¾c Giang. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶/h¹n chÕ cña c¸c gi¶i ph¸p BVMT ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cña Hµ T©y, VÜnh Phóc, Th¸i Nguyªn, B¾c Giang. - §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ BVMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung. C¸c thµnh viªn chÝnh tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi: §Ò tµi ®−îc thùc hiÖn víi sù tham gia cña c¸c thµnh viªn chÝnh sau: TT Hä tªn, häc hµm, häc vÞ C¬ quan 1 PGS.TS. TrÞnh ThÞ Thanh Khoa M«i tr−êng – Tr−êng §HKHTN 2 Lª Hång Thanh CENTECD 3 ThS. NguyÔn Mai Hoa Bé m«n §Þa sinh th¸i – Tr−êng §H Má - §Þa chÊt 4 CN. §µo Ph−¬ng Hoa CENTECD 5 CN. Lª Duy H−¬ng CENTECD 6 CN. Lª ThÞ BÝch Ngäc CENTECD 7 CN. NguyÔn Duy Phó CENTECD 8 CN. D−¬ng Hoµi Linh CENTECD Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 8 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 19. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV Ch−¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung I. Tiªu chÝ khu ch¨n nu«i tËp trung A) Tiªu chÝ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung Khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« lín: Khu ch¨n nu«i tËp trung nÕu th−êng xuyªn cã sè l−îng gia cÇm tõ 10.000 con trë lªn. Khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« võa: cã tõ 2.000 ®Õn d−íi 10.000 con gia cÇm. Khu ch¨n nu«i quy m« nhá: cã tõ 200 ®Õn 2.000 con gia cÇm. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ¸p dông quy ®Þnh trªn vµo thùc tÕ cho thÊy ph©n lo¹i trªn ch−a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ, do vËy gÇn ®©y nhÊt Bé NNPT – NT vµ c¸c ban ngµnh kh¸c cã liªn quan ®· ®−a ra quy ®Þnh: Khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung cã quy m« tõ 500 con m¸i sinh s¶n hoÆc 1.000 con th−¬ng phÈm/løa trë lªn. Tæ chøc, c¸ nh©n ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung, c«ng nghiÖp cã quy m« tõ 1.000 con sinh s¶n hoÆc 2.000 con th−¬ng phÈm trë lªn ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan thó y ®Ó thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn ch¨n nu«i, ®iÒu kiÖn vÖ sinh thó y. §Ó ®¶m b¶o an toµn, sÏ kh«ng ®−îc ch¨n nu«i bÊt kú quy m« nµo trong khu vùc d©n c− tËp trung, khu phè, néi « thuéc thµnh phè, thÞ x·, thÞ tø, khu c«ng nghiÖp. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c c¬ së ch¨n nu«i ®Õn nguån mÆt n−íc, giÕng khoan lÊy n−íc ngÇm phôc vô môc ®Ých ¨n uèng, sinh ho¹t cña nh©n d©n tèi thiÓu lµ 10 m ®èi víi ch¨n nu«i hé gia ®×nh, 20 m ®èi víi khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« nhá, 50 m ®èi víi khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« võa, 100 m ®èi víi khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« lín. Kho¶ng c¸ch tõ c¬ së ch¨n nu«i ®Õn tr−êng häc, bÖnh viÖn, khu ®iÒu d−ìng, c«ng së, c¬ së t«n gi¸o, vui ch¬i gi¶i trÝ tèi thiÓu lµ 20 m ®èi víi ch¨n nu«i hé gia ®×nh; 50 m ®èi víi ch¨n nu«i nhá; 100 m ®èi víi ch¨n nu«i võa. Khu ch¨n nu«i tËp trung ph¶i c¸ch xa khu d©n c− tèi thiÓu lµ 300 m; xa c«ng së, tr−êng häc, bÖnh viÖn... tèi thiÓu lµ 500 m. Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 9 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
 20. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ ONMT t¹i c¸c khu ch¨n nu«i tËp trung ë vïng trung du phÝa B¾c nh»m PTBV C¸c quy ®Þnh vµ yªu cÇu chÝnh vÒ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng I.1 B¶ng I.1 - C¸c quy ®Þnh vµ yªu cÇu chÝnh vÒ khu ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung Quy m« Quy ®Þnh vµ yªu cÇu cô thÓ vµ yªu cÇu VÒ quy m« ch¨n Ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung, c«ng nghiÖp: Quy m« kh«ng nhá nu«i (A) h¬n 30.000 con, trong ®ã mçi hé cã quy m« tèi thiÓu 4.000 con th−¬ng phÈm hoÆc 2.000 con sinh s¶n. - C¬ së ch¨n nu«i gia cÇm th−¬ng phÈm víi quy m« cã mÆt th−êng xuyªn tõ 2.000 con trë lªn (kh«ng tÝnh sè ®Çu con d−íi 7 ngµy tuæi). - C¬ së ch¨n nu«i gia cÇm sinh s¶n víi quy m« cã mÆt th−êng xuyªn tõ 1.000 con trë lªn. - Ph¶i theo quy ho¹ch ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - C¬ së ch¨n nu«i gia cÇm tËp trung, c«ng nghiÖp ë ®ång b»ng, trung du ph¶i c¸ch xa khu d©n c− tõ 300 mÐt trë lªn vµ ë miÒn VÒ quy ho¹ch vµ nói ph¶i c¸ch xa khu d©n c− tõ 01 km trë lªn; thiÕt kÕ - Khu ch¨n nu«i tËp trung ®−îc x©y dùng ë nh÷ng ®Þa ®iÓm c¸ch xa khu d©n c−, tr−êng häc, quèc lé, chî. - Chuång ph¶i cã m¸i che, nÒn bª t«ng kh«ng tr¬n tr−ît, dÔ tho¸t n−íc vµ vÖ sinh tiªu ®éc. - Cã hµng rµo hoÆc t−êng bao quanh b¶o ®¶m ng¨n chÆn ®−îc ng−êi, ®éng vËt tõ bªn ngoµi x©m nhËp vµo c¬ së; - Cã khu hµnh chÝnh riªng biÖt; - Cã n¬i vÖ sinh, thay quÇn ¸o cho c¸n bé, c«ng nh©n, kh¸ch th¨m quan; - Cã kho riªng biÖt b¶o qu¶n thøc ¨n ch¨n nu«i, nguyªn liÖu dïng s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i; dông cô ch¨n nu«i; ho¸ chÊt s¸t trïng ®éc h¹i; Kho¶ng c¸ch tèi Khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« nhá 20 thiÓu tõ c¸c c¬ së Khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« võa 50 ch¨n nu«i ®Õn Khu ch¨n nu«i tËp trung quy m« lín 100 nguån n−íc phôc vô môc ®Ých sinh ho¹t (m) (B) Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn (CENTECD) 10 §Þa chØ: 33B An Tr¹ch - Quèc Tö Gi¸m - §èng §a - Hµ Néi §iÖn Tho¹i: 04.7366317 Fax: 04.7366317 Email: centecd@yahoo.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2