Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
131
lượt xem
18
download

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12_03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03

  1. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 1 6. Cho b ảng số liệu sau Cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo các vùng ở nước ta, 2002 và 2005. Đ ơn vị: % Vùng 2002 2005 Trung du miền núi phía Bắc 5,9 5,8 Đồng bằng sông Hồng 21,4 23,0 Bắc Trung Bộ 3,8 4,0 Duyên hải Nam Trung Bộ 5,2 5,6 Tây Nguyên 1,0 0,9 Đông Nam Bộ 52,8 51,1 Đồng bằng sông Cửu Long 9,8 9,6 100,0 100,0 Cả nước a. V ẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo các vùng ở nước ta, năm 2002 và 2005. b . Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét về sự phân hoá CN theo lãnh thổ trên. c. Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất nước ta. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 22
  2. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 1 7. Cho b ảng số liệu sau: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp nước ta, từ 1990 - 2007 Năm 1990 1995 2000 2005 2007 Than (triệu tấn) 4 ,6 8,4 11,6 31,4 42,5 D ầu (triệu tấn) 2 ,7 7,6 16,3 18,5 15,9 Đ iện (tỉ kwh) 8 ,8 14,7 26,7 52,1 64,1 a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sản lượng của các sản phẩm CN của nước ta qua các năm trên. b . Nhận xét. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... 23
  3. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 1 8. Cho b ảng số liệu sau: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo ngành vận tải nước ta, từ 1985 – 2005 (%) Năm 1985 1990 2000 2005 Đ ường sắt 7,6 4,4 4 ,6 2,8 Đ ường ô tô 58,3 58,9 63,8 66,9 Đ ường sông 29,2 30,2 22,2 19,9 Đ ường biển 4,9 6,5 9 ,4 10,4 a. V ẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo ngành vận tải nước ta, từ 1985 - 2005 b . Nhận xét. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 24
  4. Câu 1 9. Cho b ảng số liệu sau: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 – 2007 (theo giá thực tế) Đ ơn vị: tỉ đồng N ăm 1995 2007 K hu vực Nhà nước 27367 79673 K hu vực ngoài Nhà nước 93193 638842 KV có vốn đầu tư nước ngoài 600 27644 Tổng 121160 746159 a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế năm 1995 - 2007 b . Nhận xét. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 25
  5. Câu 2 0. Cho b ảng số liệu sau Giá trị hàng xuất khẩu của nước ta phân theo nhóm hàng, năm 2000 và 2005 Đ ơn vị: triệu USD Năm 2000 2005 Công nghiệp nặng và khoáng sản 5382,1 14000,0 Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 4903,1 16202,0 Nông, lâm, thủy sản 4197,5 9624,2 Tổng số 14482,7 39826,2 a.Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị XK phân theo nhóm hàng của nước năm 2000 và 2005. b . Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị XK trên. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 26
  6. Câu 2 1. Cho b ảng số liệu sau: Tình hình xuất nhập khẩu nước ta, từ 1990 - 2007 Đơn vị: tỉ USD N ăm 1990 1992 1998 2000 2005 2007 X uất khẩu 2,4 2,6 9,4 14,5 32,4 48,6 Nhập khẩu 2,8 2,5 11,5 15,6 36,8 62,8 a. Tính tổng giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân X – NK của nước ta thời gian trên. b . Vẽ biểu đ ồ thể hiện biến động giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn trên. c. Rút ra nhận xét. Trả lời: a. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 27
  7. Câu 2 2. Cho b ảng số liệu: Cơ cấu giá trị XK hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta. Đ ơn vị: % N ăm 1995 2000 2001 2005 H àng CN nặng và k/sản 25,3 37,2 34,9 36,1 H àng CN nhẹ và TT CN 28,5 33,8 35,7 41,0 H àng nông, lâm, thủy sản 46,2 29,0 29,4 22,9 a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị XK hàng hóa phân theo nhóm hàng b . Nêu nhận xét. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 2 3. Cho b ảng số liệu sau Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Đơn vị: % Năm 1986 1990 1995 2000 2005 Nông –lâm-ngư nghiệp 49,5 45,6 32,6 29,1 25,1 Công nghiệp – X ây dựng 21,5 22,7 25,4 27,5 29,9 Dịch vụ 29,0 31,7 42,0 43,4 45,0 a. V ẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu KT theo ngành ở Đ BSH b . Hãy nhận xét về sự chuyển dịch trên 28
  8. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 2 4. Cho b ảng số liệu sau: Cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng lớn nhất nước ta năm 2005 Đ ơn vị: % Đ BS Hồng Đ BSCL Các loại đất 1,5 triệu ha 4 triệu ha Đ ất nông nghiệp 51,2 63,4 Đ ất lâm nghiệp 8 ,3 8,8 Đ ất chuyên dùng 15,5 5,4 Đ ất ở 7 ,8 2,7 Đ ất chưa sử dụng, sông suối 17,2 19,7 a. V ẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của hai đồng bằng trên b . Hãy so sánh cơ cấu sử dụng đất giữa ĐBSCL với ĐBSH. Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 29
  9. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b . nhận xét .................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Câu 2 5. Cho b ảng số liệu sau: Sản lượng lương thực bình quân theo đầu người của cả nước, ĐBSCL và ĐBSH Đ ơn vị: kg/người Năm Toàn quốc ĐBS Hồng Đ BS CLong 1986 300,8 244,2 516,5 1999 448,0 414,0 1012,3 2005 427,6 477,0 1092,0 a. V ẽ biểu đồ so sánh sản lượng thực bình quân theo đầu người của cả nước, ĐBSCL và Đ BSH b . Nhận xét, giải thích Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 30
  10. b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Câu 2 6. Cho b ảng số liệu sau: N ăng suất lúa cả năm của cả nước, ĐBS Hồng và ĐBS Cửu Long, năm 1995 - 2005 Đ ơn vị: tạ/ha Năm Cả nước Đ BSH ĐBSCL 1995 36,9 44,4 40,2 2000 42,2 55,2 42,3 2005 48,9 54,3 50,4 a. Hãy vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa của cả nước, của ĐBSH và ĐBSCL. b . Nhận xét về năng suất lúa của cả nước, ĐBSH và ĐBSCL Trả lời: a. V ẽ biểu đồ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... b. nhận xét ................................ ........................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 31

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản