CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
112
lượt xem
11
download

CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa.Phẫu thuật nội soi cắt túi mật được xem là “tiêu chuẩn vàng” điều trị sỏi túi mật không những hiệu quả và an toàn như trong mổ hở mà còn đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẮT TÚI MẬT NỘI SOI

 1. CAÉT TUÙI MAÄT NOÄI SOI LEÂ QUAN ANH TUAÁN
 2. Lòch söû 1985: Muhe, Ñöùc 1987: Philippe Mouret, Phaùp 1988: Reddick, Olsen, Myõ 1992: Nguyeãn Taán Cöôøng, Vieät Nam Caét tuùi maät noi soi nhanh choùng trôû thaønh “gold standard” ñieàu trò soûi tuùi maät. Phaãu thuaät noäi soi nhanh choùng ñöôïc môû roäng sang nhieàu loaïi phaãu thuaät khaùc, nhieàu chuyeân khoa
 3. CHÆ ÑÒNH Cholelithiasis and biliary colic or cholecystitis Symptomatic gallbladder polyps Gallstone pancreatitis Symptomatic biliary dyskinesis Calcified gallbladder wall Large gallstones (> 2 cm) Nonfunctioning gallbladder Chronic typhoid carrier Surgical Clinics of North America Volume 80 • Number 4 • August 2000
 4. CHÆ ÑÒNH Soûi TM coù trieäu chöùng Soûi to (>10mm), nhieàu soûi Polyp TM > 10mm, hay polyp TM coù trieäu chöùng Voâi hoùa thaønh TM (Porcelin gallbladder) Ung thö TM T1, T2
 5. Ñaùnh giaù tröôùc moå Tieàn söû ñau Sieâu aâm buïng: vaùch tuùi maät, soûi keït coå, tuùi maät caêng, to Caùc yeáu toá nguy cô coù soûi OMC: Tieàn söû vaøng da Tieàn söû vieâm tuïy caáp Bili TP > 1 mg/dL Men gan > 2 laàn bình thöôøng Sieâu aâm OMC > 10mm, oáng TM to
 6. Chuaån bò beänh nhaân Nhö 1 PT tieâu hoùa Khoâng caïo loâng mu Khoâng ñaët thoâng tieåu Khoâng ñaët thoâng muõi - daï daøy
 7. Voâ caûm Meâ noäi khí quaûn Meâ Mask thanh quaûn Teâ tuûy + ngoaøi maøng cöùng: nhöõng beänh nhaân nguy cô suy hoâ haáp cao, choáng chæ ñònh gaây meâ NKQ Khaùng sinh döï phoøng
 8. Tö theá beänh nhaân Naèm ngöûa, ñaàu cao, nghieâng traùi 300: Reverse Trendelenburg Myõ: PTV ñöùng beân traùi beänh nhaân Phaùp: dang chaân, PTV ñöùng giöõa 2 chaân
 9. Vò trí Trocar
 10. Caùch ñaët Trocar Trocar ñaàu tieân ôû roán: 10mm Phöông phaùp kín: nhanh, khoâng xì CO2, an toaøn. Khoâng neân duøng pp naøy khi coù moå cuõ hay khi ñaët trocar ôû vò trí khaùc roán. Phöông phaùp Hasson: raïch roäng, môû töøng lôùp, duøng ñaàu tuø, khaâu bôùt caân ñeå traùnh xì CO2 vaø coá ñònh trocar Duøng kim Veress: maát nhieàu thôøi gian, vaãn coù nguy cô toån thöông caùc maïch maùu lôùn vaø toån thöông taïng Caùc trocar sau: quan saùt treân maøn hình Kyõ thuaät ñaët trocar
 11. Duïng cuï Kính soi: 450, 300 Duïng cuï phaãu tích (dissectors): Maryland Keïp caàm naém: graspers, coù raêng, caùn coù khoùa (ratchet) Keùo Moùc ñoát, moùc ñoát + oáng huùt OÁng huùt Keïp clip (clip applicator): 10mm, 5mm
 12. TAÏO KHOAÛNG KHOÂNG THAO TAÙC Bôm CO2 AÙp löïc 12-15mmHg AÙp löïc thaáp: < 8mmHg Bôm khí Helium Naâng thaønh buïng: raát ít söû duïng hieän nay
 13. Kyõ thuaät Gôõ dính Xaùc ñònh oáng maät chuû, xaùc ñònh tam giaùc gan maät Phaãu tích tam giaùc gan maät: boäc loä ÑM tuùi maät, oáng tuùi maät. Keùo coå tuùi maät xuoáng döôùi, ra ngoaøi Duøng keàm phaãu tích Haïn cheá ñoát ñieän Phaãu tích maët tröôùc vaø maët sau tam giaùc gan maät OÁng tuùi maät: noái vôùi pheãu TM, noái vôùi oáng gan chung, khoâng coù caáu truùc gì ôû tam giaùc gan maät
Đồng bộ tài khoản