Chỉ thị số 13-CT/TW

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 13-CT/TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13-CT/TW về việc lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ V do Ban Bí thư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13-CT/TW

  1. BAN BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ----- ------- Số: 13-CT/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ V Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, nông dân cả nước, trong đó Hội Nông dân Việt Nam giữ vai trò nòng cốt đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, liên tục với mức tăng trưởng khá, đời sống của đại bộ phận nông dân được cải thiện, tình hình chính trị - xã hội ở nông thôn ổn định. Công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân cả nước đạt được nhiều thành tích, đã không ngừng đoàn kết, tập hợp, thu hút, phát triển hội viên mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, nhất là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống ngày càng phát triển. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia công tác hoà giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nông dân đã có tác dụng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn nông thôn. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là sau khi nước ta trở thành thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức và hoạt động của Hội còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới, nhằm phát huy vai trò "trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chính sau đây : 1- Chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình : Xây dựng báo cáo tổng kết theo yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là những nội dung liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể của cán bộ, hội viên nông dân để đánh giá đúng thực trạng công tác hội và phong trào nông dân, làm rõ những thành tích
  2. nổi bật, những việc chưa làm được, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện cho nhiệm kỳ sau, đưa phong trào nông dân tiến lên một bước mới, tích cực góp phần vào nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức các cấp hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Trong quá trình lãnh đạo đại hội các cấp Hội Nông dân Việt Nam, các cấp uỷ đảng cần kết hợp sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 để chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của hội nông dân cho sát hợp thời kỳ phát triển mới. 2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng trong việc lựa chọn giới thiệu nhân sự ban chấp hành mới của hội theo tinh thần đổi mới, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển. Cấp uỷ cùng cấp cần phân công, giới thiệu cấp uỷ viên để đại hội bầu vào ban chấp hành và giữ chức danh chủ chốt của hội. 3- Việc tổ chức đại hội phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Thời gian đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, thị và cấp tỉnh, thành phố tiến hành từ quý II- 2007 đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V vào cuối quý IV- 2008. 4- Các cấp uỷ đảng chỉ đạo các cơ quan chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể có liên quan ở Trung ương và địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tốt Đại hội. 5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. TM. BAN BÍ THƯ Trương Tấn Sang
Đồng bộ tài khoản