Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
414
lượt xem
178
download

Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tính đúng , trích đủ số khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh,,,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 1. Tài Liệu Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn bé tµi chÝnh céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam -------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------------- Sè: 206/2003/Q§-BTC H N éi , n g y 12 t h¸n g 12 n ¨m 200 3. QuyÕt ®Þnh cña Bé tr−ëng Bé Tµi chÝnh V Ò b a n h n h C hÕ ®é q u ¶ n l ý , s ö d ô n g v trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh Bé tr − ën g B é Tµ i c hÝn h - C¨n cø LuËt ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11 ng y 17/6/2003 ; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ng y 5/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ng y 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc Bé T i chÝnh; - §Ó t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông v trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp; t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tÝnh ®óng, trÝch ®ñ sè khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh v o chi phÝ kinh doanh; thay thÕ, ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ theo h−íng ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kü thuËt hiÖn ®¹i phï hîp víi yªu cÇu kinh doanh cña doanh nghiÖp v cña nÒn kinh tÕ; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ; Q uy Õt ® Þn h § iÒu 1: Ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh n y b¶n: "ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông v trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh". ChÕ ®é n y ¸p dông cho c«ng ty nh n−íc; c«ng ty cæ phÇn nh n−íc; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh n−íc mét th nh viªn; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh n−íc cã 2 th nh viªn trë lªn; doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nh n−íc. C¸c doanh nghiÖp kh¸c chØ b¾t buéc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cã liªn quan tíi viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1
 3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn § iÒu 2: QuyÕt ®Þnh n y cã hiÖu lùc thi h nh sau 15 ng y kÓ tõ ng y ®¨ng C«ng b¸o v ¸p dông tõ n¨m t i chÝnh 2004, thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 166 TC/Q§/CSTC ng y 30 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh vÒ ban h nh ChÕ ®é qu¶n lý, sö dông v trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh. § iÒu 3: Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ, Ch¸nh v¨n phßng Bé, Côc tr−ëng Côc T i chÝnh doanh nghiÖp, Tæng côc tr−ëng Tæng côc ThuÕ, Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc v trùc thuéc Bé T i chÝnh trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, h−íng dÉn thùc hiÖn v kiÓm tra viÖc thi h nh QuyÕt ®Þnh n y. N¬i nhËn: KT. bé tr−ëng bé tµi chÝnh - Thñ t−íng, c¸c Phã Thñ t−íng CP (§Ó Thø tr−ëng b¸o c¸o); - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - H§ND, UBND c¸c tØnh th nh phè trùc thuéc Trung −¬ng; - V¨n phßng Trung −¬ng v c¸c Ban cña §¶ng; - C¸c c¬ quan Trung −¬ng cña c¸c ®o n thÓ; - V¨n phßng Quèc héi; Lª ThÞ B¨ ng T ©m - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - V¨n phßng ChÝnh phñ; - ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao, To ¸n Nh©n d©n tèi cao; - Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p) - Së T i chÝnh, Côc ThuÕ c¸c tØnh, th nh phè; - C¸c Tæng c«ng ty Nh n−íc; - C«ng b¸o; - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc v thuéc Bé T i chÝnh; - Lu: VP, PC. 2
 4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn bé tµi chÝnh Céng hßa x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------ ChÕ ®é qu¶ n lý , sö dôn g vµ tr Ýc h khÊu h ao tµ i s¶ n c è ®Þnh (Ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh) Môc I: quy ®Þnh chung § i Òu 1 : §èi t−îng, ph¹m vi ¸p dông: 1. ChÕ ®é n y ¸p dông cho c«ng ty nh n−íc; c«ng ty cæ phÇn nh n−íc; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh n−íc mét th nh viªn; c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh n−íc cã 2 th nh viªn trë lªn; doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nh n−íc. C¸c doanh nghiÖp kh¸c chØ b¾t buéc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cã liªn quan tíi viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. ViÖc qu¶n lý, sö dông v trÝch khÊu hao quy ®Þnh t¹i ChÕ ®é n y ®−îc thùc hiÖn ®èi víi tõng t i s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. § i Òu 2 : C¸c tõ ng÷ sö dông trong ChÕ ®é n y ®−îc hiÓu nh− sau: 1. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:l nh÷ng t− liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt (tõng ®¬n vÞ t i s¶n cã kÕt cÊu ®éc lËp hoÆc l mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn t i s¶n liªn kÕt víi nhau ®Ó thùc hiÖn mét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh) tho¶ m n c¸c tiªu chuÈn cña t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, tham gia v o nhiÒu chu kú kinh doanh nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh− nh cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ... 2. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: l nh÷ng t i s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt, thÓ hiÖn mét l−îng gi¸ trÞ ® ®−îc ®Çu t− tho¶ m n c¸c tiªu chuÈn cña t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh, tham gia v o nhiÒu chu kú kinh doanh, nh− mét sè chi phÝ liªn quan trùc tiÕp tíi ®Êt sö dông; chi phÝ vÒ quyÒn ph¸t h nh, b»ng ph¸t minh, b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn t¸c gi¶... 3. T i s¶n cè ®Þnh thuª t i chÝnh: l nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh m doanh nghiÖp thuª cña c«ng ty cho thuª t i chÝnh. Khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®−îc quyÒn lùa chän mua l¹i t i s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc thuª theo c¸c ®iÒu kiÖn ® tháa thuËn trong hîp ®ång thuª t i chÝnh. Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i t i s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª t i chÝnh, Ýt nhÊt ph¶i t−¬ng ®−¬ng víi gi¸ trÞ cña t i s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. Mäi hîp ®ång thuª t i s¶n cè ®Þnh nÕu kh«ng tho¶ m n c¸c quy ®Þnh trªn ®−îc coi l t i s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng. 3
 5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 4. T i s¶n cè ®Þnh t−¬ng tù: l t i s¶n cè ®Þnh cã c«ng dông t−¬ng tù, trong cïng mét lÜnh vùc kinh doanh v cã gi¸ trÞ t−¬ng ®−¬ng. 5. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh: - Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: l to n bé c¸c chi phÝ m doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã t i s¶n cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n ®ã v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông. - Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: l to n bé c¸c chi phÝ m doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n ®ã v o sö dông theo dù tÝnh. 6. Gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh: l gi¸ trÞ t i s¶n cã thÓ trao ®æi gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. 7. Thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh: l thêi gian doanh nghiÖp dù tÝnh sö dông t i s¶n cè ®Þnh v o ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc x¸c ®Þnh theo sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm dù kiÕn s¶n xuÊt ®−îc tõ viÖc sö dông t i s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn h nh, ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng, phï hîp víi c¸c th«ng sè kinh tÕ - kü thuËt cña t i s¶n cè ®Þnh v c¸c yÕu tè kh¸c cã liªn quan ®Õn sù ho¹t ®éng cña t i s¶n cè ®Þnh. 8. Hao mßn t i s¶n cè ®Þnh nh−: l sù gi¶m dÇn gi¸ trÞ sö dông v gi¸ trÞ cña t i s¶n cè ®Þnh do tham gia v o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do b o mßn cña tù nhiªn, do tiÕn bé kü thuËt... trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña t i s¶n cè ®Þnh. 9. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ cña t i s¶n cè ®Þnh: l tæng céng gi¸ trÞ hao mßn cña t i s¶n cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. 10. KhÊu hao t i s¶n cè ®Þnh: l viÖc tÝnh to¸n v ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh v o chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh. 11. Sè khÊu hao lòy kÕ cña t i s¶n cè ®Þnh:l tæng céng sè khÊu hao ® trÝch v o chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh qua c¸c kú kinh doanh cña t i s¶n cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. 12. Gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n cña t i s¶n cè ®Þnh: l hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v sè khÊu hao luü kÕ (hoÆc gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) cña t i s¶n cè ®Þnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm b¸o c¸o. 13. Söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh: l viÖc duy tu, b¶o d−ìng, söa ch÷a nh÷ng h− háng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh»m kh«i phôc l¹i n¨ng lùc ho¹t ®éng theo tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tiªu chuÈn ban ®Çu cña t i s¶n cè ®Þnh. 14. N©ng cÊp t i s¶n cè ®Þnh: l ho¹t ®éng c¶i t¹o, x©y l¾p, trang bÞ bæ sung thªm cho t i s¶n cè ®Þnh nh»m n©ng cao c«ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, tÝnh n¨ng t¸c dông cña t i s¶n cè ®Þnh so víi møc ban ®Çu hoÆc kÐo d i thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh; ®−a v o ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi l m gi¶m chi phÝ ho¹t ®éng cña t i s¶n cè ®Þnh so víi tr−íc. 4
 6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Môc II: quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông tµi s¶n cè ®Þnh § i Òu 3 : Tiªu chuÈn v nhËn biÕt t i s¶n cè ®Þnh: 1. Tiªu chuÈn v nhËn biÕt t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: T− liÖu lao ®éng l tõng t i s¶n h÷u h×nh cã kÕt cÊu ®éc lËp, hoÆc l mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn t i s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn mét hay mét sè chøc n¨ng nhÊt ®Þnh m nÕu thiÕu bÊt kú mét bé phËn n o trong ®ã th× c¶ hÖ thèng kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®−îc, nÕu tho¶ m n ®ång thêi c¶ bèn tiªu chuÈn d−íi ®©y th× ®−îc coi l t i s¶n cè ®Þnh: a. Ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai tõ viÖc sö dông t i s¶n ®ã; b. Nguyªn gi¸ t i s¶n ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy; c. Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn; d. Cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000 ®ång (m−êi triÖu ®ång) trë lªn. Tr−êng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn t i s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau, trong ®ã mçi bé phËn cÊu th nh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau v nÕu thiÕu mét bé phËn n o ®ã m c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng ho¹t ®éng chÝnh cña nã nh−- ng do yªu cÇu qu¶n lý, sö dông t i s¶n cè ®Þnh ®ßi hái ph¶i qu¶n lý riªng tõng bé phËn t i s¶n th× mçi bé phËn t i s¶n ®ã nÕu cïng tho¶ m n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña t i s¶n cè ®Þnh ®−îc coi l mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®éc lËp. §èi víi sóc vËt l m viÖc v / hoÆc cho s¶n phÈm, th× tõng con sóc vËt tho¶ m n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña t i s¶n cè ®Þnh ®−îc coi l mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. §èi víi v−ên c©y l©u n¨m th× tõng m¶nh v−ên c©y, hoÆc c©y tho¶ m n ®ång thêi bèn tiªu chuÈn cña t i s¶n cè ®Þnh ®−îc coi l mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. 2. Tiªu chuÈn v nhËn biÕt t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: Mäi kho¶n chi phÝ thùc tÕ m doanh nghiÖp ® chi ra tho¶ m n ®ång thêi c¶ bèn ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y, m kh«ng h×nh th nh t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh th× ®−îc coi l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng ®ång thêi tho¶ m n c¶ bèn tiªu chuÈn nªu trªn th× ®−îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ®−îc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Riªng c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n triÓn khai ®−îc ghi nhËn l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc t¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp nÕu tháa m n ®−îc b¶y ®iÒu kiÖn sau: a. TÝnh kh¶ thi vÒ mÆt kü thuËt ®¶m b¶o cho viÖc ho n th nh v ®−a t i s¶n v« h×nh v o sö dông theo dù tÝnh hoÆc ®Ó b¸n; b. Doanh nghiÖp dù ®Þnh ho n th nh t i s¶n v« h×nh ®Ó sö dông hoÆc ®Ó b¸n; 5
 7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn c. Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng sö dông hoÆc b¸n t i s¶n v« h×nh ®ã; d. T i s¶n v« h×nh ®ã ph¶i t¹o ra ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai; ®. Cã ®Çy ®ñ c¸c nguån lùc vÒ kü thuËt, t i chÝnh v c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó ho n tÊt c¸c giai ®o¹n triÓn khai, b¸n hoÆc sö dông t i s¶n v« h×nh ®ã; e. Cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh mét c¸ch ch¾c ch¾n to n bé chi phÝ trong giai ®o¹n triÓn khai ®Ó t¹o ra t i s¶n v« h×nh ®ã; g. ¦íc tÝnh cã ®ñ tiªu chuÈn vÒ thêi gian sö dông v gi¸ trÞ theo quy ®Þnh cho t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh. Chi phÝ th nh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ ® o t¹o nh©n viªn, chi phÝ qu¶ng c¸o ph¸t sinh tr−íc khi th nh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ cho giai ®o¹n nghiªn cøu, chi phÝ chuyÓn dÞch ®Þa ®iÓm, lîi thÕ th−¬ng m¹i kh«ng ph¶i l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh m ®−îc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ kinh doanh trong thêi gian tèi ®−a kh«ng qu¸ 3 n¨m kÓ tõ khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu ho¹t ®éng. § i Òu 4 : X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh−: 1. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: a. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m (kÓ c¶ mua míi v cò) l gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc ho n l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông nh−: l i tiÒn vay ®Çu t− cho t i s¶n cè ®Þnh; chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tr−íc b¹... Tr−êng hîp t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh mua s¾m l gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc ho n l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông nh−:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö ; lÖ phÝ tr−íc b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm v gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay ®−îc h¹ch to¸n v o chi phÝ t i chÝnh theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®−îc tÝnh v o nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l i vay. b. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh kh«ng t−¬ng tù hoÆc t i s¶n kh¸c l gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n ®em trao ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc ho n l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông nh−:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp; chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tr−íc b¹... 6
 8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t−¬ng tù, hoÆc cã thÓ h×nh th nh do ®−îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh t−¬ng tù l gi¸ trÞ cßn l¹i cña t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®em trao ®æi. c. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh tù x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh tù x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt l gi¸ th nh thùc tÕ cña t i s¶n cè ®Þnh céng (+) c¸c chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, c¸c chi phÝ kh¸c trùc tiÕp liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông (trõ c¸c kho¶n l i néi bé, c¸c chi phÝ kh«ng hîp lý nh− vËt liÖu l ng phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c v−ît qu¸ møc quy ®Þnh trong x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt). d. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh do ®Çu tư x©y dùng c¬ b¶n h×nh th nh theo ph−¬ng thøc giao thÇu l gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− v x©y dùng hiÖn h nh céng (+) lÖ phÝ tr−íc b¹, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. §èi víi t i s¶n cè ®Þnh l con sóc vËt l m viÖc v / hoÆc cho s¶n phÈm, v−ên c©y l©u n¨m th× nguyªn gi¸ l to n bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ® chi ra cho con sóc vËt, v−ên c©y ®ã tõ lóc h×nh th nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a v o khai th¸c, sö dông theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t v x©y dùng hiÖn h nh, c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. ®. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc cÊp, ®−îc ®iÒu chuyÓn ®Õn... Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc cÊp, ®−îc ®iÒu chuyÓn ®Õn... l gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n cña t i s¶n cè ®Þnh ë c¸c ®¬n vÞ cÊp, ®¬n vÞ ®iÒu chuyÓn... hoÆc gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ m bªn nhËn t i s¶n ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông nh−:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tr−íc b¹ (nÕu cã)... Riªng nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ th nh viªn h¹ch to¸n phô thuéc trong doanh nghiÖp l nguyªn gi¸ ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ bÞ ®iÒu chuyÓn phï hîp víi bé hå s¬ cña t i s¶n cè ®Þnh ®ã. §¬n vÞ nhËn t i s¶n cè ®Þnh c¨n cø v o nguyªn gi¸, sè khÊu hao luü kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n v bé hå s¬ cña t i s¶n cè ®Þnh ®ã ®Ó ph¶n ¸nh v o sæ kÕ to¸n. C¸c chi phÝ cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu chuyÓn t i s¶n cè ®Þnh gi÷a c¸c ®¬n vÞ th nh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng h¹ch to¸n t¨ng nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh m h¹ch to¸n v o chi phÝ kinh doanh trong kú. e. T i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®−îc cho, ®−îc biÕu, ®−îc tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t hiÖn thõa... : Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lo¹i ®−îc cho, ®−îc biÕu, ®−îc tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t hiÖn thõa... l gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ m bªn nhËn ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o tr¹ng th¸i s½n s ng sö dông nh−:chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tr−íc b¹... 7
 9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 2. X¸c ®Þnh nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: a. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m l gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc ho n l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n v o sö dông theo dù tÝnh. Tr−êng hîp t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh mua d−íi h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh l gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm v gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay ®−îc h¹ch to¸n v o chi phÝ t i chÝnh theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®−îc tÝnh v o nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l i vay. b. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh«ng t−¬ng tù hoÆc t i s¶n kh¸c l gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n ®em trao ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®−îc ho n l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n v o sö dông theo dù tÝnh. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh mua d−íi h×nh thøc trao ®æi víi mét t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh t−¬ng tù, hoÆc cã thÓ h×nh th nh do ®−îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh t−¬ng tù l gi¸ trÞ cßn l¹i cña t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®em trao ®æi. c. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh h×nh ®−îc t¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc t¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp l c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö nghiÖm ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh ®ã v o sö dông theo dù tÝnh. Riªng c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong néi bé ®Ó doanh nghiÖp cã nh n hiÖu h ng hãa, quyÒn ph¸t h nh, danh s¸ch kh¸ch h ng, chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n nghiªn cøu v c¸c kho¶n môc t−¬ng tù kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh m h¹ch to¸n v o chi phÝ kinh doanh trong kú. d. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc cÊp, ®−îc biÕu, ®−îc tÆng: Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®−îc cÊp, ®−îc biÕu, ®−îc tÆng l gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh ®ã v o sö dông theo dù tÝnh. ®. QuyÒn sö dông ®Êt: Nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh l quyÒn sö dông ®Êt (bao gåm quyÒn sö dông ®Êt cã thêi h¹n v quyÒn sö dông ®Êt l©u d i): l tiÒn chi ra ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p céng (+) chi phÝ cho ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, san lÊp mÆt b»ng, lÖ phÝ tr−íc 8
 10. Cung c p b i kiemtoan.com.vn b¹... (kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ chi ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt); hoÆc l gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhËn gãp vèn. Tr−êng hîp doanh nghiÖp thuª ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt ®−îc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ kinh doanh, kh«ng ghi nhËn l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh. e. QuyÒn ph¸t h nh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: Nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh l quyÒn ph¸t h nh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: l to n bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ® chi ra ®Ó cã quyÒn ph¸t h nh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ. g. Nh n hiÖu h ng hãa: Nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh l nh n hiÖu h ng hãa: l c¸c chi phÝ thùc tÕ liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc mua nh n hiÖu h ng hãa. h. PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh l phÇn mÒm m¸y vi tÝnh (trong Tr−êng hîp phÇn mÒm l mét bé phËn cã thÓ t¸ch rêi víi phÇn cøng cã liªn quan): l to n bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ® chi ra ®Ó cã phÇn mÒm m¸y vi tÝnh. 3. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh thuª t i chÝnh ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ thuª l gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª t i s¶n. NÕu gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª t i s¶n tèi thiÓu, th× nguyªn gi¸ ghi theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. Chi phÝ ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng thuª t i chÝnh ®−îc tÝnh v o nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh ®i thuª. 4. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh cña c¸ nh©n, hé kinh doanh c¸ thÓ th nh lËp doanh nghiÖp t− nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn m kh«ng cßn hãa ®¬n, chøng tõ l gi¸ trÞ hîp lý do doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký kinh doanh v chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ trÞ ®ã. Tr−êng hîp gi¸ trÞ t i s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh lín h¬n so víi gi¸ b¸n thùc tÕ cña t i s¶n cè ®Þnh cïng lo¹i hoÆc t−¬ng ®−¬ng trªn thÞ Tr−êng, th× doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh l m c¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; nÕu gi¸ trÞ t i s¶n cè ®Þnh vÉn ch−a phï hîp víi gi¸ b¸n thùc tÕ trªn thÞ Tr−êng, c¬ quan thuÕ cã quyÒn yªu cÇu doanh nghiÖp x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ cña t i s¶n cè ®Þnh th«ng qua Héi ®ång ®Þnh gi¸ ë ®Þa ph−¬ng hoÆc tæ chøc cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp chØ ®−îc thay ®æi trong c¸c Tr−êng hîp sau: a. §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ t i s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b. N©ng cÊp t i s¶n cè ®Þnh; c. Th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña t i s¶n cè ®Þnh. 9
 11. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Khi thay ®æi nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi v x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n, sè khÊu hao luü kÕ cña t i s¶n cè ®Þnh v tiÕn h nh h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn h nh. 6. ViÖc ph¶n ¸nh t¨ng, gi¶m nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh ®−îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm t¨ng, gi¶m t i s¶n cè ®Þnh. § i Òu 5 : Nguyªn t¾c qu¶n lý t i s¶n cè ®Þnh: Mäi t i s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp ph¶i cã bé hå s¬ riªng (bé hå s¬ gåm cã biªn b¶n giao nhËn t i s¶n cè ®Þnh, hîp ®ång, ho¸ ®¬n mua t i s¶n cè ®Þnh v c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan). T i s¶n cè ®Þnh ph¶i ®−îc ph©n lo¹i, thèng kª, ®¸nh sè v cã thÎ riªng, ®−îc theo dâi chi tiÕt theo tõng ®èi t−îng ghi t i s¶n cè ®Þnh v ®−îc ph¶n ¸nh trong sæ theo dâi t i s¶n cè ®Þnh. Mçi t i s¶n cè ®Þnh ph¶i ®−îc qu¶n lý theo nguyªn gi¸, sè khÊu hao luü kÕ v gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n: Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao lòy kÕ trªn sæ kÕ to¸n = cña t i s¶n _ cña t i s¶n cña t i s¶n cè ®Þnh cè ®Þnh cè ®Þnh §èi víi nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh kh«ng tham gia v o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 cña ChÕ ®é n y, doanh nghiÖp qu¶n lý t i s¶n cè ®Þnh n y theo nguyªn gi¸, sè gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ v gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n: Gi¸ trÞ cßn l¹i Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn trªn sæ kÕ to¸n = cña t i s¶n _ lòy kÕ cña t i s¶n cña t i s¶n cè ®Þnh cè ®Þnh cè ®Þnh Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn viÖc qu¶n lý ®èi víi nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh ® khÊu hao hÕt nh−ng vÉn tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh nh− nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh b×nh th−êng. §Þnh kú v o cuèi mçi n¨m t i chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i tiÕn h nh kiÓm kª t i s¶n cè ®Þnh. Mäi Tr−êng hîp ph¸t hiÖn thõa, thiÕu t i s¶n cè ®Þnh ®Òu ph¶i lËp biªn b¶n, t×m nguyªn nh©n v cã biÖn ph¸p xö lý. § i Òu 6 : Ph©n lo¹i t i s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp: C¨n cø v o tÝnh chÊt cña t i s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp, doanh nghiÖp tiÕn h nh ph©n lo¹i t i s¶n cè ®Þnh theo c¸c chØ tiªu sau: 1. T i s¶n cè ®Þnh dïng cho môc ®Ých kinh doanh l nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp sö dông cho c¸c môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp. 10
 12. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a. §èi víi t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, doanh nghiÖp ph©n lo¹i nh− sau: Lo¹i 1: Nh cöa, vËt kiÕn tróc: l t i s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp ®−îc h×nh th nh sau qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nh− trô së l m viÖc, nh kho, h ng r o, th¸p n−íc, s©n b i, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ cho nh cöa, ®−êng x¸, cÇu cèng, ®−êng s¾t, cÇu tÇu, cÇu c¶ng... Lo¹i 2: M¸y mãc, thiÕt bÞ: l to n bé c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh− m¸y mãc chuyªn dïng, thiÕt bÞ c«ng t¸c, d©y truyÒn c«ng nghÖ, nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ... Lo¹i 3: Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn: l c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn t¶i gåm ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t, ®−êng thuû, ®−êng bé, ®−êng kh«ng, ®−êng èng v c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn nh− hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ®iÖn, ®−êng èng n−íc, b¨ng t¶i... Lo¹i 4: ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý: l nh÷ng thiÕt bÞ, dông cô dïng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh− m¸y vi tÝnh phôc vô qu¶n lý, thiÕt bÞ ®iÖn tö, thiÕt bÞ, dông cô ®o l−êng, kiÓm tra chÊt l−îng, m¸y hót Èm, hót bôi, chèng mèi mät... Lo¹i 5: V−ên c©y l©u n¨m, sóc vËt l m viÖc v /hoÆc cho s¶n phÈm: l c¸c v−ên c©y l©u n¨m nh− v−ên c phª, v−ên chÌ, v−ên cao su, v−ên c©y ¨n qu¶, th¶m cá, th¶m c©y xanh...; sóc vËt l m viÖc v / hoÆc cho s¶n phÈm nh− ® n voi, ® n ngùa, ® n tr©u, ® n bß... Lo¹i 6: C¸c lo¹i t i s¶n cè ®Þnh kh¸c: l to n bé c¸c t i s¶n cè ®Þnh kh¸c ch−a liÖt kª v o n¨m lo¹i trªn nh− tranh ¶nh, t¸c phÈm nghÖ thuËt... b. T i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn ph¸t h nh, b»ng s¸ng chÕ ph¸t minh, nh n hiÖu th−¬ng m¹i,... 2. T i s¶n cè ®Þnh dïng cho môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh, quèc phßng l nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp qu¶n lý sö dông cho c¸c môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp, an ninh, quèc phßng trong doanh nghiÖp. C¸c t i s¶n cè ®Þnh n y còng ®−îc ph©n lo¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu n y. 3. T i s¶n cè ®Þnh b¶o qu¶n hé, gi÷ hé, cÊt gi÷ hé Nh n−íc l nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp b¶o qu¶n hé, gi÷ hé cho ®¬n vÞ kh¸c hoÆc cÊt gi÷ hé Nh n−íc theo quy ®Þnh cña c¬ quan Nh n−íc cã thÈm quyÒn. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, doanh nghiÖp tù ph©n lo¹i chi tiÕt h¬n c¸c t i s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp trong tõng nhãm cho phï hîp. § i Òu 7 : N©ng cÊp, söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh: 1. C¸c chi phÝ doanh nghiÖp chi ra ®Ó n©ng cÊp t i s¶n cè ®Þnh ®−îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ cña t i s¶n cè ®Þnh ®ã, kh«ng ®−îc h¹ch to¸n c¸c chi phÝ n y v o chi phÝ kinh doanh trong kú. 11
 13. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 2. C¸c chi phÝ söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh ®−îc coi nh kho¶n phÝ tæn v ®−îc h¹ch to¸n trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ kinh doanh trong kú, nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 3 n¨m. §èi víi mét sè ng nh cã chi phÝ söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh lín v ph¸t sinh kh«ng ®Òu gi÷a c¸c kú, c¸c n¨m, doanh nghiÖp ®−îc trÝch tr−íc chi phÝ söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh v o chi phÝ kinh doanh trong kú víi ®iÒu kiÖn sau khi trÝch tr−íc doanh nghiÖp vÉn kinh doanh cã l i. Doanh nghiÖp ph¶i lËp kÕ ho¹ch trÝch tr−íc chi phÝ söa ch÷a t i s¶n cè ®Þnh v th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý. Doanh nghiÖp ph¶i quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ ph¸t sinh víi chi phÝ söa ch÷a ® trÝch tr−íc. NÕu chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ lín h¬n sè ® trÝch th× phÇn chªnh lÖch ®−îc h¹ch to¸n to n bé hoÆc ®−îc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ trong kú nh−ng tèi ®−a kh«ng qu¸ 3 n¨m. NÕu chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ nhá h¬n sè ® trÝch th× phÇn chªnh lÖch ®−îc h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ kinh doanh trong kú. 3. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu ®−îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch ch¾c ch¾n, l m t¨ng lîi Ých kinh tÕ cña t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh so víi møc ho¹t ®éng ban ®Çu, th× ®−îc ph¶n ¸nh t¨ng nguyªn gi¸ t i s¶n cè ®Þnh. C¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu ®−îc h¹ch to¸n v o chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. § i Òu 8 : Cho thuª, cÇm cè, thÕ chÊp, nhîng b¸n, thanh lý t i s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi ho¹t ®éng cho thuª, cÇm cè, thÕ chÊp, nh−îng b¸n, thanh lý... t i s¶n cè ®Þnh ph¶i tu©n theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn h nh 2. §èi víi thuª t i s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng: - Doanh nghiÖp ®i thuª ph¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông t i s¶n cè ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång thuª. Chi phÝ thuª t i s¶n cè ®Þnh ®−îc h¹ch to¸n v o chi phÝ kinh doanh trong kú. - Doanh nghiÖp cho thuª, víi t− c¸ch l chñ së h÷u, ph¶i theo dâi, qu¶n lý t i s¶n cè ®Þnh cho thuª. 3. §èi víi thuª t i s¶n cè ®Þnh t i chÝnh: - Doanh nghiÖp ®i thuª ph¶i theo dâi, qu¶n lý, sö dông t i s¶n cè ®Þnh ®i thuª nh t i s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp v ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ® cam kÕt trong hîp ®ång thuª t i s¶n cè ®Þnh. - Doanh nghiÖp cho thuª, víi t− c¸ch l chñ ®Çu t−, ph¶i theo dâi v thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång cho thuª t i s¶n cè ®Þnh. 4. §èi víi giao dÞch b¸n v thuª l¹i t i s¶n cè ®Þnh: - Tr−êng hîp doanh nghiÖp b¸n v cho thuª l¹i t i s¶n cè ®Þnh l thuª ho¹t ®éng, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nh− quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª t i s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng. C¸c kho¶n chªnh lÖch ph¸t sinh khi gi¸ b¸n tháa thuËn, tiÒn thuª l¹i t i s¶n 12
 14. Cung c p b i kiemtoan.com.vn cè ®Þnh ë møc thÊp h¬n hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý ®−îc h¹ch to¸n ngay v o thu nhËp trong kú ph¸t sinh hoÆc ph©n bæ dÇn v o chi phÝ theo quy ®Þnh. - Tr−êng hîp doanh nghiÖp b¸n v thuª l¹i t i s¶n cè ®Þnh l thuª t i chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nh quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®i thuª t i s¶n cè ®Þnh t i chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi÷a thu nhËp b¸n t i s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n ®−îc h¹ch to¸n v o thu nhËp theo quy ®Þnh. 5. Héi ®ång giao nhËn, Héi ®ång thanh lý, Héi ®ång nh−îng b¸n... t i s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh th nh lËp gåm c¸c th nh viªn b¾t buéc l Gi¸m ®èc doanh nghiÖp, KÕ to¸n tr−ëng cña doanh nghiÖp, mét chuyªn gia kü thuËt am hiÓu vÒ lo¹i t i s¶n cè ®Þnh (trong hay ngo i doanh nghiÖp), ®¹i diÖn bªn giao t i s¶n (nÕu cã) v c¸c th nh viªn kh¸c do doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. Trong nh÷ng Tr−êng hîp ®Æc biÖt hoÆc theo quy ®Þnh cña chÕ ®é qu¶n lý t i chÝnh hiÖn h nh, doanh nghiÖp mêi thªm ®¹i diÖn c¬ quan t i chÝnh trùc tiÕp qu¶n lý v c¬ quan qu¶n lý ng nh kinh tÕ - kü thuËt (nÕu cã) cïng tham gia c¸c Héi ®ång n y. Môc III: quy ®Þnh vÒ trÝch khÊu hao v µ s ö d ô n g t i Ò n t r Ý c h k h Ê u h a o t µ i s¶ n c è ® Þ n h §iÒu 9: Nguyªn t¾c trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh: 1. Mäi t i s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph¶i trÝch khÊu hao. Møc trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh ®−îc h¹ch to¸n v o chi phÝ kinh doanh trong kú. Doanh nghiÖp kh«ng ®−îc tÝnh v trÝch khÊu hao ®èi víi nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh ® khÊu hao hÕt nh−ng vÉn sö dông v o ho¹t ®éng kinh doanh. §èi víi nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh ch−a khÊu hao hÕt ® háng, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n, quy tr¸ch nhiÖm ®Òn bï, ®ßi båi th−êng thiÖt h¹i... v tÝnh v o chi phÝ kh¸c. 2. Nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh kh«ng tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh th× kh«ng ph¶i trÝch khÊu hao, bao gåm: - T i s¶n cè ®Þnh thuéc dù tr÷ Nh n−íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý hé, gi÷ hé. - T i s¶n cè ®Þnh phôc vô c¸c ho¹t ®éng phóc lîi trong doanh nghiÖp nh− nh trÎ, c©u l¹c bé, nh truyÒn thèng, nh ¨n,... ®−îc ®Çu t− b»ng quü phóc lîi. - Nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh phôc vô nhu cÇu chung to n x héi, kh«ng phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña riªng doanh nghiÖp nh− ®ª ®Ëp, cÇu cèng, ®−êng x¸,... m Nh n−íc giao cho doanh nghiÖp qu¶n lý. - T i s¶n cè ®Þnh kh¸c kh«ng tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh. 13
 15. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, theo dâi c¸c t i s¶n cè ®Þnh trªn ®©y nh ®èi víi c¸c t i s¶n cè ®Þnh dïng trong ho¹t ®éng kinh doanh v tÝnh møc hao mßn cña c¸c t i s¶n cè ®Þnh n y (nÕu cã); møc hao mßn h ng n¨m ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy nguyªn gi¸ chia (:) cho thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh. NÕu c¸c t i s¶n cè ®Þnh n y cã tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh th× trong thêi gian t i s¶n cè ®Þnh tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp thùc hiÖn tÝnh v trÝch khÊu hao v o chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 3. Doanh nghiÖp cho thuª t i s¶n cè ®Þnh ho¹t ®éng ph¶i trÝch khÊu hao ®èi víi t i s¶n cè ®Þnh cho thuª. 4. Doanh nghiÖp ®i thuª t i s¶n cè ®Þnh t i chÝnh ph¶i trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh thuª t i chÝnh nh− t i s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn h nh. Tr−êng hîp ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª t i s¶n, doanh nghiÖp ®i thuª t i s¶n cè ®Þnh t i chÝnh cam kÕt kh«ng mua t i s¶n thuª trong hîp ®ång thuª t i chÝnh, th× doanh nghiÖp ®i thuª ®−îc trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh thuª t i chÝnh theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång. 5. ViÖc trÝch hoÆc th«i trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh ®−îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ ng y (theo sè ng y cña th¸ng) m t i s¶n cè ®Þnh t¨ng, gi¶m, hoÆc ngõng tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh. 6. QuyÒn sö dông ®Êt l©u d i l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®Æc biÖt, doanh nghiÖp ghi nhËn l t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh theo nguyªn gi¸ nh−ng kh«ng ®−îc trÝch khÊu hao. § i Òu 1 0: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 1. §èi víi t i s¶n cè ®Þnh cßn míi (ch−a qua sö dông), doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø v o khung thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ban h nh kÌm theo sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh. 2. §èi víi t i s¶n cè ®Þnh ® qua sö dông, thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Thêi gian Gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh Thêi gian sö dông cña t i sö dông cña = s¶n cè ®Þnh míi cïng lo¹i t i s¶n cè ®Þnh Gi¸ b¸n cña t i s¶n cè ®Þnh míi X x¸c ®Þnh theo Phô lôc 1 cïng lo¹i (hoÆc cña t i s¶n cè ®Þnh (ban h nh kÌm theo QuyÕt t−¬ng ®−¬ng trªn thÞ Tr−êng) ®Þnh 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003) Trong ®ã: 14
 16. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Gi¸ trÞ hîp lý cña t i s¶n cè ®Þnh l gi¸ mua hoÆc trao ®æi thùc tÕ (trong Tr−êng hîp mua b¸n, trao ®æi), gi¸ trÞ cßn l¹i cña t i s¶n cè ®Þnh (trong Tr−êng hîp ®−îc cÊp, ®−îc ®iÒu chuyÓn), gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ cña Héi ®ång giao nhËn (trong Tr−êng hîp ®−îc cho, biÕu tÆng, nhËn vèn gãp),… 3. Tr−êng hîp doanh nghiÖp muèn x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh kh¸c víi khung thêi gian sö dông quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i gi¶i tr×nh râ c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh ®ã ®Ó Bé T i chÝnh xem xÐt, quyÕt ®Þnh theo ba tiªu chuÈn sau: - Tuæi thä kü thuËt cña t i s¶n cè ®Þnh theo thiÕt kÕ; - HiÖn tr¹ng t i s¶n cè ®Þnh (thêi gian t i s¶n cè ®Þnh ® qua sö dông, thÕ hÖ t i s¶n cè ®Þnh, t×nh tr¹ng thùc tÕ cña t i s¶n...); - Tuæi thä kinh tÕ cña t i s¶n cè ®Þnh. 4. Tr−êng hîp cã c¸c yÕu tè t¸c ®éng (nh− viÖc n©ng cÊp hay th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña t i s¶n cè ®Þnh...) nh»m kÐo d i hoÆc rót ng¾n thêi gian sö dông ® x¸c ®Þnh tr−íc ®ã cña t i s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp tiÕn h nh x¸c ®Þnh l¹i thêi gian sö dông cña t i s¶n cè ®Þnh theo ba tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu n y t¹i thêi ®iÓm ho n th nh nghiÖp vô ph¸t sinh, ®ång thêi ph¶i lËp biªn b¶n nªu râ c¸c c¨n cø l m thay ®æi thêi gian sö dông. §iÒu 11: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh: Doanh nghiÖp tù x¸c ®Þnh thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh v« h×nh nh−ng tèi ®−a kh«ng qu¸ 20 n¨m. Riªng thêi gian sö dông cña quyÒn sö dông ®Êt cã thêi h¹n l thêi h¹n ®−îc phÐp sö dông ®Êt theo quy ®Þnh. §iÒu 12: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh trong mét sè Tr−êng hîp ®Æc biÖt: - §èi víi dù ¸n ®Çu t− theo h×nh thøc X©y dùng - Kinh doanh - ChuyÓn giao (B.O.T), thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh tõ thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o sö dông ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n. - §èi víi hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh (B.C.C) cã bªn n−íc ngo i tham gia Hîp ®ång, sau khi kÕt thóc thêi h¹n cña hîp ®ång bªn n−íc ngo i thùc hiÖn chuyÓn giao kh«ng båi ho n cho Nh n−íc ViÖt Nam, th× thêi gian sö dông t i s¶n cè ®Þnh cña t i s¶n cè ®Þnh chuyÓn giao ®−îc x¸c ®Þnh tõ thêi ®iÓm ®−a t i s¶n cè ®Þnh v o sö dông ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n. §iÒu 13: Ph−¬ng ph¸p trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh: 1. Néi dung cña ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®−êng th¼ng; ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh; ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm ®−îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh 15
 17. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 2. C¨n cø kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ¸p dông quy ®Þnh cho tõng ph−¬ng ph¸p trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh, doanh nghiÖp ®−îc lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p trÝch khÊu hao phï hîp víi tõng lo¹i t i s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: - Ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®−êng th¼ng: T i s¶n cè ®Þnh tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc trÝch khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p khÊu hao ®−êng th¼ng. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®−îc khÊu hao nhanh nh−ng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu hao x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng ®Ó nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ. T i s¶n cè ®Þnh tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc trÝch khÊu hao nhanh l m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô l m viÖc ®o l−êng, thÝ nghiÖm; thiÕt bÞ v ph−¬ng tiÖn vËn t¶i; dông cô qu¶n lý; sóc vËt, v−ên c©y l©u n¨m. Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã l i. - Ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh: T i s¶n cè ®Þnh tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc trÝch khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ph¶i tho¶ m n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: + L t i s¶n cè ®Þnh ®Çu t− míi (ch−a qua sö dông); + L c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô l m viÖc ®o lêng, thÝ nghiÖm. Ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc cã c«ng nghÖ ®ßi hái ph¶i thay ®æi, ph¸t triÓn nhanh. - Ph−¬ng ph¸p khÊu hao theo sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm: T i s¶n cè ®Þnh tham gia v o ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc trÝch khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p n y l c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ tháa m n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm; + X¸c ®Þnh ®−îc tæng sè l−îng, khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng suÊt thiÕt kÕ cña t i s¶n cè ®Þnh; + C«ng suÊt sö dông thùc tÕ b×nh qu©n th¸ng trong n¨m t i chÝnh kh«ng thÊp h¬n 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ. 3. Doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký ph−¬ng ph¸p trÝch khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh m doanh nghiÖp lùa chän ¸p dông víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý tr−íc khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao. Tr−êng hîp viÖc lùa chän cña doanh nghiÖp kh«ng trªn c¬ së cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh th× c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho doanh nghiÖp biÕt ®Ó thay ®æi ph−¬ng ph¸p khÊu hao cho phï hîp. 4. Ph−¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông cho tõng t i s¶n cè ®Þnh m doanh nghiÖp ® lùa chän v ®¨ng ký ph¶i thùc hiÖn nhÊt qu¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông t i s¶n cè 16
 18. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ®Þnh ®ã. § i Òu 1 4: Sö dông sè tiÒn khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh: Doanh nghiÖp ph¶i sö dông sè khÊu hao t i s¶n cè ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn h nh. Môc IV: Tæ chøc thùc hiÖn § i Òu 1 5: ChÕ ®é n y ¸p dông tõ n¨m t i chÝnh 2004. §iÒu 16: §èi víi nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh ®−a v o sö dông tr−íc ng y 01/01/2004, doanh nghiÖp thùc hiÖn chuyÓn ®æi møc trÝch khÊu hao theo chÕ ®é míi quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12/12/2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh. Nh÷ng t i s¶n cè ®Þnh ®ang ®−a thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 2000/Q§- BTC ng y 31/12/2001 cña Bé T i chÝnh vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm chÕ ®é khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh ®−îc tiÕp tôc thùc hiÖn trÝch khÊu hao khÊu hao theo ph−¬ng ph¸p sè d− gi¶m dÇn cã ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i ChÕ ®é n y. T i s¶n cè ®Þnh cã nguyªn gi¸ d−íi 10.000.000 ®ång (mêi triÖu ®ång), kh«ng ®ñ tiªu chuÈn l t i s¶n cè ®Þnh theo quy ®Þnh th× chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lý, sö dông v ph©n bæ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n nh− nh÷ng c«ng cô lao ®éng. § iÒu 17: C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc v thuéc Bé T i chÝnh, trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn, tæ chøc v h−íng dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng ChÕ ®é n y. KT. bé tr−ëng bé tµi chÝnh Thø tr−ëng Lª ThÞ B¨ng T©m 17
 19. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Phô lôc I K hu n g thê i gian sö dôn g c¸c lo ¹ i t µ i s¶ n c è ® Þn h (Ban h nh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ng y 12 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé tr−ëng Bé T i chÝnh) Thêi gian sö Thêi gian sö Danh môc c¸c nhãm t i s¶n cè ®Þnh dông tèi thiÓu dông tèi ®−a (n¨m) (n¨m) A- M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc 1. M¸y ph¸t ®éng lùc 8 10 2. M¸y ph¸t ®iÖn 7 10 3. M¸y biÕn ¸p v thiÕt bÞ nguån ®iÖn 7 10 4. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®éng lùc kh¸c 6 10 B. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c 1. M¸y c«ng cô 7 10 2. M¸y khai kho¸ng x©y dùng 5 8 3. M¸y kÐo 6 8 4. M¸y dïng cho n«ng, l©m nghiÖp 6 8 5. M¸y b¬m n−íc v x¨ng dÇu 6 8 6. ThiÕt bÞ luyÖn kim, gia c«ng bÒ mÆt chèng gØ 7 10 v ¨n mßn kim lo¹i 7. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c lo¹i ho¸ 6 10 chÊt 8. M¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt vËt 6 8 liÖu x©y dùng, ®å s nh sø, thuû tinh 18
 20. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 9. ThiÕt bÞ chuyªn dïng s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn 5 12 v ®iÖn tö, quang häc, c¬ khÝ chÝnh x¸c 10. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong c¸c ng nh s¶n 7 10 xuÊt da, in v¨n phßng phÈm v v¨n ho¸ phÈm 11. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ng nh dÖt 10 15 12. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ng nh may 5 7 mÆc 13. M¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong ng nh giÊy 5 15 14. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn l¬ng 7 12 thùc, thùc phÈm 15. M¸y mãc, thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh, y tÕ 6 12 16. M¸y mãc, thiÕt bÞ viÔn th«ng, th«ng tin, ®iÖn 3 15 tö, tin häc v truyÒn h×nh 17. M¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt d−îc phÈm 6 10 18. M¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng t¸c kh¸c 5 12 C- Dông cô l m viÖc ®o lêng, thÝ nghiÖm 1. ThiÕt bÞ ®o lêng, thö nghiÖm c¸c ®¹i l−îng c¬ 5 10 häc, ©m häc v nhiÖt häc 2. ThiÕt bÞ quang häc v quang phæ 6 10 3. ThiÕt bÞ ®iÖn v ®iÖn tö 5 8 4. ThiÕt bÞ ®o v ph©n tÝch lý ho¸ 6 10 5. ThiÕt bÞ v dông cô ®o phãng x¹ 6 10 6. ThiÕt bÞ chuyªn ng nh ®Æc biÖt 5 8 7. C¸c thiÕt bÞ ®o lêng, thÝ nghiÖm kh¸c 6 10 8. Khu«n mÉu dïng trong c«ng nghiÖp ®óc 2 5 D- ThiÕt bÞ v ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 1. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng bé 6 10 2. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng s¾t 7 15 3. Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng thuû 7 15 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản