Chỉ thị số 12/2005/CT-BGD&ĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
8
download

Chỉ thị số 12/2005/CT-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/2005/CT-BGD&ĐT về việc tăng c­ường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/2005/CT-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 12/2005/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NHẰM HƯỞNG ỨNG "NĂM QUỐC TẾ VỀ THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - 2005" CỦA LIÊN HIỆP QUỐC Trong những năm qua, công tác giáo dục thể chất và phong trào thể thao đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhà giáo, sinh viên, học sinh và cán bộ công nhân viên chức trong ngành giáo dục. Đặc biệt là từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 23/10/2002 về việc phát triển thể dục thể thao đến năm 2010, các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thể thao và công tác giáo dục thể chất. Phong trào thể dục thể thao trong trường học đã có bước phát triển tốt. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và giáo viên thể dục thể thao trong các nhà trường đã được tăng c- ường, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ thể thao và giáo dục thể chất bước đầu được chú trọng. Tuy vậy, phong trào thể thao phát triển chưa đều, nhận thức về giáo dục thể chất còn hạn chế, trong hoạt động thể thao còn có những biểu hiện tiêu nhưng vẫn còn thiếu và lạc hậu. Hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc là một việc làm cần thiết để tăng cường giáo dục thể chất, đẩy mạnh phong trào thể thao nhằm thực hiện giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường sức khỏe con người, phát triển xã hội và gìn giữ hòa bình. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005", tổ chức các hoạt động thể thao cho cán bộ công nhân viên chức, nhà giáo học sinh, sinh viên và thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 1. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thể chất và công tác thể thao, đặc biệt là Pháp lệnh Thể thao, Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010, Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Quy chế Giáo dục thể chất và Y tế trường học (ban hành theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001).
  2. 2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và tuyên truyền rộng rãi mục đích, tác dụng của các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức trong ngành, nhà giáo, sinh viên và học sinh trong mỗi nhà trường về công tác thể thao và giáo dục thể chất. 3. Các địa phương và cơ sở giáo dục phải xây dựng chương trình kế hoạch đẩy mạnh giáo dục thể chất và phát triển thể thao đối với cán bộ công nhân viên chức, nhà giáo, sinh viên, học sinh của đơn vị. 4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc dạy và học nội khóa môn thể dục, theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các bậc học, cấp học và trình độ đào tạo. 5. Tăng cường các hoạt động thể thao ngoại khóa, đổi mới nội dung cải tiến các hình thức hoạt động, thi đấu và luyện tập thể dục thể thao hàng ngày theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 6. Nhân rộng các điển hình trường, lớp tiên tiến về thể thao và công tác giáo dục thể chất. 7. Từng bước tăng cờng đội ngũ giảng viên, giáo viên thể dục thể thao trong trường học, có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, nhà tập, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả việc dạy và học môn thể dục, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thể thao và giáo dục thể chất. 8. Có biện pháp kiểm tra ngăn ngừa và đấu tranh khắc phục những nhận thức không đúng và loại bỏ những tiêu cực trong hoạt động thể thao. 9. Thực hiện đánh giá, tổng kết, báo cáo biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào tập luyện thể thao và giáo dục thể chất. 10. Vụ Công tác học sinh, sinh viên, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các ông, bà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào: tạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể thiết thực để tổ chức thực hiện và làm cho nội dung của Chỉ thị này được quán triệt đến tất cả các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục để thực hiện./. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  3. Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản