intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách viết tiếng Hàn

Chia sẻ: NGUYEN AECTNGUYEN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

3.935
lượt xem
1.589
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Cách viết tiếng Hàn giúp bạn có thêm tài liệu học tiếng Hàn tại nhà, với những bài học từ cơ bản đến nâng cao thích hợp cho mọi trình độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách viết tiếng Hàn

 1. 한국어 쓰기 2
 2. 모음 ㅏㅑㅓㅕㅗ 여 오 야 어 아 ㅛㅜㅠㅡㅣ 요 유 이 으 우 자음 ㄱㄴㄷㄹㅁ 디귿 리을 기역 니은 미음 ㅂㅅㅇㅈㅊ 이응 지읒 치읓 시옷 비읍 ㅋㅌㅍㅎ 키읔 히읗 티읕 피읖
 3. 제1강 낮에 뭐 했어요? 6 제2강 당근 한 개에 얼마예요? 10 제3강 뭐 먹을 거예요? 14 제4강 몇 시에 만날까요? 18 제5강 시간이 얼마나 걸려요? 22 제6강 머리가 아파요. 26 제7강 여보세요? 30 정 답 정답 34
 4. 제 낮에 뭐 했어요? 1 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 빨래하다빨래하다 설거지하다설거지하다 요리하다요리하다 청소하다청소하다 6 | 한국어 쓰기 2
 5. ▶ 문장 쓰기 ▶ 여보, 오늘 많이 바빴어요? 여 보, 오늘 많이 바 빴 어 요? 여보, 오늘 많이 바빴어요? 네, 하루 종일 바빴어요. 네, 하루 종일 바 빴 어 요. 네, 하루 종일 바빴어요. 낮에 뭐 했어요? 낮에 뭐 했어요 ? 낮에 뭐 했어요? http://e-campaign.kdu.edu | 7
 6. ▶ 문장 쓰기 ▶ 제 그리고 빨래를 했어요. 1 그리고 빨래를 했 어 요. 강 그리고 빨래를 했어요. 그래요? 피곤해요? 그래요 ? 피곤해요 ? 그래요? 피곤해요? 네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주세요. 네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주 세 요. 네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주세요. 8 | 한국어 쓰기 2
 7. ▶ 연습 문제 ▶ 1. 다음 그림의 내용과 맞는 문장을 써 보세요. 예 청소를 해요 . ❶ ❷ ❸ http://e-campaign.kdu.edu | 9
 8. 제 당근 한 개에 얼마예요? 2 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 무무 바나나바나나 사과사과 생선생선 양파양파 10 | 한국어 쓰기 2
 9. ▶ 문장 쓰기 ▶ 당근 한 개에 얼마예요? 당근 한 개에 얼마예요 ? 당근 한 개에 얼마예요? 한 개에 팔백 원이에요. 한 개에 팔백 원 이 에 요. 한 개에 팔백 원이에요. 무는 한 개에 얼마예요? 무는 한 개에 얼마예요 ? 무는 한 개에 얼마예요? http://e-campaign.kdu.edu | 11
 10. ▶ 문장 쓰기 ▶ 제 2 무는 한 개에 이천 원이에요. 무는 한 개에 이천 원이 강 에요. 무는 한 개에 이천 원이 에요. 당근 세 개하고 무 한 개 주세요. 당근 세 개하고 무 한 개 주 세 요. 당근 세 개하고 무 한 개 주세요. 12 | 한국어 쓰기 2
 11. ▶ 연습 문제 ▶ 1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 사과 생선 무 양파 바나나 보기 http://e-campaign.kdu.edu | 13
 12. 제 뭐 먹을 거예요? 3 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 김치찌개김치찌개 된장찌개된장찌개 불고기불고기 비빔밥비빔밥 삼계탕삼계탕 14 | 한국어 쓰기 2
 13. ▶ 문장 쓰기 ▶ 여보, 뭐 먹을 거예요? 여 보, 뭐 먹을 거예요 ? 여보, 뭐 먹을 거예요? 이 식당은 뭐가 맛있어요? 이 식당은 뭐가 맛 있 어 요? 이 식당은 뭐가 맛있어요? 김치찌개가 맛있어요. 나는 김치찌개 먹을 거예요. 김치찌개가 맛있 어 요. 나는 김치찌개 먹을 거예요. 김치찌개가 맛있어요. 나는 김치찌개 먹을 거예요. http://e-campaign.kdu.edu | 15
 14. ▶ 문장 쓰기 ▶ 제 3 그럼 나도 김치찌개요. 강 그럼 나도 김 치찌 개요. 그럼 나도 김치찌개요. 여기요. 김치찌개 두 개 주세요. 여 기 요. 김치찌개 두 개 주세요. 여기요. 김치찌개 두 개 주세요. 16 | 한국어 쓰기 2
 15. ▶ 연습 문제 ▶ 1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 김치찌개 불고기 된장찌개 비빔밥 삼계탕 보기 http://e-campaign.kdu.edu | 17
 16. 제 몇 시에 만날까요? 4 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 월요일월요일 화요일화요일 수요일수요일 목요일목요일 금요일금요일 18 | 한국어 쓰기 2
 17. ▶ 문장 쓰기 ▶ 목요일 오후에 바빠요? 목요일 오후에 바빠요 ? 바빠요? 목요일 오후에 아니요, 괜찮아요. 아 니 요, 괜 찮 아요. 아니요, 괜찮아요. 그럼 나하고 같이 요리 교실에 가요. 그럼 나하고 같이 요리 교실에 가 요. 그럼 나하고 같이 요리 교실에 가요. http://e-campaign.kdu.edu | 19
 18. ▶ 문장 쓰기 ▶ 제 4 네, 좋아요. 몇 시에 만날까요? 네, 좋 아 요. 몇 시에 만날 강 까요 ? 네, 좋아요. 몇 시에 만날 까요? 2시에 만나요. 어때요? 2 시에 만 나 요. 어때요 ? 2시에 만나요. 어때요? 목요일 두 시에 만나요. 목요일 두 시에 만 나 요. 목요일 두 시에 만나요. 20 | 한국어 쓰기 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2