intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-07"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
387
lượt xem
27
download

BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-07"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo tài sản của quỹ đại chúng/ công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-07"

  1. Mẫu CBTT-07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG (Tháng, Quý, Năm) 1. Tên Công ty quản lý quỹ: 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ đại chúng/ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng: 4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính: ….VND STT TÀI SẢN KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC I TỔNG TÀI SẢN 1 Tiền 2 Các khoản đầu tư - Trái phiếu - Cổ phiếu niêm yết - Cổ phiếu không niêm yết - Bất động sản - Đầu tư khác 3 Cổ tức được nhận 4 Lãi được nhận 5 Tiền bán chứng khoán chờ thu 6 Các khoản phải thu khác 7 Các tài sản khác II TỔNG NỢ 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán 2 Các khoản phải trả khác III TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 1 Tổng số đơn vị quỹ 2 Giá trị của một đơn vị quỹ Ngày...... tháng...... năm....... (Tổng) Giám đốc (Tổng) Giám đốc Ngân hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Công ty quản lý quỹ/Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2