Các bài tập luyện tập với MS project 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
705
lượt xem
332
download

Các bài tập luyện tập với MS project 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn quyết định dùng MS project để lập tiến độ cho dự án mở một nhà mới. Bước đầu tiên của một dự án mới là nhập vảo project start date và các thông khác về dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bài tập luyện tập với MS project 1

 1. CAÙC BAØI TAÄP LUYEÄN TAÄP vôùi MS Project Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1
 2. BAØI TAÄP 1: Ñònh nghóa thoâng tin döï aùn • Baïn quyeát ñònh duøng MS Project ñeå laäp tieán ñoä cho döï aùn môû moät nhaø haøng môùi. Böôùc ñaàu tieân cuûa moät döï aùn môùi laø nhaäp vaøo Project start date vaø caùc thoâng khaùc veà döï aùn • Kích hoaït MS Project baèng caùch nhaán ñuùp vaøo bieåu töôïng cuûa MS Project • Treân Toolbar choïn Project → Project Information, ta ñöôïc cöûa soå nhö trang sau: • Nhaäp vaøo caùc thoâng tin caàn thieát, sau khi nhaäp xong thì choïn OK Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 2
 3. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 3
 4. BAØI TAÄP 2: Nhaäp Task information • Baïn nhaäp Task information töông töï nhö nhaäp thoâng tin trong moät baûng tính (spreadsheet). Thoâng tin caàn nhaäp nhö sau: • Task 1 – Baét ñaàu • Task 2 – Vay voán • Taks 3 – Löïa choïn ñòa ñieåm • Task 4 – Choïn thieát bò • Task 5 – Ñaët mua thieát bò • Task 6 – Giao nhaän thieát bò • Task 7 – Laép ñaët thieát bò • Task 8 – Thueâ möôùn nhaân vieân • Task 9 – Thieát keá thöïc ñôn • Task 10 – Ñaët haøng caùc nhaø cung caáp • Task 11 – Quaûng caùo • Task 12 – Khai tröông nhaø haøng Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 4
 5. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 5
 6. BAØI TAÄP 3: Nhaäp Task Durations Baïn nhaäp Task Duration vaøo coät Duration theo Duøng baøn phím ñeå nhaäp vaøo döõ lieäu ñaõ ñöôïc öôùc Duration cho töøng coâng taùc löôïng nhö sau: hoaëc duøng duøng mouse vôùi ↑ • Task 1 – 0d vaø ↓ maø xuaát hieän trong • Task 2 – 2w Duration cell • Taks 3 – 5d • Task 4 – 4d Neáu ñôn vò cuûa Duaration laø • Task 5 – 1d ngaøy, baïn khoâng caàn nhaäp kyù • Task 6 – 15d töï ‘d’. • Task 7 – 3d Tuy nhieân, neáu ñôn vò cuûa • Task 8 – 8d Duration khoâng phaûi laø ngaøy, • Task 9 – 3d • Task 10 – 6d thì phaûi nhaäp vaøo kyù töï thích • Task 11 – 2w hôïp, chaún haïn ‘w’ laø tuaàn, … • Task 12 – 0d Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 6
 7. Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 7
 8. QUAN HEÄ GIÖÕA CAÙC TASK Coù 4 kieåu quan heä coù theå ñöôïc duøng: FS (Finish-to-Start): Ñaây laø kieåu maëc ñònh cuûa MS Project vaø laø kieåu thöôøng duøng nhaát SS (Start-to-Start): Kieåu naøy quy ñònh moät coâng taùc phaûi baét ñaàu tröôùc khi moät coâng taùc tieáp theo baét ñaàu. FF (Finish-to-Finish): Kieåu naøy quy ñònh moät coâng taùc ñöùng tröôùc phaûi hoaøn thaønh tröôùc khi moät coâng taùc tieáp theo hoaøn thaønh. Moät daïng ñaëc bieät cuûa quan heä naøy laø khi caû hai coâng taùc cuøng keát thuùc taïi moät thôøi ñieåm. SF (Start-to-Finish): Kieåu naøy quy ñònh moät coâng taùc ñöùng tröôùc baét ñaàu tröôùc khi moät coâng taùc tieáp theo hoaøn thaønh. Ñaây laø kieåu ít duøng nhaát Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 8
 9. BAØI TAÄP 4a: Nhaäp quan heä giöõa caùc coâng taùc baèng baøn phím Baïn haõy duøng baøn phím & quan heä FS ñeå nhaäp vaøo coät Predecessors ⇒ Sau khi thöïc hieän baïn ñöôïc keát quaû sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 9
 10. Keát quaû sau khi ñaõ nhaäp quan heä giöõa caùc coâng taùc theo FS Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 10
 11. Baïn quan saùt ñöôïc Gantt chart nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 11
 12. BAØI TAÄP 4b: Duøng Unlink Task Ñeø phím traùi cuûa mouse vaø toâ khoái taát caû caùc coâng taùc, roài aán vaøo Unlink Tasks. ⇒ Taát caû caùc coâng taùc ñeàu chöa coù quan heä vôùi nhau. Baïn quan saùt ñöôïc keát quaû nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 12
 13. Nuùt Unlink Task Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 13
 14. BAØI TAÄP 4: Duøng Link Task & & Unlink Task Baây giôø chuùng ta seõ thieát laäp quan heä giöõa caùc coâng taùc trôû laïi. Baïn thöïc hieän nhö sau: Ñeø phím traùi cuûa mouse vaø toâ khoái taát caû caùc coâng taùc, roài aán vaøo Link Tasks. ⇒ Taát caû caùc coâng taùc ñeàu coù quan heä vôùi nhau theo FS. Baïn quan saùt ñöôïc keát quaû nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 14
 15. Nuùt Link Task Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 15
 16. THAY ÑOÅI Timescale Caùch 1: • Vaøo Format treân Toolbars roài choïn Timescale Caùch 2: • Ñöa mouse vaøo phía treân cuûa cöûa soå Gantt chart, roài aán phím phaûi cuûa mouse, roài choïn Timescale Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 16
 17. Ñieàu chænh Timescale Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 17
 18. Ñöa mouse vaøo vò trí naøy roài aán phím phaûi Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 18
 19. CAÙC RAØNG BUOÄC (TASK CONSTRAINTS) Kieåu raøng buoäc Möùc ñoä linh ñoäng Moâ taû (Description) (Constraint Type) (Degree of Flexibility) As soon as possible Linh ñoäng nhaát Laø raøng buoäc maëc ñònh. Caùc task ñöôïc laäp tieán ñoä vôùi thôøi ñieåm baét ñaàu sôùm nhaát döïa treân quan heä cuûa chuùng As late as possible Linh ñoäng nhaát Caùc task ñöôïc laäp tieán ñoä vôùi thôøi ñieåm baét ñaàu muoän nhaát döïa treân quan heä cuûa chuùng Start no Earlier than Keùm linh ñoäng Moät task ñöôïc baét ñaàu ñuùng hoaëc sau moät ngaøy cuï theå Start no later than Keùm linh ñoäng Moät task ñöôïc baét ñaàu ñuùng hoaëc tröôùc moät ngaøy cuï theå Finish no Earlier than Keùm linh ñoäng Moät task ñöôïc keát thuùc ñuùng hoaëc sau moät ngaøy cuï theå Finish no later than Keùm linh ñoäng Moät task ñöôïc keát thuùc ñuùng hoaëc tröôùc moät ngaøy cuï theå Must start on Linh ñoäng toái thieåu Cuï theå hoùa moät ngaøy maø phaûi ñöôïc toân troïng khi vieäc laäp tieán ñoä baét ñaàu cho moät task Must Finish on Linh ñoäng toái thieåu Cuï theå hoùa moät ngaøy maø phaûi ñöôïc toân troïng khi vieäc laäp tieán ñoä keát thuùc cho moät task Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 19
 20. BAØI TAÄP 5a: Aùp duïng Start No Later Than Do giôùi haïn veà ngaân saùch, Task 4 khoâng theå baét ñaàu tröôùc 15Dec04. Baïn thöïc hieän nhö sau: Ñöa mouse vaøo Task 4 Nhaán ñuùp vaøo Task name, ta coù cöûa soå Task Information Choïn Advanced Tab, Choïn Constraint type Choïn Start No Later Than, Nhaäp ngaøy 15Dec04 trong Constraint date ⇒ Baïn quan saùt ñöôïc keát quaû nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 20
Đồng bộ tài khoản