intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các biến chứng trong điều trị lỗ tiểu thấp theo kỹ thuật Duckett

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

390
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: từ 1/2000-12/2002 tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1, có 135 bệnh nhân lỗ tiểu thấp đã được phẫu thuật, tuổi từ 9 tháng tuổi đến 15 tuổi, trung bình 6,3 tuổi, bao gồm 62 bệnh nhân lỗ tiểu thấp thể giữa (46%) và 73 bệnh nhân lỗ tiểu thấp thể sau (54%), 80 bệnh nhân đã được áp dụng kỹ thuật Duckett vạt úp (59,2%) và 55 bệnh nhân đã được áp dụng kỹ thuật Duckett vạt ống (40,8%). Đây là một nghiên cứu mô tả, tiền cứu.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các biến chứng trong điều trị lỗ tiểu thấp theo kỹ thuật Duckett

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 CAÙC BIEÁN CHÖÙNG TRONG ÑIEÀU TRÒ LOÃ TIEÅU THAÁP THEO KYÕ THUAÄT DUCKETT Leâ Coâng Thaéng*, Leâ Thanh Huøng*, Leâ Taán Sôn** TOÙM TAÉT Muïc ñích: Nghieân cöùu caùc bieán chöùng trong ñieàu trò loã tieåu thaáp theo kyõ thuaät Duckett. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: töø 1/2000-12/2002 taïi Beänh Vieän Nhi Ñoàng 1, coù 135 beänh nhaân loã tieåu thaáp ñaõ ñöôïc phaãu thuaät, tuoåi töø 9 thaùng tuoåi ñeán 15 tuoåi, trung bình 6,3 tuoåi, bao goàm 62 beänh nhaân loã tieåu thaáp theå giöõa (46%) vaø 73 beänh nhaân loã tieåu thaáp theå sau (54%), 80 beänh nhaân ñaõ ñöôïc aùp duïng kyõ thuaät Duckett vaït uùp (59,2%) vaø 55 beänh nhaân ñaõ ñöôïc aùp duïng kyõ thuaät Duckett vaït oáng (40,8%). Ñaây laø moät nghieân cöùu moâ taû, tieàn cöùu. Keát quaû: tæ leä bieán chöùng ngay sau moå (sau khi ruùt thoâng tieåu) laø 15,5% vaø sau theo doõi 5 naêm laø 20%, (trong ñoù, tæ leä doø nieäu ñaïo ngay sau moå laø 14% vaø sau theo doõi laø 11,1%). Caùc yeáu toá lieân quan ñeán bieán chöùng ù ngay sau moå vaø sau theo doõi: theo theå beänh, tæ leä bieán chöùng cuûa theå giöõa laø 13% - 12,9% vaø theå sau laø 17,8% - 26%; theo kyõ thuaät moå, tæ leä bieán chöùng cuûa vaït uùp laø 11,2% - 10% vaø vaït oáng laø 21,8% - 34,5%; theo nhoùm tuoåi, tæ leä bieán chöùng cuûa nhoùm döôùi 2 tuoåi laø 0% - 0% vaø nhoùm treân 2 tuoåi laø 16,9% - 21,7%. Keát luaän: ñieàu trò loã tieåu thaáp theo kyõ thuaät Duckett coù tæ leä bieán chöùng chung laø 20% (trong ñoù, doø nieäu ñaïo laø 11,1%). Bieán chöùng cuûa theå sau cao hôn theå giöõa; cuûa vaït oáng cao hôn vaït uùp; cuûa > 2 tuoåi cao hôn < 2 tuoåi (p 2 years old group were more complication rates than middle hypospadias, onlay flaps; and < 2 years old group (P
  2. MÔÛ ÑAÀU Chích thuoác teâ lidocain 1% coù pha epinephrin 1/100.000 theo ñöôøng veõ vaø chôø khoaûng 5 phuùt ñeå Loã tieåu thaáp (Hypospadias) laømoät taät baåm sinh thuoác coù taùc duïng giaûm ñau vaø caàm maùu taïi choã. cuûa döông vaät, loã tieåu naèm thaáp so vôùi vò trí bình Raïch da theo ñöôøng veõ. thöôøng ôû ñænh qui ñaàu, gaëp vôùi tæ leä khoaûng 1/300 ôû treû nam ra ñôøi(7). Loã tieåu caøng thaáp, toå chöùc xô caøng Taùch bao qui ñaàu vaø da döông vaät ôû maët löng khoûi nhieàu laøm döông vaät caøng cong, ngaén laïi. caân döông vaät. Taùch thaät saâu tôùi goác mu. Phaãu tích thaät tæ mæ ñeå traùnh toån thöông maïch maùu cuûa da döông vaät Phaãu thuaät loã tieåu thaáp laø moät trong nhöõng phaãu vaø boù maïch-thaàn kinh löng saâu cuûa döông vaät. thuaät khoù, deã hoûng hoaëc ñeå laïi di chöùng caàn phaûi söûa chöõa nhieàu laàn gaây toán keùm vaø aûnh höôûng ñeán taâm lyù Caét boû toå chöùc xô ôû buïng döông vaät doïc theo hai cuûa beänh nhaân. beân raõnh nieäu ñaïo ñeán khi loä ra bao traéng (tröôøng hôïp döông vaät cong nheï, hoaëc vöøa); hoaëc caét ngang raõnh Ñieàu trò loã tieåu thaáp theo kyõ thuaät Duckett laø phaãu nieäu ñaïo ôû khaác qui ñaàu, laáy boû toaøn boä toå chöùc xô gaây thuaät moät thì, taïo hình nieäu ñaïo baèng “ vaït ñaûo bao cong ôû maët buïng döông vaät (tröôøng hôïpï döông vaät qui ñaàu theo truïc ngang coù cuoáng maïch nuoâi”. Kyõ cong naëng), chuù yù boùc taùch caån thaän ñeå khoâng laøm toån thuaät Duckett ñaõ ñöôïc thöïc hieän khoaûng hai thaäp thöông bao traéng (neáu coù toån thöông thì khaâu laïi). nieân trôû laïi ñaây, vaø ñaõ ñöôïc aùp duïng nhieàu nôi treân theá giôùi. Caét xô vaø giaûi phoùng toå chöùc xung quanh loã tieåu thaáp. Môû roäng loã tieåu, caét boû phaàn nieäu ñaïo bò thieåu saûn. Baøi baùo caùo nhaèm nghieân cöùu caùc bieán chöùng trong ñieàu trò loã tieåu thaáp theo kyõ thuaät Duckett ñoái Gaây cöông nhaân taïo: garoâ goác döông vaät baèng vôùi nhöõng beänh nhaân nhaäp vieän taïi Beänh Vieän Nhi daây cao su nhoû, tieâm vaøo vaät hang 5 – 10 ml nöôùc Ñoàng 1 trong thôøi gian töø thaùng1/ 2000 ñeán muoái sinh lyù. thaùng12/2002. Neáu döông vaät vaãn coøn cong > 30o laø do thieåu ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN saûn vuøng buïng cuûa vaät hang: thöïc hieän kyõ thuaät TAP ù hoaëc Nesbit ñeå laøm thaúng döông vaät baèng caùch duøng CÖÙU chæ khoâng tieâu 4.0 – 5.0 khaâu taïo neáp gaáp bao traéng Ñoái töôïng nghieân cöùu vuøng löng cuûa döông vaät taïi vò trí cong nhaát. Bao goàm nhöõng beänh nhaân bò dò taät loã tieåu thaáp Taùch roäng hai beân qui ñaàu taïo thaønh “caùnh qui ñaõ ñöôïc ñieàu trò phaãu thuaät moät thì theo kyõ thuaät ñaàu” (neáu döï ñònh laøm vaït uùp); hoaëc laøm ñöôøng haàm Duckett vaø ñaõ ñöôïc theo doõi taïi Khoa Ngoaïi Toång Hôïp töø khaác tôùi ñænh qui ñaàu (neáu döï ñònh laøm vaït oáng). Beänh vieän Nhi Ñoàng 1 töø 1/2000 ñeán 12/2002. “Caùnh qui ñaàu” vaø ñöôøng haàm phaûi ñuû roäng ñeå khoâng Phöông phaùpnghieân cöùu gaây heïp nieäu ñaïo qui ñaàu vaø loã tieåu. Taïo hình nieäu ñaïo: Thieát keá nghieân cöùu Nghieân cöùu moâ taû, tieàn cöùu. - Chuaån bò vaït ñaûo nieâm maïc bao qui ñaàu theo chieàu ngang coù cuoáng maïch: Moâ taû kyõ thuaät Duckett: Ño chieàu daøi ñoaïn nieäu ñaïo caàn taïo hình, ño töø vò trí Caét xô, laøm thaúng döông vaät: loã tieåu thaáp ñeán ñænh qui ñaàu ôû tö theá döông vaät thaúng. Giöõ döông vaät: khaâu moät muõi chæ caêng ôû maët Ñaùnh daáu vaït nieâm maïc bao qui ñaàu theo truïc löng qui ñaàu. ngang, chieàu roäng tuøy theo tuoåi, khoaûng 0,8 – 1,2 cm Veõ ñöôøng raïch da baèng möïc: quanh khaác qui ñaàu (töông öùng vôùi chu vi oáng nuoâi aên soá 8 – 12). vaø doïc theo raõnh nieäu ñaïo (neáu döông vaät cong nheï Duøng keùo taùch vaït nieâm maïc bao qui ñaàu cuøng hoaëc vöøa); hoaëc caét ngang raõnh nieäu ñaïo ôû khaác qui vôùi maïch maùu nuoâi döôõng ra khoûi da löng döông vaät. ñaàu (neáu döông vaät cong naëng). 62 Chuyeân ñeà Ngoại Chuyeân Ngaønhi
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Phaãu tích phaûi thaät tæ mæ ñeå traùnh toån thöông maïch Raõnh nieäu ñaïo cuõng bò caét ngang ñeå laøm thaúng maùu. Caàn taùch thaät saâu tôùi goác mu ñeå traùnh döông döông vaät. vaät bò xoay. Vaït oáng khoâng ñuû daøi ñeå taïo hình nieäu ñaïo. - Taïo hình nieäu ñaïo: theo kyõ thuaät Duckett goàm Taïo oáng nieäu ñaïo môùi baèng hai oáng: vaït oáng + coù 3 kyõ thuaät: cuoán oáng da bìu taïi choã. * Vaït uùp (Onlay Transverse Preputial Island Flap): Taïo hình loã tieåu vaø qui ñaàu: AÙp duïng trong tröôøng hôïp loã tieåu thaáp theå giöõa vaø Taïo hình loã tieåu: khaâu loã tieåu vaøo qui ñaàu baèng chæ theå sau, döông vaät cong nheï ñeán vöøa. Vicryl 6.0 – 7.0 Loã tieåu phaûi ôû ñænh qui ñaàu vaø khoâng bò Raõnh nieäu ñaïo coøn giöõ nguyeân. heïp. Tröôøng hôïpï loã tieåu chöa ñaït ñöôïc vò trí ôû ñænh qui Taïo oáng nieäu ñaïo môùi: baèng caùch chuyeån vaït ñaûo ñaàu nhö mong muoán, caàn laøm theâm kyõ thuaät tònh tieán nieâm maïc bao qui ñaàu theo chieàu ngang coù cuoáng loã tieåu baèng caùch raïch doïc raõnh nieäu ñaïo qui ñaàu töø loã maïch ôû maët löng xuoáng maët buïng döông vaät uùp vaøo tieåu tôùi ñænh qui ñaàu, di chuyeån loã tieåu vaø phaàn cuoái raõnh nieäu ñaïo (töø loã tieåu thaáp ñeán ñænh qui ñaàu). oáng nieäu ñaïo tôùi ñænh qui ñaàu baèng caùc muõi khaâu rôøi. Mieäng noái nieäu ñaïo ñöôïc thöïc hieän baèng caùch khaâu Ñeå traùnh loã tieåu bò heïp thì qui ñaàu ñöôïc taïo hình khoâng vaït vôùi nieäu ñaïo laønh ñaïo baèng chæ Vicryl 6.0 – 7.0, ñöôïc khaâu caêng quaù (tröôøng hôïp laøm vaït uùp); hoaëc khaâu muõi rôøi, nuùt chæ buoäc vaøo trong oáng nieäu ñaïo. ñöôøng haàm qui ñaàu ñeå nieäu ñaïo chui qua khoâng ñöôïc Tieáp tuïc khaâu töøng beân giöõa caùc bôø cuûa vaït vôùi raõnh chaät quaù (tröôøng hôïp laøm vaït oáng). nieäu ñaïo. Khaâu vaøi muõi rôøi sau ñoù khaâu vaét toaøn theå. Taïo hình qui ñaàu: khaâu hai “caùnh qui ñaàu” laïi vôùi Bôm kieåm tra oáng nieäu ñaïo ñeå phaùt hieän choã xì, doø. nhau hai lôùp, muõi rôøi baèng chæ Vycril 5.0 –6.0. Khaâu taêng cöôøng choã xì, doø baèng muõi rôøi. Duøng Da che phuû döông vaät: cuoáng maïch maùu ñeå che caùc moái khaâu. Da che phuû döông vaät ñöôïc thöïc hieän theo kyõ * Vaït oáng (Tube Transverse Preputial Island thuaät Byars: caét doïc, giöõa da löng döông vaät tôùi vò trí Flap): töông öùng vôùi khaác qui ñaàu. Duøng hai “caùnh da löng AÙp duïng trong tröôøng hôïp loã tieåu thaáp theå giöõa vaø döông vaät” naøy chuyeån xuoáng che phuû maët buïng theå sau, döông vaät cong naëng. döông vaät. Caét boû phaàn da dö quanh khaác qui ñaàu. Raõnh nieäu ñaïo bò caét ngang ñeå laøm thaúng döông Khaâu da baèng chæ Vicryl hoaëc Catgut 6.0, muõi rôøi hoaëc vaät. lieân tuïc. Taïo oáng nieäu ñaïo môùi: baèng caùch duøng vaït ñaûo Caàm maùu trong phaãu thuaät baèng ga roâ taïm thôøi, nieâm maïc bao qui ñaàu theo chieàu ngang coù cuoáng khaâu caàm maùu, hoaëc ñoát ñieän. Haïn cheá ñoát ñieän hoaëc maïch maùu ôû maët löng döông vaät cuoán thaønh moät caùi khaâu caàm maùu vaøo cuoáng maïch cuûa vaït. oáng nieäu ñaïo môùi. Khaâu vaøi muõi rôøi sau ñoù khaâu vaét Daãn löu nöôùc tieåu baèng oáng nuoâi aên soá 8 – 12. toaøn theå baèng chæ Vicryl 6.0 – 7.0. Chuyeån oáng nieäu Oáng ñöôïc coá ñònh vaøo qui ñaàu bôûi sôïi chæ caêng qui ñaàu ñaïo naøy xuoáng maët buïng döông vaät, cho caùc moái chæ vaø noái vôùi moät tuùi ñöïng nöôùc tieåu. khaâu naèm ôû maët döôùi, moät ñaàu oáng noái vôùi loã tieåu Boâi môõ khaùng sinh hoaëc môõ Betadin quanh döông thaáp baèng muõi rôøi, ñaàu oáng coøn laïi keùo chui qua vaät, quaán gaïc voâ truøng, baêng eùp nheï döông vaät baèng ñöôøng haàm cuûa qui ñaàu, taïo moät loã tieåu môùi ôû ñænh baêng dính hoaëc baêng ngöôïc döông vaät leân phía buïng. qui ñaàu. Ñieàu trò vaø ghi nhaän caùc bieán chöùng sau * Vaït oáng + cuoán oáng da bìu taïi choã (Tube TPIF moå + Duplay): - Ñieàu trò sau moå(15) AÙp duïng trong tröôøng hôïp loã tieåu thaáp theå sau, Naèm yeân treân giöôøng 2 – 3 ngaøy ñaàu. döông vaät cong raát naëng. 63
  4. Giaûm ñau: Acetaminophen lieàu 15 mg/kg uoáng. cuoán oáng da bìu taïi choã (2 oáng) ôû 30 beänh nhaân. Khaùng sinh döï phoøng: Cefuroxim (Zinacef) 100 Bieán chöùng sôùm mg/kg trong hai ngaøy. Sau ñoù duøng Bactrim cho ñeán Goàm bieán chöùng trong thôøi gian haäu phaãu ñöôïc khi ruùt thoâng tieåu. trình baøy ôû baûng 3.1; bieán chöùng sau khi ruùt thoâng Thuoác choáng co thaét trong thôøi gian coøn oáng tieåu ñöôïc trình baøy ôû caùc baûng 3.2, 3.3, 3.4, vaø lieân thoâng: Oxybutinine 5mg (Ditropan, Driptan) 1 quan bieán chöùng trong thôøi gian haäu phaãu vaø doø nieäu vieân/ngaøy. ñaïo ôû baûng 3.5. Thay baêng sau 3 – 5 ngaøy. Baûng.1: Caùc bieán chöùng trong thôøi gian haäu phaãu. Chaêm soùc oáng daãn löu. Thôøi gian löu thoâng tieåu Bieán chöùng Coäng N=135 (100%) töø 7 ñeán 10 ngaøy hoaëc laâu hôn tuøy tröôøng hôïp. Nhieãm truøng 10(7,4%) - Ghi nhaän caùc bieán chöùng: bieán chöùng sôùm (sau Chaûy maùu + maùu tuï 8(5,9%) khi ruùt thoâng tieåu) vaø bieán chöùng muoän (sau theo doõi Taéc,tuït thoâng tieåu 6(4,6%) laâu daøi) Phuø neà döông vaät 2(1,4%) Nguoàn goác soá lieäu Hoaïi töû da che phuû 1(0,7%) Beänh aùn theo doõi keát quaû ñieàu trò. Coäng 27(20%) Pheùp kieåm thoáng keâ - Trong caùc bieán chöùng, nhieãm truøng laø bieán Chi bình phöông, T test. chöùng hay gaëp nhaát, sau ñoù laø chaûy maùu vaø maùu tuï, taéc tuït thoâng tieåu, phuø neà döông vaät. KEÁT QUAÛ Baûng 2: Bieán chöùng sau khi ruùt thoâng tieåu (theo theå Coù 135 beänh nhaân loã tieåu thaáp ñaõ ñöôïc moå theo beänh.) kyõ thuaät Duckett: Theå beänh Theå giöõa Theå sau (goác Coäng Tuoåi (döông vaät) DV, bìu, TSM) N=135(100 n=62 (100%) n=73 (100%) %) Töø 9 thaùng ñeán 15 tuoåi, trung bình laø 6,3 tuoåi. Bieán chöùng Doø nieäu ñaïo. 8(13%) 11(15%) 19(14%) Theå beänh Tuït loã tieåu 0 2 (2,8%) 2 (1,5%) 62 beänh nhaân theå giöõa (46%) vaø 73 beänh nhaân Coäng 8(13%) 13(17,8%) 21(15,5%) theå sau (54%). - Tæ leä bieán chöùng sau khi ruùt thoâng tieåu laø 15,5%. Kyõ thuaät moå - Tæ leä bieán chöùng sau khi ruùt thoâng tieåu ôû theå * Kyõ thuaät Duckett vaït uùp giöõa (13%) vaø theå sau (17,8%) khoâng khaùc bieät 80/135 (59,2%) beänh nhaân loã tieåu thaáp (55 theå (p>0,05). giöõa vaø 25 theå sau). Kyõ thuaät TAP hoaëc Nesbit ñöôïc Baûng 3: Bieán chöùng sau khi ruùt thoâng tieåu (theo kyõ thöïc hieän ôû 11 beänh nhaân ñeå laøm thaúng DV. thuaät taïo hình nieäu ñaïo). * Kyõ thuaät Duckett vaït oáng Kyõ thuaät Duckett Duckett Duckett Coäng 55/135 (40,8%) beänh nhaân loã tieåu thaáp (7 theå Vaït uùp Vaït oáng hai oáng N=135 n=80 n=25 (100%) n=30 (100%) (100%) giöõa vaø 48 theå sau) khoâng coù raõnh nieäu ñaïo hoaëc coù Bieán chöùng (100%) raõnh nieäu ñaïo nhöng khoâng giöõ laïi ñöôïc vì döông vaät Doø nieäu 9 (11,2%) 2 (8%) 8 (26,6%) 19 (14%) cong raát naëng. Kyõ thuaät TAP hoaëc Nesbit ñöôïc thöïc ñaïo hieän ôû 21/55 beänh nhaân ñeå laøm thaúng döông vaät. Kyõ Tuït loã tieåu 0 1 (4%) 1 (3,4%) 2 (1,5%) thuaät taïo hình nieäu ñaïo baèng vaït oáng ñôn thuaàn (1 21 Coäng 9 (11,2%) 3 (12%) 9 (30%) (15,5%) oáng) ñöôïc thöïc hieän ôû 25 beänh nhaân vaø vaït oáng + 64 Chuyeân ñeà Ngoại Chuyeân Ngaønhi
  5. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 - Tæ leä bieán chöùng sau khi ruùt thoâng tieåu cuûa kyõ Baûng 6: Bieán chöùng qua theo doõi laâu daøi (theo theå thuaät Duckett vaït uùp (11,2%) thaáp hôn cuûa 2 kyõ thuaät beänh.) Duckett vaït oáng (21,8%) (12/55 beänh nhaân) Theå beänh Theå giöõa Theå sau Coäng (p
  6. - Tæ leä bieán chöùng cuûa löùa tuoåi 2 tuoåi (3 -15 tuoåi) laø 21,7% (27/124 beänh nhaân) 3.8). (p0,05). Ñeå ñaùnh giaù keát quaû ñieàu trò LTT, caùc taùc giaû Nhöng sau theo doõi laâu daøi, tæ leä bieán chöùng cuûa theå thöôøng ñeà caäp tôùi bieán chöùng, ñaëc bieät laø tæ leä doø nieäu giöõa (12,9%) thaáp hôn tæ leä bieán chöùng cuûa theå sau ñaïo. (26%) (p
  7. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 cô daãn ñeán bieán chöùng nhieàu hôn. Taïo hình nieäu ñaïo baèng vaït uùp ñaõ ñöôïc nhieàu taùc Lieân quan giöõa bieán chöùng vaø caùc kyõ giaû söû duïng töø laâu nhö Mathieu, Barcat, Hogdson... thuaät taïo hình nieäu ñaïo Maëc duø cho raèng taïo hình nieäu ñaïo baèng vaït uùp coù nhieàu öu ñieåm nhöng nhieàu taùc giaû chæ aùp duïng kyõ Lieân quan giöõa bieán chöùng vaø caùc kyõ thuaät taïo thuaät naøy cho caùc tröôøng hôïp loã tieåu thaáp ôû theå döông hình nieäu ñaïo ñöôïc theå hieän ôû baûng 3.3 vaø3.7. vaät xa vôùi döông vaät thaúng. Theo Duckett, Mollard, Ngay sau moå tæ leä bieán chöùng cuûa kyõ thuaät Wierner... kyõ thuaät taïo hình nieäu ñaïo baèng vaït uùp coù Duckett vaït uùp (11,2%) thaáp hôn so vôùi tæ leä bieán nhieàu thuaän lôïi vì taïo ñöôïc nieäu ñaïo bình thöôøng hôn. chöùng cuûa 2 kyõ thuaät Duckett vaït oáng (21,8%) (12/55 Caùc taùc giaû naøy cuõng cho raèng taïo hình nieäu ñaïo baèng beänh nhaân) (p2 tuoåi) laø 16,9% (21/124 (36% vaø 30%) (p>0,05)(14). beänh nhaân) (p2 tuoåi) laø 21,7% Duckett vaït oáng vaø 38 beänh nhaân ñöôïc taïo hình nieäu (27/124 beänh nhaân) (p0,05)(6). < 2 TUOÅI 0 0 > 2 TUOÅI 17 21 Theo Gali (1999), ñaõ moå 148 beänh nhaân loã tieåu Theo Ghali (1999), tæ leä bieán chöùng khaùc bieät thaáp ñöôïc taïo hình nieäu ñaïo theo kyõ thuaät Duckett vaït khoâng ñaùng keå ôû nhöõng beänh nhaân ñaõ ñöôïc moå loã oáng vaø 42 beänh nhaân ñöôïc taïo hình nieäu ñaïo theo kyõ tieåu thaáp ôû löùa tuoåi 2 tuoåi(10). thuaät Duckett vaït uùp, tæ leä bieán chöùng khaùc bieät ñaùng keå (32% vaø 7%) (p
  8. Theo Baskin vaø Duckett, töø 1987 – 1992, hôn Bieán chöùng cuûa phaãu thuaät tuøy thuoäc nhieàu yeáu 90% beänh nhaân tieåu thaáp phaãu thuaät laàn ñaàu ñaõ ñöôïc toá, ñaëc bieät laø kinh nghieäm cuûa phaãu thuaät vieân. thöïc hieän ôû löùa tuoåi 1 tuoåi, tæ leä bieán chöùng laø 10%(4). TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Theo chuùng toâi, caøng moå sôùm khaû naêng thaønh 1. Nguyeãn Danh Tình, Nguyeãn Thanh Lieâm: Ñieàu trò loã tieåu coâng caøng cao hôn vì: leäch thaáp theå bìu vaø taàng sinh moân. Taøi lieäu hoäi thaûo veà tieát nieäu taïi Vieän Nhi 5/2001: 52 – 55. - Daây xô deã boùc taùch hôn do coøn töông ñoái meàm 2. Leâ Anh Tuaán: Ñieàu trò dò taät loã tieåu thaáp baèng phaãu thuaät maïi. moät thì duøng vaït da löng döông vaät coù cuoáng maïch theo truïc doïc. Luaän aùn tieán só y hoïc. Haø Noäi, 1999. - Söï bieán daïng döông vaät chöa nhieàu, ít phaûi söû 3. Baskin LS., Duckett JW., Ueoka K., SeiboldJ., and Snyder H M.: Changing concepts of hypospadias duïng thuû thuaät Nesbit hôn. curvature lead to more onlay island flap procedures. J. - Hieän töôïng cong laïi do xô hoùa sau khi boùc taùch Urol.1994; 151: 191-196. 4. Baskin LS. and Duckett JW.: Dorsal tunica albuginea roäng seõ ít coù hôn. plication for hypospadias curvature. J. Urol.1994; 151: 1668 – 1671. - Loã tieåu ít khi heïp. 5. Baskin LS.: The urethral plate. Dialogues in Pediatric - Vieäc söû duïng vaït da ôû treû nhoû coù nhieàu khaû naêng Urology 1996; Vol. 19:No. 8. 6. Castanoùn M., Munoz E, Carrasco R., Rodoù J., Morales L.: thaønh coâng hôn vì khaû naêng laønh da ôû treû toát hôn Treatment of proximal hypospadias with tubularised ngöôøi lôùn. island flap urethroplasty and the onlay technique: a comparative study. J.Pediatr. Surg. 2000; 35(10):1453- - Sau khi moå, khoâng caàn phaûi söû duïng nhöõng 1455. bieän phaùp traùnh cöông döông vaät nhö ôû ngöôøi lôùn. 7. Duckett JW. and Baskin LS.: Hypospadias. In Gillenwater JY., Grayhack JT., Howards SS., Duckett Tuy nhieân, vieäc moå taïo hình ôû treû em cuõng gaëp JW. (Eds.): Adult and Pediatric Urology, ed. 3, part II. St. moät soá khoù khaên hôn vì: Louis, Missouri: Mosby- Yearbook, Inc.; 1996: 2549 - 2590. - Vuøng phaãu thuaät raát nhoû, ñoøi hoûi phaãu thuaät 8. Duckett JW. and Baskin LS.: Hypospadias. In O’ Neil JA., Rowe MI., Grosfeld JL., (Eds.): Pediatric surgery, vieân phaûi coù tay ngheà cao, coù naêng khieáu veà vi phaãu, ed.5, part VIII. St.Louis, Missouri: Mosby- Yearbook, Inc.; vaø phaûi coù nhöõng phöông tieän, duïng cuï thích hôïp. 1998:1761-1781. 9. Duckett JW.: Transverse preputial island flap techniqye - Treû em chòu ñau keùm hôn ngöôøi lôùn, laïi khoâng for repair of severe hypospadias. 1980. J.Urol. 2002; coù yù thöùc giöõ gìn oáng thoâng tieåu. 167(2Pt2): 1179-1183. 10. Ghali: Hypospadias repair by skin flaps: a comparison Thôøi ñieåm moå LTT thích hôïp nhaát theo chuùng toâi onlay preputial island flaps with either Mathieu’ meatal- laø < 2 tuoåi. based or Duckett’ tubularizied preputial flaps. BJU. 1999; 83(9):1032 KEÁT LUAÄN 11. MacGillivray D., Shankar KR., and Rickwood MK.: Management of severe hypospadias using Glassberg’s Qua nghieân cöùu 135 beänh nhaân loã tieåu thaáp ñaõ modification of the Duckett repair. BJU. 2002; 89:101- 102. ñöôïc phaãu thuaät theo kyõ thuaät Duckett taïi Beänh 12. Perovic, Vukadinovic, Djorjevic and Djakovic: The penile Vieän Nhi Ñoàng 1 töø 2000 – 2002 cho thaáy tæ leä bieán disassembly technique in hypospadias repair. BJU. 1998; chöùng chung laø 20% (trong ñoù doø nieäu ñaïo laø 81:479 – 487 13. Sauvage P., Becmeur F., Geiss S., and Fath C.: 11,1%). Transverse mucosal preputial flap for repair of severe hypospadias: a 350-case experience. Journal of pediatric Tæ leä bieán chöùng cuûa theå sau cao hôn theå giöõa; surgery 1993; 28 (3): 435-438. cuûa kyõ thuaät Duckett vaït oáng cao hôn kyõ thuaät 14. Wierner JS., Sutherland RW., Roth DR., Gonzales Duckett vaït uùp; vaø cuûa löùa tuoåi ñi hoïc (>2 tuoåi) cao ET.: Comparision of onlay and tubularized island flap of inner preputial skin for the repair of proximal hôn löùa tuoåi tröôùc khi ñi hoïc (
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2