Chỉ thị số 02/2002/CT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/2002/CT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2002/CT-TCHQ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu đang bị lợi dụng gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2002/CT-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/CT-TCHQ Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2002 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG KI M TRA, KI M SOÁT, GIÁM SÁT H I QUAN Đ I V I M T S NHÓM M T HÀNG NH P KH U, XU T KH U ĐANG B L I D NG GIAN L N THƯƠNG M I, TR N THU , BUÔN L U L i d ng các đi u ki n thu n l i quy đ nh t i các Lu t Doanh nghi p, Lu t Thương m i, Lu t Thu tr giá gia tăng, Lu t H i quan..., th i gian v a qua m t s doanh nghi p đã có các hành vi gian l n thương m i, tr n l u thu , buôn l u trong xu t nh p kh u m t s nhóm m t hàng như: gi y, v i s i, linh ki n xe g n máy, các lo i xe ô tô, m t s thi t b 1 , m t s hoá ch t, m ph m, hàng cũ và hàng m i, dư c ph m v.v... nh p kh u; hàng nông, lâm, th y h i s n mua bán không có hoá đơn, không rõ ngu n g c, chưa ch bi n, thu c lá thành ph m... xu t kh u, hàng t m nh p tái xu t. Đ ngăn ch n có hi u qu tình tr ng trên, ch ng th t thu ngân sách Nhà nư c, b o v quy n l i cho nh ng doanh nghi p kinh doanh nghiêm túc, chính đáng, b o v ngư i tiêu dùng, T ng c c H i quan yêu c u C c trư ng H i quan các t nh, liên t nh, Thành ph ch đ o tăng cư ng ki m tra, ki m soát, giám sát h i quan đ i v i các m t hàng trên. Các bi n pháp c n đư c áp d ng là: 1. Tăng cư ng vi c thu th p thông tin, xây d ng cơ s d li u v quá trình ch p hành pháp lu t c a t ng doanh nghi p đ phân lo i và áp d ng bi n pháp nghi p v x s tương x ng v i tình tr ng ch p hành pháp lu t c a t ng doanh nghi p, qu n lý th t ch t ch đ i v i vi c xu t nh p kh u c a nh ng doanh nghi p t ng có hành vi gian l n thương m i, tr n l u thu , buôn l u (dù là vi ph m nh ). 2. T o th t thu n l i cho doanh nghi p tuân th đúng pháp lu t, đ ng th i qu n lý th t ch t ch và x lý nghiêm doanh nghi p c tình l i d ng, làm trái pháp lu t. Vì v y, ph i tăng trư ng h p ki m tra và thay đ i hình th c, nâng t l ki m tra th c t lên m t m c đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u nói trên và hàng hoá c a các doanh nghi p thư ng vi ph m pháp lu t, c th là: - N u theo tiêu chí thì hàng hoá nh p kh u c a doanh nghi p đư c ki m tra m t trong hai m c 5% và 10% thì áp d ng t l ki m tra là 10% ho c ki m tra toàn b ; n u theo tiêu chí đư c ki m tra m t trong hai m c 3% và 5% thì áp d ng t l ki m tra là 5% ho c 10%, ho c ki m tra toàn b .
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ xác đ nh đúng kh i lư ng hàng xu t kh u (các m t hàng nói trên), doanh nghi p ph i t ch u trách nhi m v s trung th c trong kê khai, nhưng đ qu n lý đ t k t qu cao, các đơn v ph i chú ý t ch c vi c cân, đo, đ m c th t ng lô hàng. - Đ xác đ nh đúng ch ng lo i ph i t ch c ti p c n c th m t hàng. Nghi v n đi u gì thì ph i làm th t rõ nghi v n đó r i m i đư c thông quan lô hàng. Ví d : Nhìn hình th c thì th y m t hàng tương đ i gi ng như m t hàng có thu cao (có thu su t cao, có giá tính thu cao do xu t x , đo nhãn hi u...) ho c thu c di n hàng không đư c nh p kh u, nhưng ch hàng l i khai là m t hàng có thu th p ho c hàng đư c nh p kh u (b ng cách l p h sơ và khai xu t x t nư c có thu su t th p, giá tính thu th p, ho c khai là nhãn hi u khác đ đư c đưa vào "lo i khác" trong Bi u thu ho c trong B ng giá) thì ph i làm th t rõ, ch c ch n r i m i đư c thông quan. 3. Ngay sau khi lô hàng đư c thông quan, Chi c c H i quan c a kh u ph i th c hi n ngay vi c phúc t p h sơ đ phát hi n k p th i các sai sót, nh m l n c a công ch c h i quan ho c c ý làm sai c a doanh nghi p và công ch c h i quan. Trong th i h n 15 ngày k t ngày lô hàng đư c thông quan, ph i th c hi n xong vi c phúc t p hai c p (Chi c c H i quan c a kh u và C c H i quan t nh, thành ph ) đ i v i các m t hàng thư ng hay có gian l n, tr n thu , buôn l u nói trên. Đ ng th i ph i tích c c tri n khai ngay ho t đ ng ki m tra sau thông quan đ i v i hàng hoá đã đư c thông quan theo quy đ nh c a pháp lu t H i quan. 4. Công tác ch ng buôn l u, gian l n thương m i, gian l n thu ph i t p trung vào các ch hàng, các m t hàng tr ng đi m. Phát hi n tình hình gì b t thư ng ph i có bi n pháp ngăn ch n, x lý, đ u tranh ngay, vư t th m quy n ho c v vi c ph c t p ph i báo cáo k p th i v i Lãnh đ o T ng c c H i quan, kh c ph c ngay tình tr ng phát hi n mà không kiên quy t ngăn ch n, x lý ho c không báo cáo c p có th m quy n. H u qu do đ kéo dài, x lý không kiên quy t, không nghiêm thì C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c lãnh đ o T ng c c. 5. Ph i b trí cán b , công ch c đ ph m ch t, đ năng l c vào các công vi c quan tr ng trên. Khi phát hi n công ch c nào có d u hi u nghi v n hay có dư lu n v ph m ch t thì ph i chuy n ngay sang làm vi c khác (không ph i các nghi p v trên). Công ch c nào không đ năng l c làm nghi p v đó thì cũng ph i chuy n ngay sang làm vi c khác. C c trư ng, Chi c c trư ng ph i tăng cư ng công tác qu n lý cán b , tăng cư ng ki m tra và n m ch c tình hình cơ s đ phát hi n s m các công ch c có d u hi u nghi v n v ph m ch t và x lý k p th i các vư ng m c, sơ h , sai ph m. Nh n đư c Ch th này, C c trư ng H i quan các t nh, liên t nh, thành ph t ch c quán tri t đ n t ng cán b , công ch c đ n m v ng và th c hi n nghiêm túc. Nguy n Đ c Kiên (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản