Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

957
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định về việc thanh tra thuế theo Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế"

  1. Mẫu số: 03/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........ QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra (kiểm tra) thuế tại ................. CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ Quyết định số ............. ngày ................... phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm .............; (nếu là cuộc thanh tra theo kế hoạch) Hoặc: - Căn cứ chỉ đạo của ......... tại Công văn số ...... ngày .............. về việc ....; (nếu là cuộc thanh tra đột xuất) - Xét đề nghị của ........................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thanh tra (kiểm tra) thuế tại ......................................................... Mã số thuế: .............................. về các nội dung sau: - .......................... - ........................... Thời kỳ thanh tra (kiểm tra): ..................................................................................... Điều 2: Thành lập Đoàn thanh tra (kiểm tra) để thực hiện nhiệm vụ ghi tại Điều 1 gồm có: - Ông (bà).................................. - Chức vụ...............................- Trưởng đoàn; - Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành viên; - Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành viên;
  2. - Ông (bà).................................. - Chức vụ................................- Thành viên. Thời hạn thanh tra (kiểm tra) là ......ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (kiểm tra). Đoàn thanh tra (kiểm tra) có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 85 (Điều 80) của Luật Quản lý thuế. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra (kiểm tra) có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - CQ chủ quản cấp trên của người nộp thuế được thanh tra (kiểm tra); - CQ chủ quản trực tiếp của CQ ra QĐ thanh tra; - Lưu: VT; Bộ phận thanh tra, kiểm tra.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2