intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ THÍCH HỢP CHO GIỐNG ĐỖ TƯƠNG D140 TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG "

Chia sẻ: Vồng Cầu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

51
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây đậu t-ơng (Glycine max L. Merrill) l cây công nghiệp ngắn ng y có giá trị trong s.n xuất nông nghiệp cũng nh- trong đời sống. Nhu cầu sử dụng những s.n phẩm từ cây đậu t-ơng ng y c ng tăng. Tuy nhiên, diện tích, năng suất cũng nh- s.n l-ợng đậu t-ơng trong những năm gần đây còn rất thấp. Việc chọn tạo ra những giống mới có năng suất cao l h-ớng đi rất cần thiết (Trần Đình Long, 1991). Từ năm 1985 bộ môn cây công nghiệp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I H...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ THÍCH HỢP CHO GIỐNG ĐỖ TƯƠNG D140 TRỒNG Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG "

  1. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 2/2003 X¸c ®Þnh mËt ®é thÝch hîp cho gièng ®ç t−¬ng D140 trång ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång Determination of optimal planting density for soybean cultivar D140 grown in the Red River Delta Ninh ThÞ PhÝp1, Vò §×nh ChÝnh1 Summary Three field experiments were carried out in three different locations in the Red River Delta during three cropping seasons in year 2000 to determine the planting density for soybean cv. D140. Population density exerted significant effect on leaf area index, dry matter accumulation, number of branches, number of seeds per pod, 1000 seeds weight and grain yield. The planting densities of 45 plants per square meter in spring and winter crops and 35 plants per sqaure meter in summer season seemed to be optimal for soybean cv. D140 under Red River Delta farming conditions. Keywords: Soybean, planting density. 1. §Æt vÊn ®Ò1 2. vËt liÖu v ph−¬ng ph¸p C©y ®Ëu t−¬ng (Glycine max L. Merrill) nghiªn cøu l c©y c«ng nghiÖp ng¾n ng y cã gi¸ trÞ Gièng ®ç t−¬ng thÝ nghiÖm: gièng D140. trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp còng nh− ThÝ nghiÖm tiÕn h nh 3 vô trong n¨m trong ®êi sèng. Nhu cÇu sö dông nh÷ng 2000, t¹i 3 ®Þa ®iÓm: Tr−êng §¹i häc N«ng s¶n phÈm tõ c©y ®Ëu t−¬ng ng y c ng nghiÖp I, H Néi, x §×nh Dï huyÖn Mü V¨n t¨ng. Tuy nhiªn, diÖn tÝch, n¨ng suÊt còng tØnh H−ng Yªn v Trung t©m thùc nghiÖm nh− s¶n l−îng ®Ëu t−¬ng trong nh÷ng n¨m ViÖn Nghiªn cøu Rau Qu¶, Gia L©m, H Néi. gÇn ®©y cßn rÊt thÊp. ViÖc chän t¹o ra ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn ch©n ®Êt nh÷ng gièng míi cã n¨ng suÊt cao l phï sa cæ kh«ng ®−îc båi h ng n¨m cã h−íng ®i rÊt cÇn thiÕt (TrÇn §×nh Long, pH= 6, ®−îc bè trÝ theo 5 mËt ®é 1991). Tõ n¨m 1985 bé m«n c©y c«ng 25c©y/m2, 35c©y/m2, 45c©y/m2, 55c©y/m2, nghiÖp Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I H 65c©y/m2, ph−¬ng ph¸p khèi ngÉu nhiªn Néi ® t¹o ra gièng D140 tõ tæ hîp lai ho n chØnh (RCBD) 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn §H4 X DL02. D140 l gièng cã nhiÒu tÝch 1 « l 10m2. C¸c quy tr×nh kh¸c ¸p triÓn väng cho n¨ng suÊt cao, thÝch hîp dông nh− trong s¶n xuÊt. C¸c chØ tiªu theo trång nhiÒu vô trong n¨m v ®−îc khu vùc dâi vÒ sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt v ho¸ tõ n¨m 2000. Tuy nhiªn, gièng míi møc ®é nhiÔm s©u bÖnh, chèng ®æ ®−îc chØ ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng n¨ng suÊt b»ng ®¸nh gi¸ theo TCN- 98 (Trung t©m Kh¶o c¸c biÖn ph¸p kü thuËt thÝch hîp. ThÝ nghiÖm gièng c©y trång Trung −¬ng, nghiÖm ®−îc tiÕn h nh nh»m x¸c ®Þnh mËt 1998). DiÖn tÝch l¸ ®−îc ®o b»ng ph−¬ng ®é gieo trång phï hîp cho gièng D140 ë ph¸p c©n nhanh. Sè liÖu thu ®−îc xö lý vïng ®ång b»ng s«ng Hång. b»ng ch−¬ng tr×nh IRRISTAT. 1 Bé m«n C©y C«ng nghiÖp, Khoa N«ng häc 91
  2. x¸c ®Þnh mËt ®é trång thÝch hîp... 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu d−ìng ®Çy ®ñ nhÊt cho c©y ph¸t triÓn c©n 3.1. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn thêi ®èi, tr¸nh mäc vèng g©y lèp ®æ, s©u bÖnh gian sinh tr−ëng cña gièng D140 ph¸ ho¹i l m ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt. ë KÕt qu¶ trªn b¶ng 1 cho thÊy thêi gian vô xu©n, chiÒu cao c©y biÕn ®éng tõ 48,7 - sinh tr−ëng tõ khi gieo ®Õn ra hoa cã xu 66,6cm (thÊp nhÊt ë mËt ®é 25c©y/ m2 v h−íng t¨ng dÇn tõ mËt ®é thÊp ®Õn mËt ®é cao nhÊt ë mËt ®é 65c©y/ m2). ë vô hÌ, cao (biÕn ®éng tõ 49-51 ng y trong vô chiÒu cao c©y biÕn ®éng tõ 64,3cm- xu©n), trong khi ®ã thêi gian tõ ra hoa ®Õn 79,1cm v ë vô ®«ng tõ 45,2cm- 52,2 cm. chÝn trong c¸c vô cã xu h−íng gi¶m dÇn ë Nh− vËy mËt ®é trång cã ¶nh h−ëng lín c¸c c«ng thøc cã mËt ®é dÇy (56-52 ng y ®Õn chiÒu cao c©y cña gièng D140. ChiÒu trong vô xu©n); do ®ã tæng thêi gian sinh cao c©y t¨ng khi mËt ®é trång t¨ng. tr−ëng cña gièng cã xu h−íng gi¶m dÇn tõ 3.3. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn diÖn mËt ®é th−a ®Õn mËt ®é d y (tæng thêi tÝch l¸ v chØ sè diÖn tÝch l¸ cña gièng gian sinh tr−ëng cña D140 biÕn ®éng tõ D140 105-102 ng y trong vô xu©n; tõ 90-88 Khi t¨ng mËt ®é trång tõ 25c©y/m2 lªn ng y trong vô hÌ v tõ 94-92 ng y trong 65c©y/m2 diÖn tÝch l¸ cã xu h−íng gi¶m vô ®«ng). Sù chªnh lÖch n y n»m trong xuèng nh−ng chØ sè diÖn tÝch l¸ l¹i t¨ng dao ®éng cña nhãm gièng chÝn sím v lªn ®¸ng kÓ. §Æc biÖt trong thêi kú qu¶ trung b×nh (NguyÔn ThÞ V¨n, 2001). mÈy sù kh¸c biÖt n y thÓ hiÖn kh¸ râ do 3.2. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn chiÒu bé l¸ ® ph¸t triÓn æn ®Þnh. Trong vô hÌ, cao c©y cña gièng D140 chØ sè diÖn tÝch l¸ ®¹t cao nhÊt ë mËt ®é Nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn 55-65 c©y/m2 l 8,13- 8,5 m2l¸/m2®Êt. chiÒu cao cña c©y chÝnh l t×m ra mËt ®é Trong vô xu©n v vô ®«ng chØ sè diÖn tÝch thÝch hîp ®Ó cã chÕ ®é ¸nh s¸ng v dinh l¸ ®¹t cao nhÊt ë mËt ®é trång 65 c©y/m2. B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn thêi gian sinh tr−ëng cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 (ng y) C«ng thøc Tõ gieo ®Õn ra hoa Tõ ra hoa ®Õn chÝn Tæng thêi gian sinh tr−ëng C©y/m2 Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 49 37 40 56 53 53 105 90 94 35 49 37 40 56 53 53 105 90 94 45 50 37 41 54 52 52 104 89 93 55 51 38 42 52 50 50 103 88 92 65 51 38 42 52 50 50 102 88 92 B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn chiÒu cao c©y cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 (cm) C«ng thøc Thêi kú b¾t ®Çu ra hoa Thêi kú hoa ré Thêi kú qu¶ ch¾c C©y/m2 Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 19,4 28,0 18,9 35,4 46,7 40,5 48,7 64,3 45,2 35 20,5 28,2 19,5 39,6 48,1 40,8 53,4 67,9 45,7 45 21,8 28,5 20,5 44,2 48,5 41,3 59,0 73,8 48,2 55 23,4 30,3 22,0 47,9 50,6 43,6 63,2 76,2 50,4 65 25,0 32,5 23,2 50,5 52,7 44,0 66,6 79,1 52,2 92
  3. Ninh ThÞ PhÝp, Vò ®×nh ChÝnh B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn chØ sè diÖn tÝch l¸ cña gièng®Ëu t−¬ng D140 (m2l¸/ m2®Êt) C«ng thøc Thêi kú b¾t ®Çu ra hoa Thêi kú hoa ré Thêi kú qu¶ mÈy C©y/m2 Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 2,37 3,60 1,24 3,20 5,20 2,30 4,32 a 5,81 a 3,70a 35 2,87 3,70 1,32 3,71 5,40 2,51 5,42 b 6,00 b 3,93a 45 3,40 4,00 1,55 4,09 7,00 2,63 5,94 c 7,30 c 4,60b 55 3,63 4,40 2,67 4,34 7,50 3,30 5,83 bc 8,13 d 5,00bc 65 3,31 4,82 3,30 4,42 7,80 4,24 5,46 bc 8,50 d 5,13c *Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang ch÷ c¸i a, b, c kh¸c nhau theo cét däc th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P≤0,05) B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 (g/c©y) C«ng thøc Thêi kú b¾t ®Çu ra hoa Thêi kú hoa ré Thêi kú qu¶ mÈy C©y/m2 Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 4,30 5,40 3,07 11,90 9,60 8,86 20,50e 19,70e 19,02e 35 3,60 5,30 2,78 10,50 8,80 6,95 18,20d 17,90d 18,50d 45 3,10 5,00 2,15 9,20 7,20 6,54 15,80c 14,50c 15,17c 55 2,70 4,80 2,01 7,80 6,90 6,00 13,70b 12,60b 12,13b 65 2,30 4,00 1,85 5,60 6,50 4,50 11,40a 11,07a 9,67a *Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang ch÷ c¸i a, b, c kh¸c nhau theo cét däc th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P≤ 0,05) B¶ng 5. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 Vô xu©n Vô hÌ Vô ®«ng C«ng thøc GØ s¾t S©u cuèn l¸ S©u ®ôc S©u ®ôc qu¶ BÖnh xo¨n l¸ Dßi ®ôc th©n C©y/m2 (CÊp) (%) qu¶ (%) (%) (cÊp) (%) 25 1 2,5 1,3 1,7 1 8,07 35 1 3,8 1,9 2,0 1 9,13 45 2 5,4 2,7 2,3 1 11,53 55 2 7,2 3,5 2,8 2 13,64 65 3 8,7 4,8 3,5 3 16,54 Tãm l¹i: mËt ®é cã ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn g/c©y). Trong vô hÌ v vô ®«ng, gi¸ trÞ chØ sè diÖn tÝch l¸ cña gièng. ë mËt ®é n y biÕn ®éng t−¬ng tù. 65c©y/m2 chØ sè diÖn tÝch l¸ ®¹t cao nhÊt. 3.5. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh cña gièng D140 3.4. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn tÝch luü Nh×n chung ë mËt ®é c ng cao møc ®é chÊt kh« cña gièng D140 nhiÔm s©u bÖnh c ng lín. Cao nhÊt l ë L−îng chÊt kh« tÝch luü t¨ng dÇn tõ mËt ®é 65c©y/m2 cô thÓ nh− sau: thêi kú b¾t ®Çu ra hoa ®Õn khi qu¶ chÝn. - BÖnh rØ s¾t: Gièng D140 cã møc ®é KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy trong vô nhiÔm bÖnh cao nhÊt (cÊp 3-4,3%) ë mËt xu©n, ë mËt ®é trång 25c©y/m2, l−îng chÊt ®é 65 c©y/m2. kh« c©y tÝch luü ®−îc l 20,5g/c©y v cao - S©u cuèn l¸: ë mËt ®é 25 c©y/m2 tû lÖ h¹i gÇn gÊp ®«i l−îng chÊt kh« c©y tÝch luü rÊt thÊp l 2,5%. Trong khi ®ã ë mËt ®é ®−îc ë mËt ®é trång 65 c©y/m2 (11,4 cao 65c©y/ m2 tû lÖ h¹i l 8,7%. 93
  4. x¸c ®Þnh mËt ®é trång thÝch hîp... B¶ng 6. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 C«ng Tæng sè qu¶ (qu¶/c©y) Tû lÖ qu¶ ch¾c (%) Khèi l−îng 1000 h¹t (g) thøc Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 42,41 53,20 24,50 98,37 98,30 95,20 162 151 171 35 37,93 50,50 23,00 97,21 96,60 95,20 162 151 171 45 31,25 41,80 18,70 96,32 94,60 93,10 159 145 170 55 24,23 30,90 17,40 91,52 91,90 90,30 157 144 168 65 19,88 27,60 14,70 90,62 87,30 86,20 157 142 168 B¶ng 7. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 (%) C«ng Vô xu©n Vô hÌ Vô ®«ng thøc Qu¶ 1 Qu¶ 2 Qu¶ 3 Qu¶ Qu¶ Qu¶ Qu¶ Qu¶ Qu¶ h¹t h¹t h¹t 1h¹t 2 h¹t 3 h¹t 1 h¹t 2 h¹t 3 h¹t 25 2,34 67,08 30,58 1,30 55,90 42,86 7,02 60,31 32,47 35 2,98 67,51 29,51 2,31 55,70 42,00 7,00 62,01 30,99 45 3,64 68,21 28,15 3,10 60,80 36,10 8,67 62,33 29,00 55 4,37 68,19 27,44 3,49 61,83 34,68 9,63 62,42 27,95 65 5,26 69,57 25,17 4,12 62,32 33,56 10,25 64,20 25,55 B¶ng 8. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn n¨ng suÊt cña gièng ®Ëu t−¬ng D140 C«ng N¨ng suÊt c¸ thÓ(g/ c©y) N¨ng suÊt lý thuyÕt (t¹/ ha) N¨ng suÊt thùc thu (t¹/ ha) Thøc Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng Xu©n HÌ §«ng 25 11,68 9,68 7,52 29,20 24,20 18,70 18,40ab 20,03b 15,50a 35 9,60 8,32 7,32 33,60 29,12 25,62 21,20c 25,93d 18,60d 45 8,28 5,69 6,10 37,30 26,84 27,50 23,70d 22,26c 20,50e 55 5,67 4,43 5,07 31,20 24,66 27,95 19,80bc 20,54b 16,95c 65 4,27 3,45 4,43 27,80 22,43 26,79 17,80a 16,34a 16,30b *Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang ch÷ c¸i a, b, c kh¸c nhau theo cét däc th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P≤0,05) - S©u ®ôc qu¶: mËt ®é trång c ng cao møc nhau m¹nh mÏ, c©y mäc yÕu sinh tr−ëng ®é bÞ s©u ®ôc qu¶ c ng t¨ng. S©u ®ôc qu¶ kh«ng khoÎ, t¸n l¸ dÇy s©u bÖnh dÔ Èn n¸u h¹i nÆng nhÊt l ë mËt ®é 65c©y/m2 (4,8% nªn møc ®é nhiÔm s©u bÖnh nÆng h¬n ë trong vô xu©n). mËt ®é thÊp. - BÖnh xo¨n l¸ : KÕt qu¶ theo dâi cho thÊy 3.6. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn c¸c yÕu ë mËt ®é th−a tû lÖ bÖnh h¹i rÊt thÊp (cÊp tè cÊu th nh n¨ng suÊt cña gièng D140 1) nh−ng ë mËt ®é cao 55- 65 c©y/ m2 tû lÖ Tæng sè qu¶ trªn c©y, tû lÖ qu¶ ch¾c, c©y bÞ bÖnh t¨ng m¹nh (cÊp 2 - 3). khèi l−îng 1000 h¹t cña gièng ®Ëu t−¬ng - Dßi ®ôc th©n: tû lÖ c©y bÞ h¹i biÕn ®éng D140 trong c¶ 3 vô cã xu h−íng gi¶m dÇn tõ 8,07% (25c©y/ m2) - 16,54% (65c©y/m2) tõ mËt ®é thÊp ®Õn mËt ®é cao cô thÓ nh− Tãm l¹i, ë mËt ®é cao do kh«ng ®ñ ¸nh sau: Vô xu©n cã sè qu¶ trªn c©y biÕn ®éng s¸ng v dinh d−ìng møc ®é c¹nh tranh tõ 42,41 qu¶ (25c©y/m2) ®Õn 19,88 qu¶ 94
  5. Ninh ThÞ PhÝp, Vò ®×nh ChÝnh (65c©y/m2), tû lÖ qu¶ ch¾c l 98,37%- (17,80 t¹/ha v 16,34 t¹/ha) v ë mËt ®é 25 90,62%. Vô hÌ v vô ®«ng còng cã chiÒu c©y/m2 trong vô ®«ng (15,50t¹/ha). biÕn ®éng t−¬ng tù. Nh− vËy, ë mËt ®é 25c©y/m2 mÆc dï ®¹t Khèi l−îng 1000 h¹t cña gièng D140 n¨ng suÊt c¸ thÓ cao nhÊt, nh−ng sè c©y/ cã xu h−íng gi¶m dÇn khi mËt ®é t¨ng v ®¬n vÞ diÖn tÝch Ýt nªn n¨ng suÊt lý thuyÕt biÕn ®éng trong kho¶ng tõ 162-157g (vô v n¨ng suÊt thùc thu thu ®−îc kh«ng cao. xu©n), tõ 151-142g (vô hÌ), 171-168g (vô ë mËt ®é 65 c©y/m2 mÆc dï sè c©y/®¬n vÞ ®«ng) (B¶ng 6) diÖn tÝch nhiÒu, n¨ng suÊt lý thuyÕt cao Tû lÖ qu¶ 1 h¹t ë c¶ 3 thêi vô cã xu nh−ng n¨ng suÊt c¸ thÓ v n¨ng suÊt thùc h−íng t¨ng lªn khi mËt ®é t¨ng tõ 25c©y/ thu ®¹t ®−îc thÊp. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho m2 lªn 65c©y/ m2, nh−ng tû lÖ qu¶ 3 h¹t l¹i thÊy r»ng: ë mËt ®é 45 c©y/m2 v gi¶m v møc ®é biÕn ®éng trong mét vô 35c©y/m2, mÆc dï n¨ng suÊt c¸ thÓ kh«ng kh«ng cao (b¶ng 7) cao b»ng mËt ®é 25c©y/m2, song cã sè c©y Trong vô xu©n ë mËt ®é 25c©y/m2 tû lÖ trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch ë møc hîp lý nªn qu¶ 3 h¹t l 30,58%, trong khi ®ã ë mËt ®é n¨ng suÊt lý thuyÕt ®¹t cao h¬n c¶. 55-65 c©y/m2 l 27,44- 25,17%. Trong vô 4. KÕt luËn hÌ v vô ®«ng chiÒu h−íng biÕn ®éng - MËt ®é trång kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn t−¬ng tù nh− trong vô xu©n. thêi gian v tû lÖ n¶y mÇm, nh−ng cã ¶nh 3.7. ¶nh h−ëng cña mËt ®é ®Õn n¨ng h−ëng ®Õn thêi gian sinh tr−ëng v ¶nh suÊt cña gièng D140 h−ëng râ rÖt ®Õn c¸c chØ tiªu nh−: chiÒu cao c©y, chØ sè diÖn tÝch l¸, tÝch luü chÊt - N¨ng suÊt c¸ thÓ v n¨ng suÊt lý thuyÕt kh«, kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh, kh¶ n¨ng N¨ng suÊt c¸ thÓ cña gièng D140 thÊp chèng ®æ, v c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt nhÊt ë mËt ®é 65 c©y/m2: 4,27g trong vô cña gièng D140. xu©n; 3,45g trong vô hÌ v 4,43g trong vô - Gièng D140 cho n¨ng suÊt cao nhÊt ë ®«ng. mËt ®é trång 45 c©y/ m2 trong vô xu©n v N¨ng suÊt lý thuyÕt cña gièng D140 ®¹t vô ®«ng, ë mËt ®é trång 35 c©y/ m2 trong cao nhÊt (37,30 t¹/ha) ë mËt ®é 45 c©y/m2 vô hÌ. trong vô xu©n, thÊp nhÊt l 18,7 t¹/ha ë mËt ®é 25c©y/m2 trong vô ®«ng. T i liÖu tham kh¶o - N¨ng suÊt thùc thu l chØ tiªu quan träng TrÇn §×nh Long (1991), Nh÷ng nghiªn cøu vÒ nhÊt biÓu hiÖn kh¶ n¨ng thÝch øng cña c¸c chän t¹o gièng ®Ëu ®ç, Nxb N«ng nghiÖp, H gièng tèt hay xÊu trong mét vô nhÊt ®Þnh. Néi. NguyÔn ThÞ V¨n (2001), ¶nh h−ëng cña mËt Gièng D140 cã n¨ng suÊt thùc thu cao ®é gieo trång ®èi víi mét sè mÉu gièng ®Ëu nhÊt ë mËt ®é 45 c©y/m2 trong vô xu©n v t−¬ng nhËp néi tõ australia, Héi th¶o ®Ëu vô ®«ng (®¹t 23,70t¹/ha v 20,5t¹/ha) v ë t−¬ng quèc tÕ t¹i ViÖt Nam , tr. 19 –27. mËt ®é 35c©y/m2 trong vô hÌ (®¹t Trung t©m kh¶o nghiÖm gièng c©y trång 21,20t¹/ha). N¨ng suÊt thùc thu thÊp nhÊt Trung −¬ng (1998), Qui ph¹m vÒ kh¶o ë mËt ®é 65c©y/m2 trong vô xu©n v vô hÌ nghiÖm gièng (TCN). 95
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2