Các nhà quản lý: Hãy cẩn trọng với dư luận!

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
8
download

Các nhà quản lý: Hãy cẩn trọng với dư luận!

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xung quanh sản phẩm của bạn, ý kiến của chuyên gia thường phản ánh chất lượng, còn ý kiến đám đông phản ánh về giá trị. Trong thời đại ngày nay, khi tri thức của đám đông rất được coi trọng, hãy cẩn thận với đánh giá của dư luận! Gần đây Jimmy Wales[1], người sáng lập của Wikipedia[2], được báo chí nhắc đến nhiều vì ông dành sự quan tâm đặc biệt đến một trang web mà ông đang cập nhật ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nhà quản lý: Hãy cẩn trọng với dư luận!

  1. Các nhà qu n lý: Hãy c n tr ng v i dư lu n! Xung quanh s n ph m c a b n, ý ki n c a chuyên gia thư ng ph n ánh ch t lư ng, còn ý ki n ám ông ph n ánh v giá tr . Trong th i i ngày nay, khi tri th c c a ám ông r t ư c coi tr ng, hãy c n th n v i ánh giá c a dư lu n! G n ây Jimmy Wales[1], ngư i sáng l p c a Wikipedia[2], ư c báo chí nh c n nhi u vì ông dành s quan tâm c bi t n m t trang web mà ông ang c p nh t. C ng ng Wikipedia s vư t qua ư c chuy n này, nhưng v n ào này s làm ngư i ta t d u h i v danh ti ng, ch t lư ng và tính trung th c c a trang Wiki. L ra i u này ch tr thành m i quan tâm c a m t t báo lá c i M The National Enquirer, n u Wikipedia không ph i là m t trong nh ng trang hàng u v lĩnh v c tìm ki m trên Google, và là m t ngu n tham kh o trích d n ph bi n nh t trên hành tinh b ng t t c các th ti ng. Trong th h web v i ph n n i dung do nh ng ngư i s d ng cung c p ang bùng n ki u như các lo i hình như blog, wiki ã không còn là i u m i m , và tri th c c a ám ông ang r t ư c ưa thích. M c dù v y, ch có m t s chuy n mà ám ông cho là úng n. Ngư i ta có Thư ng các nhà qu n lý ch y u quan tâm n ánh giá c a chuyên gia th nhìn vào các v kh ng ho ng c m mà không chú ý úng m c t i tác ng c a dư lu n c hi n nay th y r ng ám ông có Ngu n: derrikdickey.com th sai l m trong ánh giá c a mình, và i u duy nh t úng trong th trư ng v n là luôn có s may r i.
  2. Nh ng ngư i th c s khôn ngoan ki m ư c nhi u ti n hơn và ti ng nói có s c m nh hơn khi tranh lu n hay khi buôn bán. Warren Buffet[3] ư c ng h nhi u hơn vì ông ta gi i hơn tôi. V n mà Wikipedia hay blog và các trang web có ph n n i dung do nh ng ngư i s d ng cung c p thư ng g p ph i là a s chúng không ư c qu n lý ch t ch . Nói m t cách khác, b t kỳ m t ngư i thi u hi u bi t nào cũng có th óng góp và ăng ý ki n c a h . i u quan tr ng nh t là ngư i ăng ý ki n có áng tin c y không? Ý ki n c a h có áng tin c y không? Ngư i ó có b nh hư ng b i nh ng tác ng ph n tác d ng c a ý ki n y không? Trên trang eBay, nh ng thương gia làm ăn không àng hoàng b hoen danh ti ng. Trên trang Amazon, nh ng ngư i vi t ngư i bài phê bình d s b ánh giá th p và ít ư c c. Nhưng hay nh t v n là trên các trang web v ch ng khoán như Motley Fool’s CAPS, các cá nhân ư c ánh giá b i s lư ng và ch t lư ng trong nh ng l a ch n c a h . Vì th ti ng tăm c a h ư c t o d ng do m i ngư i b u ch n. B n c n ba nhân t sau t o l p m t h th ng ki m soát n i dung: • M t nhân cách kiên nh b n luôn là chính mình khi tham d di n dàn do các c gi kh i xư ng • M t h th ng tiêu chí phân nh các ý ki n ho c ánh giá xem chúng có “ch t lư ng cao” hay “ch t lư ng th p” • M t s th m nh ch t lư ng t t ánh giá và phân x các mâu thu n do quan i m sai l m Cách ti p c n v n b ng ba nhân t trên chính là kim ch nam cho m i hành ng. Chuyên gia này phê bình chuyên gia khác tìm ra chân lý m i.
  3. Các nhà qu n lý: Hãy cân nh c th n tr ng y u t dư lu n! Ngu n: masternewmedia.org Chính cơ ch qu n lý n i dung như th s t o nên ch t lư ng cho trang web. H u h t m i doanh nghi p theo cách này hay cách khác, u có trang web do ngư i s d ng cung c p n i dung, nhưng r t ít trong s này th c hi n t t vi c qu n lý. B n có s n sàng phó m c cho ám ông, hay b n mu n hành ng ch c ch n r ng ch nh ng chuyên gia th c th m i có th t o l p ư c nh hư ng khi ánh giá s n ph m ho c d ch v c a b n? - Bài vi t c a John Sviokla trong chuyên m c “Kh i xư ng th o lu n” trên trang Harvard Business Online - Ý ki n c gi Harvard Business Online Ý ki n bình lu n c a Ian Forinash Tôi r t thích cách ông dùng t “ ám ông” i l p v i “các chuyên gia”. N u tôi là ngư i cung c p s n ph m ho c d ch v , ch c ch n tôi s tin r ng s n ph m ho c d ch v mình ưa ra có ch t lư ng cao nh t. Sau ó tôi m i mong mu n s n ph m ho c d ch v c a mình ư c th m nh b i nh ng
  4. ngư i ư c coi là chuyên gia. Tuy nhiên, n u là m t trong nh ng ngư i thu c ám ông, ch ng h n như m t khách hàng s d ng s n ph m ho c d ch v , ch ng ph i tôi cũng t xem mình là m t chuyên gia sao? Có th tôi không ư c gi i chuyên môn công nh n, vì th tôi không th x p h ng s n ph m d a trên các tiêu chu n công nghi p, nhưng tôi ch c ch n mình là m t chuyên gia th m nh giá tr s n ph m. Sau khi mua và s d ng d ch v ho c s n ph m, tôi s có tư cách nói v i m i ngư i là tôi th y giá tr c a s n ph m ho c d ch v ó có x ng áng v i nh ng gì mình ph i b ra hay không. Tôi xin m o mu i nói r ng trong khi v n v “ ám ông” i l p v i “chuyên gia” rõ ràng có giá tr , thì v n mà các doanh nghi p th c s quan tâm là li u khách hàng (ví d thu c “ ám ông”) ánh giá s n ph m ho c d ch v c a h có t t s d ng nó m t l n n a hay gi i thi u v i ngư i khác hay không. Còn i v i các chuyên gia, t t nhiên tôi mu n h ng v phía mình. Nhưng n u các “chuyên gia” thích s n ph m c a tôi, nhưng “ ám ông” l i ánh giá nó th p, thì tôi nên tính sao? Trong b t kỳ trư ng h p nào, gìn gi uy tín, danh ti ng và qu n lý vi c kinh doanh b ng cách kh ng nh mình hi u khái ni m “ ám ông” (ví d ánh giá giá tr ) và khái ni m “chuyên gia” (ví d th m nh ch t lư ng) dư ng như là vi c t i quan tr ng. Hơn th n a, công b ý ki n c a hai nhóm này mà không nghiên c u, xem xét và c n th n l a ch n cách m i ngư i hi u ý ki n ó dư ng như là vi c làm thi u th n tr ng. • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Jimmy Donal Wales (8/1966) là nhà sáng l p và Ch t ch Qu H tr Wikipedia, m t nh ch phi l i nhu n i u hành bách khoa toàn thư m Wikipedia cùng các án wiki khác. Wales cũng là nhà sáng l p Công ty Wikia ho t ng có l i nhu n (không liên quan n Wikipedia). Wales t ng tham gia gi ng d y t i i h c Alabama và i h c Indiana khi ang theo u i chương trình cao h c.
  5. [2] Wikipedia là m t bách khoa toàn thư n i dung m b ng nhi u ngôn ng trên Internet. Wikipedia ư c vi t và xây d ng do r t nhi u ngư i dùng cùng c ng tác v i nhau, cho nên ai mu n thay i nh ng bài vi t, ch c n có m t trình duy t Web và kh năng truy nh p Internet. D án này ư c kh i xư ng t ngày 15 tháng 1 năm 2001 b sung bách khoa toàn thư Nupedia c a nh ng nhà chuyên môn; hi n nay Wikipedia tr c thu c Qu H tr Wikimedia, m t t ch c phi l i nhu n. [3] Warren Edward Buffet (sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 t i Omaha, Nebraska) là m t nhà u tư ch ng khoán, doanh nhân ngư i M tích c c trong các ho t ng t thi n. Warren Buffet ã tích cóp ư c m t gia s n kh ng l nh vào nh ng u tư khôn ngoan thông qua công ty m Berkshire Hathaway, nơi mà ông là c ông l n nh t và cũng là giám c i u hành. V i tài s n ư c tính kho ng 62 t USD, ông là ngư i giàu nh t th gi i, vư t qua Bill Gates, ngư i 13 năm liên t c giành danh hi u này (theo th ng kê c a t p chí Forbes vào tháng 3 năm 2008). Năm 2007, Buffet ư c ng trong hàng ngũ 100 Nhân v t nh hư ng Nh t Th gi i c a t p chí Time.
Đồng bộ tài khoản