intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

23
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước) dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: Dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo phương thức cấp phát (giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước)

  1. Tên đơn vị:…………………. Mẫu biểu số 25 Chương:…………………….. DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THEO PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT (GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) NĂM... (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ Kế hoạch đầu tư điều đầu tư phát chỉnh đã triển trung được Thủ hạn nguồn Thực hiện năm (năm trước) tướng NSNN 5 Chính phủ năm giao KH các năm Danh mục TMĐT Địa điểm Năng lực Thời gian TT công trình, XD thiết kế KC-HT Tổng số Tổng số dự án Trong đó: (tất cả các Trong đó: (tất cả các Trong đó: nguồn vốn) nguồn vốn) Vốn trong Vốn nước Vốn trong Vốn nước Vốn trong Số quyết Tổng số nước ngoài nước ngoài nước định Vốn nước ngoài (tất cả các nguồn vốn) Trong đó: Trong đó Trong đó: Tổng NSĐP và số Tổng số Tổng số NSĐP và NSĐP và các NSTW NSTW các nguồn NSTW các nguồn nguồn vốn khác vốn khác vốn khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TỔNG SỐ Chương 1 trình mục tiêu…… Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử (1) dụng trước ngày 31/12/năm … (năm hiện hành) Dự án a nhóm A 1 Dự án…. … ...
  2. Dự án b nhóm B 1 Dự án …. … …. Dự án c nhóm C 1 Dự án….. … ………. Các dự án dự kiến hoàn thành (2) năm …. (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ……. Các dự án chuyển tiếp hoàn thành (3) sau năm…. (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … ………… Các dự án khởi công (4) mới năm… (năm kế hoạch) Phân loại như điểm (1) … …. Dự II án……… Phân loại … như trên Chương III trình ………. Phân loại … như trên IV Các chương trình, dự án khác giải ngân theo cơ chế tài
  3. chính trong nước (nếu có phát sinh trong năm … (năm kế hoạch)) Phân loại … như trên Ghi chú (*) Bao gồm số vốn đầu tư các năm trước kéo dài sang năm…. (năm hiện hành) (nếu có)
  4. Mẫu biểu số 25 DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THEO PHƯƠNG THỨC CẤP PHÁT (GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC) NĂM... (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng Số vốn Giải Dự kiến Kế kéo dài ngân từ kế hoạch hoạch các năm 1/1/năm Ước đầu tư năm… trước … (năm thực phát (năm sang hiện hiện năm triển Ghi chú hiện năm…. hành) …. (năm nguồn hành) (năm đến 30/6/ hiện NSNN được hiện …. (năm hành) năm... giao hành) hiện (năm kế (nếu có) hành) (*) hoạch) Tổng số Tổng số Tổng số (tất cả (tất cả (tất cả Trong Trong Trong Trong Trong đó các các Tổng số các đó: đó: đó: đó: nguồn nguồn (tất cả nguồn vốn) vốn) các vốn) nguồn Vốn Vốn Vốn Vốn vốn) Vốn Vốn Vốn Vốn Tổng số trong nước trong nước trong trong trong nước (tất cả Vốn nước ngoài nước ngoài nước nước nước ngoài các nước nguồn ngoài Trong Trong Trong vốn) Trong đó Tổng số Tổng số Trong đó đó: đó: Vốn đó: nước NSĐP NSĐP và Tổng số NSĐP và ngoài NSĐP và và các NSĐP và Tổng số các các Tổng số các NSTW NSTW NSTW NSTW nguồn NSTW các nguồn nguồn nguồn nguồn vốn vốn khác vốn khác vốn khác vốn khác khác 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  5. …., ngày ... tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2