Chỉ thị số 144-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 144-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 144-CT về tổ chức phong trào thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa năm 1983 và 3 năm 1983-1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 144-CT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 144-CT Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 1983 CH THN V T CH C PHONG TRÀO THI UA YÊU NƯ C XÃ H I CH NGHĨA NĂM 1983 VÀ 3 NĂM 1983-1985. Hai năm qua, phong trào thi ua yêu nư c xã h i ch nghĩa h u kh p các ngành, các a phương , các cơ s , ã góp ph n hoàn thành th ng l i nhi u ch tiêu k ho ch Nhà nư c , thu h p d n khó khăn, m ra tri n v ng sáng s a hơn v kinh t , xã h i trong nh ng năm t i. Nhi u nhân t tích c c, nhi u i n hình tiên ti n m i xu t hi n trong ó có nhi u t nh, qu n, huy n, nhà máy, công trư ng , h p tác xã v.v.... Chuy n bi n trư c u ó c a phong trào thi ua r t có ý nghĩa . Nhi u ngành và a phương ã l y phong trào thi ua Ny m nh s n xu t và công tác , kh c ph c khó khăn, c i ti n qu n lý, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n phNm, hoàn thành nhi u m c tiêu kinh t xã h i, làm t t nghĩa v i v i Nhà nư c, u tranh ch ng tiêu c c có k t qu . Tuy v y, phong trào chưa u. V n còn nh ng a phương, ngành và cơ s , chưa th y rõ thi ua là phong trào cách m ng qu n chúng , chưa quan tâm t ch c và ch o. phát huy th ng l i hai năm qua, kh c ph c nh ng thi u sót trong nh n th c và t ch c ch o thi ua, d y lên cao trào qu n chúng c nư c thi ua th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1983, H i ng b trư ng yêu c u Th trư ng các ngành, các c p ph i h p ch t ch v i các oàn th qu n chúng dư i s lãnh o c a c p u ng, t ng k t phong trào thi ua hai năm qua, ki n toàn t ch c ch o làm cho phong trào thi ua năm 1983 và ba năm 1983-1985sau r ng hơn, t hi u qu to l n hơn, th c hi n th ng l i ngh quy t i h i l n th Vi t Nam c a ng. I. NHI M V VÀ N I DUNG THI UA NĂM 1983-1985 th c hi n th ng l i ngh quy t h i ngh Trung ương l n th và ngh quy t c a Qu c h i khoá VII, kỳ h p th 4 ã thông qua v nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1983 và m c ph n u n năm 1985, ph i ng viên toàn dân, toàn quân thi ua yêu nư c xã h i ch nghĩa trong lao ng công tác , h c t p, ph n u v i tinh th n t l c t cư ng, làm ch t p th , phát huy m i ti m năng c a t ng cơ s , t ng a phương, t ng ngành, vư t m i khó khăn , u tranh ch ng m i tiêu c c, làm chuy n bi n m nh hơn n a tình hình kinh t , văn hoá và xã h i c a t nư c, gi i quy t nh ng yêu c u b c thi t c a s n xu t i s ng. Năm 1983 ph i là năm Ny m nh s n xu t, chăm lo n nh i s ng, c i t o xã h i ch nghĩa và c ng c hoàn thi n quan h s n xu t m i, ng d ng r ng rãi ti n b khoa h c và k thu t, t năng su t cao, ch t lư ng t t , ti t ki m nhi u, Ny m nh s n xu t nông nghi p, nh t là lương th c th c phNm s n phNm xu t khNu, làm nhi u m t hàng
  2. thi t y u cho s n xu t và i s ng, hoàn thành m i nghĩa v v i Nhà nư c, l p l i tr t t kinh t và th trư ng, tôn tr ng pháp lu t, gi v ng an ninh chính tr , tr t t xã h i và b o m qu c phòng. 2. hoàn thànnh nhi m v trên, phong trào thi ua hư ng vào nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Hoàn thành nh ng ch tiêu k ho ch Nhà nư c b ng nh ng bi n pháp ng b v i quy t tâm cao c a t t c các t ch c có liên quan. ng th i quy t tâm n nh i s ng c a công nhân , viên ch c và nhân dân lao ng. b) i m i cách qu n lý s n xu t kinh doanh, xoá b l i quan liêu bao c p, thi u trách nhi m. M i ơn v , m i ngành, m i a phương, ph i t ch u trách nhi m trư c Nhà nư c và nhân dân, ph i năng ng sáng t o, làm ăn có hi u qu , hoàn thành m i nghĩa v v i Nhà nư c, coi tr ng l i ích chung, l i ích lâu dài, không i ch ch nguyên t c cơ b n v qu n lý kinh t xã h i ch nghĩa. c) Khuy n khích h p lý hoá s n xu t c i ti n k thu t, c i ti n nghi p v . ng viên ông o qu n chúng tham gia h p lý hoá t ch c lao ng , t ch c s n xu t và công tác, m nh d ng ng d ng thành t u khoa h c k thu t và kinh nghi m tiên ti n tăng năng su t lao ng và nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí v t tư, lao ng, t o ngu n nguyên li u và ph tùng cho s n xu t, b o dư ng t t và s d ng có k t qu cao công thi t b . d) Ny m nh c i t o xã h i ch nghĩa và c ng c hoàn thi n quan h s n xu t m i trong nông, lâm, ngư nghi p, công thương nghi p. c bi t chú tr ng các cơ s kinh t qu c doanh; hoàn thành i u ch nh ru ng t i ôi v i Ny m nh h p tác hoá nông nghi p và c i t o công thương nghi p mi n Nam. e) Các cơ quan qu n lý Nhà nư c thi ua xây d ng và th c hi n ch c trách i sát cơ s , nghiên c u nh ng yêu c u c a s n xu t so n th o k p th i các chính sách ch , ph c vũ s n xu t , ph c v i s ng nhân dân. g) Ny m nh thi ua xây d ng n p s ng m i trong s n xu t và i s ng; tôn tr ng pháp lu t, tôn tr ng tr t t an ninh xã h i, ch ng m i hi n tư ng tiêu c c v kinh t , văn hoá , xã h i; th c hi n sinh có k ho ch. II. BI N PHÁP CH Y U 1. Trên cơ s t ng k t kinh nghi m năm 1982, m i ngành, m i a phương có bi n pháp m r ng phong tr i n kh p các cơ s , ng viên ông o qu n chúng thôn, p, xã và xí nghi p, cơ quan thi ua yêu nư c xã h i ch nghĩa phát huy tinh th n làm ch t p th , xây d ng các m c tiêu, ch tiêu thi ua c th , có sơ k t, t ng k t và khen thư ng, phê bình k p th i. 2. Tăng cư ng lãnh o và c i ti n t ch c giao ư c thi ua gi a các t nh, gi a các huy n, gi a các cơ s . Hàng năm, l a ch n t nh d n u m i khu v c và t nh d n u c nư c, huy n d n u t ng t nh và t ng khu v c.
  3. T ch c giao ư c thi ua gi a các B và các ngành trung ương th c hi n nh ng nhi m v do Nhà nư c giao. Ch n ư c ngành tiêu bi u, nh ng xí nghi p i n hình có cách làm ăn m i, có hi u qu . 3. nh kỳ t ch c h p m t báo công các cơ s 6 tháng m t l n và hàng năm m i cơ s và m i ngư i u ph n kh i th y k t qu ho t ng c a mình, ng th i h c t p l n nhau. Các cơ quan báo chí, thông tin, phát thanh và vô tuy n truy n hình c n liên t c tuyên truy n c ng thi ua, nêu th ng l i hàng ngày, nêu gương ngư i t t, vi c t t k p th i. 4. M i ngành và a phương c n t ng k t kinh nghi m c a các i n hình tiên ti n thành m u m c làm ăn và hư ng d n áp d ng r ng rãi; m i năm ph i có s i n hình tiên ti n nhi u hơn, sáng t o hơn. Coi tr ng hơn n a cu c v n ng ph n u tr thành t p th lao ng xã h i ch nghĩa (t i, phân xư ng, xí nghi p, h p tác xã ...). Ph n u ưa phong trào ti n lên ng u, v ng ch c, nhanh chóng xóa b nh ng cơ s , nh ng t p th , nh ng a phương y u kém. 5. Th c hi n t t vi c khen thư ng thi ua. C n căn c vào k t qu s n xu t và công tác, hi u qu s n xu t kinh doanh, nh t là vi c th c hi n các ch tiêu nghĩa v , khen thư ng úng m c và k p th i. X lý nghiêm kh c nh ng hành ng gian d i trong báo cáo thành tích. Các cơ quan th ng kê ph i b o m nh ng s li u ư c ki m tra cNn th n và chính xác v k t qu thi ua. T nay hàng năm Ban thi ua trung ương cùng các ngành, T ng công oàn Vi t Nam và các oàn th l a ch n nh ng t p th và cá nhân có thành tích c ng hi n xu t s c ngh Nhà nư c t ng danh hi u anh hùng lao ng vào d p 1-5. Năm 1983 s ngh Nhà nư c tuyên dương m t s anh hùng trong d p l Qu c khánh 2-9. 6. T ch c k ni m 35 năm ngày H Ch t ch phát ng phong trào thi ua yêu nư c (6-1948 – 6-1983). Ban thi ua trung ương cùng các oàn th c n t ng k t t t kinh nghi m phong trào thi ua nư c ta. Xu t b n l i nh ng tác phNm c a H Ch t ch và c a Lê-nin v thi ua. Các cơ quan thông tin văn hóa Ny m nh tuyên truy n sâu r ng v m c ích ý nghĩa và nh ng thành tích xu t s c c a các a phương, các ngành, các t p th và cá nhân trong phong trào thi ua. 7. Th trư ng các ngành, các c p chính quy n c n ch o và ph i h p ch t ch v i các oàn th t ch c phong trào thi ua, ki n toàn ngay t ch c chuyên trách thi ua nh ng nơi còn y u. Căn c ch th này, th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng b trư ng, ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương c n có k ho ch th c hi n c th và hàng tháng có báo cáo k t qu ho t ng thi ua cho Thư ng v H i ng b trư ng và Ban thi ua trung ương. Ban thi ua trung ương ôn c và ki m tra vi c thi hành ch th này. K.T. CH TNCH H I NG B TRƯ NG PHÓ CH TNCH
  4. T H u
Đồng bộ tài khoản