Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
748
lượt xem
56
download

Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán" theo mẫu số: B02- 2H

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán"

  1. Bộ, (Sở): ………. Mẫu số: B02 ­2H Đơn vị: ………… TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐàSỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng:……............ Chương: ...............Loại:................Khoản:.......................... Chia ra Mụ Tiể Nội dung chi Mã  Tổng số Trung ương Địa phương Tài trợ Nguồn khác c u  số mục Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản