Chỉ thị số 02/2004/CT-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2004/CT-UB về việc phát động phong trào "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thân và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2004/CT-UB Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2004 CH TH V VI C PHÁT NG PHONG TRÀO "T T TR NG CÂY" XUÂN GIÁP THÂN VÀ T CH C TH C HI N K HO CH S N XU T V XUÂN NĂM 2004 . Th c hi n Ch th s 12/2003/CT-TTg ngày 16.5.2003 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v và phát tri n r ng, Chương trình s 12-CTr/TU ngày 05.11.2001 c a Thành u v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hóa nông thôn giai o n 2001 - 2005, ng th i phát huy k t qu s n xu t nông, lâm nghi p và phát tri n nông thôn trong năm 2003, UBND Thành ph phát ng phong trào "T t tr ng cây" Xuân Giáp Thân và t ch c th c hi n k ho ch s n xu t v Xuân năm 2004, v i m c tiêu: "Tr ng nâng c p, c i t o 420 ha r ng t p trung, tr ng m i 150.000 cây xanh phân tán các lo i, 9.600 g c tre ch n sóng b o v ê và m b o th c hi n ch tiêu phát tri n kinh t nông nghi p tăng 3,5%/năm". th c hi n có hi u qu m c tiêu trên, UBND Thành ph yêu c u các ngành, các c p th c hi n t t các nhi m v sau: 1/. S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính và các ngành liên quan: - Hư ng d n UBND các qu n, huy n t ch c L phát ng phong trào "T t tr ng cây" Xuân Giáp Thân và t ch c th c hi n k ho ch s n xu t v Xuân năm 2004 t i a phương. Ch o các ơn v thu c ngành chu n b v t tư, cây gi ng và hư ng d n k thu t các a phương th c hi n k ho ch s n xu t nông nghi p năm 2004 ngay t nh ng ngày u năm. T ng h p tình hình, báo cáo k t qu th c hi n và khó khăn vư ng m c v UBND Thành ph , B Nông nghi p và PTNT. - Ph i h p v i S Giáo d c ào t o ch o các Trư ng h c ph thông ch ng tuyên truy n, gíáo d c h c sinh nh n th c úng v l i ích c a vi c tr ng cây xanh và b o v môi trư ng sinh thái. Ph i h p v i các oàn th , cơ quan, ơn v liên quan th c hi n t t k ho ch tr ng, chăm sóc, b o v cây xanh và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Ph i h p v i S Giao thông công chính ch o các ơn v ch c năng chuyên môn chu n b cây gi ng và t ch c tr ng, chăm sóc cây xanh theo quy ho ch ô th . Tăng cư ng công tác qu n lý, b o v cây xanh, kiên quy t ngăn ch n h t c "b cành, hái l c" u xuân.
  2. - Ph i h p v i S Văn hóa Thông tin ch ng hư ng d n các cơ quan thông tin i chúng tích c c tuyên truy n v l i ích c a vi c tr ng cây xanh, tr ng r ng i v i i s ng xã h i và b o v môi trư ng c nh quan Th ô. 2/. UBND các qu n, huy n ch ng ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành liên quan: - L p phương án, t ch c L phát ng phong trào "T t tr ng cây" Xuân Giáp Thân và th c hi n k ho ch s n xu t v Xuân năm 2004 t i a phương theo hư ng d n c a S Nông nghi p và PTNT. - Ph i h p v i UBMT T qu c, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i tuyên truy n cho nhân dân a phương nh n th c úng v l i ích tr ng cây, tr ng r ng trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i và b o v môi trư ng. ng viên toàn dân tham gia tr ng, chăm sóc và b o v r ng, cây xanh theo phương châm: "Tr ng cây nào, s ng t t cây y". Ch o UBND các phư ng, xã, th tr n l p k ho ch giao các t ch c, cá nhân qu n lý, chăm sóc s cây ã tr ng, nh kỳ ki m tra, khen thư ng các trư ng h p làm t t và x lý nghiêm minh các trư ng h p vô trách nhi m ho c c ý phá h i r ng, cây xanh môi trư ng. 3/. UBND huy n Sóc Sơn ph i h p v i Chi c c Ki m lâm và các ngành liên quan: ch o các cơ quan ch c năng thu c huy n t ch c th c hi n có hi u qu các bi n pháp v b o v , phát tri n và phòng cháy, ch a cháy r ng trên a bàn. Ki m tra, ôn c các "ch r ng" chu n b t t l c lư ng và phương ti n ch ng phòng cháy và ch a cháy r ng khi có s c cháy r ng x y ra 4/. ngh Ban Tuyên giáo Thành u ch o công tác tuyên truy n v vi c tr ng cây xanh, phòng cháy r ng và th c hi n k ho ch s n xu t v Xuân năm 2004. ng viên các oàn th , các t ch c xã h i, các cơ quan TW trên a bàn Hà N i tích c c hư ng ng phong trào "T t tr ng cây" Xuân Giáp Thân do UBND Thành ph phát ng, góp ph n b o v môi trư ng c nh quan Th ô. UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành ch ng ph i h p v i các oàn th , các t ch c xã h i th c hi n có hi u qu các nhi m v trên, m u là t ch c t t "T t tr ng cây" Xuân Giáp Thân và k ho ch s n xu t v Xuân năm 2004 t hi u qu thi t th c, khuy n khích ng viên toàn dân tích c c tham gia phong trào tr ng cây gây r ng và ch ng phòng cháy, ch a cháy r ng trên a bàn Th ô./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản