intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
355
lượt xem
35
download

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"

  1. BIAU Mk: C3G 2f flap? BAO CAO THONG KE TRUNG HOC PH6 THONG DON VI BAO CAO : LOAI HINH : GIGA NAM HOC : 08-09 ---- - --------- - ---- - ---- - ----------- - - - - - -- - ------ - -- - - ---------- TONG_SO I LOP 10 I LOP 11 I IDP 12 vsammm^_ s^=se ------- - ----------- A 2 ss-------77`7- I ---------- _ ------- 1 1. Tru'bng I I I I 12.L6p+: I I 1 I I I I-Tin hpc I I 1 ITrongl-Nga van I I 1 I 1I Itdng I-Anh van I I I I I Is6 I-Phap van I I I I-Trung van I I 13.Hpc sink I. I-Chia ra:+D6 th4 I I I +Ddnq b&ng I ITrongl +NUi thdp,vung sau I I +NUi cao,h&i dio I I-Nir Itdng I-Dan tOc I I I-Doan vian TNCSHCM I I I-Hgc nghd I ,_I 136 I-Tin hpc I I I-Nga van 1 I-Anh van I I-Phap van I + I-Trung van 1 I Tdng s6 hpc Binh chia then dQ tudi I I+DU6i 15 tudi I 1 IChial+15 tudi 1+16 tudi I I ra 1+17 tudi 1+18 tudi trb 16n I ----------sa-m------- a-_----»s---------sear------ I TONG SO I NU ITSDANTOCINO DANTOCI A I 1 I 2 I 3 I 4 --- ^'=¢= ------------- °^-- Iev^^^me ^^--^^-- 14.CanbQQuern 1', GV,Nhan vien _ Ia.Giao viOn trVc tiLp 4y + HD I I 1 I I-Chia ra :+ Tr6n chu6n I I I I +Dat chudn I - 1 I +Chua dat chu>I.n 1 I I I-Van I I Trongl I-S& I 1 I IS6 I-Dla I I I I I-ToAn I IChial Itrongl - L9 I I I I I-Tin hpc I I Ibian I-Hoer I 1 Itdng I I-Sinh I I I lch6 I-Chinh trj I I I I-KTCN I I I Iday I-KTNN I I I-ThL dvc I I I I I-Gido dyc cling clan I 1 1 I I I-Nga van I 1 Is6 I I-Anh van I I I I I-Phap van I I Ira I I I-Trung van 1 I I-Chc m6n con 1di I I Ib.Hieu trubng I I Ic.Ph6 hiQu trubng i I Id.GiAo vign phg trach Doan,DOi I I I Id.Can bQ thu vian I I Ie.CAn bQ thi nghi o m I I I
  2. I If.CAn b¢ ky thudt nghiCp u I Ii.NhAn vi s n phpc vp I TONG_SO I LAN_NOI I A I 1 2 I ------------- - ------- 15.CO sb vat chat I I a.S6 phbng hgc,thu vi@n,phdng tap TDTT I I- I Trong d6:-Ph6ng hqc vAn hoA I I I -Phdng bG mbn I I I I -Thu vi@n I I I I -Phdng thi nghi$m I I I I -Phbng tap TDTT I I I -xuZng trubng I I I I b.T.s6 dion tich khu6n viAn nhA txudng I I I c.T6ng s6 di ® n tich : I I I -T6ng s6 then tich phdng hqc vAn hoA I I -T6ng s6 ditn tich phdng hqc bO m6n I I -T6ng s6 di4n tich phdng thu vion I I I -T6ng s6 di ® n tich phdng thi nghiCm I I I I -T6ng s6 di O n tich ph6ng t$p TDTT I I I I -T6ng s6 di4n tich xu&ng trudng I I I I d.Ch6 ng6i I I I NgAy thing nAm Ngubi 15p bidu Thu truAng Can vt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2