intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

60
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo tổng hợp các chủ đề chính từ các nghiên cứu đó với trọng tâm cụ thể là vai trò thúc đẩy của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, xác định những lĩnh vực cụ thể trong đó vai trò nhà nước cần phải được đẩy mạnh và những lĩnh vực khác trong đó vai trò của nhà nước cần phải giảm bớt hoặc sắp xếp lại cho hợp lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam

Vai trò của Nhà nước<br /> trong Phát triển Kinh tế Việt Nam<br /> CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG<br /> MỘT NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO ĐỂ THÚC ĐẨY MỘT NỀN KINH TẾ<br /> CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN<br /> <br /> Vai trò của Nhà nước<br /> trong Phát triển Kinh tế Việt Nam<br /> CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐỀ XUẤT NHẰM XÂY DỰNG<br /> MỘT NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO ĐỂ THÚC ĐẨY MỘT NỀN KINH TẾ<br /> CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT 6<br /> LỜI CÁM ƠN 7<br /> TÓM TẮT BÁO CÁO 8<br /> Mục tiêu và bối cảnh của báo cáo <br /> 8<br /> Đổi mới tư duy về vai trò của nhà nước trong phát triển Việt Nam <br /> 8<br /> Những kết luận chính từ các Báo cáo Chuyên đề <br /> 9<br /> GIỚI THIỆU 11<br /> Bối cảnh: Khát vọng Việt Nam 2035 <br /> 12<br /> Vai trò của Nhà nước trong Phát triển Việt Nam <br /> 14<br /> Sự đồng thuận ngày càng tăng về sự cần thiết thay đổi vai trò của nhà nước <br /> 15<br /> Bài học từ kinh nghiệm quốc tế <br /> 16<br /> Xây dựng năng lực nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế <br /> 20<br /> Xây dựng sự đồng thuận về cải cách vai trò của nhà nước <br /> 21<br /> TÓM TẮT NHỮNG PHÁT HIỆN TỪ CÁC NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH NỀN TẢNG <br /> Đầu tư Quốc gia <br /> Dịch vụ công <br /> Các tiện ích cơ sở hạ tầng công <br /> Phát triển ngành tài chính <br /> <br /> 23<br /> 23<br /> 31<br /> 44<br /> 53<br /> <br /> TÓM TẮT CÁC KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62<br /> Vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam <br /> 62<br /> Đổi mới trong huy động nguồn lực để mang lại kết quả công bằng <br /> 63<br /> Xây dựng thể chế thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, gia nhập thị trường và rút khỏi<br /> các hoạt động kinh doanh <br /> 64<br /> Đẩy mạnh quản lý nhà nước và trách nhiệm giải trình <br /> 65<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2