intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Về kĩ thuật lập pháp của một số quy định trong chương các tội phạm an ninh quốc gia "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

71
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kĩ thuật lập pháp của một số quy định trong chương các tội phạm an ninh quốc gia Trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp được hiểu là doanh nghiệp phải thực hiện các tiêu chuẩn về pháp luật, khoa học kĩ thuật, kinh tế-xã hội nhằm ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra sự cố làm chấn thương và đe dọa tính mạng người lao động, hạn chế các yếu tố có hại cho sức khoẻ người lao động trong quá trình lao động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Về kĩ thuật lập pháp của một số quy định trong chương các tội phạm an ninh quốc gia "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi D−¬ng TuyÕt Miªn * C ¸c téi x©m ph¹m an ninh quèc gia l nh÷ng téi ph¹m mang tÝnh nguy hiÓm ®Æc biÖt cao ®é v× nã x©m ph¹m tíi nh÷ng ®Õn vÊn ®Ò l ph©n lo¹i ®èi t−îng ph¹m téi víi ®−êng lèi xö lÝ t−¬ng øng nh»m ®¹t ®−îc môc ®Ých c¸ thÓ ho¸ h×nh ph¹t m ch−a thùc quan hÖ x héi cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. sù chó ý ®Õn kÜ thuËt lËp ph¸p. Trong ph¹m §ã l ®éc lËp chñ quyÒn thèng nhÊt v to n vi cña b i viÕt n y, chóng t«i xin nªu mét sè vÑn l nh thæ cña Tæ quèc, chÕ ®é x héi, chÕ h¹n chÕ vÒ mÆt kÜ thuËt lËp ph¸p cña c¸c ®iÒu ®é nh n−íc céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt luËt quy ®Þnh vÒ n¨m téi nãi trªn víi mong Nam. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng muèn gãp phÇn ho n thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ t¸c ®Êu tranh phßng chèng c¸c téi x©m ph¹m c¸c téi x©m ph¹m an ninh quèc gia. an ninh quèc gia th× viÖc x©y dùng ho n Tr−êng hîp thø nhÊt: Trong bé luËt h×nh thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ c¸c téi ph¹m n y cã ý sù hiÖn h nh, c¸c ®iÒu luËt quy ®Þnh vÒ c¸c nghÜa rÊt quan träng. téi ho¹t ®éng nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn nh©n Trong bé luËt h×nh sù n¨m 1999, c¸c téi d©n (§iÒu 79), téi x©m ph¹m an ninh l nh x©m ph¹m an ninh quèc gia ®−îc quy ®Þnh thæ (§iÒu 81), téi b¹o lo¹n (§iÒu 82), téi t¹i ch−¬ng ®Çu tiªn cña phÇn c¸c téi ph¹m - ho¹t ®éng phØ (§iÒu 83) ®Òu ®−îc x©y dùng ch−¬ng XI (tõ §iÒu 78 ®Õn §iÒu 92). Nh×n theo c¬ cÊu gièng nhau. NÕu theo c¬ cÊu n y chung, c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y ® th× rÊt khã x¸c ®Þnh lo¹i cÊu th nh téi ph¹m ®−îc x©y dùng mét c¸ch khoa häc v phï theo møc ®é nguy hiÓm cho x héi cña h nh hîp víi thùc tiÔn, nhÊt l c¸c ®iÒu luËt quy vi ph¹m téi ®−îc cÊu th nh téi ph¹m ph¶n ®Þnh vÒ c¸c téi nh− téi ph¶n béi Tæ quèc ¸nh (nghÜa l khã x¸c ®Þnh ®©u l cÊu th nh (§iÒu 78), téi gi¸n ®iÖp (§iÒu 80) v c¸c téi téi ph¹m c¬ b¶n, t¨ng nÆng hay gi¶m nhÑ). ®−îc quy ®Þnh tõ §iÒu 85 ®Õn §iÒu 91. Tuy Xin nªu mét vÝ dô cô thÓ. §iÒu 79 quy ®Þnh nhiªn, mét sè téi ®−îc quy ®Þnh trong vÒ téi ho¹t ®éng nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn ch−¬ng n y vÉn cßn ch−a hîp lÝ, ch−a l« gÝc nh©n d©n nh− sau:" v khoa häc vÒ mÆt kÜ thuËt lËp ph¸p. §ã l Ng−êi n o ho¹t ®éng th nh lËp hoÆc c¸c téi: Téi ho¹t ®éng nh»m lËt ®æ chÝnh tham gia tæ chøc nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn quyÒn nh©n d©n (§iÒu 79), téi x©m ph¹m an nh©n d©n, th× bÞ ph¹t nh− sau: ninh l nh thæ (§iÒu 81), téi b¹o lo¹n (§iÒu 1. Ng−êi tæ chøc, ng−êi xói giôc, ng−êi 82), téi ho¹t ®éng phØ (§iÒu 83), téi khñng bè (§iÒu 84). Cã lÏ khi x©y dùng ®iÒu luËt vÒ * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p c¸c téi n y, nh l m luËt míi chØ chó träng Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi 40 - T¹p chÝ luËt häc
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ho¹t ®éng ®¾c lùc hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm m n cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n v cã thªm träng th× bÞ ph¹t tï tõ 12 n¨m ®Õn 20 n¨m, tï t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®Þnh khung. Kh«ng thÓ chung th©n hoÆc tö h×nh. quy ®Þnh cÊu th nh téi ph¹m t¨ng nÆng cho 2. Ng−êi ®ång ph¹m kh¸c th× bÞ ph¹t tï téi ph¹m cô thÓ m l¹i kh«ng cã cÊu th nh tõ n¨m n¨m ®Õn m−êi l¨m n¨m". téi ph¹m c¬ b¶n. NÕu kh«ng quy ®Þnh cÊu HiÖn cã hai ý kiÕn kh¸c nhau vÒ viÖc x¸c th nh téi ph¹m c¬ b¶n cho téi ph¹m cô thÓ ®Þnh lo¹i cÊu th nh téi ph¹m cña téi ho¹t th× sÏ kh«ng cã c¬ së ph¸p lÝ ®Ó ®Þnh téi danh ®éng nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn nh©n d©n. Cô chÝnh x¸c còng nh− kh«ng thÓ cã c¬ së ®Ó thÓ l : quy ®Þnh c¸c cÊu th nh téi ph¹m t¨ng nÆng + ý kiÕn thø nhÊt cho r»ng c¶ kho¶n 1, hay gi¶m nhÑ. Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn, ®Ó kho¶n 2 ®Òu l cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n. ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vÒ kÜ thuËt lËp ph¸p còng nh− ®¹t ®−îc nguyªn t¾c c¸ thÓ ho¸ + ý kiÕn thø hai cho r»ng c¶ kho¶n 1, h×nh ph¹t, chóng t«i cho r»ng §iÒu 79 nªn kho¶n 2 ®Òu l cÊu th nh téi ph¹m t¨ng söa l¹i nh− sau: nÆng. §iÒu 79: Téi ho¹t ®éng nh»m lËt ®æ Chóng t«i cho r»ng c¶ hai ý kiÕn nãi trªn chÝnh quyÒn nh©n d©n. ®Òu kh«ng hîp lÝ, bëi lÏ: 1. Ng−êi n o ho¹t ®éng th nh lËp hoÆc NÕu coi c¶ kho¶n 1, kho¶n 2 ®Òu l cÊu tham gia tæ chøc nh»m lËt ®æ chÝnh quyÒn th nh téi ph¹m c¬ b¶n th× sÏ m©u thuÉn víi nh©n d©n th× bÞ ph¹t tõ n¨m n¨m ®Õn m−êi khoa häc luËt h×nh sù. Bëi v×, theo khoa häc l¨m n¨m. luËt h×nh sù, ®èi víi mçi mét téi ph¹m chØ cã 2. Ng−êi tæ chøc, ng−êi xói giôc, ng−êi v ph¶i cã mét cÊu th nh c¬ b¶n v cã thÓ cã ho¹t ®éng ®¾c lùc hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm mét hoÆc nhiÒu cÊu th nh téi ph¹m t¨ng nÆng hoÆc gi¶m nhÑ. Khi quy ®Þnh vÒ mét téi träng th× bÞ ph¹t tï tõ 12 n¨m ®Õn 20 n¨m , tï ph¹m cô thÓ, nÕu nh l m luËt kh«ng quy chung th©n hoÆc tö h×nh. ®Þnh cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n v ®−êng lèi Víi lÝ luËn t−¬ng tù nh− trªn, chóng t«i xö lÝ t−¬ng øng trong cÊu th nh téi ph¹m ®ã cho r»ng téi x©m ph¹m an ninh l nh thæ th× kh«ng thÓ ®Þnh téi danh còng nh− quyÕt (§iÒu 81), téi b¹o lo¹n (§iÒu 82), téi ho¹t ®Þnh h×nh ph¹t ®−îc chÝnh x¸c; còng nh− ®éng phØ (§iÒu 83) nªn söa l¹i nh− sau: kh«ng thÓ x©y dùng ®−îc c¸c khung t¨ng - §iÒu 81: Téi x©m ph¹m an ninh nÆng hoÆc gi¶m nhÑ hîp lÝ t−¬ng øng. MÆt l nh thæ kh¸c, c¸c t×nh tiÕt ®Þnh téi cña mét téi ph¹m 1. Ng−êi n o x©m nhËp l nh thæ, cã h nh chØ ®Æc tr−ng cho téi ph¹m ®ã v gióp cho ®éng l m sai lÖch ®−êng biªn giíi quèc gia ph©n biÖt gi÷a téi n y víi téi ph¹m kh¸c. Do hoÆc cã h nh ®éng kh¸c nh»m g©y ph−¬ng vËy, kh«ng thÓ cã nhiÒu cÊu th nh téi ph¹m h¹i cho an ninh l nh thæ cña n−íc céng ho c¬ b¶n quy ®Þnh cho mét téi ph¹m. NÕu coi x héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× bÞ ph¹t tï tõ 5 c¶ kho¶n 1, kho¶n 2 l cÊu th nh téi ph¹m n¨m ®Õn 15 n¨m. t¨ng nÆng th× còng kh«ng hîp lÝ bëi v× cÊu 2. Ng−êi tæ chøc, ng−êi ho¹t ®éng ®¾c th nh téi ph¹m t¨ng nÆng tr−íc hÕt ph¶i tho¶ lùc hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ T¹p chÝ luËt häc - 41
  3. nghiªn cøu - trao ®æi ph¹t tï tõ 12 n¨m ®Õn 20 n¨m, tï chung th©n uy hiÕp tinh thÇn th× bÞ ph¹t tï tõ 2 n¨m ®Õn hoÆc tö h×nh. 7 n¨m. - §iÒu 82: Téi b¹o lo¹n 4. Khñng bè ng−êi n−íc ngo i nh»m g©y 1. Ng−êi n o ho¹t ®éng vò trang hoÆc khã kh¨n cho quan hÖ quèc tÕ cña n−íc céng dïng b¹o lùc cã tæ chøc nh»m chèng chÝnh ho x héi chñ nghÜa ViÖt Nam th× còng bÞ quyÒn nh©n d©n th× bÞ ph¹t tõ 5 n¨m ®Õn 15 xö ph¹t theo ®iÒu n y. n¨m. C¨n cø v o c¬ cÊu cña §iÒu 84, hiÖn cã 2. Ng−êi tæ chøc, ng−êi ho¹t ®éng ®¾c nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau: lùc hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ + ý kiÕn thø nhÊt cho r»ng kho¶n 1 l ph¹t tï tõ 12 n¨m ®Õn 20 n¨m, tï chung th©n cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n, cßn kho¶n 2, hoÆc tö h×nh. kho¶n 3 l cÊu th nh téi ph¹m gi¶m nhÑ. - §iÒu 83: Téi ho¹t ®éng phØ + ý kiÕn thø hai cho r»ng c¶ kho¶n 1, 1. Ng−êi n o nh»m chèng chÝnh quyÒn kho¶n 2 kho¶n 3 ®Òu l cÊu th nh téi ph¹m nh©n d©n m ho¹t ®éng vò trang ë vïng rõng c¬ b¶n . nói, vïng biÓn, vïng hiÓm yÕu kh¸c, giÕt Chóng t«i cho r»ng c¶ hai ý kiÕn trªn ®Òu ng−êi, c−íp ph¸ t i s¶n th× bÞ ph¹t tï tõ 5 kh«ng ®óng bëi lÏ: n¨m ®Õn 15 n¨m. + NÕu coi kho¶n 1 l cÊu th nh téi ph¹m 2. Ng−êi tæ chøc, ng−êi ho¹t ®éng ®¾c c¬ b¶n; kho¶n 2, kho¶n 3 l cÊu th nh téi lùc hoÆc g©y hËu qu¶ nghiªm träng th× bÞ ph¹m gi¶m nhÑ th× kho¶n 2, kho¶n 3 ph¶i ph¹t tï tõ 12 n¨m ®Õn 20 n¨m, tï chung th©n tho¶ m n tr−íc hÕt kho¶n 1 - cÊu th nh téi hoÆc tö h×nh. ph¹m c¬ b¶n. Bëi v×, mét cÊu th nh téi ph¹m Tr−êng hîp thø hai: C¬ cÊu §iÒu 84 quy gi¶m nhÑ tr−íc hÕt ph¶i tho¶ m n cÊu th nh ®Þnh vÒ téi khñng bè ch−a hîp lÝ v ch−a téi ph¹m c¬ b¶n v cã thªm t×nh tiÕt gi¶m khoa häc thÓ hiÖn ë chç rÊt khã x¸c ®Þnh lo¹i nhÑ ®Þnh khung. Tuy nhiªn, nÕu xem xÐt cÊu th nh téi ph¹m xÐt theo møc ®é nguy §iÒu 84 sÏ cho thÊy kho¶n 2 v kho¶n 3 hiÓm cho x héi cña h nh vi ph¹m téi ®−îc ho n to n ®éc lËp víi kho¶n mét, kh«ng cÊu th nh téi ph¹m ph¶n ¸nh. Cô thÓ, §iÒu chøa ®ùng dÊu hiÖu ®Þnh téi n»m ë kho¶n 84 quy ®Þnh nh− sau: mét. Do ®ã, kh«ng thÓ coi kho¶n 1 l cÊu 1. Ng−êi n o nh»m chèng chÝnh quyÒn th nh téi ph¹m c¬ b¶n v kho¶n 2, kho¶n 3 l nh©n d©n m x©m ph¹m tÝnh m¹ng cña c¸n cÊu th nh téi ph¹m gi¶m nhÑ ®−îc. bé, c«ng chøc hoÆc c«ng d©n, th× bÞ ph¹t tõ + NÕu coi kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 l n¨m n¨m ®Õn m−êi l¨m n¨m. cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n th× còng kh«ng 2. Ph¹m téi trong tr−êng hîp x©m ph¹m ®óng. Bëi v× theo khoa häc luËt h×nh sù, mçi tù do th©n thÓ, søc khoÎ th× bÞ ph¹t tï tõ 5 téi ph¶i cã v chØ cã mét cÊu th nh téi ph¹m n¨m ®Õn 15 n¨m. c¬ b¶n, nh−ng cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu cÊu 3. Ph¹m téi trong tr−êng hîp ®e do¹ x©m th nh téi ph¹m gi¶m nhÑ hoÆc t¨ng nÆng. ph¹m tÝnh m¹ng hoÆc cã nh÷ng h nh vi kh¸c Kh«ng thÓ cã 3 cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n 42 - T¹p chÝ luËt häc
  4. nghiªn cøu - trao ®æi trong mét ®iÒu luËt quy ®Þnh vÒ mét téi ph−¬ng ¸n n y th× võa ®¶m b¶o vÒ mÆt kÜ ph¹m cô thÓ. thuËt lËp ph¸p (tuy chØ l t−¬ng ®èi) võa ®¶m Chóng t«i cho r»ng ®Ó ho n thiÖn §iÒu b¶o ®¹t ®−îc nguyªn t¾c c¸ thÓ ho¸ h×nh 84 vÒ téi khñng bè th× cã thÓ cã hai ph−¬ng ph¹t. Cô thÓ l §iÒu 84 nªn söa l¹i nh− sau: ¸n söa ®æi nh− sau: 1. Ng−êi n o nh»m chèng chÝnh quyÒn Ph−¬ng ¸n mét: T¸ch 3 kho¶n nãi trªn nh©n d©n m x©m ph¹m tÝnh m¹ng cña c¸n th nh 3 téi danh ®éc lËp víi ®−êng lèi xö lÝ bé, c«ng chøc hoÆc c«ng d©n, th× bÞ ph¹t tï t−¬ng øng. NÕu x©y dùng theo ph−¬ng ¸n tõ n¨m n¨m ®Õn m−êi l¨m n¨m. n y th× võa ®¶m b¶o vÒ mÆt kÜ thuËt lËp ph¸p Ph¹m téi trong tr−êng hîp x©m ph¹m tù võa ®¹t ®−îc nguyªn t¾c c¸ thÓ ho¸ h×nh do th©n thÓ, søc khoÎ th× bÞ ph¹t tï tõ 5 n¨m ph¹t. Tuy nhiªn, ph−¬ng ¸n n y cã ®iÓm ®Õn 15 n¨m. phøc t¹p l khã ®Æt tªn téi danh cho hai Ph¹m téi trong tr−êng hîp ®e däa x©m tr−êng hîp sau (tr−êng hîp ë kho¶n 2 v ph¹m tÝnh m¹ng hoÆc cã nh÷ng h nh vi kho¶n 3). kh¸c uy hiÕp tinh thÇn th× bÞ ph¹t tï tõ 2 Ph−¬ng ¸n hai: NhËp 3 kho¶n nãi trªn v quy ®Þnh trong cïng mét khung h×nh ph¹t c¬ n¨m ®Õn 7 n¨m. b¶n víi ba h×nh thøc ph¹m téi cã møc ®é 2. Khñng bè ng−êi n−íc ngo i nh»m nguy hiÓm cho x héi kh¸c nhau v t−¬ng g©y khã kh¨n cho quan hÖ quèc tÕ cña øng víi ba h×nh thøc ph¹m téi n y l c¸c n−íc Céng ho x héi chñ nghÜa ViÖt møc xö lÝ kh¸c nhau. NÕu x©y dùng theo Nam th× còng bÞ xö ph¹t theo ®iÒu n y./. Gãp phÇn ®æi míi... TiÕp theo trang 21 n−íc v x héi. Trªn ph−¬ng diÖn ph¸p lÝ, hiÖn râ nÐt cña chÕ ®é d©n chñ, ®Ó nh©n d©n tù tr×nh ®é d©n chñ thÓ hiÖn ë chç luËt ph¸p gi¶i quyÕt lÊy c¸c c«ng viÖc cña m×nh m gi¶m ghi nhËn v b¶o ®¶m c¸c quyÒn d©n chñ bít sù can thiÖp cña c«ng quyÒn, gãp phÇn cho c«ng d©n ®−îc thùc hiÖn nh− thÕ n o, chia sÎ g¸nh nÆng víi Nh n−íc. NÕu d©n chñ l sù thÓ hiÖn cña viÖc gi¶i quyÕt mèi quan ®−îc b¶o ®¶m th× c¸c chøc n¨ng kinh tÕ, x héi hÖ gi÷a nh n−íc v nh©n d©n. Trong x cña Nh n−íc ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt. NÕu ng−îc héi d©n chñ, ho¹t ®éng cña nh n−íc chØ l¹i, c¸c chøc n¨ng ®ã sÏ mê nh¹t h¬n chøc thÓ hiÖn trong nh÷ng “kho¶ng hîp ph¸p” n¨ng chuyªn chÝnh giai cÊp. chø kh«ng ph¶i l bao trïm lªn to n bé ®êi Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, cã thÓ hiÓu chøc sèng x héi. Khi m nh n−íc cßn trïm n¨ng nh n−íc l nh÷ng ph−¬ng diÖn ho¹t bãng m×nh lªn tÊt c¶ c¸c quan hÖ x héi, ®éng c¬ b¶n cña nh n−íc ®−îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu tiÕt d−íi h×nh thøc mÖnh lÖnh, b»ng b¶n chÊt nh n−íc, do c¬ së kinh tÕ v kÕt cÊu c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cøng nh¾c th× kh«ng giai cÊp quyÕt ®Þnh, nh»m t¸c ®éng cã ®Þnh thÓ nãi l d©n chñ thùc sù. Chñ tr−¬ng x héi hãa trong viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng h−íng lªn c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x héi v nh n−íc ë n−íc ta hiÖn nay l mét biÓu thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Æt ra tr−íc nh n−íc./. T¹p chÝ luËt häc - 43
  5. nghiªn cøu - trao ®æi 44 - T¹p chÝ luËt häc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=71

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2