intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
725
lượt xem
29
download

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định Về việc xoá nợ tiền thuế tiền phạt theo Mẫu số: 03/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt"

  1. Mẫu số: 03/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……../QĐ-BTC ................., ngày ........ tháng .........năm...... QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt cho ................................ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ đề nghị của cơ quan thuế………….. tại công văn số ........ngày ......... và hồ sơ kèm theo của người nộp thuế.............. , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt cho người nộp thuế (hoặc những người nộp thuế theo danh sách) sau đây: Tên Trường Số thuế nợ đề nghị xóa người Mã số hợp xóa Tổng STT Thuế nộp thuế nợ số Thuế GTGT Thuế TNDN … thuế thuế thuế Số nợ Kỳ tính Số nợ Kỳ tính 1 nợ (đồng) thuế (đồng) thuế … … 2 … Cộng x x x Cơ quan thuế…………….. chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin liên quan của hồ sơ đề nghị xóa nợ. Điều 2: Căn cứ quy định tại Điều 1, người nộp thuế được xóa nợ và cơ quan thuế ……………. điều chỉnh lại số nợ tiền thuế, tiền phạt.
  2. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Người nộp thuế được xóa nợ, cơ quan thuế ……………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG - Cơ quan thuế…..; TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ - UBND tỉnh, TP...; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Sở TC tỉnh, TP....; - Người nộp thuế - Lưu…....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2