Chỉ thị 79/CT-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
7
download

Chỉ thị 79/CT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 79/CT-BVHTTDL về tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 79/CT-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HÓA THỂ THAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 79/CT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ ĐẾN NĂM 2020” Để thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thị các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, có chất lượng những yêu cầu, nhiệm vụ sau đây: 1. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong Quý II - III/2009, tổ chức nghiên cứu quán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020”; đặc biệt chú ý những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện. 2. Căn cứ Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1913/QĐ-BVHTTDL ngày 22/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, đề án, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn đến năm 2020 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của đơn vị. 3. Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các Cục, Vụ và tổ chức có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban dân tộc, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Bộ, ngành khác xây dựng các chương trình, đề án theo phân công của Chính phủ về các nội dung sau đây: 3.1. Đào tạo nhân lực đối với các trường văn hoá nghệ thuật; 3.2. Cơ chế, chính sách đặc thù đào tạo tài năng nghệ thuật, đào tạo giáo viên dạy nhạc, hoạ các trường phổ thông; 3.3. Tổ chức các hình thức thích hợp để học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hoá nghệ thuật, di sản văn hoá dân tộc, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử-văn hoá;
  2. 3.4. Tổ chức các hoạt động năm ngoại giao văn hoá 2009; 3.5. Triển khai các hoạt động văn hoá dân tộc thiểu số, văn hoá thông tin tuyến biên giới, bờ biển; 3.6. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; 3.7. Cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý tốt xuất bản phẩm về văn hoá, văn học, nghệ thuật, “văn hoá mạng”, quản lý phim ảnh, chương trình ca nhạc nước ngoài đưa lên sóng truyền hình; 3.8. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính và cơ chế quản lý tài chính trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật; huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho phát triển văn hoá; thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý văn hoá; 3.9. Xây dựng các chế độ, chính sách đối với cán bộ ngành văn hoá, trí thức, văn nghệ sỹ, đối với các tập thể, cá nhân tham gia xã hội hóa các hoạt động văn hoá. 4. Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ để ban hành những nghị quyết, quyết định, chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển văn hoá 5 năm và hàng năm phù hợp với “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. 5. Các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo hàng năm cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vào dịp Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch hàng năm. 6. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện, có báo cáo trình Bộ trưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện “Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020” vào năm 2015 và tổng kết vào đầu năm 2021./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Văn phòng Chính phủ; Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Hoàng Tuấn Anh Lưu: VT, THTT(2), BTK(180).
Đồng bộ tài khoản