Các hàm toán học cơ bản - hàm excel

Chia sẻ: Truong Tien Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
687
lượt xem
151
download

Các hàm toán học cơ bản - hàm excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. các phép tốn số học + (cộng) , - (trừ) , nhân (*) , / (chia) , hãm lũy thừa ^ , hàm lấy phần trăm % a) các hàm tốn học ASB (x) : trị tuyệt đối của x SQRT (x) : cân bậc hai của x SQUARE (x) : x2 POWER (y,x) : yx LOG (x) : logarit tự nhiên của x EXP (x) : hàm mũ cơ số e của x SIGN(x) : lấy dấu của số x ( -1:x0 )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các hàm toán học cơ bản - hàm excel

 1. Caùc haøm toaùn hoïc cô baûn . caùc pheùp toaùn soá hoïc + (coäng) , - (tröø) , nhaân (*) , / (chia) , haõm luõy thöøa ^ , haøm laáy phaàn traêm % a) caùc haøm toaùn hoïc ASB (x) : trò tuyeät ñoái cuûa x SQRT (x) : caân baäc hai cuûa x SQUARE (x) : x2 POWER (y,x) : yx LOG (x) : logarit töï nhieân cuûa x EXP (x) : haøm muõ cô soá e cuûa x SIGN(x) : laáy daáu cuûa soá x ( -1:x0 ) ROUND (x,n) : laøm troøn ñeán n soá leû CEILIDG(x) : soá nguyeân nhoû nhaát nhöng lôùn hôn x FLOOR (x) : soá nguyeân lôùn nhaát nhöng nhoû hôn x …. Vaø caùc haøm löôïng giaùc : SIN , COS , TAN , ASIN , ACOS , ATAN…. b) caùc haøm söû lyø chuoãi kí töï : ASCII ( ch ) : maõ ASCII cuûa kí töï ch CHAR (n) : kí töï coù maõ ASCII laø n LOWER (str) : traû veà chuoãi chöû thöôøng UPPER (str) : traû veà chuoãi chöû hoa LTRIM (str) : traû veà chuoãi khoâng coù daáu caùch beân traùi RTRIM (str) : traû veà chuoãi khoâng coù daáu caùch beân phaûi LEFT (str , n) : laáy n kí töï phía traùi cuûa daõi str RGHT (str , n ) : laáy n kí töï phía phaûi cuûa daõi str SUBSTRING (str,start,n) : laáy n kí töï cuûa daõi str keà töø vò trí start cuûa daõi CHARINDEX (str1,str2) : vò trí cuûa str1 trong str2 , baèng 0 neáu khoâng tìm thaáy REPLAY ( str1,str2,str3) : thay theá taát caû str2 trong str1 baèng str3 STUFF (str1,start,n,str2) : thay theá n kí töï str1 töø vò trí start baèng chuoãi str2 STR ( x,len[,Dee] : chuyeån soá x thaønh chuoãi c) caùc haøm xöû lyù ngaøy thaùng vaø thôøi gian GETDATE ( ) : cho ngaøy thaùng naêm hieän haønh ( Iracle : SYSDATE ) DATE ( ) : cho thöù töï ngaøy trong thaùng cuûa bieàu thöùc ngaøy dd 1
 2. MONTH (dd) : cho soá thöø töï thaùng trong naêm cuûa bieåu thöùc ngaøy dd YEAR (dd) : cho naêm cuûa bieåu thöùc ngaøy dd D)CAÙC HAØM TRONG EXCEL : 1.nhoùm haøm logic HAØM AND () Cuù Phaùp : AND(EXPL1,EXPL2,EXPL3,…) Coâng duïng : traû veà moät trong caùc giaùc trò sau : + true : neáu taát caû caùc expl ñeàu coù giaù trò true +false : neáu ít nhaát 1 expl naøo ñoù coù trò laø false Ví duï : =And(5>3,3>0,”A””B”) => true =And(10>0,12 False HAØM OR () Cuù phaùp : OR(EXPL1,EXPL2,EXPL3,…) Coâng duïng : traû veà moät trong caùc giaù trò sau : +true : neáu ít nhaát coù 1 expl naøo ñoù coù trò true +false : neáu taát caû caùc expl ñeàu coù giaù trò false Ví duï : =OR(5>3,3>0,”A””B”) => true =OR(10>0 ,12>20,”ABC”=”a”) => false HAØM IF() Cuù phaùp :IF(EXPL,EXPR1,EXPR2) Coâng duïng : traû veà moät trong caùc giaù trò sau + expr1:neáu expl coù trò true +expr2:neáu expl coù trò false Ví duï: 1 . =IF(5>3,”ABC”,”EF”) =>”ABC” 2 . =IF( 5>10,”ABC”,”100” ) => 100 3 . =IF(C2>=5,”dat”,”hong”) => dat If(C2
 3. Cuù phaùp : SQRT(EXPN) Coâng duïng : tính giaù trò caân baäc hai duong EXPN Ví duï : =SQRT(4) = 2 =SQRT(-4) => baùo loãi HAØM INT() Cuù phaùp : INT(EXPN) Coâng duïng : tính phaàn nguyeân cuûa EXPN Ví duï :=INT(5.723) = 5 HAØM MOD() Cuù phaùp : MOD(EXPN,n) Coâng duïng : tính phaàn dö cuûa pheùp chia EXPN cho n Ví duï =MOD (10,3) = 1 HAØM SUM() Cuù phaùp : SUM(EXPN1, EXPN2 , EXPN3 , …) Hoaëc SUM(LIST) vôùi LIST laø taäp hôïp khoái oâ Coâng duïng : tính toång caùc EXPN hoaëc toång caùc oâ trong LIST HAØM AVERAGE() Cuù phaùp : AVERAGE(EXPN1 , EXPN2 , EXPN3 ,…) Hoaëc AVERAGE(LIST) vôùi LIST laø taäp hôïp caùc oâ Coâng duïng : tính trung bình coâng cuûa caùc EXPN hoaëc caùc oâ trong LIST Ví duï : =AVERAGE(6,6.5,7,8.5) = (6+6.5+7+8.5)/4 => 7 HAØM ROUND() Cuù phaùp : ROUND ( EXPN,n) Coâng duïng : laøm troøn EXPN ñeán n vò trí chæ ñònh tính töø coät haøng ñôn vò Ví duï : =ROUND ( 1236.4516,3) = 1237 =ROUND (1265.4516,-2) = 1300 Löu yù : neáu n>0 thì laøm troøn töø beân phaûi qua tình töø coät haøng ñôn vò Neáu n
 4. Cuù phaùp : PRODUCT ( EXPN1 , EXPN2 , EXPN3 , …) Hoaëc PRODUCT ( LIST ) vôùi LIST laø taäp hôïp khoái oâ Coâng duïng : tính tích caùc EXPN hoaëc tích caùc oâ trong LIST Ví duï :=PRODUCT ( B2,C2,10) = A2*C2*10 HAØM MAX() Cuù phaùp : MAX(EXPN1 , EXPN2 , EXPN3 , …) Hoaëc MAX ( LIST ) vôùi LIST laø taäp hôïp caùc oâ Coâng duïng : tính giaù trò lôùn nhaát trong caùc EXPN hoaëc trong caùc oâ trong LIST Ví duï: =MAX ( -10,5,6,-9) = 6 HAØM MIN() Cuù phaùp : MIN((EXPN1 , EXPN2 , EXPN3 , …) Hoaëc MIN(( LIST ) vôùi LIST laø taäp hôïp caùc oâ Coâng duïng : tính giaù trò nhoû nhaát trong caùc EXPN hoaëc trong caùc oâ trong LIST Ví duï: =MIN ( -10,5,6,-9) = -10 HAØM RANK() Cuù phaùp : RANK ( ExpN,List,order) Coâng duïng : Tìm thöù haïng cuûa ExpN trong phaïm vi list theo quy ñònh bôûi ORDER Neáu order=0 : thöù haïng tình theo giaù trò giaûm daàn Neáu order=1 : thöù haïng tình theo giaù trò taêng daàn Ví duï : xeáp theo baûng 4 , ñeå tính thöù haïng taïi oâ C21 , ta coù : =RANK ( B21,$B$21:$B$25,1 ) HAØM COUNT Cuù phaùp : COUNT(list) vôùi list laø taäp hôïp khoái oâ Coâng duïng : ñeám soá oâ trong list maø coù giaù trò soá , ngaøy giôø HAØM COUNTA Cuù phaùp : COUNTA( list) vôùi list laø taäp hôïp khoái oâ Coâng duïng : ñeám soá oâ coù chöùa döõ lieäu ( khoâng roãng ) trong list 4
 5. HAØM COUNTIF HAØM SUMIF Cuù phaùp : SUM(Range,sum_range) Coâng duïng : tính toång caùc oâ coù giaù trò thuoäc vuøng sum_range maø coù oâ töông öùng cuøng haøng thuoäc vuøng doø ñieàu kieän Vì duï : tính toång tieàn löông phaûi traû cho nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï laø phoù phoøng 3) NHOÙM HAØM TEXT HAØM LEFT() Cuù phaùp : LEFT(ExpC,n) Coâng duïng : caét n kí töï tính töø beân traùi cuûa ExpC Ví duï : LEFT(“ABCDE”,1)=”A” HAØM RIGHT() Cuù phaùp : RIGHT(ExpC,n) Coâng duïng : caét n kí töï tính töø beân phaûi cuûa ExpC Ví duï : RIGHT(“ABCDE”,1)=”E” 5
 6. HAØM MID() Cuù phaùp : MID(EXPC,n1,n2) Coâng duïng : caét n2 kí töï tình töø n1 qua traùi cuûa ExpC Ví duï :MID(“ABCDE”,2,3)= “BCD” HAØM TRIM() Cuù phaùp : TRIM(ExpC) Coâng duïng : caét boû kí töï traéng thöøa cuûa ExpC HAØM LEN() Cuù phaùp : LEN(ExpC) Coâng duïng : tính chieàu daøi cuûa ExpC Ví duï : LEN(“ABC DEF”)= 7 HAØM VALUE() Cuù phaùp : VALUE(ExpC) Coâng duïng : ñoåi chuoåi ExpC ( chuoãi text coù daïng soá ) sang ExpN töông öùng Ví duï : 123 + value(“456”)=579 HAØM TEXT() Cuù phaùp : TEXT(ExpN, format Text) Coâng duïng : ñoåi ExpN sang daïng ExpC töông öùng Ví duï : TEXT(100,”0.00”)=>”100.0” HAØM UPPER() Cuù phaùp : UPPER(ExpC) Coâng duïng : ñoåi ExpC sang chöû in Hoa Ví duï : UPPER(“abcde”)=”ABCDE” HAØM LOWER Cuù phaùp : LOWER(ExpC) Coâng duïng : Ñoåi ExpC Sang Chöû thöôøng Ví duï : LOWER(“ABCDE”)=”abcde” PROPER() Cuù phaùp : PROPER(ExpC) Coâng duïng : ñoåi kí töï ñaàu cuûa moãi töø trong ExpC sang chöû in hoa , caùc kí töï coøn laïi chöû thöôøng Ví duï : PROPER(“ABCDE mnpq”) =Abcde Mnpq 6
 7. 4) HAØM THÔØI GIAN HAØM NOW() Cuù phaùp NOW() Coâng duïng : tính giaø trò ngaøy giôø hieän haønh cuûa heä thoáng maùy tính HAØM TODAY() Cuù phaùp : TODAY() Coâng duïng : tính giaù trò ngaøy hieän haønh cuûa heä thoáng HAØM DATEVALUE() HAØM DATE() Cuù phaùp : DATE(Year,Month,Day) Coâng duïng : ñoåi giaù trò soá Year , Month , Date sang daâng ExpN töông öùng Ví duï : DATE(98,3,20)=20/03/98 (20/03/1998) (20-03-1998) HAØM DAY() Cuù phaùp : DAY(ExpD) Coâng duïng : tính giaù trò ngaøy trong ExpD Ví duï : DAY(DATEVALUE(“20/3/98”)=20 HAØM MONTH() Cuù phaùp : MONTH(ExpD) Coâng duïng : Tính giaù trò thaùng cuûa ExpD Ví duï : MONTH(DATEVALUE(“20/3/98”)=3 HAØM YEAR() Cuù phaùp : YEAR(ExpD) Coâng duïng : tính giaù trò naêm trong ExpD Ví duï : YEAR ( DATEVALUE(“20/3/98”)=1998 HAØM WEEKDAY() Cuù phaùp : WEEKDAY(ExpD) Coâng duïng : tính thöù cuûa ngaøy trong ExpD Ví duï : WEEKDAY(DATEVALUE(“20/3/98”)=6 ( thöù 6 ) Löu yù : neáu laø chuû nhaät thì haøm seõ traû veà giaù trò 1 HAØM TIMEVALUE() 7
 8. Cuù phaùp : TIMEVALUE( ExpC ) Coâng duïng : ñoåi chuoãi ExpC ( coù daïng giôø ) sang daïng ExpC töông öùng Ví duï : TIMEVALUE(9:30:20) => LOÃI TIMEVALUE(9:30:20)=>9:30:20 HAØM TIME() Cuù phaùp : TIME(hour, minute,second) Coâng duïng : ñoåi 3 trò soá hour , minute , second thaønh daïng ExpT töông öùng HAØM HOUR() Cuù phaùp : HOUR(ExpT) Coâng duïng : Tính giaù trò giôø cuûa ExpT Ví duï : HOUR(TIMEVALUE(“9:30:20”)=9 HAØM MINUTE() Cuù phaùp : MINUTE(ExpT) Coâng duïng : Tính giaù trò phuùt cuûa ExpT Ví duï : MINUTE(TIMEVALUE(“9:30:20”))=30 HAØM SECOND() Cuù phaùp : SECOND( ExpT) Coâng duïng : Tính giaù trò giaây cuûa ExpT Ví duï : SECOND(TIMEVALUE(“9:30:20”)=20 4) CAÙC HAØM TÌM KIEÁM HAØM VLOOKUP() 8
 9. HAØM HLOOKUP() 9
 10. HAØM MATCH HAØM INDEX() 10
 11. KHAI THAÙC CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản