Chỉ thị 01/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị 01/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu nhằm hoàn thanh chỉ tiêu phấn đấu năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc h ¶i  u a n  S è  01/2003­ T­T C H Q  n g µ y 19  t c ën q C th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   viÖc T¨ng cê n g  q u ¶ n  lý thu  vµ  hè n g  ch Êt thu thu Õ  h µ n g  h o¸  u Êt n h Ë p  kh È u  n h » m   o µ n  thµnh  c X h ch Ø  tiªu p h Ê n  ® Ê u   m  2003   n¨ N¨m   2002, ngµnh      H¶i quan  thu    ®¹t 37.019    tû ®ång  b»ng  111,16%    kÕ ho¹ch  n¨m  t¨ng gÇn  vµ    25%   víisè    so    thu n¨m  2001, ®¹t® îckÕt        qu¶  nªu    trªn tr   íchÕt    ChÝnh  lµ do  phñ  c¸c Bé, ngµnh  cã  vµ      ®∙  nh÷ng  chÝnh  s¸ch vµ    biÖn  ph¸p ®iÒu    hµnh  XNK         hîp lý, ho¹t®éng  XNK  n¨m  2002    ëng    sù  t¨ngtr kh¸vµ  nç  lùc phÊn    ®Êu  hoµn  thµnh   vîtmøc     kÕ ho¹ch  îc giao  ®   cña  ngµnh  H¶i  quan.  Tuy  nhiªn,c«ng      t¸cqu¶n      chèng  lýthu vµ  chÊt thu ® îccßn        nhiÒu  chÕ:  h¹n  nî  ®äng  thuÕ  cßn    lín,t×nh h×nh  bu«n    lËu,gian lËn th     ¬ng    m¹icßn  diÔn    êng  ra th xuyªn nhng    cha  îcxö    iÖt®Ó.  Æt   ®   lýtr   M kh¸c,n¨m    2003  kinh tÕ    thÕ    gií vÉn  i cha    æn ®Þnh,  chiÕn  tranh khñng  vÉn        bè  ®e do¹,ho¹t®éng    XNK   cßn  gÆp   nhiÒu  khã kh¨n ® Æc     biÖtlµnh÷ng  Æt       m hµng  nh¹y c¶m     phô  thuéc vµo      gi¸c¶  thÞ  êng  tr thÕ    x¨ng dÇu, ph«ithÐp  giính  i       nhËp  khÈu... §Ó  kh¾c  phôc  t×nh  h×nh  nªu    phÊn  trªn vµ  ®Êu   hoµn  thµnh   vîtmøc   chØ    ho¹ch  n¨m  tiªukÕ  thu  2003. Tæng     côc  ëng  tr yªu cÇu    c¸c Côc   H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  trungchØ  tËp    ®¹o,thùc hiÖn        c¸cc«ng  viÖc sau: 1/ C¨n  vµo    cø  chØ      tiªukÕ ho¹ch  thu n¨m 2003  ® îc Tæng   ®∙    côc giao,   yªu cÇu  Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  ph©n tÝch,®¸nh      gi¸t×nh h×nh  XNK   thu  vµ  thuÕ  hµng  ho¸ XNK     trªntõng  ®Þa  bµn    c¸c Chi côc. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan   c¸ctØnh,thµnh    phè  thùc hiÖn    giao chØ      tiªuphÊn  ®Êu      t¨ngthu Ng©n  s¸ch n¨m    2003  cho      c¸c Chi côc,®¶m     b¶o viÖc  giao chØ      tiªuphÊn  ®Êu   ph¶it¨ng tõ 9­       10%   víichØ     ho¹ch;®ång      c¸c biÖn  so    tiªukÕ    thêi®Ò ra    ph¸p  chØ  ®¹o,phèihîp qu¶n            lýthu thuÕ,chèng    chÊtthu Ng©n      s¸ch cã    hiÖu  qu¶. 2/C«ng        t¸ct¨ngcêng qu¶n      chèng  lýthu vµ  chÊtthu Ng©n      s¸ch,cÇn    tËp  trungchØ    ®¹o thùc hiÖn    ngay mét  viÖc  sè  sau: 2.1/Thêng    xuyªn theo    dâi,®«n ®èc nh¾c nhë    c¸c doanh nghiÖp nép  thuÕ  ®óng    thêih¹n. 2.2/Tæ     chøc      c¸c tæ, ®éi ®ßi    nî thuÕ, khÈn  ¬ng    tr kiÓm     so¸tl¹ tra,rµ      i danh  s¸ch    c¸c doanh nghiÖp  cßn  thuÕ    nî  ®Ó kÞp    iÓn  thêitr khai c¸c biÖn      ph¸p ®«n    ®èc    c¸cdoanh  nghiÖp  nép hÕt  thuÕ  sè  cßn    nî®äng. C¸c  êng    víng  ¾c,  cÇu  tr hîp cã  m yªu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  b¸o c¸o  thÓ    cô  vÒ Tæng  côc H¶i quan    biÖn  ®Ó cã  ph¸p  trîthu      hç    håi nî ®äng. 2.3/T¨ng    cêng c«ng    t¸c kiÓm     tra sau th«ng quan, kÞp      thêiph¸thiÖn    nh÷ng  êng    tr hîp gian lËn  ¬ng    th m¹i qua  thuÕ suÊt,gi¸tÝnh      thuÕ... quyÕt   ra  ®Þnh            truythu ®Ó thu håitiÒn thuÕ    vµo NSNN. Trong    êng    c¸c tr hîp cÇn  thiÕtCôc      H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  c¸o b¸o    víi  UBND  tØnh,thµnh    phè chØ ®¹o    quan  ªnquan:Së    c¸cc¬  li     TµichÝnh,Côc    thuÕ,Ng©n    hµng... biÖn    cã  ph¸p phèihîp trong viÖc            truythu. 2.4/ChØ     ®¹o    phËn  c¸c bé  nghiÖp  lµm    vô  tètc«ng    t¸ckiÓm     m∙, ho¸,¸p    ¸p gi¸tÝnh      thuÕ  ®¶m  b¶o viÖc    thu ®óng, thu ®ñ      thuÕ, chèng    gian lËn  ¬ng    th m¹i.
  2. 2 2.5/T¨ng    cêng  c«ng    t¸ckiÓm     tra,kiÓm     so¸tchèng  bu«n    Æc   lËu,® biÖt  lµ c¸c tØnh    iPhèi hîp      biªn gií   .   chÆt      ®éi    chÏ víibé  biªn phßng  c¸c lùc l   vµ     îng li   ªnquan  i t¹ ®Þa    ph¬ng  chøc  tæ  tuÇn    tra,kiÓm    so¸tnh»m   chÕ  h¹n  ®Õn  møc  tèi®a     t×nh  tr¹ngbu«n  qua        lËu  biªngií võa  i g©y thÊtthu cho      NSNN   võa ¶nh  hëng  ®Õn  nÒn  s¶n xuÊttrong níc.     2.6/§èivíic¸c l«hµng            tÞch    thu:Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè chñ  ®éng  phèihîp      quan    víic¸c c¬  h÷u quan  khÈn  ¬ng  tr thµnh lËp    Héi ®ång    b¸n ®Êu     gi¸hµng  tÞch thu    ®Ó kÞp    thêinép  tiÒn b¸n hµng  vµo NSNN     ®Ó tr¸nh  thÊttho¸t tån ®äng        , lµm gi¶m  chÊtl    îng hµng    ho¸,g©y    l∙ngphÝ  cho NSNN. 3/ Lµm       tètc«ng    chøc      t¸ctæ  c¸n bé, thùc hiÖn    nghiªm    tóc quy tr×nh thñ    tôcH¶iquan      nh»m     t¹o®iÒu kiÖn  thuËn      cho    lîtèi i ®a  ho¹t®éng XNK. 4/ ViÖc      gi¶iquyÕt    c¸ckhiÕu    n¹iph¶ithùc hiÖn      theo ®óng    c¸cquy  ®Þnh  vÒ  thÈm  quyÒn, thêih¹n  c¸c v¨n b¶n      vµ      ph¸p    lý.Tr¸nh c¸c hiÖn  îng nР     t   tr¸nh   tr¸chnhiÖm,    ®ïn ®Èy viÖc    gi¶iquyÕt khiÕu        n¹ilªnTæng  côc. 5/ T¨ng    cêng c«ng      t¸ckÕ to¸n thuÕ, bè        trÝ ngêi cã    chuyªn m«n  ®¶m   nhiÖm c«ng viÖc.Thùc    hiÖn ®óng    c¸cchÕ  b¸o c¸o theo quy  ®é        ®Þnh. 6/ Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè,côc  ëng,vô  ëng,c¸c   tr   tr     ®¬n  vÞ  thuéc c¬ quan Tæng  côc chÞu tr¸ch nhiÖm  tæ  chøc thùc hiÖn  nghiªm chØnh  ChØ   nµy. thÞ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản