intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra làm thủ tục hải quan

Xem 1-20 trên 53 kết quả Kiểm tra làm thủ tục hải quan
 • Chỉ thị 108/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa

  doc3p lythong 18-08-2009 93 6   Download

 • Đối với cá nhân, tổ chức: Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Bước 1. Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá + Tiếp nhận hồ sơ hải quan từ người khai hải quan theo qui định tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC. + Nhập...

  pdf6p cometgirl2002 10-06-2011 304 126   Download

 • Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, gồm có các nguyên tắc hành thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan, thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan và một số điều khác. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn.

  pdf28p tuyetroimuahe123 28-02-2014 131 15   Download

 • Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập khẩu Container được chia làm hai bước: thủ tục hải quan giám sát và thủ tục hải quan kiểm hóa. Quy trình kiểm tra hải quan bao gồm những thủ tục cụ thể nào? các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây!

  pdf10p tuyetroimuahe123 28-02-2014 169 22   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: 1. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: a) Kiểm tra hồ sơ; b) Khảo sát thực tế kho, bãi; c) Đánh giá việc đáp ứng các điều...

  pdf4p abcdef_36 07-10-2011 73 8   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Trường hợp cấp mới thẻ: Doanh nghiệp đăng ký làm đại lý hải quan là đơn vị chủ quản phải tự kiểm tra các điều và có văn bản đề nghị Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký làm đại lý hải quan đóng trụ sở chính. Trường hợp không có Cục Hải quan địa phương thì gửi văn bản đến Cục Hải quan nơi dự kiến thường xuyên hoạt động làm thủ tục hải quan để Cục Hải quan địa phương tiếp nhận...

  pdf5p abcdef_36 07-10-2011 71 4   Download

 • Quyết định 2422/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 155 15   Download

 • Mẫu 05-SHTT CỤC HẢI QUAN........... CHI CỤC HẢI QUAN ................... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ- SHTT ..........., ngày tháng năm 20....... QUYẾT ĐỊNH V/v gia hạn thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan Căn cứ Điều 218 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Căn cứ Điều 51 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát...

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 148 6   Download

 • Thông tư số: 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;...

  pdf28p codon_02 27-11-2015 49 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA (ICD THẠNH PHƯỚC), TỈNH BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 41 2   Download

 • Thông tư số: 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; căn cứ Luật hải quan số 54/2014/QH-13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009;...

  pdf22p codon_02 27-11-2015 44 0   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày các nội dung trọng tâm của môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học, cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng để đạt được những nội dung trọng tâm, hướng dẫn cách làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.

  pdf10p kloi1234 20-09-2017 153 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

  doc7p giangacd 28-06-2010 102 20   Download

 • Chỉ thị số 108/TCHQ-GSQL về việc tăng cường công tác kiểm tra làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu chuyển tiếp và công tác kiểm hóa do Tổng Cục Hải Quan ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 65 3   Download

 • Bài giảng Quản trị ngoại thương Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng nhằm trình bày về làm thủ tục xuất khẩu theo quy định, thực hiện những công việc bước đầu của khâu thanh toán, cuẩn bị hàng để xuất khẩu, kiểm tra hàng xuất khẩu, làm thủ tục hải quan, thuê phương tiện vận tải, giao hàng cho người vận tải, mua bảo hiểm cho hàng hoá...

  pdf28p thick_12 15-07-2014 150 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cục hải quan tỉnh, thành phố', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p zahu1234 16-09-2010 88 23   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 96 5   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: + Kiểm tra hồ sơ; + Khảo sát thực tế kho, bãi; + Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện thành lập địa điểm, báo cáo Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố kèm hồ...

  pdf4p abcdef_36 07-10-2011 69 5   Download

 • Quyết định số 65/1999/QĐ-BVHTT về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục Hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh do Bộ Văn hóa- Thông tin ban hành

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

  pdf17p bupbebaggo 15-01-2013 53 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1189 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm tra làm thủ tục hải quan
p_strCode=kiemtralamthutuchaiquan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2