intTypePromotion=1

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
92
lượt xem
6
download

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA CHØ   THÞ CñA  TæN G  CôC   ëNG   TR TæN G  CôC   H¶I  QUAN   108/TCHQ­GSQL   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   9  3  1995    VÒ VIÖC  T¨NG   êNG   C C«NG  T¸C  KIÓM  TRA   LµM   THñ   TôC   H¶I QUAN  ®èI    VíIHµNG   HO¸ XUÊT, NHËP  KHÈU   CHUYÓ N   TIÕP Vµ    C«NG   T¸C KIÓM   HO¸ Thêi gian    qua Tæng   côc  ban  ®∙  hµnh  nhiÒu  QuyÕt  ®Þnh, ChØ  thÞ  nh»m  chÊn  chØnh, ng¨n    ngõa  kh¾c  vµ  phôc nh÷ng      hë, tiªucùc  saisãt,s¬      trong c«ng    t¸c kiÓm  ho¸  trong  vµ  viÖc lµm thñ      tôc h¶i quan cho hµng ho¸  xuÊt,nhËp    khÈu  chuyÓn  tiÕp  QuyÕt  nh  ®Þnh  89/Q§, 189/TCHQ­GSQL   sè    vµ ChØ   sè  thÞ  256/TCHQ­GSQL. Tuy nhiªn,H¶i    quan  mét  ®Þa   sè  ph¬ng  kh«ng  ®∙  thùc hiÖn nghiªm  chØnh    c¸c quy ®Þnh cña Tæng  côc,tiÕp tôc®Ó         xÈy    ra nh÷ng  hë,saisãt s¬        rÊtnghiªm    träng,lµm    thÊtthu líncho        ng©n s¸ch Nhµ      níc,g©y  ¶nh hëng xÊu  cho kinhtÕ,x∙héicña          ®Êt níc. Qua    ®∙    c¸cvô  ph¸thiÖn  îc,næi      ®   lªnc¸chiÖn îng sau: t   ­ HiÖn îng khaisaitªnhµng, chñng  iphÈm     t           lo¹   , cÊp hµng    thuÕ.  ®Ó lËu  VÝ   hå  lµm  tôc nhËp  dô  s¬  thñ    khailµ m¸y      cÇy, m¸y    ch÷ ®iÖn    tö,m¸y giÆt,  b×nh  nãng, l¹nh m Æt       hµng thuÕ  suÊt thÊp    hoÆc   b»ng    0% nhng  thùc chÊt  bªn trong  containerl¹    itoµn    i lµ tiv mÇu,  ®Çu  video,c¸c m Æt       hµng  thuÕ  cã  suÊtcao  m Æt     vµ  hµng  cÊm;      ®èi víi hµng  xuÊt,cã        n¬itêkhaivµ        thñ tôckiÓm   ho¸ ghilµ®å        sµnh       sø,khit¸ kiÓm      p¬mu. i l¹lµgç  i ­ Sè îng,träng îng    l   l hµng  khaivµ  kª    kiÓm   ho¸ lÇn ®Çu  chØ  b»ng 1/2  hoÆc     l   2/3 sè îng hµng  thøc nhËp, khit¸      i kiÓm        tramíiph¸thiÖn    d  ra sè  thõa  so      víi khaivµ  kÕt  tê   sè  qu¶  kiÓm    ®Çu. ho¸ lÇn  ­ Hµng nguyªn chiÕc nhng khai lµ linh kiÖn, phô          tïng ®Ó     hëng thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  thÊp  hoÆc  thuÕ suÊtb»ng    0%. ­ HiÖn îng    t H¶i  quan tØnh, thµnh    phè ngoµi ®Þa     ph¬ng  cöa  cã  khÈu  nhËp    xinchuyÓn  tiÕp hµng      tõ c¶ng  nhËp  ®Þa  vÒ  ph¬ng  m×nh  kiÓm    ho¸ nh­ ng thùc chÊt lµ kh«ng  a        ® vÒ tØnh, thµnh    phè    mµ kiÓm   ho¸  i t¹ ®Þa  ®iÓm   kh¸cngoµikhu      vùc  cöa khÈu,råiquay          l¹gi¶i i phãng  hµng  ngay    t¹ ®Þa  i ph¬ng  cã cöa khÈu nhËp. ­ Mét  ®¬n  H¶i  sè  vÞ  quan  tØnh, thµnh    phè ngoµi ®Þa     ph¬ng  cöa  cã  khÈu nhËp, lÐn      lótkiÓm     ho¸ hµng tØnh,thµnh    phè    ®ã  tæ  mµ ë  cã  chøc  h¶i  quan,hoÆc     kiÓm    trahµng    c¸c c«ng    ty,®¬n  thuéc tØnh,thµnh  vÞ      phè  tæ  cã  chøc H¶i quan    díid¹ng    tr¸h×nh  th¸c nhng  uû    sau    khi lµm xong thñ      tôc h¶i quan,hµng      l¹quay  tiªuthô ë  i vÒ      ®Þa  ph¬ng  cöa  cã  khÈu  nhËp. ­  xÈy  qu¸  §∙  ra  nhiÒu  êng  tr hîp kiÓm  ho¸ ban ®ªm,  kiÓm  ho¸ kh«ng  ®óng  ®Þa  ®iÓm   quy ®Þnh nhng kh«ng  b¸o c¸o cho H¶i quan  t¹  së  i hoÆc   l∙nh®¹o    cÊp      trªntrùctiÕp. ­ HiÖn îng    t kiÓm   ho¸ xong  i t¹ cöa khÈu nhng  kh«ng    ghi kÕt qu¶ kiÓm   ho¸ ngay  vµo  khai h¶i quan  i®Þa   tê      t¹  ®iÓm  kiÓm  ho¸, mµ       ®Ó xem   nÕu   kh«ng  lùcl   i cã   îng t¸ kiÓm      ho¸ hoÆc    îng kiÓm          lùcl   so¸tth× míighikÕt  qu¶ vµ  gi¶i  phãng  hµng    thËtnhanh v.v. . .
  2. 2 ­ §Æc     biÖtcã    nh÷ng  êng    tr hîp chñ  hµng  khaisaitªnhµng,sè îng,träng          l   l   îng,phÈm   cÊp  hµng  víi l   trÞgi¸lín®Ó     so    îng vµ        sè  trènthuÕ, lËu thuÕ      trong  nh÷ng    l«hµng  chuyÓn  tiÕp,nhng    cha  H¶i quan  cã    tØnh  nµo    xinchuyÓn  tiÕp  hµng ho¸    tù kiÓm     tra,ph¸thiÖn    nh÷ng      sai sãt nªu  trªn,mµ     chñ yÕu    lµ H¶i  quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  cöa  cã  khÈu nhËp  kiÓm       tra,ph¸thiÖn    nghi khicã    vÊn. ­ Cã    nh÷ng  êng    tr hîp tr×nh tê khaixin chuyÓn          tiÕp,th×    khai®óng, ®ñ,      nhng    H¶i quan    xin chuyÓn  tiÕp  i l¹ lµm      tê khaih¶iquan      thø    néi dung  hai cã    kh¸c®i      ®Ó gi¶m    bítthuÕ cho  chñ hµng. §Ó  nhanh chãng chÊm     døt nh÷ng t×nh tr¹ngtrªn,Tæng       côc  ëng  tr chØ   thÞ  mét  ®iÓm   sè  mÊu   chèt®∙  îcquy    ®   ®Þnh  yªu  vµ  cÇu  Côc  ëng    tr h¶iquan  tØnh,thµnh    phè cÇn  chøc  tæ  thùc hiÖn    nghiªm    tócnh÷ng    néidung  sau ®©y: 1. TiÕp    chøc    tôc tæ  qu¸n  iÖtl¹ tinhthÇn, néi dung    tr   i         c¸c QuyÕt ®Þnh,  Quy chÕ,  Quy  tr×nh vµ    ChØ   thÞ cña Tæng   côc    vÒ c«ng    t¸ckiÓm  ho¸,gi¸m    s¸tqu¶n      lýhµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu, ® Æc     biÖtlµ®èi víi         hµng chuyÓn  tiÕp,   ®¶m  b¶o  thùc hiÖn    nghiªm  chØnh    c¸c Quy  ®Þnh  ®ã, b¶o ®¶m  ®óng chÝnh  s¸ch,®óng    ph¸p luËt.   2. TÊt  c¸c tr   c¶    êng   hîp hµng  chuyÓn  tiÕp cã    nghivÊn    khaisaitªnhµng,         sè îng, träng îng  l   l hµng..  .®Òu   ph¶i më     kiÓm  ho¸ ngay  icöa  t¹  khÈu  xuÊt,   nhËp. Ngoµi ra,ph¶i kiÓm             tra x¸c suÊt mét  tr   sè  êng  hîp kh¸c ®Ò     h¹n chÕ  ®Õn   møc  thÊp nhÊt gian lËn th       ¬ng    trènlËu thuÕ. m¹ivµ      Giao tr¸ch nhiÖm     cho l∙nh ®¹o    Côc    h¶i quan  cöa  cã  khÈu  quyÕt ra    ®Þnh viÖc  kiÓm      tranãitrªn. ­ Khi kiÓm         tra:NÕu  ®óng    tªn hµng, ®óng  l     sè îng,träng îng  l hµng    th× cho  chuyÓn  tiÕp. ­ Khi kiÓm         tra:NÕu  ph¸thiÖn            sailínvÒ tªn hµng, phÈm     cÊp, sè îng,   l   träng l   tiÕn hµnh   îng th×    kiÓm        biªnb¶n    lýngay  trachitiÕtlËp    ®Ó xö    phÇn    vi ph¹m    H¶i quan  cöa  khÈu ®Çu     tiªntheo néidung      sau: +  Huû  têkhaih¶iquan  bá        ®¨ng  ®Çu     ký  tiªncña  ®Þa  ph¬ng  lµm  chuyÓn  tiÕp. +  Yªu cÇu chñ hµng lµm      i   thñ tôct¹ H¶i quan  cöa    cã  khÈu  nhËp  ®Çu     tiªn ®Ó   hoµn          tÊtthñ tôcH¶i quan        ®èi víi hµng  l« thùc nhËp.   ­ NÕu     kiÓm     bé  tras¬  thÊy  ®óng    tªnhµng  nhng      saisãtnhá  sè îng, vÒ  l   träng l th×   îng  lËp    biªn b¶n    ph¬ng  ghi râ  ph¸p kiÓm     cho  travµ  hµng chuyÓn  tiÕp.Sau      khi lµm  xong thñ      tôc h¶i quan  cho    l« hµng, H¶i    quan lµm thñ    tôc chuyÓn  tiÕp ph¶i th«ng    b¸o  i l¹ cho    H¶i quan  cöa  cã  khÈu nhËp biÕt,®ång    thêib¸o c¸o Tæng        côc    H¶i quan.   3.NÕu       ph¸thiÖn thÊy hµng chuyÓn  tiÕp kh«ng  a  ®óng    ® vÒ  ®Þa  ®iÓm   ®¨ng    ký,kiÓm    H¶i quan  trath×    cöa khÈu  nhËp  ®Çu     tiªnph¶ilËp      biªnb¶n   vi ph¹m, kÕt hîp    H¶i quan ®Þa  ph¬ng    xin chuyÓn  tiÕp  a  ® hµng   vÒ ®óng    n¬i ®¨ng  kiÓm     ký  tra.NÕu     vi ph¹m    lÇn      tõ 3  trë lªn th× Tæng  côc    quyÕt  sÏ ra  ®Þnh kh«ng  cho ®Þa ph¬ng  ® îcchuyÓn  ®ã    tiÕp ®èi víi       hµng nhËp  khÈu. 4. Nghiªm cÊm  viÖc  H¶i quan  c¸c tØnh, thµnh    phè lµm thñ tôc hµng  chuyÓn  tiÕp cho    c¸c chñ hµng  ®ãng      trªnl∙nh thæ  cöa khÈu hoÆc  sau    khi lµm chuyÓn  tiÕp    råiquay hµng    i trë l¹ tØnh, thµnh      phè  cöa  cã  khÈu      ®ã ®Ó
  3. 3 tiªuthô.NÕu         H¶i quan cöa khÈu    ph¸thiÖn    êng      ph¶ib¸o    c¸c tr hîp trªnth×    c¸o ngay  cho    l∙nh®¹o  cöa khÈu biÕt ®Ó     th«ng b¸o ngay cho    l∙nh®¹o    H¶i quan  lµm chuyÓn  tiÕp biÕt®Ó       chÊn  chØnh,xö    lý. 5. KiÓm       ho¸ xong  ph¶ighi kÕt      qu¶ vµo    tê khait¹      i kiÓm   n¬i ho¸,kh«ng    ® îc ®Ó     chËm   trÔ    víibÊt  lýdo  vµ  cø    g×  còng  kh«ng  îc ® a  ®   ®Õn  mét ®Þa  ®iÓm   kh¸c®Ó       ghikÕt  qu¶ kiÓm ho¸. 6. §èi víil∙nh ®¹o            H¶i quan    c¸c cÊp, cÇn  biÖn    cã  ph¸p kiÓm     êng  trath xuyªn,kiÓm       tra®ét  xuÊt viÖc    lµm  tôc H¶i quan  thñ      cña  bé  c¸n  cÊp  .díi Côc    tr ëng  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícTæng    tr   côc  ­ tr ëng  c¸cviph¹m, saisãtcña    cÊp    vÒ            c¸n bé  díithuéc quyÒn.   7.T¨ng    cêng    ho¹t®éng  cña   îng t¸ kiÓm,   îng kiÓm  lùcl     i lùcl   so¸t. 8. Kû    luËtthÝch    ®¸ng  nh÷ng c¸n    bé, nh©n      viªn h¶i quan    tiªucùc, bao    che    tiªucùc,cè  lµm      ý  tr¸ quy  i ®Þnh, thiÕu    tinhthÇn tr¸chnhiÖm           ®Ó sãt lät hµng,gian lËn hµng,trènlËu thuÕ.§ång                  thêikhen  ëng  th nh÷ng ngêicã    c«ng  ph¸thiÖn    chèng    tiªucùc. 9. Giao    cho  Côc Gi¸m    s¸tqu¶n    lý,Côc  §iÒu    tra chèng bu«n lËu chÞu  tr¸chnhiÖm    theo dâikiÓm        tra,chØ ®¹o viÖc  thùc hiÖn    ChØ   nµy. thÞ  10. Nghiªm    cÊm  viÖc kiÓm     ho¸ ban ®ªm,  hoÆc  kiÓm     ho¸ kh«ng  ®óng  ®Þa  ®iÓm  quy ®Þnh.  Trong  êng  tr hîp  Æc   ® biÖt ph¶i kiÓm       ho¸ ban ®ªm   hoÆc  kiÓm  ho¸ kh«ng ®óng  ®Þa  ®iÓm   quy ®Þnh,  th× ph¶i th«ng    b¸o cho  H¶i quan  t¹  l∙nh®¹o      së  ivµ    H¶i quan  cÊp tØnh  thµnh phè    trùctiÕp biÕt,chØ    khinµo  îcCôc  ëng      ®   tr ra quyÕt ®Þnh    chÊp thuËn    îclµm. míi®   NhËn  îcChØ   nµy,Côc  ëng    ®   thÞ    tr H¶i quan tØnh,thµnh    phè,Thñ  ëng    tr c¸c côc, vô, viÖn        cña  quan  c¬  Tæng  côc, HiÖu  ëng    tr Trêng H¶i quan ViÖt  Nam  khÈn  ¬ng  iÓnkhaivµ  tr tr     thùc hiÖn      tètnh÷ng    yªu cÇu  nªu  ®∙  trªn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2