Các phím tắt trong Photoshop

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
344
lượt xem
178
download

Các phím tắt trong Photoshop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Các phím tắt trong Photoshop

  1. C¸C PHÝM T¾T TRONG PHOTOSHOP 1, Ctrl+A : b«i ®en toµn bé file 2, Ctrl+S: L−u file 3,Ctrl+Alt+S: L−u file míi 4, Ctrl+D: T¾t vïng chän 5, Ctrl+Alt+D : PhÇn tr¨m mê biªn 6, Ctrl+X : Xo¸ vïng chän 7, Ctrl+Alt+X : T¸ch tãc 8, Shift+Ctrl+X : N¾n bãp ®èi t−îng. 9, Ctrl+Alt+Z : Quay l¹i thao t¸c tr−íc ®ã 10, Ctrl+E: Liªn kÕt 2 líp 11, Ctrl+Shift+E: Liªn kÕt hoµn toµn. 12, Ctrl+T: Phãng to thu nhá ®èi t−îng 13: Ctrl+O: më file 14, Ctrl+W: t¾t file 15,Ctrl+J : Nh©n ®«i líp 16. Ctrl+N: T¹o file míi 17, Ctrl+Shift+N : T¹o mét líp míi 18,Alt+I/A : phÝm t×m chØnh mµu
Đồng bộ tài khoản