Chỉ thị số 17/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 17/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/CT-UB về việc trợ cấp giải quyết khó khăn đời sống cho cán bộ công nhân viên lực lượng võ trang và những người trong diện chánh sách tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 17/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 1987 CH THN V VI C TR C P GI I QUY T KHÓ KHĂN I S NG CHO CBCNV, L C LƯ NG VÕ TRANG VÀ NH NG NGƯ I TRONG DI N CHÁNH SÁCH T I THÀNH PH H CHÍ MINH Ch p hành ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương ng l n th 2 (khóa 6) và ngh quy t c a Thành y Thành ph H Chí Minh v vi c gi i quy t i s ng cho cán b công nhân viên, l c lư ng võ trang và nh ng ngư i trong di n chính sách t i Thành ph H Chí Minh. m t bư c gi m b t tình tr ng quá khó khăn c a s ngư i s ng b ng ng lương. y ban nhân dân thành ph quy t nh tr c p cho cán b công nhân viên ch c, l c lư ng võ trang, và nh ng ngư i trong di n chính sách theo cách th c sau: A. CÁC I TƯ NG TR C P. 1) i v i khu v c s n xu t kinh doanh: a) i v i công nhân viên ch c trong khu v c s n xu t qu c doanh và công tư h p doanh thì tính l i ngay t 1-5-1985. S Lao ng thành ph s hư ng d n các ơn v s n xu t tính úng, tính ph n lao ng s ng vào giá thành s n phNm theo cách tính th ng nh t như quy t nh s 62/Q -UB c a y ban nhân dân thành ph Sau khi áp d ng tính lương m i, S Lao ng thành ph c n giúp các ơn v xem xét l i t ch c lao ng, ti n hành quy t nh m c lao ng, tính ơn giá ti n lương, m b o ti n lương c a ngư i công nhân nh n ư c phù h p v i s lư ng và ch t lư ng lao ng ã b ra. b) i v i cán b công nhân viên các ngành kinh doanh, ti p t c áp d ng các hình th c lương khoán và thư ng theo doanh s có quy i theo giá k ho ch giao u năm, m c khoán ư c tính khác nhau i v i bán buôn, bán l và i v i t ng lo i ngành hàng, m b o s thu nh p c a công nhân viên các ngành này phù h p v i s lư ng và ch t lư ng lao ng b ra, h n ch m c chênh l ch b t h p lý v thu nh p gi a các ngành. Riêng i v i ngành xu t nh p khNu c n s a l i cách tính thư ng (có lo i tr y u t tăng giá).
  2. 2) i v i công nhân viên ch c c a các ngành trung ương óng trên a bàn thành ph thì thành ph s th a thu n v i B Tài chánh gi i quy t th ng nh t cho công nhân viên ch c thu c ngân sách trung ương s ng trên a phương (ngh quy t Trung ương l n th 2), ph n tr c p cho khu v c n y do ngân sách trung ương ài th . 3) i v i l c lư ng Thanh niên xung phong thì chuy n toàn b ho t ng s n xu t sang h ch toán y , các ơn v Thanh niên xung phong ph i t s n xu t c i thi n i s ng. 4) i v i l c lư ng võ trang, công an, thành ph s cùng trung ương có bi n pháp tích c c chăm lo i s ng. V i qu hàng hóa ư c trung ương giao, thành ph dành ưu tiên m b o s lư ng v i ch t lư ng và giao k p th i cho các ơn v . Các cơ quan lao ng qu n, huy n, phư ng, xã có trách nhi m làm úng chính sách h u phương quân i, ph i t o công vi c làm cho anh em b i mãn ngũ. 5) i v i cán b khoa h c k thu t: thành ph khuy n khích và t o i u ki n cán b khoa h c k thu t thâm nh p vào th c ti n s n xu t kinh doanh thành ph b ng nhi u hình th c: - Chuy n d n các cơ s nghiên c u ng d ng và tri n khai k thu t vào liên hi p các xí nghi p ho c liên hi p s n xu t, qua th c ti n năng d n hi u qu các nghiên c u và t ó t o i u ki n c i thi n i s ng cán b khoa h c k thu t. - Khuy n khích vi c ký h p ng nghiên c u ng d ng gi a các cơ s s n xu t kinh doanh v i các vi n nghiên c u ho c các trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p, qua ó trích 1 t l trong hi u qu kinh t c a các công trình nghiên c u thư ng cho cán b nghiên c u tương x ng v i công lao óng góp. - Khuy n khích các cơ s s n xu t kinh doanh m i cán b khoa h c k thu t c ng tác nghiên c u theo ch kiêm nhi m. - Chuy n các ơn v s nghi p có thu sang h ch toán kinh doanh xã h i ch nghĩa, ngân sách thành ph ch còn tr c p cho nh ng i tư ng ph i th c hi n các nhi m v do thành ph giao nhưng chưa g ng ư c v i s n xu t kinh doanh. S Tài chánh, S Lao ng và y ban Khoa h c k thu t thành ph nghiên c u gi i quy t theo hư ng trên. 6) i v i cán b công nhân viên hành chánh s nghi p do qu n, huy n qu n lý k c cán b phư ng, xã, ngân sách qu n, huy n gi i quy t tr c p. 7) i v i cán b , công nhân viên làm công tác qu n lý hành chánh các s , ban, ngành thành ph có nhi u cơ s s n xu t kinh doanh thì s , ban, ngành t gi i quy t ph n tr c p h ng tháng b ng ngu n i u hòa t các ơn v s n xu t kinh doanh tr c thu c óng góp (có thêm ph n do xí nghi p i s ng c a t ng cơ quan óng góp thêm). 8) i v i h c sinh các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng và i h c: thành ph ngh B Tài chánh, B i h c và Trung h c chuyên nghi p nh l i m c h c
  3. b ng, trư ng do c p nào qu n lý thì h c b ng cho h c sinh s do ngân sách c p ó c p phát. Trong tình hình khó khăn hi n nay thành ph s bàn b c v i các t nh tr c p hàng tháng cho con em t nh mình. 9) Ngân sách thành ph ph i tr c p cho các i tư ng còn l i. B. CÁC TÍNH TR C P. Thành ph áp d ng phương th c bù giá và lương như ngh quy t Trung ương 2 ã ra. Cách tính là l y lương cơ b n nhân v i h s trư t giá. t này ch nâng lên bình quân b ng 8 l n lương cơ b n, nhưng b o m m c t i thi u là 3.000 /tháng/ngư i. Riêng i v i giáo viên các trư ng và nhân viên y t các b nh vi n b o m m c t i thi u 4.000 /tháng. Nh ng ơn v , qu n, huy n nào có kh năng tr c p thêm b ng ngu n thu nh p chính áng, h p pháp thì có th nh m c t i thi u cao hơn. Cách tính nh m c thu nh p này ư c th c hi n t ngày 1-5-1987. n tháng 8-1987 tùy theo k t qu ngu n thu s xem xét i u ch nh m t bư c n a theo hư ng th c hi n m c thu nh p th c t c a tháng 9-1985 và gi m bình quân khuy n khích tăng năng su t và ch t lư ng lao ng C. NGU N THU Giao ch S Tài chánh thành ph nghiên c u xu t v i y ban nhân dân thành ph ban hành văn b n v k ho ch thu và t o thêm ngu n thu (ch y u t phát tri n s n xu t) tăng ngân sách, y ban nhân dân thành ph s phân ch tiêu thu cho các ngành, cơ s th c hi n s thu thêm. T nay, ngoài các kho n thu ã có quy nh (như ti n b o tr , h c ư ng, phí các b nh vi n v.v…) các ngành các c p không ư c thu kho n nào khác. D. T CH C TH C HI N 1) V i tinh th n trách nhi m y , qu n y và y ban nhân dân các qu n, huy n tìm m i bi n pháp lo qu tr c p hàng tháng cho cán b hành chánh s nghi p và các i tư ng trong di n chính sách v i m c t i thi u như trên. N u qu n, huy n nào mà ã c g ng h t m c nhưng v n chưa m c t i thi u thì ngân sách thành ph s xem xét c th tr c p thêm. 2) i v i các s , ban, ngành có ơn v s n xu t kinh doanh ( m c 7 ph n A) thì c n nh m c cơ s óng góp qu tr c p cho b ph n hành chánh s nghi p c a s , ngành. 3) Khuy n khích các cơ quan, ơn v t ch c s n xu t theo ch th c i thi n i s ng cho cán b công nhân viên. ây cũng là bi n pháp gi i quy t lao ng cho s biên ch dôi ra nhưng ph i ho t ng úng n, không ư c ch y theo mua bán. Nh ng xí nghi p i s ng (54) ư c mi n thu 1 năm u và v sau ch n p th môn bài và thu doanh nghi p. gi m c thu nh p th c t c a công nhân viên cán b , ngành thương nghi p xã h i ch nghĩa – trư c h t là S Thương nghi p (các công ty chuyên doanh), h th ng
  4. thương nghi p h p tác xã mua bán, công ty kinh doanh lương th c thành ph t o qu hàng hóa ngày càng nhi u b o m tương i nhu c u sinh ho t c a công nhân viên cán b và nhân dân lao ng thành ph - góp ph n gi m t c tăng giá. 4) Các ơn v hành chánh s nghi p có l p xí nghi p i s ng ã b o m m c thu nh p b ng m c quy nh tr c p như trên thì không nh n ti n tr c p c a ngân sách. N u chưa t m c t i thi u thì ngân sách s c p thêm. 5) Ngân hàng thành ph ph i b o m ti n m t chi tr lương. 6) Các S Lao ng, S Tài chánh, S Giáo d c và Ban Giáo d c chuyên nghi p thành ph tính toán ngu n thu b o tr trư ng h c sát v i t ng i tư ng gia ình h c sinh và nh t l trích l i cho nhà trư ng chi vào vi c s a ch a nh , còn i b ph n s ti n thu ư c n p vào ngân sách gi i quy t i s ng cho giáo viên. nh chính sách thu h c phí i v i h c sinh h c trong và ngoài gi theo t ng c p và t ng ngành, ngh . S Lao ng, S Tài chánh và S Y t - S Thương binh và xã h i xu t m c thu tr phí các b nh vi n, ch m phòng m ch tư và m c thu n p cho nhà nư c (c n rút kinh nghi p vi c thu tr phí b nh viên An Bình). S Tài chánh bàn b c các ngành trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu huy ng qu tr c p chung c a thành ph cho t ng ơn v s n xu t, kinh doanh góp vào k p th i c p cho các i tư ng ư c hư ng. Các ngành ph i có trách nhi m m b o k ho ch s n xu t kinh doanh và n p ngân sách theo k ho ch ư c giao. 7) Ban T ch c chánh quy n thành ph , S Lao ng thành ph và các S , ban, ngành khNn trương xây d ng án ti n hành t ch c l i b máy, tinh gi n biên ch cùng v i vi c khoán qu lương, xây d ng l i quy ch làm vi c cho t ng ơn v , làm cho b máy g n nh hi u qu cao, ki m tra ch t ch và h n ch vi c tuy n d ng biên ch t các a phương khác vào thành ph . Tr c p lương l n n y ch nh m gi i quy t m t ph n khó khăn i s ng c a công nhân viên ch c và là n l c l n c a thành ph trư c nh ng khó khăn chung c a t nư c. Trong vi c nh m c tr c p còn có ch b t h p lý. Vì v y, các cơ quan ơn v , công oàn và oàn thanh niên các c p c n gi i thích sau r ng cho m i ngư i hi u rõ s n sàng ch u ng gian kh ph n u vư t khó khăn hoàn thành nhi m v d n d n ưa n n kinh t phát tri n như ngh quy t i h i 6 ã v ch ra. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT/CH TNCH PHÓ CH TNCH
  5. Lê Kh c Bình
Đồng bộ tài khoản