intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_mẫu sổ kế toán

Chia sẻ: Hatbui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

1.489
lượt xem
616
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những mẫu sổ kế toán đầy đủ và phản ánh chi tiết cụ thể cho chế độ kế toán bảo hiểm xã hội.Hệ thống tài khoản kế toán của các đơn vị BHXH được xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt động của đơn vị BHXH có vận dụng nguyên tắc phân loại và mã hóa của hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_mẫu sổ kế toán

 1. z  Mẫu sổ kế toán
 2. 2- Mẫu sổ kế toán BHXH Việt Nam Mẫu số: S01- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) NHẬT KÝ - SỔ CÁI Năm: .................. CHỨNG TỪ Số Số hiệu TK Số Tài khoản Tài khoản Tài khoản Tài khoản Tài khoản Ngày, tiền đối ứng thứ .......... ............ ............. .............. ............... tháng Số Ngày DIỄN GIẢI phát tự ghi sổ hiệu tháng Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có sinh dòng A B C D 1 E F G 2 3 4 5 6 7 8 9 ... ... - Số dư đầu năm - Phát sinh trong tháng - Cộng số phát sinh x x x tháng - Số dư cuối tháng x x x - Cộng luỹ kế từ đầu quý x x x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ................. Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
 3. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 4. BHXH Việt Nam Mẫu số: S11-H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ QUỸ TIỀN MẶT (Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt) Loại quỹ: ... Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ Số tiền Ghi tháng tháng Diễn giải Thu Chi Thu Chi Tồn chú ghi sổ chứng từ A B C D E 1 2 3 G - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm... Thủ quỹ (Kế toán quỹ) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) BHXH Việt Nam Mẫu số: S12- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC Nơi mở tài khoản giao dịch: ................ Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: .............. Loại tiền gửi: ....................................... Ngày, Chứng từ Số tiền Ghi tháng Diễn giải Số hiệu Ngày, tháng Gửi vào Rút ra Còn lại chú ghi sổ A B C D 1 2 3 E - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 5. BHXH Việt Nam Mẫu số: S13- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ Năm:....................... Tài khoản:........... ... Loại: ....................... Chứng từ Tỷ giá Thu (Gửi vào) Chi (Rút ra) Tồn (Còn lại) Ghi Ngày, hối đoái Quy đổi Quy đổi Quy đổi chú tháng Số Ngày Diễn giải Nguyên Nguyên Nguyên (hoặc đơn ra đồng ra đồng ra đồng ghi sổ hiệu tháng tệ tệ tệ giá) VN VN VN A B C D 1 2 3 4 5 6 7 E - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ............... Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 6. BHXH Việt Nam Mẫu số: S21- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ KHO (Hoặc Thẻ kho) Ngày lập sổ (thẻ):............ Số tờ:.............. - Tên vật liệu, dụng cụ:........................................ Đơn vị tính: ..................... - Qui cách, phẩm chất: .........................................Mã số:............................... Chứng từ Ghi chú Ngày Ngày Số lượng Số hiệu chứng từ (Ký xác tháng Ngày Diễn giải nhập, nhận của ghi sổ tháng Nhập Xuất xuất Nhập Xuất Tồn kế toán) A B C D E F 1 2 3 G Tồn đầu tháng Cộng cuối x x tháng - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm... Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 7. BHXH Việt Nam Mẫu số: S22- H Đơn vị: .................... ((Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Năm:.................. Tài khoản:.......... Tên kho:............. Tên nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá:.......... Đơn vị tính: ..................... Quy cách, phẩm chất: ..................................... CHỨNG TỪ NHẬP XUẤT TỒN Đơn Ghi Số Ngày DIỄN GIẢI Số Thành Số Thành Số Thành giá chú hiệu tháng lượng tiền lượng tiền lượng tiền A B C 1 2 3 = 1x2 4 5= 1x4 6 7= 1x6 D 348 Cộng x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ............. Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 8. BHXH Việt Nam Mẫu số: S23- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ Tài khoản: ... Tháng ..... năm....... Tên, qui cách nguyên liệu, SỐ TIỀN STT vật liệu (Công cụ, dụng cụ, Tồn Nhập Xuất Tồn sản phẩm, hàng hoá) đầu kỳ trong kỳ trong kỳ cuối kỳ A B 1 2 3 4 Cộng Ngày ... tháng ... năm... Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 9. BHXH Việt Nam Mẫu số: S31- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm ... Loại tài sản cố định: ... GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GHI GIẢM TSCĐ HAO MÒN Số hao CHỨNG TỪ Giá CHỨNG TỪ Năm Lũy kế hao Tên, đặc 1 năm mòn Lý do trị Nước đưa Số Nguyên mòn đến khi STT điểm, ký các năm Năm Năm Năm Năm ghi còn sản vào sử hiệu giá Tỷ chuyển sổ Số Ngày Số Ngày hiệu Số trước ......... ........ ..... ..... giảm lại xuất dụng ở TSCĐ TSCĐ lệ hoặc ghi hiệu tháng hiệu tháng TSCĐ tiền chuyển TSCĐ của đơn vị % giảm TSCĐ 350 sang TSCĐ A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H I K 10 Cộng x x x x x x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ............. Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 10. BHXH Việt Nam Mẫu số: S32- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm: ........ Tên đơn vị, Phòng, Ban (Hoặc người sử dụng): .......................................... Loại công cụ, dụng cụ (Hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ............................. GHI GIẢM TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG GHI TĂNG TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Ngày, CỤ tháng Chứng từ Đơn Chứng từ ghi sổ Tên TSCĐ và công Số Đơn Thành Lý Số Đơn Thành Số Ngày vị Ngày cụ, dụng cụ lượng giá tiền Số hiệu do lượng giá tiền tính hiệu tháng tháng A B C D 1 2 3 4 E F G 5 6 7 351 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ............ Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóngdấu)
 11. BHXH Việt Nam Mẫu số: S33- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Năm:......................... Tên tài khoản: ....................Số hiệu: ..................... Đối tượng: ............................................................ Ngày, tháng Chứng từ Diễn giải Số phát sinh Số dư Ghi chú ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Nợ Có A B C D 1 2 3 4 E Số dư đầu kỳ - Cộng phát sinh tháng x x - Số dư cuối tháng x x - Cộng luỹ kế từ đầu quý x x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: .............. Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 12. BHXH Việt Nam Mẫu số: S42- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ THEO DÕI NGUỒN KINH PHÍ Năm........... Loại kinh phí...........................Nguồn kinh phí: ................. Nơi cấp:................. Loại ...............Khoản ................Nhóm mục ......... (Hoặc mục):......................... Ngày Chứng từ KP chưa sử Kinh phí Kinh phí KP đã sử dụng Kinh Kinh phí còn tháng Số Ngày, DIỄN GIẢI dụng kỳ trước thực được sử đề nghị quyết phí lại chuyển kỳ ghi sổ hiệu tháng chuyển sang nhận dụng kỳ này toán giảm sau A B C D 1 2 3 4 5 6 Số dư đầu kỳ 356 - Cộng phát sinh trong kỳ - Số dư cuối kỳ - Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang.......... - Ngày mở sổ:...................... Ngày... tháng... năm..... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 13. BHXH Việt Nam Mẫu số: S43- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ Loại kinh phí:.....................Nguồn kinh phí:................... Loại ...............Khoản ................Nhóm mục ......... (Hoặc mục):......................... Năm: ............. Kinh phí chưa Kinh phí Kinh phí Kinh phí đã sử Nhóm Kinh phí Kinh phí còn lại Loại Khoản Mục sử dụng kỳ thực nhận được sử dụng dụng đề nghị quyết mục giảm trong kỳ chuyển kỳ sau trước chuyển sang trong kỳ trong kỳ toán kỳ này A B C D 1 2 3 4 5 6= 3-4-5 357 Quí:........ - Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang.......... - Ngày mở sổ:...................... Ngày... tháng... năm..... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 14. BHXH Việt Nam Mẫu số: S45- H Đơn vị: .................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Năm................... Tài khoản:......... Loại chứng khoán:..................... Đơn vị phát hành:................................. Mệnh giá:............. Lãi suất.................. Thời hạn thanh toán.................... Chứng từ Số phát sinh Số dư Ngày, Tài khoản Mua vào Bán ra tháng Số Ngày Số Thành Diễn giải đối ứng Số Thành Số Thành ghi sổ hiệu tháng lượng tiền lượng tiền lượng tiền A B C D E 1 2 3 4 5 6 Số dư đầu năm - Cộng phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: .......... Ngày ... tháng ... năm...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 15. BHXH Việt Nam Mẫu số: S51- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT DOANH THU Năm:.................. Loại hoạt động: ............................................. Tên sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ: ................................................... Ngày Chứng từ Doanh thu bán hàng Các khoản tháng Số Ngày, Diễn giải Số Đơn Thành giảm trừ ghi sổ hiệu tháng lượng giá tiền doanh thu A B C D 1 2 3 4 Cộng x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm ... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) BHXH Việt Nam Mẫu số: S52- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU Năm:.......... Tên khoản thu: ........................ Ngày Chứng từ Tổng Đã phân phối Ghi tháng Số Ngày Diễn giải số Nộp ......... .......... .......... chú ghi sổ hiệu tháng thu ngân sách A B C D 1 2 3 4 5 E Cộng x - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm ... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 16. BHXH Việt Nam Mẫu số: S53- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Năm: ................ Chứng từ Số tiền thuế Số tiền thuế Số Ngày, Diễn giải GTGT phải GTGT đã nộp hiệu tháng nộp A B C 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang .... - Ngày mở sổ:....................... Ngày..... tháng.... năm ...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Sổ này áp dụng cho các đơn vị có tổ chức hoạt động SXKD tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.
 17. BHXH Việt Nam Mẫu số: S54- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI Năm: ................ Chứng từ Số thuế GTGT Số thuế GTGT Diễn giải Số hiệu Ngày, tháng được hoàn lại đã hoàn lại A B C 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang .... - Ngày mở sổ:....................... Ngày..... tháng.... năm ...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) BHXH Việt Nam Mẫu số: S55- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM Năm: ................ Chứng từ Số thuế Số thuế GTGT được GTGT đã Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải miễn giảm miễn giảm A B C 1 2 Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang .... - Ngày mở sổ:....................... Ngày..... tháng.... năm ...... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 18. BHXH Việt Nam Mẫu số: S61- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY - Năm:.................... - Nguồn kinh phí:............................................. - Loại...........khoản...............nhóm mục........... - Mục:.............................................................. Ngày Chứng từ Ghi Nợ TK 661 Ghi Có tháng Số Ngày Diễn giải Tổng Chia ra tiểu mục TK 661 ghi sổ hiệu tháng số ..... ..... ..... ..... ..... ..... A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu năm Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Luỹ kế từ đầu năm - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm ... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
 19. BHXH Việt Nam Mẫu số: S62- H Đơn vị: .............. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Năm:.................. Tên dự án: ............................................... Mã số: ................................ Thuộc chương trình: ............................................................................. Năm khởi đầu: ...........................Năm kết thúc: .................................... Nguồn kinh phí:..................................................................................... Loại....................Khoản...............Nhóm mục...............Mục .................. Tên tài khoản cấp 2: .............................................. Ngày Chứng từ Ghi Nợ TK 662 Ghi Có tháng Số Ngày Diễn giải Tổng Chia ra tiểu mục TK ghi sổ hiệu tháng số ..... ..... ..... ..... ..... ..... 662 A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Luỹ kế từ đầu năm Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ... Ngày ... tháng ... năm ... Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2