Chỉ thị số 02/2004/CT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2004/CT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2004/CT-BTP về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2005) do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2004/CT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/CT-BTP Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2004 CH THN V Y M NH TH C HI N CÁC NHI M V TR NG TÂM VÀ T CH C CÁC HO T NG HƯ NG T I K NI M 60 NĂM NGÀY TRUY N TH NG NGÀNH TƯ PHÁP VI T NAM (28/08/1945 - 28/08/2005) B TRƯ NG B TƯ PHÁP Năm 2005 ngành Tư pháp k ni m 60 năm Ngày truy n th ng v vang c a Ngành (28/8/1945 - 28/8/2005). ây là s ki n chính tr quan tr ng i v i các th h cán b tư pháp, cũng là d p các cơ quan, ơn v và i ngũ cán b , công ch c trong ngành ti p t c nâng cao nh n th c, lòng t hào và tinh th n trách nhi m, tu dư ng, rèn luy n phNm ch t, o c, trình chuyên môn hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao. thi t th c phát huy truy n th ng c a ngành và thi ua l p thành tích chào m ng k ni m các ngày l l n c a t nư c trong năm 2004 - 2005 theo Ngh quy t s 36/NQ- TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 c a B Chính tr , Ch th s 31/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 09 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp yêu c u các cơ quan, ơn v , cán b , công ch c, viên ch c trong ngành Tư pháp th c hi n t t nh ng vi c sau ây: 1. T p trung hoàn thành các nhi m v , công tác trong chương trình, k ho ch công tác năm 2004, nh t là các nhi m v tr ng tâm ơc xác nh trong Ch th s 01/2004/CT-BTP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp. T ch c rà soát ti n , ánh giá k t qu th c hi n các nhi m v và có bi n pháp kh c ph c các h n ch , như c i m c a t ng lĩnh v c công tác ã ư c ch rõ t i H i ngh giao ban công tác 6 tháng u năm 2004 c a toàn ngành. 2. Tri n khai th c hi n Quy t nh s 460/Q -BTP ngày 12 tháng 08 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp v th c hi n Chương trình c i cách hành chính ngành Tư pháp giai o n 2005 - 2010. Th trư ng các ơn v thu c B khNn trương rà soát th c tr ng. Xây d ng án và văn b n phân c p c a ngành trình c p có thNm quy n ban hành vào cu i năm 2004. Giám c các S Tư pháp ch ng xây d ng k ho ch, tham mưu v i y ban nhân dân chuNn b các i u ki n s n sàng tri n khai th c hi n m t s nhi m v tư pháp ư c Chính ph phân c p cho y ban nhân dân các c p theo tinh th n Ngh quy t s 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2004 c a Chính ph . 3. Ti p t c quán tri t sâu s c Ch th s 35/CT-TW và Ch th s 39/CT-TW c a B Chính tr v công tác thi ua khen thư ng và Lu t thi ua khen thư ng, th c hi n y các yêu c u c a B nêu trong K ho ch s 1257/BTP-TP ngày 20 tháng 08 năm
  2. 2004 v phát ng phong trào thi ua sâu r ng trong toàn ngành, t ch c H i ngh i n hình tiên ti n, ti n t i i h i thi ua ngành Tư pháp l n th 2 vào tháng 08 năm 2005 và i h i thi ua toàn qu c l n th VII. 4. T ch c t t các ho t ng hư ng t i k ni m 60 năm Ngày truy n th ng c a ngành Tư pháp ã ra trong K ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 477/Q -BTP ngày 30 tháng 08 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp, m b o có hi u qu , thi t th c, ti t ki m. Trong ó t p trung vào các ho t ng: Tìm hi u tư tư ng H Chí Minh trong xây d ng và phát tri n ngành Tư pháp, t ng k t các lu n i m khoa h c v xây d ng và hoàn thi n t ch c, ho t ng c a ngành Tư pháp trong i u ki n xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nghiên c u và biên so n l ch s 60 năm ngành Tư pháp; biên so n và xu t b n m t s n phNm gi i thi u v ngành Tư pháp, sưu t m và trưng bày các tư li u, hi n v t l ch s , hình nh ho t ng c a ngành Tư pháp, t ch c các ho t ng "Tìm v c i ngu n", t ch c cu c thi vi t v con ngư i và ho t ng tư pháp, xu t b n n phNm v gương ngư i t t vi c t t c a ngành; t ch c L báo công c a ngành Tư pháp trư c Lăng Ch t ch H Chí Minh; L k ni m 60 năm Ngày truy n th ng ngành Tư pháp, H i thi hòa gi i viên gi i toàn qu c l n th 2. Th trư ng các ơn v thu c B , các t ch c pháp ch B , gnành, Giám c các S Tư pháp c n bám sát m c tiêu, yêu c u, vi c phân công th c hi n các ho t ng ra trong k ho ch và s ch o c a Ban ch o t ch c k ni m tri n khai có hi u qu các nhi m v và ph n vi c ư c giao, c bi t là thông qua các ho t ng phát huy truy n th ng c a ngành, nâng cao ni m t hào, ph n kh i, khơi d y n i l c và ý chí ph n u vươn lên c a cán b , công ch c, viên ch c toàn ngành. 5. Các ơn v thu c B , t ch c pháp ch B , ngành, các S Tư pháp ch ng, sáng t o t ch c tri n khai th c hi n Ch th . Các cơ quan tư pháp a phương, t ch c pháp ch B , ngành c n báo cáo v i c p y ng và chính quy n cùng c p quan tâm lãnh o, ch o, t o i u ki n t ch c tri n khai th c hi n v i yêu c u thi t th c, hi u qu , t o ư c ng l c thúc Ny vi c hoàn thành t t ch c năng, nhi m v c a ngành Tư pháp. Ban ch o t ch c k ni m 60 năm Ngày truy n th ng ngành Tư pháp và Văn phòng B Tư pháp có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Ch th này./. B TRƯ NG B TƯ PHÁP Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản