intTypePromotion=3

Báo cáo " Vai trò của Việt Nam trong quá trình xây dựng cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
87
lượt xem
18
download

Báo cáo " Vai trò của Việt Nam trong quá trình xây dựng cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của Việt Nam trong quá trình xây dựng cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN Vấn đề quan trọng mang tính quyết định để xác định hành vi là giao dịch nội gián chính là cụm từ “trên cơ sở sử dụng thông tin nội bộ”. Cụm từ này được xem như yếu tố chủ quan để xác định hành vi phạm tội giao dịch nội gián, cần phải trừng trị. Sở dĩ có điều đó là vì chỉ khi hành vi mua hoặc bán chứng khoán được tiến hành do người thực hiện giao dịch biết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Vai trò của Việt Nam trong quá trình xây dựng cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN "

  1. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng Ths. Hå ¸nh NguyÖt * T háng 8/1967, Hi p h i các qu c gia ông Nam Á (ASEAN) ra i bao g m năm qu c gia thành viên ban u là Thái Lan, chương, C ng ng ASEAN ư c hình thành vào năm 2015 s bao g m ba tr c t là C ng ng an ninh-chính tr (ASC), C ng Indonesia, Malaysia, Philippine và Singapore. ng kinh t (AEC) và C ng ng văn hoá- Trong quá trình xây d ng và phát tri n, xã h i (ASCC). ASEAN ã l n lư t k t n p Brunei, Vi t C ng ng an ninh-chính tr ASEAN Nam, Lào, Myanma và Campuchia, nâng ư c thành l p nh m m c ích thúc y h p t ng s thành viên lên 10 qu c gia. V i tư tác an ninh-chính tr c a ASEAN hư ng t i cách là thành viên chính th c c a ASEAN t “thi t l p ư c m t ông Nam Á hoà bình tháng 7/1995, Vi t Nam ã có nh ng óng và n nh, ó m i nư c s ng bình yên, góp tích c c cho s phát tri n chung c a Hi p nh ng nguyên nhân xung t ã ư c lo i h i. Vi t Nam luôn ư c ánh giá là h t nhân b qua vi c tôn tr ng công lí và lu t pháp và oàn k t, m t nhân t quan tr ng vì hoà bình, vi c tăng cư ng tinh th n t cư ng qu c gia h p tác khu v c và m t i tác tin c y, óng và khu v c”.(2) góp th c ch t vào nh ng v n có ý nghĩa Trong Tuyên b hoà h p ASEAN II và quan tr ng cho tương lai ASEAN. Vi t Nam K ho ch hành ng ASC, các nư c ASEAN ã tham gia tích c c và ph i h p ch t ch v i ã nh t trí ưa ra nh ng nguyên t c và các nư c thành viên ASEAN trong vi c xây phương châm ch o quá trình xây d ng d ng nh ng ch trương, chính sách và k C ng ng an ninh-chính tr ASEAN là:(3) ho ch hành ng chung c a Hi p h i. - Thúc y h p tác chính tr và an ninh Ngày 20/11/2007, t i H i ngh C p cao ASEAN lên t m cao m i, phù h p v i “T m ASEAN l n th 13 Singapore, Vi t Nam nhìn ASEAN năm 2020” và không nh m t ã cùng các qu c gia thành viên ASEAN kí t i hi p ư c qu c phòng, liên minh quân s vào b n Hi n chương ASEAN trong ó ghi hay có chính sách i ngo i chung. nh n m c tiêu chung c a c Hi p h i là “xây - ASC s ư c th c hi n d a trên các d ng m t C ng ng ASEAN g n k t v khái ni m b o m “an ninh toàn di n” cho chính tr , liên k t v kinh t và cùng chia s các qu c gia thành viên ASEAN. các trách nhi m xã h i ng phó hi u qu - ASC nói riêng và C ng ng ASEAN hơn v i các thách th c và cơ h i c trong hi n t i và tương lai”.(1) Cũng theo Hi n * H c vi n chính tr - hành chính qu c gia H Chí Minh 46 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008
  2. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng nói chung s không ch duy trì h p tác n i ã d nh ngay t ngày u m i thành l p. kh i gi a các qu c gia thành viên mà còn Vi t Nam gia nh p ASEAN và sau ó m r ng h p tác v i bên ngoài qua các cơ Lào, Myanma, Campuchia l n lư t ư c k t ch , khuôn kh i tho i và h p tác v an n p vào t ch c, nâng t ng s thành viên ninh-chính tr ã ư c thi t l p. ASEAN lên 10 qu c gia, ã làm cho - Trong quá trình xây d ng ASC, ASEAN tr thành t ch c qu c t phát tri n ASEAN s ti p t c duy trì các nguyên t c cơ theo mô hình liên k t khu v c hi n i, ch m b n như “ ng thu n”, “không can thi p” và d t tình tr ng chia r , i u căng th ng, “phương cách ASEAN”. m ra giai o n m i khác h n v ch t trong th c hi n m c tiêu t ra, K ho ch m i quan h gi a các qu c gia khu v c hành ng ASC cũng nêu 6 lĩnh v c h p tác ông Nam Á, m r ng h p tác vì hoà bình gi a các qu c gia thành viên g m: H p tác và phát tri n ASEAN th c s là c a ông chính tr , xây d ng và chia s các chu n m c Nam Á và vì ông Nam Á. S m r ng này ng x , ngăn ng a xung t, gi i quy t xung cũng ã làm tăng s c m nh t p th , làm cho t, ki n t o hoà bình sau xung t, khuôn ti ng nói c a ASEAN trên trư ng qu c t kh th ch th c hi n; kèm theo là danh m c thêm tr ng lư ng. 75 chương trình và bi n pháp h p tác c th S tham gia c a Vi t Nam v i tư cách xây d ng ASC. Các chương trình và bi n thành viên chính th c ã làm cho h p tác v pháp này ư c ưa ra theo hư ng m có an ninh-chính tr c a ASEAN có nh ng th b sung cho phù h p v i nh ng ti n tri n chuy n bi n quan tr ng. Là qu c gia có ch trong quan h h p tác c a ASEAN. chính tr -xã h i khác h n các nư c S ra i C ng ng an ninh-chính tr ASEAN khác, Vi t Nam ã mang n cho ASEAN vào năm 2015 s ưa h p tác an h p tác an ninh-chính tr c a ASEAN m t ninh-chính tr c a ASEAN lên t m cao m i s c thái m i. T ch là t ch c qu c t c a và là m c quan tr ng trong l ch s phát tri n các qu c gia theo ch tư b n ch nghĩa, c a ASEAN, góp ph n ưa ASEAN t m t ASEAN ã tr thành m t t ch c qu c t hi p h i thành m t c ng ng liên k t ch t c a t t c các qu c gia khu v c ông Nam ch , ho t ng hi u qu , năng ng hơn, Á, không có s phân bi t v ch chính tr . thích ng v i s thay i nhanh chóng trong S i dây g n k t gi a các qu c gia ASEAN tình hình khu v c và trên th gi i. chính là v trí k c n v a lí và nh ng l i Trong quá trình duy trì, thúc y h p tác ích mà các qu c gia cùng hư ng t i, trong an ninh chính tr c a ASEAN nói chung và ó có nh ng l i ích liên quan n s n nh xây d ng C ng ng an ninh-chính tr ASEAN an ninh-chính tr chung c a c khu v c cũng nói riêng, Vi t Nam óng vai trò r t quan tr ng: như c a t ng thành viên. Th nh t, s tham gia c a Vi t Nam vào Th hai, C ng ng an ninh-chính tr ASEAN ã góp ph n quan tr ng thúc y vi c ASEAN ư c xây d ng và phát tri n hoàn thành l p m t ASEAN bao g m t t c các thi n d a trên nh ng cơ ch , khuôn kh i qu c gia ông Nam Á - ý tư ng mà ASEAN tho i và h p tác v an ninh-chính tr ã ư c t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008 47
  3. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng ASEAN thi t l p t trư c như Tuyên b v ASEAN. Vi t Nam cũng ã tham gia so n Khu v c hoà bình, t do và trung l p th o Quy ch ho t ng c a H i ng t i cao (ZOPFAN); Di n àn an ninh khu v c c a Hi p ư c TAC. N i dung chính c a Quy (ARF); Hi p ư c h p tác và thân thi n ch là H i ng ch ti p nh n gi i quy t (TAC); Hi p ư c ông Nam Á không có vũ nh ng tranh ch p có th nh hư ng n hoà khí h t nhân (SEANWFZ)… Trong nh ng bình và n nh khu v c, ư c các bên liên khuôn kh và cơ ch h p tác ó, Vi t Nam quan ng ý và ch óng vai trò trung gian luôn là thành viên tham gia r t tích c c. hoà gi i (không có bi n pháp cư ng ch ). - Hi p ư c h p tác và thân thi n (Hi p M i quy t nh c a H i ng ư c ưa ra ư c TAC, còn g i là Hi p ư c Bali) ư c các trên nguyên t c nh t trí. Trong ho t ng c a qu c gia ASEAN kí t i H i ngh C p cao H i ng, Vi t Nam luôn chú ý t i vi c duy ASEAN l n th nh t t i Bali, Indonesia ngày trì vai trò ch o c a ASEAN, tránh bi n 24/2/1976. Hi p ư c TAC ch a ng nh ng H i ng thành “Toà án ti u khu v c” v i vai nguyên t c cơ b n, ch o quan h gi a các trò c a m t s qu c gia trong vi c kh ng ch nư c ông Nam Á, phù h p v i các nguyên các quy t nh c a H i ng. t c c a Hi n chương Liên h p qu c. Các - Hi p ư c ông Nam Á không có vũ nguyên t c ó là tôn tr ng c l p, ch khí h t nhân (Hi p ư c SEANWFZ) ư c quy n, toàn v n lãnh th và b n s c dân t c các qu c gia ASEAN kí t i H i ngh C p c a các qu c gia; không can thi p vào công cao ASEAN l n th năm t i Băng C c, Thái vi c n i b c a qu c gia khác; quy n c a m i Lan tháng 12/1995. M c ích c a Hi p ư c qu c gia ư c t n t i mà không có s can SEANWFZ là nh m xây d ng ông Nam Á thi p, l t và áp b c t bên ngoài; gi i thành khu v c hoàn toàn không có vũ khí h t quy t hoà bình các tranh ch p qu c t ; không nhân, lo i tr nguy cơ h t nhân khu v c. dùng vũ l c và e d a dùng vũ l c; h p tác Hi p ư c SEANWFZ là óng góp quan v i nhau m t cách hi u qu . Ban u, Hi p tr ng c a ASEAN cho hoà bình, an ninh c a ư c TAC ư c coi là “B lu t ng x ” làm khu v c ông Nam Á và châu Á-Thái Bình cơ s ASEAN y m nh quan h h p tác, Dương. Vi t Nam là m t trong nh ng qu c thân thi n và h u ngh gi a các qu c gia gia tham gia kí k t và phê chu n s m nh t ông Nam Á. Nhưng sau ó, ASEAN mu n Hi p ư c SEANWFZ. cho Hi p ư c thúc y Hi p ư c TAC tr thành “B lu t SEANWFZ th c s có ý nghĩa, yêu c u l n ng x ” cho c quan h gi a các qu c gia t ra trong quá trình tri n khai th c hi n ông Nam Á v i các qu c gia ngoài khu v c, Hi p ư c là c n tranh th s tham gia c a coi ó như là công c ngo i giao cho vi c xây năm cư ng qu c có vũ khí h t nhân (Mĩ, d ng lòng tin và th c hi n ngo i giao phòng Nga, Trung Qu c, Anh, Pháp) vào Ngh nh ng a. Th c hi n m c tiêu này, Vi t Nam ã thư kèm theo Hi p ư c. Năm cư ng qu c cùng v i các qu c gia ASEAN tích c c v n này m c dù ng h Hi p ư c nhưng chưa s n ng các qu c gia ngoài khu v c tham gia sàng tham gia kí Ngh nh thư vì chưa hoàn Hi p ư c TAC, nh t là các bên i tho i c a toàn ng ý v i n i dung c a Ngh nh thư. 48 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008
  4. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng Trong b i c nh ó, Vi t Nam ã ch ng Vi t Nam ã có óng góp làm phong phú nêu sáng ki n và t ch c thành công cu c thêm các bi n pháp i tho i, xây d ng lòng h p tham kh o ý ki n gi a các qu c gia tin và ngo i giao phòng ng a. ASEAN v i năm cư ng qu c có vũ khí h t Trong ho t ng c a ARF, Vi t Nam ã nhân v m t s n i dung trong Ngh nh thư có nh ng hành ng thi t th c c ng c và và v n ng các nư c này s m tham gia phát tri n Di n àn. Vào th i i m Vi t Nam Ngh nh thư c a SEANWFZ. n nay, m nhi m ch c Ch t ch ARF (2000-2001), Trung Qu c là cư ng qu c h t nhân u tiên ARF ng trư c nh ng v n nan gi i: Do tuyên b s n sàng cam k t ng h và tham các qu c gia ASEAN quá a d ng v ch gia Ngh nh thư. Các cư ng qu c h t nhân chính tr , cách ti p c n v an ninh có s khác khác h a s tích c c nghiên c u và s m có bi t nên nh ng thành t u c a ARF còn h n tr l i ngh c a ASEAN. ch . Trong b i c nh ó, m t s qu c gia - Di n àn an ninh khu v c (ARF) ư c thành viên phương Tây c a ARF như Mĩ, thành l p tháng 7/1994. ARF là di n àn i Liên minh châu Âu, Australia… mu n thúc tho i và trao i ý ki n v các v n an ninh y nhanh ti n trình b ng cách chuy n sang khu v c châu Á-Thái Bình Dương, v i s giai o n 2 c a ti n trình 3 giai o n (xây tham gia c a các qu c gia thành viên và các d ng lòng tin, ngo i giao phòng ng a và gi i bên i tho i c a ASEAN. Có th nói ARF là quy t xung t). Trong khi ó Trung Qu c và di n àn duy nh t các qu c gia trong và ASEAN l i mu n làm sâu s c hơn giai o n ngoài khu v c cùng nhau i tho i v các v n xây d ng lòng tin. iv iv n này, quan an ninh chính tr , b o m hoà bình, n i m c a Vi t Nam là gi v ng các nguyên nh châu Á-Thái Bình Dương. V i tư cách t c then ch t ARF là quá trình ti m ti n là m t trong 18 qu c gia thành viên sáng l p v i nh ng bư c i phù h p v i t t c các bên, Di n àn an ninh khu v c ARF,(4) Vi t Nam trên cơ s ng thu n, t nguy n và vi c xây ã góp ph n duy trì vai trò u tàu c a d ng lòng tin ph i là tr ng tâm xuyên su t ASEAN trong ARF, t o i u ki n thu n l i c a toàn b ti n trình ARF. Quan i m c a cho s h p tác và phát tri n c a khu v c. Vi t Vi t Nam ã ư c nhi u qu c gia thành viên Nam tham gia vào các cu c h p trong khuôn khác c a ARF chia s . Ngoài ra, Vi t Nam kh ARF c trên hai kênh chính th c và còn tham gia xu t b n tài li u “Quang c nh không chính th c. Kênh chính th c do các cơ an ninh hàng năm” (Annual Security Outlook quan c a chính ph th c hi n liên quan n - ASO) trên cơ s t nguy n. ây là ho t các v n như xây d ng lòng tin, tìm ki m ng nh m tăng cư ng ni m tin, s hi u bi t và c u h , c u tr thiên tai, ho t ng gìn gi l n nhau gi a các nư c thành viên ARF. hoà bình… Kênh không chính th c do các Th ba, trong quá trình d n hi n th c hoá vi n nghiên c u chi n lư c và các t ch c phi ASC, Vi t Nam ã có nh ng óng góp r t chính ph th c hi n liên quan n các v n quan tr ng. Vi t Nam ưa ra quan i m “an không ph bi n vũ khí, ngo i giao phòng ninh toàn di n” v i vi c kh ng nh s n ng a… Khi tham gia hai kênh h p tác này, nh c a chính tr -xã h i, tăng trư ng kinh t t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008 49
  5. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng cùng v i vi c thu h p kho ng cách phát tri n, ngh C p cao ASEM l n th 5 (ASEM 5) xoá ói gi m nghèo s là n n t ng và cơ s tháng 10/2004 và Di n àn h p tác kinh t m b o cho s phát tri n b n v ng c a ASC. châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2006 Quan i m này c a Vi t Nam ư c các nư c ã ư c t ch c thành công. c bi t, trong ASEAN nh t trí tán thành và ư c nh n m i quan h v i Trung Qu c, liên quan t i m nh trong K ho ch hành ng ASC. v n bi n ông, Vi t Nam ã khéo léo x Vi t Nam cũng ã v n ng các qu c gia lí, kiên trì u tranh gi v ng ch quy n ASEAN khác cao ch quy n qu c gia, qu c gia, ưa ra sáng ki n và cùng các nư c ưa vào các văn ki n c a ASEAN và ASC ASEAN thương lư ng v i Trung Qu c có nh ng c m t ho c tuyên b m nh m như “Tuyên b v nguyên t c ng x c a các bên “Tôn tr ng quy n c a m i qu c gia thành bi n ông” (DOC) vào tháng 11/2002. viên ư c t n t i mà không có s can thi p, Tuyên b DOC ư c kí k t có ý nghĩa tích l t và áp t t bên ngoài” và “ Không c c ánh d u s tin tư ng l n nhau gi a các tham gia vào b t kì m t chính sách hay ho t bên liên quan và cho th y các mâu thu n ng do b t kì m t qu c gia thành viên trong khu v c hoàn toàn có th ư c gi i ASEAN ho c i tư ng mang tính qu c gia quy t thông qua i tho i hoà bình vì s n ho c phi qu c gia trong ho c ngoài ASEAN nh chung c a khu v c. th c thi, trong ó có vi c s d ng lãnh th Ngoài ra, Vi t Nam ã óng góp tích c c c a m t nư c, e d a ch quy n, toàn v n vào vi c tăng cư ng oàn k t và h p tác lãnh th hay s n nh chính tr và kinh t ASEAN, cùng các qu c gia thành viên kiên c a các qu c gia thành viên ASEAN”.(5) Có trì b o v các nguyên t c cơ b n c a Hi p th nói ó là nh ng tuyên b m nh m nh t h i, nh t là nguyên t c “ ng thu n” và c a ASEAN t trư c t i nay v an ninh- nguyên t c “không can thi p vào công vi c chính tr . Nh ng tuyên b ó là nh ng cơ s n i b c a qu c gia khác”, x lí khéo léo pháp lí c n thi t ASEAN ngăn ch n m i m ts v n ph c t p, nh y c m c a khu s can thi p quân s t bên ngoài dư i b t kì v c và h n ch n m c th p nh t nh ng tác hình th c nào, c bi t không cho phép dùng ng nh hư ng tiêu c c t bên ngoài. lãnh th c a m t qu c gia vào m c ích K t khi tham gia vào Hi p h i ch ng phá các qu c gia thành viên khác. (7/1995), Vi t Nam ã có nh ng vai trò tích Hư ng t i m c tiêu xây d ng ASC m c c trong ASEAN. Ngày nay, Vi t Nam ã r ng h p tác v i bên ngoài, thông qua vai trò tr thành thành viên không th tách r i c a i u ph i c a ASEAN v i nh ng nư c i ASEAN v i nh ng óng góp có hi u qu và tho i ư c phân công, Vi t Nam góp ph n thi t th c vào các sáng ki n và chương trình vào m r ng quan h ngo i giao và h p tác c a ASEAN, c bi t trong lĩnh v c h p tác qu c t c a ASEAN v i nhi u i tác như an ninh chính tr . Tuy nhiên, Vi t Nam s Trung Qu c, Liên bang Nga, n và Liên ph i vư t qua r t nhi u khó khăn ph c t p minh châu Âu. V i s óng góp c a Vi t tham gia m t cách y và hi u qu Nam, nhi u di n àn h p tác l n như H i hơn vào quá trình xây d ng C ng ng an 50 t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008
  6. X©y dùng Céng ®ång ASEAN theo HiÕn ch−¬ng ninh-chính tr ASEAN. N u Vi t Nam không x lí khéo léo nh ng Trư c h t ph i k n nh ng khó khăn v n nêu trên thì không nh ng Vi t Nam s xu t phát t chính nh ng h n ch c a Vi t b cô l p, không b o v ư c l i ích c a chính Nam khi tham gia khuôn kh h p tác ASC. mình trong khuôn kh h p tác c a ASC mà Ph m vi h p tác an ninh chính tr trong ASC còn t o ra nh ng tr ng i cho Vi t Nam trong ư c tri n khai c v chi u sâu và b r ng, vi c tri n khai chính sách i ngo i a òi h i s tham gia c a nhi u b , ngành h u phương hoá, a d ng hoá quan h . quan. Tuy nhiên, cơ ch ph i h p trong Nh n th c ư c nh ng khó khăn ph i nư c, m c dù ã ư c c ng c song v n vư t qua, ch c ch n Vi t Nam s c ng c chưa ng b , nh p nhàng. Bên c nh ó, ư c v trí và vai trò c a mình trong h p tác nh ng h n ch v nhân l c, tài chính và h n an ninh-chính tr c a ASEAN nói chung và ch v nh n th c s là nh ng v n mà Vi t ASC nói riêng. Trong tương lai, Vi t Nam Nam ph i s m kh c ph c. Vi t Nam c n nên c i m và ch ng hơn trong vi c tham nh n th c ư c r ng dù ASC ang trong quá gia vào các lĩnh v c an ninh-chính tr nh y trình tri n khai xây d ng, ASC v n còn còn c m ã ư c nêu trong Hi n chương ASEAN y u và chưa hoàn h o nhưng m c tiêu ph n và Chương trình hành ng ASC như thúc u c a ASEAN nói chung và ASC nói riêng y nh n th c chung c a ASEAN v dân ch hoàn toàn phù h p v i ư ng l i, chính sách và nhân quy n, hoàn thi n nh ng chu n m c i ngo i c a t nư c. Do v y, Vi t Nam ng x c a ASEAN, trao i thông tin v các c n cùng v i các qu c gia ASEAN xây d ng v n an ninh qu c gia… Vi t Nam c n ph i nh ng cam k t th c s và tham gia m t cách n l c cùng các qu c gia ASEAN gi i quy t y hơn vào khuôn kh h p tác c a ASC. nh ng tr ng i i v i liên k t an ninh chính Sau ó, do tác ng tình hình th gi i và tr trong kh i vào năm 2015 ASC không khu v c, s i u ch nh chi n lư c c a các ch t n t i trên danh nghĩa mà th c s tr nư c l n ã gây ph c t p cho s oàn k t c a thành m t liên k t chính tr có vai trò quan Hi p h i. S khác bi t v ch chính tr tr ng trong vi c gi i quy t các v n an ninh gi a Vi t Nam v i các qu c gia ASEAN v n chính tr c a khu v c ông Nam Á và châu còn t o ra nh ng lo ng i nh t nh t phía các Á-Thái Bình Dương./. qu c gia ASEAN cũng như t phía Vi t Nam trong vi c thúc y xây d ng và hoàn thi n (1).Xem: “L i m u hi n chương ASEAN”. Ngu n: “ASEAN Charter” http://www.aseansec.org ASC. Bên c nh ó là nh ng b t ng quan (2).Xem: “T m nhìn ASEAN năm 2020”, Hi p h i i m gi a Vi t Nam và các qu c gia ASEAN các qu c gia ông Nam Á, Nxb. Chính tr qu c gia, liên quan n m t s v n h p tác an ninh- Hà N i, 1998. chính tr trong kh i như v n bi n ông và (3). Tài li u H i th o “Nâng cao hi u qu h i nh p kinh m i quan h v i Trung Qu c, tương lai c a t ASEAN c a Vi t Nam”, B ngo i giao, tháng 7/2007. (4). Di n àn an ninh khu v c ARF ư c thành l p Di n àn an ninh khu v c ARF (chuy n sang khi Vi t Nam ã là quan sát viên c a ASEAN. giai o n ngo i giao phòng ng a hay ti p t c (5).Xem: i u 2 Hi n chương ASEAN. Ngu n: c ng c các bi n pháp xây d ng lòng tin)… “ASEAN Charter” http://www.aseansec.org t¹p chÝ luËt häc sè 9/2008 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản