Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.328
lượt xem
198
download

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả" theo mẫu B16- H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ phải trả"

  1. Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 16 ­ H BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Năm.................... ST Tên khách hàng Diễn giải Đơ Số lượng Số tiền T n vị  tính 1 2 3 4 5 6 1. Phải trả trong nội bộ .................. .................. 2. Phải trả ngoài đơn vị .................. .................. Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)
Đồng bộ tài khoản