intTypePromotion=1

Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
87
lượt xem
3
download

Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ nhất do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ********** Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 1981 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHÓA VII, KỲ H P TH NH T (t ngày 24 tháng 6 n ngày 04 tháng 7 năm 1981) BIÊN B N TÓM T T NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 1981 Bu i chi u: 14 gi 30, Qu c h i h p phiên trù b t i h i trư ng Ba ình, Hà N i. 474 i bi u Qu c h i có m t, 22 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, các Phó ch t ch Xuân Thu , Phan Văn áng, Nguy n Th Th p, Nguy n Xi n, Tr n ăng Khoa ch t a phiên h p. Chương trình làm vi c: 1. Thông qua n i dung c a kỳ h p; 2. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p; 3. B u c oàn ch t ch và oàn thư ký; 4. Thành l p các t i bi u Qu c h i. 1. Thông qua n i dung c a kỳ h p. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Thu báo cáo d ki n n i dung kỳ h p do y ban thư ng v Qu c h i ngh , sau khi ã tho thu n v i Chính ph và các ngành h u quan khác, như sau: a) Di n văn và t trình: - Di n văn c a ng chí T ng bí thư Ban ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t Nam.
 2. - Các t trình v các d án lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c, H i ng b trư ng, Tòa án nhân dân và Vi n ki m sát nhân dân. b) Thông qua lu t: - Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. - Lu t t ch c H i ng b trư ng. - Lu t t ch c Tòa án nhân dân. - Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. c) B u c : B u c các ng chí lãnh o Nhà nư c và các cơ quan cao c p c a Nhà nư c. Trong khi chưa có Ch t ch H i ng Nhà nư c và chưa b u Ch t ch Qu c h i, Qu c h i s b u ra oàn ch t ch kỳ h p i u khi n các phiên h p c a Qu c h i. N i quy kỳ h p này theo n i quy c a các kỳ h p Qu c h i khóa VI. Ngoài các phiên h p toàn th h i trư ng và các cu c h p t , có nh ng vi c oàn ch t ch kỳ h p s thông qua các trư ng oàn i bi u Qu c h i trao i ý ki n v i các i bi u Qu c h i. Qu c h i nh t trí thông qua n i dung kỳ h p như y ban thư ng v Qu c h i ngh . 2. Thông qua chương trình làm vi c c a kỳ h p Ch nhi m Văn phòng y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Vi t Dũng c d th o chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i do y ban thư ng v Qu c h i ngh , như sau: Th năm 25-6-1981 Sáng: 8 gi 00: L vi ng Ch t ch H Chí Minh. 8 gi 30: - Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i khai m c kỳ h p. - T ng bí thư Ban ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t Nam c di n văn. - Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i c báo cáo k t qu cu c b u c i bi u Qu c h i khoá VII và danh sách i bi u trúng c t i các ơn v b u c . -B u y ban thNm tra tư cách i bi u Qu c h i. Chi u: 14 gi 30
 3. - i di n y ban thư ng v Qu c h i c t trình v d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. - i di n H i ng Chính ph c t trình v d án Lu t t ch c H i ng b trư ng. - i di n Tòa án nhân dân t i cao c t trình v d án Lu t t ch c Tòa án nhân dân. - i di n Vi n ki m sát nhân dân t i cao c t trình v d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. - C b n ti u ban nghiên c u b n d án lu t nói trên. - y ban thNm tra tư cách i bi u Qu c h i báo cáo k t qu vi c thNm tra tư cách i bi u Qu c h i. - Qu c h i bi u quy t thông qua ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a các i bi u Qu c h i. Th sáu 26 và th b y 27-6-1981 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Ch nh t 28-6-1981: Qu c h i ngh . Th hai 29 và th ba 30-6-1981 Các i bi u Qu c h i ti p t c làm vi c các t . Th tư 01-7-1981 Các i bi u c tham lu n t i h i trư ng. Th năm 02-7-1981 Sáng: 8 gi 00: Các i bi u ti p t c c tham lu n. Chi u: 14 gi 30 - Các i bi u ti p t c c tham lu n. - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c c b n thuy t trình c a ti u ban. Th sáu 03-7-1981 Sáng: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Chi u: 14 gi 30
 4. - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c c d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c ã ư c ch nh lý. - Qu c h i bi u quy t thông qua Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Tòa nhân dân c b n thuy t trình c a ti u ban và c d án Lu t t ch c Tòa án nhân dân ã ư c ch nh lý. - Qu c h i bi u quy t thông qua Lu t t ch c Tòa án nhân dân. - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân c b n thuy t trình c a ti u ban. Th b y 04-7-1981 Sáng: 8 gi 00 - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân c d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân ã ư c ch nh lý. - Qu c h i bi u quy t thông qua Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. - Thuy t trình viên c a ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c H i ng b trư ng c b n thuy t trình c a ti u ban và c d án Lu t t ch c H i ng b trư ng ã ư c ch nh lý. - Qu c h i bi u quy t thông qua Lu t t ch c H i ng b trư ng. Chi u: 14 gi 00 - oàn ch t ch gi i thi u danh sách Ch t ch và các Phó ch t ch Qu c h i, H i ng Nhà nư c, Ch t ch H i ng b trư ng, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. - Qu c h i c ban ki m phi u. - Qu c h i ti n hành b u c . Sau khi b phi u, Qu c h i ngh , ban ki m phi u làm vi c. - Ban ki m phi u báo cáo k t qu cu c b u c . - Ch t ch H i ng b trư ng gi i thi u danh sách các Phó ch t ch và các thành viên khác c a H i ng b trư ng. - Qu c h i b u b ng cách giơ tay. - Ch t ch H i ng Nhà nư c gi i thi u danh sách các thành viên H i ng qu c phòng. - Qu c h i b u b ng cách giơ tay.
 5. - Ch t ch Qu c h i gi i thi u danh sách các thành viên H i ng dân t c và các y ban thư ng tr c c a Qu c h i. - Qu c h i l n lư t b u H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i b ng cách giơ tay. - Ch t ch H i ng Nhà nư c phát bi u ý ki n. - Ch t ch H i ng b trư ng phát bi u ý ki n. - Thông qua Tuyên b c a Qu c h i hư ng ng L i kêu g i c a Xô-vi t t i cao Liên- xô. - Ch t ch Qu c h i b m c kỳ h p. Gi làm vi c: Sáng: t 8 gi n 11 gi 30, Chi u: t 14 gi 30 n 17 gi 30, T i (n u có h p): t 19 gi 30 n 21 gi . Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, chương trình làm vi c c a kỳ h p Qu c h i. 3. B u c oàn ch t ch và oàn thư ký kỳ h p. ng chí Nguy n Vi t Dũng c danh sách oàn ch t ch và oàn thư ký kỳ h p do y ban thư ng v Qu c h i và các oàn i bi u Qu c h i cùng ngh . oàn ch t ch g m 34 ng chí sau ây: 1. Lê DuNn 2. Nguy n H u Th 3. Trư ng Chinh 4. Ph m Văn ng 5. Ph m Hùng 6. Võ Nguyên Giáp 7. Lê Thanh Ngh 8. Võ Chí Công 9. Huỳnh T n Phát
 6. 10. Văn Ti n Dũng 11. Lê Văn Lương 12. T H u 13. Xuân-Th y 14. Nghiêm Xuân Yêm 15. Nguy n Xi n 16. Tr n ăng Khoa 17. Hoàng Qu c Vi t 18. Nguy n c Thu n 19. Nguy n Th nh 20. Ngô Duy ông 21. Lê Thanh o 22. Hoàng Văn Ki u 23. Huỳnh Cương 24. Hòa thư ng Thích Thi n Hào 25. Linh m c Võ Thành Trinh 26. Tr n Vĩ 27. Mai Chí Th 28. Hoàng Trư ng Minh 29. C m Ngoan 30. Hoàng Minh Th ng 31. Nguy n Văn Hơn 32. Anh hùng Núp 33. Nguy n Th Hi u 34. Lê Thanh Sơn.
 7. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn ch t ch kỳ h p. oàn thư ký g m 8 ng chí sau ây: 1. Nghiêm Chư ng Châu 2. Nguy n H u Ch nh 3. Nguy n Vi t Dũng 4. Vũ nh 5. Nguy n Ng c Hà 6. Nguy n M nh Hùng 7. ào Văn T p 8. Nguy n Huy Thúc. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách oàn thư ký kỳ h p. 4. Thành l p các t i bi u Qu c h i. ng chí Nguy n Vi t Dũng báo cáo d ki n c a ban t ch c kỳ h p v vi c thành l p 24 t i bi u Qu c h i như sau: T 1: Có 31 ng chí, g m các i bi u thành ph Hà N i. T 2: Có 35 ng chí, g m các i bi u thành ph H Chí Minh. T 3: Có 21 ng chí, g m các i bi u thành ph H i Phòng và t nh Qu ng Ninh. T 4: Có 22 ng chí, g m các i bi u các t nh Sơn La, Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên. T 5: Có 18 ng chí, g m các i bi u các t nh Cao B ng, L ng Sơn, B c Thái. T 6: Có 15 ng chí, g m các i bi u t nh Hà Sơn Bình. T 7: Có 15 ng chí, g m các i bi u t nh Hà B c. T 8: Có 13 ng chí, g m các i bi u t nh Vĩnh Phú. T 9: Có 20 ng chí, g m các i bi u t nh H i Hưng. T 10: Có 15 ng chí, g m các i bi u t nh Thái Bình.
 8. T 11: Có 26 ng chí, g m các i bi u t nh Hà Nam Ninh. T 12: Có 22 ng chí, g m các i bi u t nh Thanh Hóa. T 13: Có 27 ng chí, g m các i bi u t nh Ngh Tĩnh. T 14: Có 19 ng chí, g m các i bi u t nh Bình Tr Thiên. T 15: Có 15 ng chí, g m các i bi u t nh Qu ng Nam - à N ng. T 16: Có 18 ng chí, g m các i bi u t nh Nghĩa Bình. T 17: Có 20 ng chí, g m các i bi u các t nh Phú Khánh, Thu n H i. T 18: Có 15 ng chí, g m các i bi u các t nh Gia Lai - Kom Tum, c L c, Lâm ng. T 19: Có 27 ng chí, g m các i bi u các t nh ng Nai, Sông Bé, Tây Ninh và c khu Vũng Tàu - Côn o. T 20: Có 19 ng chí, g m các i bi u các t nh Long An, Ti n Giang. T 21: Có 22 ng chí, g m các i bi u các t nh B n Tre, C u Long. T 22: Có 24 ng chí, g m các i bi u các t nh ng Tháp, An Giang. T 23: Có 19 ng chí, g m các i bi u t nh H u Giang. T 24: Có 18 ng chí, g m các i bi u t nh Kiên Giang, Minh H i. Qu c h i thông qua. NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1981 Bu i sáng: Sau khi các i bi u Qu c h i long tr ng làm l vi ng Ch t ch H Chí Minh, Qu c h i h p phiên khai m c 474 i bi u Qu c h i có m t, 22 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, thay m t oàn ch t ch, c di n văn khai m c và i u khi n phiên h p. T ng bí thư Ban ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t Nam Lê DuNn c di n văn nêu lên nh ng nét n i b t v tình hình trong nư c, tình hình qu c t và chính sách i n i, i ngo i c a ng lãnh o và Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 9. Toàn th i bi u Qu c h i nhi u l n v tay nhi t li t hoan nghênh di n văn quan tr ng c a ng chí T ng bí thư. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, thay m t y ban thư ng v Qu c h i, báo cáo k t qu cu c b u c i bi u Qu c h i khóa VII. ng chí Nghiêm Chư ng Châu, thay m t oàn thư ký, c danh sách các i bi u Qu c h i trúng c trong cu c b u c Qu c h i khóa VII ngày 26-4-1981. Bác sĩ Nguy n Ng c Hà, thay m t oàn thư ký, c danh sách y ban thNm tra tư cách i bi u Qu c h i, do oàn ch t ch ngh , g m 14 ng chí sau ây: Ch nhi m: Nguy n c Tâm y viên: Mai Văn B y Nguy n Th nh Nguy n Th H ng ng Vũ Hi p Ph m Hưng Lương Ích L p H Ng c Như ng Giàng A Páo Nguy n Hà Phan Nguy n Như Phong Võ Trung Thành Tr n Nam Trung Tr n Vĩ Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách y ban thNm tra tư cách i bi u Qu c h i. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 472 i bi u Qu c h i có m t, 24 i bi u Qu c h i v ng m t.
 10. Quy n Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nguy n H u Th , trong oàn ch t ch, i u ki n phiên h p. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, thay m t y ban thư ng v Qu c h i, trình bày v d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. B trư ng Ph th tư ng ng Thí, thay m t H i ng Chính ph , trình bày v d án Lu t t ch c H i ng b trư ng. Phó chánh án Tòa án nhân dân t i cao Ph m Hưng, thay m t Tòa án nhân dân t i cao, trình bày v d án Lu t t ch c Tòa án nhân dân. Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao Tr n H u D c, trình bày v d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. ng chí Nguy n H u Th , thay m t oàn ch t ch, ngh thành l p b n ti u ban nghiên c u b n d án lu t ã ư c trình bày trên ây. Các ti u ban này có nhi m v thu th p ý ki n c a các i bi u Qu c h i ch nh lý d lu t trình Qu c h i xét và thông qua. ng chí ào Văn T p, thay m t oàn thư ký, c danh sách b n ti u ban nói trên, như sau: a) Ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c: Trư ng ti u Xuân Thu ban: y viên: Nghiêm Chư ng Châu Hoàng Minh Giám Tr n Lê Nguy n ình L c Tr n Kiêm Lý Nguy n Trung Tín Mai Chí Th Nghiêm Xuân Yêm Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. b) Ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c H i ng b trư ng: Trư ng ti u ban: ng Thí
 11. y viên: Tr n H u D c Tr n ăng Khoa Y Ngông Niê K ăm Nguy n Th Nhung ào Văn T p Mai Văn Tuân Tr n Vĩ Nguy n Xi n Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c H i ng b trư ng. c) Ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Tòa án nhân dân. Trư ng ti u ban: Phan Anh y viên: Nguy n Xuân Dương Vũ nh Ph m Hưng Nguy n M nh Hùng Hoàng Trư ng Minh Nguy n ăng Bùi Quang T o Bà Ngô Bá Thành Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Tòa án nhân dân. d) Ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân: Trư ng ti u ban: Tr n Quang Huy y viên: Huỳnh Cương Tr n B u Ki m
 12. Ph m Th Nguy n Thanh Qu t Nguy n Huy Thúc Hoàng Minh Th ng Nguy n c Thu n Phùng Văn T u Toàn th i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. ng chí Nguy n c Tâm, ch nhi m y ban thNm tra tư cách i bi u Qu c h i c báo cáo v k t qu vi c thNm tra và c d th o ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a các i bi u Qu c h i. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, ngh quy t xác nh n tư cách i bi u c a 496 i bi u trúng c trong cu c b u c i bi u Qu c h i khoá VII ngày 26-4-1981. NGÀY 26 VÀ 27 THÁNG 6 NĂM 1981 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1981 Qu c h i ngh . NGÀY 29 VÀ 30 THÁNG 6 NĂM 1981 Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1981 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th . 468 i bi u Qu c h i có m t, 28 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Tr n ăng Khoa, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i c tham lu n:
 13. - ng chí Hoàng Minh Th ng i bi u Qu ng Nam - à N ng, c tham lu n “Nhanh chóng xây d ng và hoàn ch nh h th ng pháp lu t c a Nhà nư c, b o m th c hi n quy n làm ch c a nhân dân lao ng”. - ng chí Nguy n Xuân Trư ng, i bi u ng Tháp, c tham lu n “M t s v n trong xây d ng cơ c u v t ch c và cơ ch qu n lý m i”. - ng chí Lê H u Hinh, i bi u Thanh Hóa, c tham lu n “Nhi t li t hư ng ng di n văn c a ng chí T ng bí thư Ban ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t Nam”. - Anh hùng Núp, i bi u Gia lai-Kon Tum, c tham lu n “Nhân dân các dân t c Gia Lai - Kon Tum quy t tâm th c hi n úng Hi n pháp và pháp lu t”. - ng chí Tr n Nam Trung, i bi u Nghĩa Bình, c tham lu n “Tăng cư ng hi u l c pháp lu t c a Nhà nư c”. - ng chí Ph m Hoành, i bi u Qu ng Ninh, c tham lu n “Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c và vai trò ho t ng c a i bi u Qu c h i”. - ng chí Nguy n Th nh, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Ph n Vi t Nam hăng hái tham gia xây d ng và th c hi n lu t pháp xã h i ch nghĩa” - ng chí Huỳnh Thanh Minh, i bi u B n Tre, c tham lu n “Nâng cao trách nhi m, tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa b o m hoàn thành t t nhi m v cách m ng trong giai o n m i”. - ng chí Vù Mí K , i bi u Hà Tuyên, c tham lu n “Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t, tăng cư ng oàn k t, quy t tâm Ny m nh s n xu t và b o v v ng ch c biên cương c a T qu c”. - ng chí Vũ Th ng, i bi u Bình Tr Thiên, c tham lu n “Làm t t ch c năng i bi u Qu c h i nh m phát huy quy n làm ch t p th c a nhân dân lao ng”. - ng chí Phùng Văn T u, i bi u Vĩnh Phúc, c tham lu n “Phát huy hơn n a tác d ng c a Tòa án nhân dân, b o v và c ng c pháp ch xã h i ch nghĩa”. - ng chí Lê Thanh o, i bi u Hà N i, c tham lu n “ oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh i v i công tác thanh niên, thi u niên và nhi ng”. - ng chí Hoàng Qu c Vi t, i bi u Hà N i, c tham lu n “Tăng cư ng m i quan h h p tác gi a M t tr n t qu c Vi t Nam v i i bi u Qu c h i và cơ quan dân c ”. - ng chí Nguy n Kỳ C m i bi u Ngh Tĩnh, c tham lu n “Phát huy quy n làm ch t p th c a nhân dân lao ng, tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa nh m Ny m nh s n xu t”. - ng chí Nguy n Văn Th ng, i bi u Tây Ninh, c tham lu n “Chào m ng th ng l i c a cu c b u c ngày 26-4-1981, chào m ng kỳ h p th nh t c a Qu c h i khóa
 14. VII, nhân dân Tây Ninh quy t tâm th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c a Qu c h i ra”. - ng chí Ph m L i, i bi u Hà N i, c tham lu n “Phát huy vai trò tích c c c a i bi u Qu c h i”. - ng chí Nghiêm Xuân Yêm, i bi u Hà N i, c tham lu n “ oàn k t, tin tư ng, xây d ng thành công và b o v th ng l i T qu c xã h i ch nghĩa”. ng chí Nguy n H u Ch nh, thay m t oàn thư ký, báo cáo v nh ng i n văn và thư t kh p nơi trong nư c và t nư c ngoài g i n chào m ng Qu c h i. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th 467 i bi u Qu c h i có m t, 29 i bi u Qu c h i v ng m t, Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Nguy n Xi n, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Mai Chí Th , i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Tăng cư ng hi u l c ho t ng c a i bi u Qu c h i”. - ng chí Nguy n Văn Phúc, i bi u H i Hưng, c tham lu n “Quy t tâm th c hi n t t trách nhi m i bi u Qu c h i”. - ng chí Nguy n Trung Tín, i bi u Lâm ng, c tham lu n “ oàn i bi u Qu c h i t nh Lâm ng quy t tâm ph n u làm t t nhi m v i bi u Qu c h i trong giai o n cách m ng m i”. - ng chí oàn Tr ng Truy n, i bi u Thanh Hóa, c tham lu n “Phát huy hi u l c c a b máy Nhà nư c chuyên chính vô s n k t h p v i nâng cao vai trò làm ch t p th c a nhân dân lao ng cơ s ”. - ng chí Võ Văn inh, i bi u Nghĩa Bình, c tham lu n “Tăng cư ng hơn n a trách nhi m c a i bi u Qu c h i v i c tri và v n tăng cư ng m i quan h công tác gi a B trư ng và Ch nhi m y ban Nhà nư c v i y ban nhân dân”. - ng chí Vũ ình C , i bi u Hà N i, c tham lu n “Nhà nư c c n tăng cư ng qu n lý công tác khoa h c và k thu t”. - ng chí Nguy n Th Bình, i bi u Minh H i, c tham lu n “Nhân dân Minh H i s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t”. - ng chí Võ Tòng Xuân, i bi u An Giang, c tham lu n “Nh ng tr ng i chính trong công vi c phát tri n nông nghi p ng b ng sông C u Long”.
 15. NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 1981 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th . 470 i bi u Qu c h i có m t, 26 i bi u Qu c h i v ng m t. Quy n Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Nguy n H u Th , trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n: - ng chí Ph m Hùng, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “Hi n pháp là lu t cơ b n c a Nhà nư c, các lu t v t ch c các cơ quan cao nh t c a Nhà nư c, là cơ s v ng ch c b o m th c hi n nhi m v b o v T qu c, b o v an ninh chính tr và tr t t , an toàn xã h i”. - ng chí Nguy n Văn Tôn, i bi u Vĩnh Phú, c tham lu n “Ki n toàn t ch c, c i ti n ch làm vi c, tăng cư ng hi u l c c a b máy Nhà nư c các c p”. - ng chí Nguy n Xi n, i bi u Hà N i, c tham lu n “Nhi t li t chào m ng kỳ h p th nh t c a Qu c h i khóa VII”. - ng chí Lê Sơn, i bi u L ng Sơn, c tham lu n “Quân và dân L ng Sơn luôn c nh giác ánh b i m i âm mưu và hành ng xâm lư c và phá ho i c a k thù”. - ng chí Tr n Th Thông, i bi u Thái Bình, c tham lu n “M t s ý ki n v khoán s n phNm i v i vi c b o m quy n làm ch c a ngư i lao ng và v i vi c áp d ng ti n khoa h c và k thu t trong nông nghi p”. - ng chí C m Ngoan, i bi u Sơn la, c tham lu n “C i ti n t ch c các cơ quan Nhà nư c cho g n, nh , m nh có hi u l c cao hơn n a”. - ng chí Tr n Công Tư ng, i bi u Ti n Giang, c tham lu n “ th c hi n b n Hi n pháp m i c n tăng cư ng Nhà nư c chuyên chính vô s n và pháp ch xã h i ch nghĩa”. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 470 i bi u Qu c h i có m t, 26 i bi u Qu c h i v ng m t. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. Các i bi u Qu c h i ti p t c c tham lu n:
 16. - ng chí àm Quang Trung, i bi u B c Thái, c tham lu n “Toàn th l c lư ng vũ trang nhân dân hoàn toàn nh t trí và nghiêm ch nh ch p hành nh ng nhi m v ã ư c nêu ra trong di n văn c a ng chí T ng bí thư”. - Thư ng to Thích Minh Châu, i bi u thành ph H Chí Minh, c tham lu n “ o ph t, dân t c và xã h i ch nghĩa”. - ng chí Lưu H u Phư c, i bi u H u Giang, c tham lu n “Tích c c u tranh xoá b văn hóa th c dân m i”. - ng chí Lương Tu n Khanh, i bi u Hà Sơn Bình, c tham lu n “Làm th nào làm t t m i quan h gi a i bi u Qu c h i v i c tri và các cơ quan Nhà nư c”. - Linh m c Nguy n Th V nh, i bi u Hà Nam Ninh, c tham lu n “Ngư i công giáo Vi t Nam ra s c óng góp cho công cu c xây d ng và b o v t nư c”. - ng chí Nguy n Ng c H , i bi u Hoàng Liên Sơn, c tham lu n “Các dân t c Hoàng Liên Sơn nguy n b o v biên cương và tích c c xây d ng cu c s ng m i”. - ng chí Nguy n ình L c, i bi u Ngh Tĩnh, c tham lu n “Tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa và yêu c u b i dư ng thói quen, truy n th ng s ng theo pháp lu t”. Ch t ch i u khi n phiên h p báo cáo v i Qu c h i: n ây ph n các i bi u Qu c h i c tham lu n k t thúc. Ngoài 39 i bi u ã c tham lu n h i trư ng, 2 i bi u có tên sau ây ã g i n oàn ch t ch kỳ h p b n tham lu n vi t c a mình. Nguy n Văn An, i bi u Hà Nam Ninh. Bùi Thanh Khi t, i bi u ng Tháp. Các tham lu n này s ư c chuy n n H i ng b trư ng nghiên c u và s ư c in vào t p Các văn ki n c a kỳ h p th nh t, Qu c h i khóa VII. ng chí Tr n Kiêm Lý, thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c, thuy t trình vi c ti p th ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c và c toàn văn d án Lu t ã ư c ch nh lý. Các i bi u Qu c h i phát bi u ý ki n v d án Lu t v a ư c trình bày. NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 1981 Bu i sáng: Các i bi u Qu c h i làm vi c các t . Bu i chi u: Qu c h i h p phiên toàn th . 469 i bi u Qu c h i có m t 27 i bi u Qu c h i v ng m t.
 17. Ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Trư ng Chinh, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. ng chí Tr n Kiêm Lý, thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c, thuy t trình vi c ti p th ý ki n c a các i bi u Qu c h i và c toàn văn d án Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c ã ư c ch nh lý. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c. ng chí Nguy n M nh Hùng, thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Toà án nhân dân, thuy t trình vi c ti p th ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d án Lu t t ch c Toà án nhân dân và c toàn văn d án lu t ã ư c ch nh lý. Sau khi th o lu n, toàn th các i bi u Qu c h i ã nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, Lu t t ch c Toà án nhân dân. ng chí Nguy n Huy Thúc, thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân, thuy t trình vi c ti p th ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 1981 Bu i sáng: Qu c h i h p phiên toàn th 476 i bi u Qu c h i có m t 20 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. ng chí Nguy n Huy Thúc thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân, c toàn văn d án Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân ã ư c ch nh lý. Sau khi th o lu n, toàn th các i bi u Qu c h i ã nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. ng chí ào Văn T p, thay m t ti u ban nghiên c u d án Lu t t ch c H i ng b trư ng, thuy t trình vi c ti p th ý ki n c a các i bi u Qu c h i v d án Lu t t ch c H i ng b trư ng và c toàn văn d án lu t ã ư c ch nh lý. Sau khi th o lu n, toàn th các i bi u Qu c h i ã nh t trí thông qua, b ng cách giơ tay, Lu t t ch c H i ng b trư ng. Bu i chi u: Qu c h i h p phiên h p toàn th 474 i bi u Qu c h i có m t
 18. 22 i bi u Qu c h i v ng m t. Phó ch t ch y ban thư ng v Qu c h i Xuân Th y, trong oàn ch t ch, i u khi n phiên h p. ng chí Nguy n H u Ch nh, thay m t oàn thư ký, báo cáo v nh ng i n văn và thư t kh p nơi trong nư c và t nư c ngoài g i n chào m ng Qu c h i. 1. Qu c h i b u c ban ki m phi u: ng chí Xuân Th y c danh sách ban ki m phi u do oàn ch t ch và các i bi u Qu c h i cùng ngh g m các ng chí sau ây: Vũ Quang Nghiêm Chư ng Châu Nguy n Ng c Hà Ph m H c Lâm Dương Ích L p Tr n Kiêm Lý Ph m Th Ngâm H Chí Sơn Nguy n Trung Tín Nguy n Văn Ti n. Toàn th các i bi u Qu c h i nh t trí bi u quy t thông qua, b ng cách giơ tay, danh sách ban ki m phi u. 2. Gi i thi u danh sách các ng chí lãnh o Nhà nư c và các cơ quan cao c p c a Nhà nư c: ng chí Xuân Th y c danh sách các ng chí do oàn ch t ch và các oàn i bi u Qu c h i cùng ngh Qu c h i b u c như sau: a) Ch t ch Qu c h i: Nguy n H u Th Phó ch t ch Qu c h i: Xuân Thu Nghiêm Xuân Yêm Nguy n Xi n
 19. Y Pah (Y M t) C m Ngoan Huỳnh Cương Hòa thư ng Thích Th Long Linh m c Võ Thành Trinh Phan Anh. b) Ch t ch H i ng Nhà nư c: Trư ng Chinh Phó ch t ch H i ng Nhà Nguy n H u Th nư c: Lê Thanh Ngh Chu Huy Mân Xuân Thu T ng thư ký H i ng Nhà nư c: Xuân Thu y viên H i ng Nhà nư c: Nguy n c Thu n Nguy n Th nh Ngô Duy ông Lê Thanh o Y Ngông Niê K ăm àm Quang Trung Nguy n Thành Lê c) Ch t ch H i ng b trư ng: Ph m Văn ng. d) Chánh án Tòa án nhân dân t i cao: Ph m Hưng. ) Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao: Tr n Lê. Qu c h i ti n hành b u c b ng cách b phi u kín. Sau khi b phi u. Qu c h i t m ngh ban ki m phi u làm vi c. a) Ban ki m phi u báo cáo k t qu cu c b u c : ng chí Vũ Quang, thay m t ban ki m phi u, báo cáo k t qu c a cu c b u c : - T t c các v i bi u Qu c h i có m t trong phiên h p u ã b phi u;
 20. - Toàn b s phi u b u h p l , không có phi u tr ng; - Danh sách và ch c v c a các v ư c b u như sau: - Trúng c ch t ch và Phó ch t ch Qu c h i: Ch t ch: Nguy n H u Th Phó ch t ch : Xuân Thu Nghiêm Xuân Yêm Nguy n Xi n Y Pah (Y M t) C m Ngoan Huỳnh Cương Hòa thư ng Thích Th Long Linh m c Võ Thành Trinh Phan Anh. - Trúng c Ch t ch, Phó ch t ch, T ng thư ký và y viên H i ng Nhà nư c: Ch t ch: Trư ng Chinh Phó ch t ch: Nguy n H u Th Lê Thanh Ngh Chu Huy Mân Xuân Thu T ng thư ký: Xuân Thu y viên: Nguy n c Thu n Nguy n Th nh Ngô Duy ông Lê Thanh o Y Ngông Niê K ăm àm Quang Trung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản