intTypePromotion=1

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án

Chia sẻ: Thiên Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
251
lượt xem
27
download

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án là tài liệu ôn thi cuối học kì 2 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 8, thông qua việc luyện tập với đề thi sẽ giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm bài thi. Mỗi đề thi kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2017-2018 có đáp án

Các đề thi học kì 2 lớp 8 năm 2018 liên quan:

PHÒNG GD & ĐT BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS PÁC MIẦU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tin học 8.

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề gồm 01 trang

  1. Lý thuyết: (5điểm) (45’)

Câu 1: (2,0 điểm) Hãy cho biết một số lệnh tính toán với đa thức và giải phương trình và ý nghĩa của các lệnh đó?

Câu 2: (2,0 điểm) Viết cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước?

Nêu các bước thực hiện của câu lệnh trong cú pháp trên?

Câu 3: (1,0 điểm) Cho biết cú pháp khai báo biếm mảng? Giải thích các thành phần của cú pháp?

  1. Thực hành: (5điểm) (45’)

Câu 1: (2,0 điểm) Sử dụng GeoGebra và thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Giải phương trình sau: (x+1)2 = 4(x2-2x+1)
  2. Vẽ lăng trụ đa giác đều sau:

Câu 2 (3,0 điểm) Sử dụng Free Pascal viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy N số tự nhiên, xét và tìm ra số lớn nhất đưa ra màn hình? Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím?


PHÒNG GD - ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS CAO KỲ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Năm học 2017 - 2018

Môn: Tin học 8 ( Hiện hành)

(Thời gian làm bài 45 phút)

A. Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất.

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

                A. for i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);                                                B. for i= 1 to 10  writeln(‘A’);                   

C. for     i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);                                                          D. for i  to 10 do writeln(‘A’);   

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: For i := 1 to 10 do j:= j + 2; write( j );

Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh write( j ); được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 10 lần                              B. 5 lần                                 C. 1 lần                        D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn chương trình:                 J:= 0;

                                                            For i:= 1 to 5 do J:= j + i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 12                     B. 22                                                     C. 15                     D. 42.

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. S:=1;                                                                                               B. i:=0; S:=1;

While S<10 do write(S);                                                           while s<10 do S:=S+i; i:=i+1; 

C. n:=2; while n<5 do write(‘A’);                                             D. Cả A và B.

Câu 5. Khi thực hiện đoạn chương trình sau:  n:=1; T:=50;

        While n>20 do begin n:=n+5; T:=T - n end;

Hãy cho biết giá trị của biến T  bằng bao nhiêu?

                A. 14                                     B. 15                                                     C. 16                                     D. 17    

Câu 6. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]);  để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?

                A. 4                                        B. 5                                                        C. 6                                        D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:

                A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên.                        B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối.

                C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.                            D. Cả ba ý trên.

Câu 8. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

                A. 20                                     B. 18                                                     C. 21                                     D. 22


TRƯỜNG THCS BẢO NINH          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2017 - 2018

 

                                                         MÔN: TIN – KHỐI 8 (Đề lí thuyết)

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:

A. While <điều kiện> to <câu lệnh>;             B. While <điều kiện> do <câu lệnh>;

C. While <điều kiện> to <câu lệnh1> do;      D. While <điều kiện>; do <câu lệnh>;

Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp for … do … là ?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh); B. Var n, i:interger;       C. Phải kết hợp cả a, b và c.

D. For <biến đếm>:=<giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

Câu 3: Hoạt động nào sau đây có thể tính toán được số lần làm việc:

A. Múc từng gáo nước đến đầy bể               B. Đi lên tầng, đến tầng 10 thì dừng

C. Học cho tới khi thuộc bài             D. Nhặt từng cọng rau cho tới khi xong

Câu 4: Vòng lặp while .. do là vòng lặp:

     A. Biết trước số lần lặp                         B. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là <=100                   

     C. Chưa biết trước số lần lặp               D. Biết trước số lần lặp nhưng giới hạn là >=10

Câu 5: Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

          For i:=1 to 10 do write (i,’ ‘);

          A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                      B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C. Đưa ra 10 dấu cách                      D. Không đưa ra kết quả gì

Câu 6: Phần mềm giúp em học vẽ hình học là?

          A. Sun Times       B. Yenka              C. Finger Break Out      D. Geogebra

Câu 7: Khai báo biến mảng nào đúng:

A. Var Y: Array[6..20] of Integer;                    B. Var Y: Array[10.5..25.5] of Real;

C. Var Y: Array[10,50] of Integer;                   D. Var Y: Array[30..15] of Real;

--- Mời các bạn tải về tài liệu Đề thi học kì 2 Tin học 8 để xem các phần còn lại của đề thi ---

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2