carbohydrate

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
188
lượt xem
71
download

carbohydrate

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên của carbohydrate xuất phát từ tiếng pháp al2 hydrate de carbon có nguồn gốc áp dụng cho những hợp chất hóa học trung tính có cấu tạo gồm carbon,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: carbohydrate

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 5 carbohydrate Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999 T h¸ng
 2. &Kˆ‡QJ &$5%2+
 3. +H[RVH *OXFRVH &+2 *DODFWRVH 0DQQRVH &HOORELRVH +HSWRVH &+2 6HGRKHSWXGRVH 'LVDFFKDULGHV 6XFURVH 2OLJRVDFFKDULGHV /DFWRVH iD „ˆ‡ŽQJ 0DOWRVH &HOORELRVH 7ULVDFFKDULGHV 5DIILQRVH *HQWLQRVH 5RELQRVH 7HWUDVDFFKDULGHV 6WDFK\RVH 6FURVGRVH 1KR‘P NK†QJ SKDL „ˆ‡ŽQJ 3RO\VDFFKDULGHV $UDELQDQV ;\ODQV +RPRJO\FDQ 7LQK E†œW *OXFDQV 'H[WULQ *O\FRJHQ &HOOXORVH )UXFWDQV ,QXOLQ /HYDQ 
 4. *DODFWDQV 0DQQDQV *OXFRVDPLQHV 3HFWLQ +HPLFHOOXORVH *†P +HWHURJO\FDQV $FLGLF PXFLODJH +\DOXURQLF DFLG &KRQGURLWLQ &DUERK\GUDWHV SKˆ‘F WD›S *†—P FR‘ FD‘F JO\FROLSLG YDŽ JO\FRSURWHLQ %DQJ i†œ QJRœW Wˆ‡QJ „†šL FD‘F „ˆ‡ŽQJ 6XFURVH 'B)UXFWRVH  'B*OXFRVH  ;\ORVH  6RUELWRO  0DOWRVH  *DODFWRVH  /DFWRVH  6DFFKDULQH  ,, &$5%2+
 5. qW KL…›Q GL…›Q Wˆ› GR WURQJ WKL…Q QKL…Q $UDELQRVH YDŽ ;\ORVH WKˆ‡ŽQJ ‡ „D K‡œS SRO\PHUV ODŽ SHQWRVDQ ODŽ P†œW FƒšX FKƒšW FXD KHPLFHOOXORVH FR‘ WURQJ WKˆ‘F ‚Q X FKXD $UDELQRVH FXQJ FR‘ ‡ WURQJ FKƒšW J†P DUDELF YDŽ FD‘F J†P NKD‘F 5LERVH ODŽ FƒšX Wˆ FXD DFLG ULERQXFOHLF FR‘ WURQJ PRœL W…š EDŽR V†šQJ YDŽ FXQJ ODŽ FƒšX Wˆ FXD QKL…—X YLWDPLQ YDŽ FRHQ]\P +H[RVH *OXFRVH YDŽ IUXFWRVH FR‘ UƒšW QKL…—X WURQJ WKL…Q QKL…Q Gˆ‡‘L GD›QJ „ˆ‡ŽQJ KH[RVH FRŽQ JDODFORVH ‡ WKˆ›F Yƒ›W Gˆ‡‘L GD›QJ „D K‡œS ODŽ JDODFWDQ ' JOXFRVH FR‘ ‡ WƒšW FD WUD‘L Fƒ\ QKˆ›D Fƒ\ ODŽ „ˆ‡ŽQJ FXD QKR Pƒ›W RQJ JOXFR] ŒW ‡ GD›QJ GH[WURVH Wˆ› GR PDŽ ODŽ SKƒ—Q Wˆ „D K‡œS WLQK E†œW FHOOXVH iˆ‡ŽQJ QDŽ\ KL…›Q GL…›Q Wˆ› GR ‡ WKˆ›F Yƒ›W Pƒ›W RQJ PD‘X ED›FK KX\…šW GFK QDR WX\ YDŽ ODŽ P†œW FƒšX Wˆ FKX \…šX FXD QKL…—X 2OLJRVDFFKDULG SRO\VDFFKDULG YDŽ JO\FRVLG ' IUXFWRVH ODŽ „ˆ‡ŽQJ WUD‘L Fƒ\ FRŽQ JRœL ODŽ OHYXORVH KL…›Q GL…›Q Wˆ› GR ‡ OD‘ Fƒ\ WUD‘L YDŽ Pƒ›W RQJ 1R‘ ODŽ FƒšX Wˆ FXD „ˆ‡ŽQJ VXFURVH YDŽ FD‘F IUXFWRVDQ /D‘ Fƒ\ [DQK FKˆ‘D UƒšW QKL…—X „ˆ‡ŽQJ ' IUXFWRVH ‡ FD WK…˜ Wˆ› GR PDŽ ODŽ Oƒ™Q WK…˜ „D K‡œS ' IUXFWRVH N…šW WLQK WU‚–QJ YDŽ Y QJRœW K‡Q VXFURVH Y‰ WK…š Pƒ›W RQJ UƒšW QJRœW 'PDQQRVH NK†QJ KL…›Q GL…›Q Wˆ› GR WURQJ WKL…Q QKL…Q PDŽ ‡ WK…˜ „D K‡œS ODŽ PDQQDQ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ FXQJ ODŽ FƒšX Wˆ FXD J\FRSURWHLQ 0DQQDQV SKƒQ E†š WURQJ QƒšP PHQ P†šF YDŽ YL NKXƒ˜Q ' JDODFWRVH NK†QJ ‡ WK…˜ Wˆ› GR WURQJ Wˆ› QKL…Q QJRD›L WUˆŽ VDQ SKƒQ JLDL GR O…Q PHQ /DŽ FƒšX Wˆ FKŒQK FXD VˆD „†œQJ Yƒ›W Gˆ‡‘L GD›QJ GLVDFFKDULG ODFWRVH *DODFWRVH ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD V‚–F W†š DQWKRF\DQLQ JDODFWROLSLG J†P YDŽ PXFLODJH +HSWRVHV 'VHGRKHSWXORVH ODŽ P†œW WKŒ GX› TXDQ WURœQJ FXD PRQRVDFFKDULG FKˆ‘D QJX\…Q Wˆ FDUERQ ODŽ VDQ SKƒ˜P WUXQJ JLDQ FXD TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L SHQWRVH SKRVSKDWH *O\FRVLGHV 1…šX J†šF 2+ WU…Q & SKL „†šL [ˆ‘QJ FXD JOXFRVH „ˆ‡œF WKD\ WK…š E‚“QJ Uˆ‡œX KD\ ODŽ SKƒQ Wˆ „ˆ‡ŽQJ NKD‘F KR‚›F SKHQRO WK‰ „ˆ‡œF JRœL ODŽ JOXFRVLG 7ˆ‡QJ Wˆ› „†šL Y‡‘L JDODFWRVH JRœL ODŽ JDODWRVLGH YDŽ „†šL Y‡‘L IUXFWRVH WK‰ ODŽ IUXFWRVLGH 
 6. 7KXƒ›W QJˆ JO\FRVLGH „ˆ‡œF GXŽQJ P†œW FD‘FK FKRœQ ORœF „…˜ GL…˜Q WD QKˆQJ Gƒ™Q [XƒšW Qƒ—\ 7ƒšW FD FD‘F ROLJRVDFFKDULGH SRO\VDFFKDULGH YDŽ KHWHUR SRO\VDFFKDULGH „ˆ‡œF […šS FKXQJ YDŽR QKR‘P JO\FRVLGH &D‘F F\DQRJHQHWLF JO\FRVLGH JLDL SKR‘QJ +&1 GR SKDQ ˆ‘QJ WKX\ SKƒQ ODŽ FKƒšW „†œF FR‘ WURQJ Wˆ› QKL…Q &ƒ\ FR‘ FKˆ‘D ORD›L JO\FRVLGH Qƒ—\ UƒšW QJX\ KL…˜P FKR JLD VX‘F 7ŒQK „†œF QDŽ\ NK†QJ SKDL GR JO\FRVLG PDŽ GR +&1 7X\ QKL…Q JO\FRVLGH UƒšW G…˜ E SKƒQ JLDL E‡L WD‘F GX›QJ FXD QKL…›W &\DQRJHQHWLF JO\FRVLGH JRœL ODŽ OLQDPDULQ FR‘ WURQJ KD›W E†QJ YDL „ƒ›X -DYD YDŽ NKRDL P‰ 9‰ Yƒ›\ Q…Q QƒšX FKŒQ WUˆ‡‘F NKL FKR JLD VX‘F ‚Q %DQJ 9DŽL JO\FRVLG FR‘ +&1 WURQJ WKL…Q QKL…Q WKˆ‡ŽQJ J‚›S 6DQ SKƒ˜P WKX\ JLDL QJRDŽL 7…Q FKƒšW 1JX†—Q J†šF JOXFRVH YDŽ +&1 /LQDPDULQ +D›W E†QJ YDL NKRDL P‰ $FHWRQ SKDVHROXQDWLQ iƒ›X -DYD 3KDVHROXV OXQDWXV $P\JGDOLQ +D›W KD›QK QKƒQ „‚–QJ KD›W WUD‘L %HQ]DOGHK\G „DŽR DQK „DŽR Pƒ›Q WD‘R YDŽ WUD‘L FXD 5RVDFHDH 'KXUULQ /D‘ PLOHW O‡‘Q 6RUJKXP SK\GUR[\ EHQ]DOGHK\GH YXOJDUH % 'LVDFFKDULGH 6XFURVH +D\ VDFFKDURVH ODŽ „ˆ‡ŽQJ PŒD KD\ „ˆ‡ŽQJ FX FDL FRŽQ FR‘ P‚›W WURQJ FX FDUURW YDŽ QKL…—X WURQJ WUD‘L Fƒ\ 6XFURVH UƒšW G…˜ E HQ]\PH VXFFUDVH YDŽ DFLG ORDQJ WKX\ SKƒQ .KL ODŽP QR‘QJ „…šQ R& VH K‰QK WKDŽQK „ˆ‡ŽQJ PD›FK QKD QƒšX QR‘QJ „…šQ R& K‰QK WKDŽQK FDUDPHO /DFWRVH iˆ‡ŽQJ VˆD NK†QJ G…™ KRŽD WDQ YDŽ ŒW QJRœW K‡Q FD‘F „ˆ‡ŽQJ NKD‘F /DFWRVH UƒšW G…˜ O…Q PHQ GR YL VLQK Yƒ›W QKˆ ODŽ 6WUHSWRFRFFXV ODFWLV 9L 
 7. VLQK Yƒ›W Qƒ—\ ODŽP FKR VˆD WU‡ Q…Q FKXD E‚“QJ FD‘FK FKX\…˜Q „†˜L ODFWRVH WKDŽQK DFLG ODFWLF 1…šX ODFWRVH E WD‘F GX›QJ QKL…›W „…šQ R& „ˆ‡ŽQJ VH FKX\…˜Q „†˜L WKDŽQK P†œW K‡œS FKƒšW PDŽX YDŽQJ JRœL ODŽ ODFWRFDUDPHO 7KX\ SKƒQ ODFWRVH FKR UD P†œW SKƒQ Wˆ JOXFRVH YDŽ JDODFWRVH 0DOWRVH iˆ‡ŽQJ OX‘D PD›FK YDŽ ODŽ VDQ SKƒ˜P FXD SKDQ ˆ‘QJ O…Q PHQ WKX\ JLDL WLQK E†œW E‡L DFLG ORDQJ KR‚›F HQ]\PH iˆ‡ŽQJ Qƒ—\ „ˆ‡œF WD›R UD WˆŽ WLQK E†œW WURQJ JLDL „RœDQ Qƒ˜\ Pƒ—P GR KD›RW „†œQJ FXD HQ]\PH DPLODVH 0DOWRVH WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QKˆQJ NK†QJ QJRœW QKˆ „ˆ‡ŽQJ VXFURVH &HOORELRVH .K†QJ FR‘ ‡ WK…˜ Wˆ› GR PDŽ N…šW K‡œS QKDX WKDŽQK FHOOXORVH &HOORELRVH WKX\ JLDL WKDŽQK JOXFRVH & 75,6$&&+$5,'( 5DIILQRVH FXQJ KL…›Q GL…›Q UƒšW QKL…—X ‡ FX FDL „ˆ‡ŽQJ QKˆ VXFURVH YDŽ QKL…—X WKˆ›F Yƒ›W NKD‘F *HQWLDQRVH „ˆ‡ŽQJ FXD Fƒ\ ORQJ „‡P JHQWLDQ ' 7(75$6$&&+$5,'( 6WDFK\RVH P†œW V†š Fƒ\ FR‘ „ˆ‡ŽQJ QDŽ\ 1R‘ FR‘ ‡ KD›W KRœ „ƒ›X YDŽ FX 6WDFK\V WXEHULIHUH 6FRURGRVH FR‘ ‡ FX KDŽQK WRL ( 32/
 8. WK…˜ „…šQ  7URQJ Wˆ› QKL…Q WLQK E†œW ‡ GD›QJ KD›W NŒFK WKŒFK YDŽ K‰QK GD‘QJ ‡ FD‘F ORŽDL WKˆ›F Yƒ›W UƒšW NKD‘F QKDX 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WLQK E†œW FXQJ UƒšW NKD‘F QKDX *O\FRJHQ ODŽ P†œW SRO\VVDFFKDULG GD›QJ FR‘ QKD‘QK FR‘ ‡ „†œQJ Yƒ›W YDŽ YL VLQK Yƒ›W FR‘ WURQJ JDQ F‡ YDŽ FD‘F P† NKD‘F FXD F‡ WK…˜ 'H[WULQV ODŽ FKƒšW WUXQJ JLDQ FXD Vˆ› WKX\ JLDL WLQK E†œW YDŽ JO\FRJHQ 7LQK E†œW 'H[WULQ 0DOWRVH *OXFRVH *O\FRJHQ 'H[WULQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F WD›R UD GXQJ GFK JL†šQJ QKˆ J†P 6ˆ› FR‘ P‚›W FXD GH[WULQ FKR PXŽL Y FXD YR ED‘QK P‰ Qˆ‡‘QJ KD\ FXD WKˆ‘F ‚Q QJX F†šF UDQJ &HOOXORVH ODŽ JOXFRVDQ FR‘ UƒšW QKL…—X ‡ WƒšW FD WKˆ›F Yƒ›W Y‰ ODŽ FƒšX FKƒšW FKŒQK \…šX FXD YD‘FK W…š EDŽR WKˆ›F Yƒ›W *ƒ—Q „ƒ\ FR‘ QKˆQJ „…— QJK FKR ODŽ SKDL FR‘ P†œW OL…Q N…šW KR‘D KRœF JLˆD FHOOXORVH YDŽ KHPLFHOOXORVH FXQJ QKˆ JLˆD FHOOXORVH YDŽ KHPLFHOOXORVH &RWWRQ ODŽ FHOOXORVH FR‘ Kƒ—X QKˆ ‡ GD›QJ WLQK NKL…šW )UXFWRVDQV )UXFWDQV ODŽ FKƒšW Gˆ› WUˆ ‡ FX WKƒQ OD‘ YDŽ KD›W FXD FD‘F ORDŽL WKX†œF KRœ KRŽD WKDR *UDPLQHD YDŽ KRœ FX‘F &RPSRVLWDH &KX‘QJ KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F OD›QK FR‘ WURœQJ Oˆ‡œQJ SKƒQ Wˆ WKƒšS  *DODFWDQV YDŽ 0DQQDQV ODŽ FƒšX FKƒšW FXD YD‘FK W…š EDŽR 0DQQDQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FKŒQK FXD YD‘FK W…š EDŽR KD›W FRœ KD›W FR PX›F WX‘F $OIDOID YDŽ FR OD‘ 7UHIRLO FR‘ JDODFWDQ *OXFRVDPLQDQV &KLWLQ ODŽ P†œW KRPRJO\FDQ FKˆ‘D JOXFRVDPLQ FKLWLQ FR‘ P‚›W UƒšW SK†˜ EL…˜Q ‡ „†œQJ Yƒ›W FƒšS WKƒšS „‚›F EL…›W FR‘ UƒšW QKL…—X ‡ ORŽDL &UXVWDFHD ‡ QƒšP YDŽ FR‘ WURQJ P†œW YDŽL ORD›L WDR [DQK 6DX FHOOXORVH FR‘ OH QR‘ ODŽ P†œW SRO\VDFFKDULGV UƒšW SK†˜ EL…Q WURQJ WKL…Q QKL…Q +(7(52*/
 9.  3HFWLQ ODŽ FKƒšW FXD YD‘FK W…š EDŽR YDŽ O‡‘S [HQ NH JLˆD FD‘F W…š EDŽR FR‘ WŒQK KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F QR‘QJ 5ƒšW QKL…—X ‡ YR WUD‘L FKDQK „ˆ‡œF GXŽQJ „…˜ FK…š EL…šQ Pˆ‘W +HPLFHOOXORVH W…Q JRœL QDŽ\ FR‘ YH NK†QJ „X‘QJ Y‰ NKL WKX\ JLDL QR‘ NK†QJ FKR WU‡ OD›L FHOOXORVH W‰P WKƒš\ WURQJ U‡P J†˜ KD›W FD‘P WRL QJ† *†P ODŽ FKƒšW GR Fƒ\ WL…šW UD FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP OL…—Q Y…šW WKˆ‡QJ &ƒšX FKƒšW FXD J†P ODŽ DUDELQRVH JDODFWRVH DFLG JOXFXURQLF YDŽ UKDPQRVH 0XFLODVH FKƒšW QK‡ŽQ FR‘ ‡ P†œW YDŽL ORD›L Fƒ\ QKˆ E†QJ YDL JRŽQ U…X 0XFLODVH E†QJ YDL WKX\ JLDL FKR DUDELQRVH UKDPQRVH JDODFWRVH YDŽ DFLG JDODFWXURQLF 0XFLODVH FXD U…X ODŽ HVWHU VXOIXULF FXD JDODFWDQ /LJQLQ WKˆ›F UD NK†QJ SKDL ODŽ FDUERK\GUDWH QKˆQJ WKˆ‡ŽQJ „ˆ‡œF „…— Fƒ›S FKXQJ Y‡‘L FDUERK\GUDW Y‰ QR‘ N…šW K‡œS FKXQJ Y‡‘L FKƒšW QDŽ\ „…˜ ODŽP WKDŽQK YD‘FK W…š EDŽR 7KXƒ›W QJˆ OLJQLQ „ˆ‡œF GXŽQJ NK†QJ SKDL FKŠ „…— Fƒ›S W‡‘L P†œW K‡œS FKƒšW „‡Q „†œF PDŽ „…˜ FKŠ QKˆQJ K‡œS FKƒšW FR‘ OL…Q TXDQ Jƒ—Q JXL Y‡‘L QR‘ /LJQLQ ODŽ P†œW FKƒšW ‡ WK…˜ „D K‡œS FR‘ QJX†—Q J†šF WˆŽ Gƒ™Q [XƒšW FXPDU\O DOFRKRO FRQLIHULO DOFRKRO YDŽ V\QDSLO DOFRKRO 3KƒQ Wˆ OLJQLQ „ˆ‡œF FƒššX WD›R WˆŽ QKL…——X „‡Q Y SKHQ\OSURSDQRLG N…šW K‡œS WURQJ P†œW FƒšX WUX‘F OL…Q N…šW FKH‘R UƒšW SKˆ‘F WD›S +‡œS FKƒšW Qƒ—\ Fƒ—Q „‚›F EL…›W FKX‘ \‘ WURQJ GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F E‡L Y‰ QR‘ NK†QJ E FD‘F KR‘D FKƒšW SKƒQ JLDL /LJQLQ WD›R Q…Q O‡‘S YR Fˆ‘QJ FXD Fƒ\ ODŽP FKR FD‘F HQ]\PH NK†QJ WK…˜ WD‘F GX›QJ Y‡‘L FKX‘QJ „ˆ‡œF /L…Q N…šW YˆQJ FK‚–F JLˆD OLJQLQ YDŽ QKL…—X SRO\VVDFKDULG FXŽQJ Y‡‘L SURWHLQ FXD YD‘FK W…š EDŽR WKˆ›F Yƒ›W ODŽP FKR FD‘F K‡œS FKƒšW Qƒ—\ NK†QJ WK…˜ WL…X „ˆ‡œF /LJQLQ „ˆ‡œF W‰P WKƒš\ WURQJ QKˆQJ SKƒ—Q FXD J†™ FXD WKˆ›F Yƒ›W QKˆ ORL E‚–S YR WUƒšX QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q V‡œL FXD U…™ FRœQJ OD‘ FR NK† JLDŽ YDŽ U‡P UƒšW JLDŽX OLJQLQ 3Kƒ—Q J†™ Fˆ‘QJ Kƒ—X QKˆ FKŠ WRŽDQ OLJQLQ +DŽP Oˆ‡œQJ FXD QR‘ JLD W‚QJ O…Q NKL Fƒ\ WUˆ‡QJ WKDŽQK Y‡‘L OL…Q N…šW KR‘D KRœF „‚›F EL…›W „†šL Y‡‘L FHOOXORVH YDŽ KHPLFHOOXORVH Y‰ Yƒ›\ Pˆ‘F WL…X KR‘D FXD FD‘ FKƒšW QDŽ\ WKƒšS QJRD›L WUˆŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS „ˆ‡œF Vˆ O\‘ E‚“QJ EL…›Q SKD‘S KR‘D KRœF „…˜ EH JD\ OL…Q N…šW JLˆD OLJQLQ YDŽ QKˆQJ FDUERK\GUDWH NKD‘F QKˆ ODŽ OL…Q N…šW KHPLFHOOXORVH OLJQLQ „…˜ FDL WL…šQ Pˆ‘F WL…X KR‘D KHPLFHOOXORVH QKˆQJ NK†QJ SKƒQ KX\ „ˆ‡œF OLJQLQ ,9 7,j8 +2v$ +h3 7+8 9$s 75$2 ik}, &$5%2+
 10. ,,, &+mv& 1g1* &8t$ &$5%2+
 11. QKX Fƒ—X JOXFRVH QKˆ OX‘F FKˆD YDŽ WL…šW VˆD %…›QK FXQJ [D\ UD ‡ KHR YDŽ WKX‘ „†œF Y NKD‘F QKƒšW ODŽ JLDL „RœDQ FRQ Yƒ›W ‚Q E WKL…šX ‚Q NK†QJ FXQJ FƒšS „X JOXFRVH FKR F‡ WK…˜ &R‘ WK…˜ WUX\…—Q GXQJ GFK JOXFRVH FKR FRQ Yƒ›W „…˜ [RD GX W‰QK WUD›QJ WU…Q E†˜ VXQJ QLDFLQ FXQJ ODŽP JLD˜P WUL…›X FKˆ‘QJ E…›QK 
Đồng bộ tài khoản