intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:153

20
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của báo cáo "Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát" nhằm tìm hiểu, đánh giá thực trạng, đề tài đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm về vấn đề nghiên cứu tại Công ty. Từ đó đưa ra một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính và công tác kế toán các khoản phải trả tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HƯNG PHÁT Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THU HẬU Mã số sinh viên: 1723403010080 Lớp: D17KT02 Ngành: KẾ TOÁN GVHD: THS. NGUYỄN THỊ DIỆN Bình Dương, tháng 11 năm 2020
 2. MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................ i DANH MỤC SƠ ĐỒ .............................................................................................. ii DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. iii DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... iv LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................2 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ......................................................2 3.1 Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................2 3.2 Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................3 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ..............................................................4 5.1 Ý nghĩa về mặt khoa học ................................................................................4 5.2 Ý nghĩa thực tiễn.............................................................................................4 6. Kết cấu đề tài .........................................................................................................4 CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HƯNG PHÁT ..........................................................................................................6 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ............................................................................................................................6 1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát .................6 1.1.2. Ngành nghề kinh doanh ..............................................................................7 1.1.3 Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh ....................................................8 1.1.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.................................................8 1.1.3.2 Quy trình sản xuất kinh doanh .............................................................8 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ............................................................................................................................9 1.2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty ..............................................................9 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận .................................................9 1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty .....................................................11
 3. 1.3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty ............................................................11 1.3.2. Chức năng và nhiệm cụ của từng bộ phận ................................................12 1.4. Chế độ, chính sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ..........................................................................................14 1.4.1. Chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ..........................................................................................................................14 1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ..........................................................................................................................15 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HƯNG PHÁT ..............................................19 2.1. Nội dung ...........................................................................................................19 2.1.1. Nội dung ...................................................................................................19 2.1.2. Phân loại nợ phải trả tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ..........19 2.2. Nguyên tắc kế toán ...........................................................................................19 2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng .............................................................................20 2.4. Chứng từ, sổ sách kế toán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát .........20 2.4.1. Các chứng từ, sổ sách chính của tài khoản phải trả cho người bán ..........20 2.4.2. Mục đích và cách lập các chứng từ phát sinh tại công ty .........................21 2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát..22 2.5.1. Các nghiệp vụ làm tăng các khoản nợ phải trả người bán ........................22 2.5.1.1. Nghiệp vụ số 1 ...................................................................................22 2.5.1.2 Nghiệp vụ số 2 ....................................................................................25 2.5.1.3 Nghiệp vụ số 3 ....................................................................................27 2.5.2 Các nghiệp vụ làm giảm các khoản nợ phải trả người bán ........................30 2.5.2.1 Nghiệp vụ số 1 ....................................................................................30 2.5.2.2 Nghiệp vụ số 2 ....................................................................................31 2.5.2.3 Nghiệp vụ số 3 ....................................................................................33 2.6. Phân tích biến động của khoản mục phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát ..........................................................................................41 2.6.1. Phân tích biến động của khoản mục phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chìu dọc .......................................................41
 4. 2.6.2 Phân tích biến động của khoản mục phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chiều ngang .................................................44 2.6.3 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát .................................................................................................................................47 2.6.3.1 Hệ số khả năng thanh toán nhanh .......................................................47 2.6.3.2 Hệ số khả năng thanh toán tức thời ....................................................49 2.6.3.3 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ..................................................50 2.7. Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát .......51 2.7.1. Phân tích bảng cân đối kế toán .................................................................51 2.7.1.1. Phân tích biến động về tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chiều ngang .......................................................................54 2.7.1.2. Phân tích biến động về tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chiều doc ...........................................................................58 2.7.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh ..........................................63 2.7.2.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chiều ngang .............................................................................64 2.7.2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát theo chiều dọc .................................................................................67 CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT - GIẢI PHÁP .............................................................71 3.1. Nhận xét ..........................................................................................................71 3.1.1 Ưu điểm ....................................................................................................71 3.1.2 Nhược điểm ..............................................................................................74 3.2. Giải pháp ..........................................................................................................78 KẾT LUẬN ............................................................................................................83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC 3 PHỤ LỤC 4 PHỤ LỤC 5 PHỤ LỤC 6
 5. PHỤ LỤC 7 PHỤ LỤC 8 PHỤ LỤC 9 PHỤ LỤC 10
 6. LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài “Kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát” là bài báo cáo tốt nghiệp của tác giả trong thời gian qua. Những số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực, hoàn toàn được thực hiện tại Phòng Kế toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Ngoài ra, trong bài báo cáo tốt nghiệp tác giả có sử dụng một số nguồn tài liệu tham khảo đã được trích dẫn nguồn và chú thích rõ ràng. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước bộ môn, khoa và nhà trường về sự cam đoan này. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này. Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2020 Tác giả đề tài Nguyễn Thị Thu Hậu
 7. LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự thành công nào mà không có sự cố gắng, nỗ lực, sự giúp đỡ, hỗ trợ dù ít hay nhiều của người khác. Trong suốt thời gian tác giả thực tập, tác giả đã nhận được rất nhiều sự hỗ trỡ, giúp đỡ ân cần, nhiệt tình từ thầy cô và mọi người ở công ty. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Diện đã hết sức tận tình hướng dẫn và hỗ trợ cho tác giả cũng như đã chỉ bảo cho tác giả những hướng đi trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp. Ngoài ra, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát đã tạo điều kiện cho tác giả thực tập tại Công ty. Đặc biệt là các anh, chị ở các phòng ban nói chung, phòng kế toán nói riêng đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả, hướng dẫn và cung cấp tài liệu thực tế từ Công ty để tác giả hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp. Dù khoảng thời gian tuy không dài nhưng thật sự đó là khoảng thời gian rất quý báu đã giúp cho tác giả bổ sung những kiến thức rất thực tế về kế toán. Vì thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài báo cáo tốt nghiệp của tác giả khó tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được đóng góp ý kiến quý báu của Cô cùng Ban Giám đốc và toàn thể những anh, chị Phòng Kế toán để bài báo cáo của tác giả có thể hoàn thiện hơn. Cuối cùng, tác giả xin kính gửi lời chúc đến Quý Thầy, Cô của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một, đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Diện thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Đồng thời, tác giả kính chúc Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát cùng toàn thể các anh, chị trong Công ty luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Tác giả xin chân thành cảm ơn! Trân trọng! Bình Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2020 Tác giả đề tài Nguyễn Thị Thu Hậu
 8. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với những biến chuyển của dịch bệnh Covid xảy ra đã làm cho nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn, trên bình diện rộng hơn. Một doanh nghiệp muốn tồn tại được trước hết phải có tình hình tài chính ổn định, lành mạnh. Muốn thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải quản lý một cách có hiệu quả tình hình thanh toán nợ phải trả của công ty, tăng cường được khả năng thanh toán của công ty trong tương lai nhằm tạo sự tin tưởng, uy tín và đồng thời thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh việc thanh toán nợ phải trả của công ty liên quan đến đối tượng như nhà cung cấp. Việc thanh toán nợ phải trả có liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền, các khoản phải trả.... do đó nó có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Theo Ms Le 2020 “Nếu quản lý công nợ tốt doanh nghiệp sẽ tránh được những thiệt hại không đáng có, ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Cũng như các vị trí kế toán khác, kế toán công nợ phản ánh được tình hình tài chính doanh nghiệp, từ đó phân tích, kịp thời đưa ra kế hoạch phát triển đúng đắn” Vì vậy, với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn như hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán nợ phải trả cũng rất quan trọng vì một công ty ngoài việc phải thanh toán các khỏan nợ cho khách hàng nhằm để có được chữ tín với khách hàng ra còn phải thu hồi được các khoản nợ để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. Sau khi thấy được tầm quan trọng của một kế toán công nợ phải trả và qua quá trình học tập tại trường và thực tập tại công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát, bản thân tác giả đã nhìn nhận và hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của kế toán công nợ phải trả do đó tác giả đã chọn đề tài: "Kế toán phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát" để làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp dưới sự chỉ dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn thực tập. 1
 9. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu công tác kế toán nợ phải trả cho người bán tại tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. [6] Cụ thể: - Tìm hiểu tổ chức bộ máy công ty, tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. - Trình bày thực trạng công tác kế toán về chứng từ sử dụng và cách thức luân chuyển chứng từ liên quan, đặc biệt tập trung vào các khoản phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát: Mô tả nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mô tả chứng từ, tài khoản, trình bày các sổ sách tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. - Phân tích biến động của khoản mục nợ phải trả người bán nói riêng và tình hình tài chính nói chung tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. - Trên cơ sở tìm hiểu, đánh giá thực trạng, đề tài đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm về vấn đề nghiên cứu tại Công ty. Từ đó đưa ra một số ý kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính và công tác kế toán các khoản phải trả tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Kế toán phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Nghiên cứu, phân tích về báo cáo tài chính và về kế toán các khoản phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. - Phạm vi thời gian: Dữ liệu nghiên cứu về báo cáo tài chính quý của Công ty được thu thập qua các quý 2/2018, quý 2/2019, quý 2/2020. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 19/10/2020 đến 18/11/2020. - Phạm vi nghiên cứu không đề cập đến thuyết minh báo cáo tài chính, vì tác giả sử dụng số liệu theo quý 2 ở các năm nên trong bài báo cáo tác giả xin phép không trình bày thuyết minh báo cáo tài chính. 2
 10. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát và mô tả: Quan sát tổ chức bộ máy Công ty, quan sát tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát, quan sát chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán để mô tả tổ chức bộ máy công ty, tổ chức công tác kế toán tại công ty và trình bày thực trạng kế toán nợ phải trả tại công ty. - Tiếp cận tài liệu thứ cấp: Thu thập, đọc, nghiên cứu, tổng hợp phân tích tài liệu của Công ty; Chứng từ, sổ sách kế toán; Nghiên cứu Thông tư 200/2014/TT-BTC Chế độ kế toánh Doanh nghiệp Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Phụ lục 1 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Ban hành kèm theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp) [1], [2]; Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ [4]; Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ [3], Internet. - Phương pháp phỏng vấn: Đến trực tiếp bộ phận kế toán tại Công ty, phỏng vấn Kế toán viên, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giám đốc về công tác kế toán nợ phải trả người bán. Để đánh giá thực trạng công tác kế toán nợ phải trả tại công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. Từ các phương pháp quan sát và mô tả, phương pháp nghiên cứu tiếp cận tài liệu thứ cấp và phương pháp phỏng vấn trực tiếp nhân viên phòng kế toán được tác giả sử dụng để trình bày trong Chương 1 của bài báo cáo tốt nghiệp. - Phương pháp hạch toán kế toán: Phương pháp này sử dụng để minh họa lại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được trình bày trong Chương 2 của báo cáo tốt nghiệp. - Phương pháp phân tích: Dùng phương pháp này để phân tích dữ liệu thu thập được như chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát, từ đó tác giả chọn lựa một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty để sử dụng cho đề tài nghiên cứu được tác giả trình bày trong Chương 2 của bài báo cáo tốt nghiệp. Đồng thời phương pháp này còn dùng để phân tích dữ liệu thu thập được của công ty đối chiếu với các văn bản pháp luật về kế toán để làm cơ sở 3
 11. cho đánh giá công tác kế toán tại công ty sẽ trình bày ở Chương 3 của báo cáo tốt nghiệp. - Tác giả sử dụng phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính, cụ thể như phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp…Tài liệu sử dụng chính cho phần phân tích này là báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát qua các thời kỳ quý 2/2018, quý 2/2019, quý 2/2020, tác giả chủ yếu phân tích thông tin tài chính trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Ở phần này, tác giả chọn phân tích theo 2 giai đoạn: + Giai đoạn 1 có kỳ gốc là quý 2/2018, kỳ phân tích là quý 2/2019 + Giai đoạn 2 có kỳ gốc là quý 2/2019, kỳ phân tích là quý 2/2020 - Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán các khoản phải trả. Cuối kỳ dùng phương pháp này để lập báo cáo tài chính, cụ thể trong bài báo cáo này thì trình bày khoản mục nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5.1 Ý nghĩa về mặt khoa học Kết quả nghiên cứu của bài báo cáo tốt nghiệp là nguồn tham khảo tài liệu bổ ích cho việc nghiên cứu và học tập liên quan đến kế toán phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu của báo cáo đã đề xuất các giải pháp rất thiết thực giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán nợ phải trả người bán nhằm minh bạch tình hình công nợ của công ty, làm tăng uy tín với khách hàng, đối tác, giúp khẳng định vị thế của công ty đối với đối tác khách hàng. Nhờ đó giúp doanh nghiệp hoàn thiện và mở rộng quy mô sản xuất của mình. Đây chính là cơ sở khoa học quan trọng giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán nợ phải trả nói riêng và công tác kế toán nói chung để nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo tốt nghiệp: “Kế toán phải trả cho người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát” gồm 3 chương: 1. Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát 4
 12. 2. Chương 2: Thực trạng kế toán Phải trả cho Người bán tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát 3. Chương 3: Nhận xét và giải pháp 5
 13. CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHI HƯNG PHÁT 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát 1.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. Công Ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702634718 kể từ ngày 15/01/2018 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/01/2018, tính đến nay Công Ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát đã thành lập được hơn 2 năm. [6] Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát là doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập. Thành lập vào ngày 15/01/2018 với tên gọi: CÔNG TY TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. Từ ngày thành lập công ty, công ty đặt mục tiêu phát triển lớn mạnh hơn nữa trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Dương, trụ sở chính của công ty Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 13, Tổ 4, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. [6] Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát là Nguyễn Viết Hóa - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - Tên công ty: Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát - Họ và tên người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hóa - Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 193, tờ bản đồ số 13, Tổ 4, Khu phố Khánh Hội, Phường Tân phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. - Mã số thuế: 3702634718 - Ngày hoạt động: 15/01/2018 - Vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng 6
 14. - Quyết định thành lập: Công ty được sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 15 tháng 01 năm 2018. [6] Trải qua hơn 2 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực bán buôn nguyên vật liệu, thiết kế, gia công và xây dựng không chỉ trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà còn trên toàn quốc. Một hành trình phát triển liên tục không ngừng, Công ty đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể. Trong suốt quá trình hoạt động, không thể kể hết những khó khăn chồng chất cũng như những trở ngại không lường mà tập thể cán bộ công nhân viên Công ty phải vượt qua từ những ngày tháng khởi nghiệp, đổi lại đến nay công ty đã khẳng định được uy tín, vị thế, thương hiệu của mình trong lĩnh vực buôn bán nguyên vật liệu, thiết kế gia công và xây dựng. Để tồn tại trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế cũng như sự phát triển không ngừng của đất nước, Công ty đã xây dựng chiến lược cho riêng mình, trong đó trọng tâm là đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; Công ty không ngừng đổi mới công nghệ, trang bị máy móc, thiết bị thi công hiện đại. Qua đó, đã tạo được uy tín với các chủ đầu tư, đồng thời tạo được nền móng vững chắc để Công ty phát triển trong điều kiện mới. 1.1.2. Ngành nghề kinh doanh: [8] Bảng 1.1: Ngành nghề kinh doanh Mã Nghành 2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính) 2592 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính; Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại) 3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Chi tiết: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không sản xuất, gia công tại trụ sở chính) 4100 Xây dựng nhà các loại 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí 4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 7
 15. Chi tiết bán buôn sắt, thép (trừ vàng miếng) 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. (Chính) Chi tiết: bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn tre, nứa, gỗ, cây và gỗ chế biến (trừ hoạt động bến thủy nội đại) 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất Nguồn: Công ty TNHH cơ khí Hưng Phát (2020) 1.1.3. Đặc điểm, quy trình sản xuất kinh doanh 1.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh [6] - Đặc điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là thực hiện theo mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp đầu tư có trọng điểm, đa dạng hóa các loại vật tư, hàng hóa, thiết kế lắp ráp trong xây dựng. - Để đạt được mục tiêu Công ty không ngừng mở rộng thị trường hoạt động và ngày càng đa dạng hóa các sản phẩm của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. - Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập với quy trình công nghệ giản đơn, công ty đã mạnh dạng đầu tư kinh doanh trên cơ sở đa dạng hóa các mặt hàng. 1.1.3.2. Quy trình sản xuất kinh doanh [6] Vật tư, Nguyên vật liệu Gia công cơ khí Các chi tiết cơ khí Kết cấu khung ghế, thép, inox Sơn mạ Kiểm tra chất Lắp ráp lượng Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát Nguồn: Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát (Năm 2020) 8
 16. 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. 1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát được trình bày theo sơ đồ 1.2 như sau: [6] Giám đốc P. Giám đốc Phòng kế Phòng kế Phòng Phòng Phòng hoạch toán quản lý hành kỹ thuật tổng hợp vật tư, chính, VP kho Tổ cơ Tổ Tổ Tổ thi khí sơn hàn công lắp đặt Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát Ghi chú: Điều hành trực tiếp Quan hệ phối hợp Nguồn: Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát (Năm 2020) 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận *Giám Đốc: - Chủ sở hữu công ty đồng thời là Giám Đốc công ty. - Giám Đốc là người điều hành cao nhất trong Công ty, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty. Giám Đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc điều hành của mình. 9
 17. -Người trực tiếp chỉ đạo, quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, có quyền quyết định trước mọi công việc. - Tổ chức kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. *Phó giám đốc: - Phó giám đốc cũng là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền - Chức năng của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động. Thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận. - Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp. *Phòng kế hoạch tổng hợp - Phòng kế hoạch tổng hợp: làm tham mưu tổng hợp cho giám đốc, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm và dài hạn, thay đổi sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật, chương trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho công nhân trong quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước giám đốc về chuyên môn của mình được giám đốc giao cho. *Phòng kế toán - Phòng kế toán: làm tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý kinh tế tài chính, cung cấp các số liệu, tài liệu cho công ty. Đồng thời kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng vật tư, tiền vốn nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán chính xác giá thành, các khoản phải nộp ngân sách, lợi nhuận đạt được. Qua đó lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch tiền mặt, vận dụng các chế độ chính sách về tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao nhất. *Phòng hành chính 10
 18. - Phòng hành chính: giúp cho giám đốc quản lý công tác hành chính, đảm bảo hoạt động cho các phòng ban, bố trí tiếp khách, quản lý con dấu công ty, thu nhận sắp xếp các công văn giấy tờ, tài liệu lưu trữ để phục vụ cho việc tra cứu. *Phòng kỹ thuật - Phòng kỹ thuật: tham mưu về mặt khoa học kỹ thuật công nghệ, giám sát gia công, thi công và chỉ đạo trực tiếp thi công công trình, tính toán khối lượng vật tư. *Phòng quản lý vật tư, kho - Quản lý vật tư, hàng hóa khi mua về, nhập kho và xuất kho. - Tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, trang thiết bị. Xây dựng hồ sơ và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, tài sản 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát. 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Cơ khi Hưng Phát. [6] Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Cơ khi Hưng Phát được trình bày theo sơ đồ 1.3 như sau: Kế toán trưởng Kế toán Thủ quỹ tổng hợp KT công KT tiền KT NVL, KT KT Giá nợ- lương CCDC, vật TSCĐ thành Thanh tư toán Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH MTV Cơ khi Hưng Phát Nguồn: Công ty TNHH MTV Cơ khí Hưng Phát (Năm 2020) Ghi chú: Điều hành trực tiếp 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2