Chỉ thị số 02/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2003/CT-UB về việc tổ chức phát động phòng trào "Tết trồng cây" Xuân Quí Mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2003/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 02/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2003 CHỈ THN VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO "TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN QUÍ MÙI - NĂM 2003 VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết số 15 - NQ/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001 - 2010, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII; Đồng thời phát huy kết quả trồng cây xanh, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội trong những năm qua, UBND thành phố phát động phòng trào "Tết trồng cây" Xuân Quí Mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, với mục tiêu : Trồng 1,7 vạn gốc tre chắn sóng bảo vệ đê điều, thực hiện "xanh hóa đê Hà Nội", tiếp tục trồng nâng cấp, cải tạo 450 ha rừng tập trung, 20 vạn cây xanh phân tán và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm từng bước cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan, góp phần làm cho thủ đô ngày càng "xanh - sạch - đẹp". Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau : 1. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan : hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Quí Mùi - năm 2003 và giúp UBND huyện Sóc Sơn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương; Chỉ đạo các đơn vị chức năng chuNn bị vật tư, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc và kiểm tra các địa phương thực hiện kế hoạch trồng, chăm sóc rừng, cây xanh, tre chắn sóng và phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ những ngày đầu năm; Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện về UBN D Thành phố, Bộ N ông nghiệp và PTN T theo quy định. 2. chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở N ông nghiệp và PTN T, các ngành liên quan và UBN D các quận huyện: hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ cây xanh: Xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm về Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Hà N ội, trường hợp vượt thNm quyền, báo cáo UBN D Thành phố. 3. Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan và UBN D các quận huyện: chỉ đạo các Trường phổ thông tuyên truyền giáo dục học sinh nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, trồng rừng và bảo vệ môi trường; phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch trồng-bảo vệ cây xanh, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.
  2. 4. Sở Giao thông công chính phối hợp với UBN D các quận chỉ đạo các đơn vị chức năng chuNn bị cây giống và tổ chức trồng, chăm sóc cây xanh theo quy hoạch đô thị; Phối hợp với Công an Thành phố thăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố, kiên quyết ngăn chặn hủ tục " bẻ cành, hái lộc" đầu xuân. 5. Sở Văn hoá Thông tin phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền về lợi ích của công việc trồng cây xanh, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan Thủ đô. 6. Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở N ông nghiệp và PTN T cùng các ngành có liên quan cân đối ngân sách, thống nhất báo cáo UBN D Thành phố giải quyết kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" Xuân Quý Mùi - năm 2003 cho các ngành và địa phương theo quy định chế độ quản lý tài chính hiện hành. 7. UBN D các quận, huyện chủ động lập phương án, tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Quý Mùi - năm 2003 tại địa phương, tập trung chỉ đạo các xã ven đê thực hiện tốt việc "trồng tre chắn sóng bảo về đê, kè" theo hướng dẫn của Sở N ông nghiệp và PTN T; Phối hợp với UBMT tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức đúng về lợi ích của việc trông cây, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ cây xanh theo phương châm: "Trồng cây nào, sống tốt cây ấy", đảm bảo sản phNm phong trào "Tết trồng cây" thực sự là niềm tự hào nhân dân; Chỉ đạo UBN D các phường, xã, thị trấn lập kế hoạch giao các tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng, đình kỳ kiểm tra, khen thưởng các trường hợp làm tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố ý gây hại cây xanh, rừng trồng. Coi đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả thi đua hàng năm của các địa phương. 8. Thực hiện Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. UBN D huyện Sóc Sơn cần chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan : chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện thực hiện có hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các tổ chức, chủ rừng chuNn bị phương tiện và chủ động tham gia chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra tại địa phương. 9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ chỉ đạo, tuyên truyền về công tác trồng cây, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng - năm 2003; động viên các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà N ội tích cực hưởng ứng phòng trào "Tết trồng cây" Xuân Quí Mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do UBN D thành phố phát động, nhằm góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô. UBN D thành phố yêu cầu các cấp, các ngành chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên, mở đầu là tổ chức tốt "Tết trồng cây" năm 2003 đạt hiệu quả thiết thực, động viên toàn dân tích cực tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả trên địa bàn Thủ đô./.
  3. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Lê Quí Đôn
Đồng bộ tài khoản