intTypePromotion=1

Câu hỏi và bài tập Chủ đề 1: Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
23
download

Câu hỏi và bài tập Chủ đề 1: Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi và bài tập chủ đề 1: hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi và bài tập Chủ đề 1: Hiện tượng quang điện ngoài, thuyết lượng tử ánh sáng

  1. C©u hái vµ bµi tËp Chñ ®Ò 1: HiÖn t­îng quang ®iÖn ngoµi, thuyÕt l­îng tö ¸nh s¸ng 7.1. NÕu chiÕu mét chïm tia hång ngo¹i vµo tÊm kÏm tÝch ®iÖn ©m th× A. tÊm kÏm mÊt dÇn ®iÖn tÝch d­¬ng. B. TÊm kÏm mÊt dÇn ®iÖn tÝch ©m. C. TÊm kÏm trë nªn trung hoµ vÒ ® iÖn. D. ®iÖn tÝch ©m cña tÊm kÏm kh«ng ®æi. 7.2. Giíi h¹n quang ®iÖn cña mçi kim lo¹i lµ A. b­íc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch chiÕu vµo kim lo¹i. B. C«ng tho¸t cña c¸c ªlectron ë bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. C. B­íc sãng giíi h¹n cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ®Ó g©y ra hiÖn t­îng quang ®iÖn ë kim lo¹i ®ã. D. hiÖu ®iÖn thÕ h·m. 7.3. §Ó g©y ®­îc hiÖn t­îng quang ®iÖn, bøc x¹ räi vµo kim lo¹i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y? A. TÇn sè lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn. B. TÇn sè nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn. C. B­íc sãng nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn. D. B­íc sãng lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn. 7.4. Víi mét bøc x¹ cã b­íc sãng thÝch hîp th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ A. TriÖt tiªu, khi c­êng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch nhá h¬n mét gi¸ trÞ giíi h¹n. B. tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng c­êng ®é chïm s¸ng. C. tØ lÖ víi c¨n bËc hai cña c­êng ®é chïm s¸ng. D. tØ lÖ víi c­êng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch 7.5. §iÒu nµo dưới đ©y sai, khi nãi vÒ nh÷ng kÕt qu¶ rót ra tõ thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn? A) HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn lu«n cã gi¸ trÞ ©m khi dßng quang ®iÖn triÖt tiªu. B) Dßng quang ®iÖn vÉn cßn tån t¹i ngay c¶ khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn b»ng kh«ng. C) C­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo c­êng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D) Gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo b­íc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. 7.6. HiÖn t­îng quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng ªlectron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i A) khi cã ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo nã. B) khi tÊm kim lo¹i bÞ nung nãng. C) bÞ nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc víi mét vËt nhiÔm ®iÖn kh¸c. D) do bÊt kú nguyªn nh©n nµo kh¸c. 7.7. Ph¸t biÓu mµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thuyÕt l­îng tö ¸nh s¸ng? A) Nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt, ®øt qu·ng. B) Chïm s¸ng lµ dßng h¹t, mçi h¹t lµ mét ph«t«n. C) N¨ng l­îng cña c¸c ph«t«n ¸nh s¸ng lµ nh­ nhau, kh«ng phô thuéc vµo b­íc sãng ¸nh s¸ng. D) Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, c¸c l­îng tö ¸nh s¸ng kh«ng bÞ thay ®æi, kh«ng phô thuéc kho¶ng c¸ch tíi nguån s¸ng. 7.8. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai ? §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c ªlectron quang ®iÖn A) kh«ng phô thuéc vµo c­êng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. B) phô thuéc vµo b­íc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C) phô thuéc vµo b¶n chÊt cña kim lo¹i lµm an«t. D) phô thuéc vµo b¶n chÊt cña kim lo¹i lµm cat«t. 7.9. HiÖn t­îng quang ®iÖn lµ hiÖn t­îng electron bÞ bøt ra khái kim lo¹i A. khi chiÕu vµo kim lo¹i ¸nh s¸ng thÝch hîp. B. khi nã bÞ nung nãng. C. khi ®Æt tÊm kim lo¹i vµo trong mét ®iÖn tr­êng m¹nh. D. khi nhóng tÊm kim lo¹i vµo trong mét dung dÞch. 7.10. ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c vµo mét tÊm kÏm cã giíi h¹n quang ®iÖn 0,35µm. HiÖn t­îng quang ®iÖn sÏ kh«ng x¶y ra khi chïm bøc x¹ cã b­íc sãng A. 0,1 µm; B. 0,2 µm; C. 0,3 µm; D. 0,4 µm 7.11. Giíi h¹n quang ®iÖn cña mçi kim lo¹i lµ A. B­íc sãng dµi nhÊt cña bøc x¹ chiÕu vµo kim lo¹i ®ã mµ g©y ra ®­îc hiÖn t­îng quang ®iÖn. B. B­íc sãng ng¾n nhÊt cña bøc x¹ chiÕu vµo kim lo¹i ®ã mµ g©y ra ®­îc hiÖn t­îng quang ®iÖn. C. C«ng nhá nhÊt dïng ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. D. C«ng lín nhÊt dïng ®Ó bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i ®ã. 7.12. Dßng quang ®iÖn ®¹t ®Õn gi¸ trÞ b·o hßa khi A. TÊt c¶ c¸c electron bËt ra tõ cat«t khi cat«t ®­îc chiÕu s¸ng ®Òu ®i vÒ ®­îc an«t. B. TÊt c¶ c¸c electron bËt ra tõ cat«t khi cat«t ®­îc chiÕu s¸ng ®Òu quay trë vÒ ®­îc cat«t. C. Cã sù c©n b»ng gi÷a sè electron bËt ra tõ cat«t vµ sè electron bÞ hót quay trë l¹i cat«t. D. Sè electron ®i vÒ ®­îc cat«t kh«ng ®æi theo thêi gian. 7.13. Dßng quang ®iÖn tån t¹i trong tÕ bµo quang ®iÖn khi A. ChiÕu vµo cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ cã c­êng ®é lín vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a an«t vµ cat«t lµ UAK > 0 . B. ChiÕu vµo catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng dµi. C. ChiÕu vµo cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng ng¾n thÝch hîp.
  2. D. ChiÕu vµo cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng ng¾n thÝch hîp vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a an«t vµ cat«t lµ UAK ph¶i lín h¬n hiÖu ®iÖn th Õ h·m Uh 7.14. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng? §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn phô thuéc vµo A. b¶n chÊt cña kim lo¹i. B. b­íc sãng cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. tÇn sè cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. c­êng ®é cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. 7.15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng ? A. HiÖn t­îng quang ®iÖn chØ x¶y ra khi giíi h¹n quang ®iÖn λ0 cña kim lo¹i lµm cat«t nhá h¬n b­íc sãng λ cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. B. Víi ¸nh s¸ng kÝch thÝch cã b­íc sãng λ ≥ λ0 th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hßa tØ lÖ thuËn víi c­êng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. HiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo b­íc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch vµ b¶n chÊt cña kim lo¹i dïng lµm cat«t. D. HiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo c­êng ®é cña chïm ¸nh s¸ng k Ých thÝch. 7.16. ChiÕu lÇn l­ît hai chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 1 i λ1 vµ λ2 vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn thu ®­îc hai ®­êng ®Æc tr­ng V - A nh­ h×nh vÏ 7.16. Ta cã 2 A. B­íc sãng cña chïm bøc x¹ 2 lín h¬n b­íc sãng cña chïm bøc x¹ 1 B. TÇn sè cña chïm bøc x¹ 1 lín h¬n tÇn sè cña chïm bøc x¹ 2 C. C­êng ®é cña chïm s¸ng 1 lín h¬n c­êng ®é cña chïm s¸ng 2 0 UAK D. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t ®èi víi chïm bøc x¹ 1 H×nh 7.16 lín h¬n ®èi víi chïm bøc x¹ 2 i 7.17. ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng λ vµo cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn cã b­íc sãng giíi h¹n λ0. §­êng ®Æc tr­ng V - A cña tÕ bµo quang ®iÖn nh­ h×nh vÏ 7.17 th× A. λ > λ0 B. λ ≥ λ0 C. λ < λ0 ; D. λ = λ0 0 UAK H×nh 7.17 7.18. Chän c©u ®óng: A. Khi t¨ng c­êng ®é cña chïm ¸nh s¸ng k Ých thÝch lªn h ai lÇn th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. B. Khi t¨ng b­íc sãng cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch lªn hai lÇn th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn. C. Khi gi¶m b­íc sãng cña chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch xuèng h ai lÇn th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn t¨ng lªn hai lÇn . D. Khi ¸nh s¸ng kÝch thÝch g©y ra ®­îc h iÖn t­îng quang ®iÖn. NÕu g i¶m b­í c sãng cñ a chïm bø c x¹ th× ®éng n¨ng ban ®Çu cù c ®¹i cñ a electron quang ®iÖn t¨ng lªn. 7.19. HiÖu ®iÖn thÕ h ·m lµ h iÖu ® iÖn thÕ A. ©m cÇn ®Æt g i÷ a cat«t vµ an«t cñ a tÕ bµo quang ®iÖn ®Ó triÖt tiªu dßng quang ® iÖn. B. ©m cÇn ® Æt gi÷ a cat« t vµ an«t cña tÕ b µo quang ®iÖn ® Ó võa ®ñ triÖt tiªu dßng quang ® iÖn . C. d­¬ng cÇn ® Æt gi÷a cat« t vµ an« t cña tÕ b µo quang ® iÖn ® Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn . D. d­¬ng cÇn ® Æt gi÷ a cat« t vµ an«t cñ a tÕ bµo quang ®iÖn ®Ó võa ®ñ triÖt tiªu dßng quang ®iÖn. 7.20 . §iÒn vµo chç trèng: Theo gi¶ thuyÕt l­îng tö cña Pl¨ng th× n¨ng l­îng cña . . . ph¶i lu«n lu«n b»ng mét sè lÇn l­îng tö n¨ng l­îng. A. mäi ªlectron B. mét nguyªn tö C. mét ph©n tö D. mét chïm s¸ng ®¬n s¾c 7.21 . Theo thuyÕt ph«t«n cña Anh-xtanh th× n¨ng l­îng A. cña mäi ph«t«n ®Òu b»ng nhau. B. cña mét ph«t«n b»ng mét l­îng tö n¨ng l­îng. C. gi¶m dÇn khi ph«t«n ra xa dÇn nguån s¸ng. D. cña ph«t«n kh«ng phô thuéc vµo b­íc sãng. 7.22 . Trong c¸c c«ng thøc nªu d­íi ®©y, c«ng thøc nµo lµ c«ng thøc cña Anh-xtanh: 2 2 mv0 max mv0 max A) hf  A  B) hf  A  ; ; 2 4 mv2 max mv2 max 0 0 C) hf  A  ; D) hf  2A  . 2 2 7.23 . C«ng thøc nµo sau ®©y ®óng cho tr­êng hîp dßng quang ®iÖn triÖt tiªu? 2 2 mv0 max mv0 max A) eU h  A  B) eU h  A  ; ; 2 4
  3. mv2 max 1 D) eU h  mv 2 max . 0 C) eU h  ; 0 2 2 7.24 . §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ b¶n chÊt cña ¸nh s¸ng? A) ¸nh s¸ng cã l­ìng tÝnh sãng - h¹t. B) Khi b­íc sãng cña ¸nh s¸ng cµng ng¾n th× tÝnh chÊt h¹t thÓ hiÖn cµng râ nÐt C) Khi tÝnh chÊt h¹t thÓ hiÖn râ nÐt, ta dÔ quan s¸t hiÖn t­îng giao thoa ¸nh s¸ng. D) Khi b­íc sãng cña ¸nh s¸ng cµng ng¾n th× tÝnh chÊt sãng cµng Ýt thÓ hiÖn. 7.25 . Theo quan ®iÓm cña thuy Õt l­îng tö ph¸t b iÓu n µo sau ®©y lµ kh« ng ®óng ? A. Chïm ¸nh s¸ng lµ mét dßng h¹t, mç i h ¹t lµ mét ph«t«n mang n¨ng l­îng . B. C­êng ®é chïm s¸ng tØ lÖ thuËn víi sè ph«t«n trong chïm. C. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i c¸c ph«ton ¸nh s¸ng kh«ng ®æi D. C¸c photon cã n¨ng l­îng b»ng nhau v× chóng lan truyÒn víi vËn tèc b»ng nhau. 7.26 . ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c vµo cat«t cña tÕ bµo quang ®iÖn ®Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m lµ 1,9V. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña quang electron lµ A. 5,2.10 5m/s; B. 6,2.105m/s; C. 7,2.105m/s; D. 8,2.10 5m/s 7.27 . ChiÕu mét chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng 400nm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn, ®­îc lµm b»ng Na. Giíi h¹n quang ®iÖn cña Na lµ 0,50 µm. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lµ A. 3.28.105m/s; B. 4,67.10 5m/s; C. 5,45.105m/s; D. 6,33.105m/s 7.28 . ChiÕu vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,330µm. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m lµ 1,38V. C«ng tho¸t cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ A. 1,16eV; B. 1,94eV; C. 2,38eV; D. 2,72eV 7.29 . ChiÕu vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,330µm. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m lµ 1,38V. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ A. 0,521µm; B. 0,442 µm; C. 0,440 µm; D. 0,385µm 7.30 . ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,276 µm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn th× hiÖu ®iÖn h·m b»ng 2V. C«ng tho¸t cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ A. 2,5eV; B. 2,0eV; C. 1,5eV; D. 0,5eV 7.31 . ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,5µm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn lµ 0,66 µm. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lµ A. 2,5.10 5m/s; B. 3,7.105m/s; C. 4,6.105m/s; D. 5,2.10 5m/s 7.32 . ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,5µm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã giíi h¹n quang ®iÖn lµ 0,66 µm. HiÖu ®iÖn thÕ cÇn ®Æt gi÷a an«t vµ cat«t ®Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn lµ A. 0,2V; B. - 0,2V; C. 0,6V; D. - 0,6V 7.33. ChiÕu mét chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã b­íc sãng 0,20µm vµo mét qu¶ cÇu b»ng ®ång, ®Æt c« lËp vÒ ®iÖn. Giíi h¹n quang ®iÖn cña ®ång lµ 0,30 µm. §iÖn thÕ cùc ®¹i mµ qu¶ cÇu ®¹t ®­îc so víi ®Êt lµ A. 1,34V; B. 2,07V; C. 3,12V; D. 4,26V 7.34. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ λ0 = 0 ,30 µm. C«ng tho¸t cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ A. 1,16eV; B. 2,21eV; C. 4,14eV; D. 6,62eV 7.35. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng λ = 0 ,18µm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ λ0 = 0,30µm. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lµ A. 9,85.105m/s; B. 8,36.10 6m/s; C. 7,56.105m/s; D. 6,54.106m/s 7.36. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng λ = 0 ,18µm vµo cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ λ0 = 0,30 µm. HiÖu ®iÖn thÕ h·m ®Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn lµ A. Uh = - 1 ,85V; B. Uh = - 2,76V; C. Uh= - 3,20V; D. Uh = - 4 ,25V 7.37. Kim lo¹i dïng lµm cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t lµ 2,2eV. ChiÕu vµo cat«t bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn ®Æt cã mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = UKA = 0,4V. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm cat«t lµ A. 0,4342.10-6m; B. 0,4824.10 -6m; C. 0,5236.10-6m; D. 0,5646.10-6m 7.38. Kim lo¹i dïng lµm cat«t cña mét tÕ b µo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t lµ 2,2eV. ChiÕu vµo cat«t bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn ®Æt cã mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = UKA = 0,4V. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lµ A. 3,75.105m/s; B. 4,15.10 5m/s; C. 3,75.106m/s; D. 4,15.106m/s 7.39. Kim lo¹i dïng lµm cat«t cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t lµ 2,2eV. ChiÕu vµo cat«t bøc x¹ ®iÖn tõ cã b­íc sãng λ. §Ó triÖt tiªu dßng quang ®iÖn cÇn ®Æt cã mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = UKA = 0,4V. TÇn sè cña bøc x¹ ®iÖn tõ lµ A. 3,75.1014Hz; B. 4,58.10 14Hz; C. 5,83.1014Hz; D. 6,28.1014Hz
  4. 7.40. C«ng tho¸t cña kim lo¹i Na lµ 2,48eV. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng 0,36µm vµo tÕ bµo quang ®iÖn cã cat«t lµm b»ng Na. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn lµ A. 5,84.105m/s; B. 6,24.10 5m/s; C. 5,84.106m/s; D. 6,24.106m/s 7.41. C«ng tho¸t cña kim lo¹i Na lµ 2,48eV. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng 0,36µm vµo tÕ bµo quang ®iÖn cã cat«t lµm b»ng Na th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hßa lµ 3µA. Sè electron bÞ bøt ra khái cat«t trong mçi gi©y lµ A. 1,875.10 13; B. 2,544.1013; C. 3,263.1012; D. 4,827.10 12. 7.42. C«ng tho¸t cña kim lo¹i Na lµ 2,48eV. ChiÕu mét chïm bøc x¹ cã b­íc sãng 0,36µm vµo tÕ bµo quang ®iÖn cã cat«t lµm b»ng Na th× c­êng ®é dßng quang ®iÖn b·o hßa lµ 3 µA th×. NÕu hiÖu suÊt l­îng tö (tØ sè gi÷a sè electron bËt ra tõ cat«t vµ sè photon ®Õn ®Ëp vµo cat«t trong mét ®¬n vÞ thê i gian) lµ 50% th× c«ng suÊt cña chïm bøc x¹ chiÕu vµo cat«t lµ A. 35,5.10-5W; B. 20,7.10 -5W; C. 35,5.10-6W; D. 20,7.10-6W Chñ ®Ò 2: HiÖn t­îng quang dÉn. Quang trë, pin quang ®iÖn 7.43. HiÖn t­îng quang dÉn lµ hiÖn t­îng A. mét chÊt c¸ch ®iÖn trë thµnh dÉn ®iÖn khi ®­îc chiÕu s¸ng. B. Gi¶m ®iÖn trë cña kim lo¹i khi ®­îc chiÕu s¸ng. C. Gi¶m ®iÖn trë cña mét chÊt b¸n d Én khi ®­îc chiÕu s¸ng. D. TruyÒn dÉn ¸nh s¸ng theo c¸c sîi quang uèn cong mét c¸ch bÊt kú. 7.44 . HiÖn t­îng quang ®iÖn trong lµ A. hiÖn t­îng quang ®iÖn x¶y ra trªn mÆt ngoµi mét chÊt b¸n dÉn. B. hiÖn t­îng quang ®iÖn x¶y ra bªn trong kim lo¹i kiÒm. C. nguyªn nh©n sinh ra mäi hiÖn t­îng quang ®iÖn. D. sù gi¶i phãng c¸c ªlectron liªn kÕt ®Ó chóng trë thµnh ªlectron dÉn nhê t¸c dông cña mét bøc x¹ ®iÖn tõ. 7.45 . Pin quang ®iÖn lµ nguån ®iÖn trong ®ã A. quang n¨ng ®­îc trùc tiÕp biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. B. n¨ng l­îng nhiÖt ®­îc biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng. C. mét tÕ bµo quang ®iÖn ®­îc dïng lµm m¸y ph¸t ®iÖn. D. mét quang ®iÖn trë, khi ®­îc chiÕu s¸ng, th× trë thµnh m¸y ph¸t ®iÖn. 7.46. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn t­îng quang dÉn? A) HiÖn t­îng quang dÉn lµ hiÖn t­îng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng. B) Trong hiÖn t­îng quang dÉn, ªlectron ®­îc gi¶i phãng ra khái khèi chÊt b¸n dÉn. C) Mét trong nh÷ng øng dông quan träng cña hiÖn t­îng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ®Ìn èng D) Trong hiÖn t­îng quang dÉn, n¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i phãng ªlectron liªn kÕt thµnh ªlectron dÉn lµ rÊt lín. 7.47. §Ó mét chÊt b¸n dÉn trë thµnh vËt dÉn th× A. bøc x¹ ®iÖn tõ chiÕu vµo chÊt b¸n dÉn ph¶i cã b­íc sãng lín h¬n mét gi¸ trÞ λ0 phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt b¸n dÉn. B. bøc x¹ ®iÖn tõ chiÕu vµo chÊt b¸n dÉn ph¶i cã tÇn sè lín h¬n mét gi¸ trÞ f0 phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt b¸n dÉn. C. c­êng ®é cña chïm bøc x¹ ®iÖn tõ chiÕu vµo chÊt b¸n dÉn ph¶i lín h¬n mét gi¸ trÞ nµo ®ã phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt b¸n dÉn. D. c­êng ®é cña chïm bøc x¹ ®iÖn tõ chiÕu vµo chÊt b¸n dÉn ph¶i nhá h¬n mét gi¸ trÞ nµo ®ã phô thuéc vµo b¶n chÊt cña chÊt b¸n dÉn. 7.48. §iÒu nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ quang trë? A. Bé phËn quan träng nhÊt cña quang ®iÖn trë lµ mét líp chÊt b¸n dÉn cã g¾n 2 ®iÖn cùc. B. Quang ®iÖn trë thùc chÊt lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã cã thÓ thay ®æi theo nhiÖt ®é. C. Quang ®iÖn trë cã thÓ dïng thay thÕ cho c¸c tÕ bµo quang ®iÖn. D. quang ®iÖn trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã phô thuéc ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã 7.49. HiÖn t­îng quang ®iÖn trong lµ hiÖn t­îng A. bøt electron ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi chiÕu vµo kim lo¹i ¸nh s¸ng cã b­íc sãng thÝch hîp. B. electron bÞ b¾n ra khái kim lo¹i khi kim lo¹i bÞ ®èt nãng C. electron liªn kÕt ®­îc gi¶i phãng thµnh electron dÉn khi chÊt b¸n dÉn ®­îc chiÕu b»ng bøc x¹ thÝch hîp. D. ®iÖn trë cña vËt dÉn kim lo¹i t¨ng lªn khi chiÕu ¸nh s¸ng vµo kim lo¹i. 7.50. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Quang trë lµ mét linh kiÖn b¸n dÉn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng quang ®iÖn ngoµi. B. Quang trë lµ mét linh kiÖn b¸n dÉn ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn t­îng quang ®iÖn trong. C. §iÖn trë cña quang trë t¨ng nhanh khi quang trë ®­îc chiÕu s¸ng.
  5. D. §iÖn trë cña quang trë kh«ng ®æi khi quang trë ®­îc chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng cã b­íc sãng ng¾n. 7.51. Mét chÊt b¸n dÉn cã giíi h¹n quang dÉn lµ 0,62 µm. ChiÕu vµo chÊt b¸n dÉn ®ã lÇn l­ît c¸c chïm bøc x¹ ®¬n s¾c cã tÇn sè f1 = 4 ,5.10 14Hz; f2 = 5,0.1013Hz; f3 = 6,5.1013Hz; f4 = 6,0.1014Hz th× hiÖn t­îng quang dÉn sÏ x¶y ra víi A. Chïm bøc x¹ 1; B. Chïm bøc x¹ 2 C. Chïm bøc x¹ 3; D. Chïm bøc x¹ 4 7.52. Trong hiÖn t­îng quang dÉn cña mét chÊt b¸n dÉn. N¨ng l­îng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i phãng mét electron liªn kÕt thµnh electron tù do lµ A th× b­íc sãng dµi nhÊt cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch g©y ra ®­îc hiÖn t­îng quang dÉn ë chÊt b¸n dÉn ®ã ®­îc x¸c ®Þnh tõ c«ng thøc A. hc/A; B. hA/c; C. c/hA; D. A/hc Chñ ®Ò 3: MÉu Bo 7.53. Tr¹ng th¸i dõng cña nguyªn tö lµ A. tr¹ng th¸i ®øng yªn cña nguyªn tö. B. Tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng ®Òu cña nguyªn tö. C. Tr¹ng th¸i trong ®ã mäi ªlectron cña nguyªn tö ®Òu kh«ng chuyÓn ®éng ®èi víi h¹t nh©n. D. Mét trong sè c¸c tr¹ng th¸i cã n¨ng l­îng x¸c ®Þnh, mµ nguyªn tö cã thÓ tån t¹i. 7.54 . ë tr¹ng th¸i dõng, nguyªn tö A. kh«ng bøc x¹ vµ kh«ng h Êp thô n¨ng l­îng. B. kh«ng bøc x¹ nh­ng cã thÓ hÊp thô n¨ng l­îng. C. kh«ng hÊp thô, nh­ng cã thÓ bøc x¹ n¨ng l­îng. D. vÉn cã thÓ hÊp thô vµ bøc x¹ n¨ng l­îng. 7.55 . D·y Ban-me øng víi sù chuyÓn ªlectron tõ quü ®¹o ë xa h¹t nh©n vÒ quü ®¹o A. K. B. L. C. M. D. N. 7.56. Tr¹ng th¸i dõng lµ tr¹ng th¸i A. cã n¨ng l­îng kh«ng x¸c ®Þnh. B. mµ nguyªn tö ®øng yªn. C. mµ n¨ng l­îng cña nguyªn tö kh«ng thay ®æi ®­îc. D. mµ nguyªn tö cã thÓ tån t¹i trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh mµ kh«ng bøc x¹ n¨ng l­îng. 7.57. Tiªn ®Ò vÒ sù hÊp thô vµ bøc x¹ n¨ng l­îng cña nguyªn tö cã nghÜa lµ A. Nguyªn tö hÊp thô ph«ton th× chuyÓn tr¹ng th¸i dõng. B. Nguyªn tö bøc x¹ ph«ton th× chuyÓn tr¹ng th¸i dõng. C. Mçi khi chuyÓn tr¹ng th¸i dõng nguyªn tö bøc x¹ hoÆc hÊp thô photon cã n¨ng l­îng ®óng b»ng ®é chªnh lÖch n¨ng l­îng gi÷a hai tr¹ng th¸i ®ã D. Nguyªn tö hÊp thô ¸nh s¸ng nµo th× sÏ ph¸t ra ¸nh s¸ng ®ã. 7.58. B­íc sãng dµi nhÊt trong d·y Banme lµ 0,6560µm. B­íc sãng dµi nhÊt trong d·y Laiman lµ 0,1220 µm. B­íc sãng dµi thø hai cña d·y Laiman lµ A. 0,0528µm; B. 0,1029µm; C. 0,1112µm; D. 0,1211 µm 7.59. N¨ng l­îng ion hãa nguyªn tö Hy®r« lµ 13,6eV. B­íc sãng ng¾n nhÊt cña bøc x¹ mµ nguyªn tö cã thÓ ph¸t ra lµ A. 0,1220µm; B. 0,0913µm; C. 0,0656µm; D. 0 ,5672 µm 7.60 D·y Laiman n»m trong vïng A. tö ngo¹i. B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. C. hång ngo¹i. D. ¸nh s¸ng nh×n thÊy vµ mét phÇn trong vïng tö ngo¹i. 7.61 D·y Banme n»m trong vïng A. tö ngo¹i. B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. C. hång ngo¹i. D. ¸nh s¸ng nh×n thÊy vµ mét phÇn trong vïng tö ngo¹i. 7.62 D·y Pasen n»m trong vïng A. tö ngo¹i. B. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. C. hång ngo¹i. D. ¸nh s¸ng nh×n thÊy vµ mét phÇn trong vïng tö ngo¹i. 7.63. B­íc sãng cña v¹ch quang phæ thø nhÊt trong d·y Laiman lµ 1220nm, b­íc sãng cña v¹ch quang phæ thø nhÊt vµ thø hai cña d·y Banme lµ 0,656 µm vµ 0,4860 µm. B­íc sãng cña v¹ch thø ba trong d·y Laiman lµ A. 0,0224µm; B. 0,4324µm; C. 0,0975µm; D.0,3672 µm 7.64. B­íc sãng cña v¹ch quang phæ thø nhÊt trong d·y Laiman lµ 1220nm, b­íc sãng cña v¹ch quang phæ thø nhÊt vµ thø hai cña d·y Banme lµ 0,656µm vµ 0,4860µm. B­íc sãng cña v¹ch ®Çu tiªn trong d·y Pasen lµ A. 1,8754µm; B. 1,3627µm; C. 0,9672µm; D. 0,7645 µm
  6. 7.65 Hai v¹ch quang phæ cã b­íc sãng dµi nhÊt cña d·y Laiman cã b­íc sãng lÇn l­ît lµ λ1 = 0,1216 µm vµ λ2 = 0,1026 µm. B­íc sãng dµi nhÊt cña v¹ch quang phæ cña d·y Banme lµ A. 0,5875µm; B. 0,6566µm; C. 0,6873µm; D. 0,7260 µm Chñ ®Ò 4: Sù hÊp thô ¸nh s¸ng 7.66. C­êng ®é cña chïm s¸ng ®¬n s¾c truyÒn qua m«i tr­êng hÊp thô A. gi¶m tØ lÖ víi ®é dµi ®­êng ®i cña tia s¸ng. B. gi¶m tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng ®é dµi ®­êng ®i cña tia s¸ng. C. gi¶m theo ®Þnh luËt hµm sè mò cña ®é dµi ®­êng ®i cña tia s¸ng. D. gi¶m theo tØ lÖ nghÞch víi ®é dµi ®­êng ®i cña tia s¸ng. 7.67 . Khi chiÕu s¸ng vµo tÊm kÝnh ®á chïm s¸ng tÝm, th× ta thÊy cã mµu A. tÝm. B. ®á. C. vµng. D. ®en. 7.68. HÊp thô läc lùa ¸nh s¸ng lµ A. hÊp thô ¸nh s¸ng chiÕu qua lµm c­êng ®é chïm s¸ng gi¶m ®i. B. hÊp thô toµn bé mµu s¾c nµo ®ã khi ¸nh s¸ng ®i qua. C. sù hÊp thô ¸nh s¸ng cña mét m«i tr­êng cã tÝnh chän läc D. sù hÊp thô ¸nh s¸ng råi ph¶n x¹ chÝnh ¸nh s¸ng ®ã 7.69. Chän c©u sai A. Khi chiÕu chïm s¸ng qua m«i tr­êng, c­êng ®é ¸nh s¸ng gi¶m ®i, mét phÇn n¨ng l­îng tiªu hao thµnh n¨ng l­îng kh¸c. B. C­êng ®é I cña chïm s¸ng ®¬n s¾c qua m«i tr­êng hÊp thô gi¶m theo ®é dµi d cña ®­êng ®i theo hµm sè mò C. KÝnh mµu lµ kÝnh hÊp thô hÇu hÕt mét sè b­íc sãng ¸nh s¸ng, kh«ng hÊp thô mét b­íc sãng nµo ®ã. D. VËt cã mµu lµ vËt cho mµu ®ã truyÒn qua 7.70. Mµu s¾c c¸c vËt lµ do vËt A. hÊp thô ¸nh s¸ng chiÕu vµo. B. ph¶n x¹ ¸nh s¸ng chiÕu vµo. C. cho ¸nh s¸ng truyÒn qua. D. hÊp thô mét sè b­íc sãng ¸nh s¸ng vµ ph¶n x¹, t¸n x¹ nh÷ng b­íc sãng kh¸c. Chñ ®Ò 5: Sù ph¸t quang . S¬ l­îc vÒ Laze. 7.71. ¸nh s¸ng huúnh quang A. tån t¹i mét thêi gian sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. B. hÇu nh­ t¾t ngay sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. do c¸c tinh thÓ ph¸t ra, sau khi ®­îc kÝch thÝch b»ng ¸nh s¸ng thÝch hîp. 7.72 . ¸nh s¸ng l©n quang A. ®­îc ph¸t ra bëi chÊt r¾n, chÊt láng lÉn chÊt khÝ. B. hÇu nh­ t¾t ngay sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. cã thÓ tån t¹i rÊt l©u sau khi t¾t ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch. 7.73. Chän c©u sai A. Sù ph¸t quang lµ mét d¹ng ph¸t ¸nh s¸ng phæ biÕn trong tù nhiªn. B. Khi vËt hÊp thô n¨ng l­îng d­íi d¹ng nµo ®ã th× nã ph¸t ra ¸nh s¸ng, ®ã lµ ph¸t quang. C. C¸c vËt ph¸t quang cho mét quang phæ nh­ nhau. D. Sau khi ngõng kÝch thÝch, sù ph¸t quang cña mét sè chÊt cßn kÐo dµi mét thêi gian nµo ®ã. 7.74. Chän c©u sai A. Huúnh quang lµ sù ph¸t quang cã thêi gian ph¸t quang ng¾n (d­íi 10-8s). B. L©n quang lµ sù ph¸t quang cã thêi gian ph¸t quang dµi (tõ 10-6s trë lªn). C. B­íc sãng ’ ¸nh s¸ng ph¸t quang bao giê còng ng¾n h¬n b­íc sãng  cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch D. B­íc sãng ’ ¸nh s¸ng ph¸t quang bao giê còng dµi h¬n b­íc sãng  cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch 7.75. Tia laze kh«ng cã ® Æc ®iÓm nµo d­íi ®©y A. ®é ®¬n s¾c cao. B. ®é ®Þnh h­íng cao. C. c­êng ®é lín. D. lµ chïm s¸ng héi tô 7.76. Laze rubi kh«ng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c nµo d­íi ®©y? A. Dùa vµo sù ph¸t x¹ c¶m øng. B. T¹o ra sù ®¶o lén mËt ®é. C. Dùa vµo sù t¸i hîp gi÷a ªlÐctron vµ lç trèng. D. Sö dông buång céng h­ëng. Chñ ®Ò 6: èng R¬nghen 7.77. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anèt vµ catèt cña mét èng R¬nghen lµ 200KV. Coi ®éng n¨ng ban ®Çu cña ªlectr«n b»ng kh«ng. §éng n¨ng cña ªlectr«n khi ®Õn ®èi catèt lµ:
  7. A. 0,1MeV; B. 0,15MeV; C. 0,2MeV; D. 0,25MeV. 7.78. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña mét èng R¬nghen lµ 15kV. Gi¶ sö electron bËt ra tõ cat«t cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× b­íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X mµ èng cã thÓ ph¸t ra lµ A. 75,5.10-12m; B. 82,8.10 -12m; C. 75,5.10-10m; D. 82,8.10-10m 7.79. C­êng ®é dßng ®iÖn qua mét èng R¬nghen lµ 0,64mA, tÇn sè lín nhÊt cña bøc x¹ mµ èng ph¸t ra lµ 3.10 18 Hz. Sè electron ®Õn ®Ëp vµo ®èi cat«t trong 1 phót lµ A. 3,2.10 18; B. 3,2.1017; C. 2,4.1018; D. 2,4.10 17. 7.80. TÇn sè lín nhÊt cña bøc x¹ mµ èng ph¸t ra lµ 3.1018 Hz. Coi electron bËt ra tõ cat«t cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng lµ A. 11,7 kV; B. 12,4 kV; C. 13,4 kV; D. 15,5 kV.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2