Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách giải quyết tình trạng lợi dụng thương, bệnh binh, người tàn tật vận chuyển, buôn bán hành lậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH GI I QUY T TÌNH TR NG L I D NG THƯƠNG, B NH BINH, NGƯ I TÀN T T V N CHUY N, BUÔN BÁN HÀNG L U Trong nh ng năm qua th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph các B , ngành, a phương ã có nhi u ch trương, bi n pháp tích c c nh m u tranh, ngăn ch n n n buôn l u, gian l n thương m i và hàng gi , bư c u ã thu ư c nh ng k t qu quan tr ng, góp ph n b o v s n xu t, tr t t an toàn xã h i, quy n l i c a ngư i tiêu dùng. Tuy nhiên, th i gian g n ây t i m t s t nh phía B c như: B c Ninh, B c Giang, Hà N i, H i Phòng, Qu ng Ninh... xu t hi n tình tr ng các ch u n u l i d ng thương, b nh binh, ngư i tàn t t v n chuy n m t kh i lư ng l n hàng nh p l u m t cách công khai v Hà N i ho c i các a phương khác. Vi c làm trên ã h n ch kh năng ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng ch c năng, làm cho tình hình buôn bán, v n chuy n hàng l u v n ã ph c t p càng tr nên ph c t p hơn, n nay v n chưa có bi n pháp ngăn ch n h u hi u. Nguyên nhân c a tình tr ng trên là: - Công tác tuyên truy n v n ng thuy t ph c nhân dân, nh t là thương, b nh binh, ngư i tàn t t không tham gia buôn l u ho c ti p tay cho buôn l u còn y u, chưa làm thư ng xuyên; tác d ng r t h n ch . - Các ngành, các c p chính quy n t xã n t nh chưa làm t t công tác ki m tra, ngăn ch n, nh t là khi các i tư ng buôn l u l i d ng thương, b nh binh, ngư i tàn t t công khai v n chuy n hàng l u, chưa k p th i huy ng các l c lư ng ki m tra, x lý ho c n u x lý thì thi u kiên quy t, không tri t . -M ts a bàn giáp ranh gi a các a phương, các l c lư ng ch c năng qu n lý chưa ch t ch , chưa ph i h p ch t ch , còn các ch u n u l i d ng làm nơi ch a ch p và phát lu ng hàng nh p l u i các nơi tiêu th . kh c ph c nh ng thi u sót, y u kém và gi i quy t d t i m tình tr ng l i d ng thương, b nh binh, ngư i tàn t t v n chuy n hàng l u trên, phòng ng a các hi n tư ng tiêu c c ho c b l i d ng khác có th x y ra, Th tư ng Chính ph ch th : Th trư ng các B , ngành, Ch t ch U
  2. ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nghiêm túc th c hi n m t s vi c c th sau: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph . - Tranh th s ng tình, ng h c a M t tr n T qu c Vi t Nam, H i C u chi n binh và các oàn th qu n chúng, ng th i thông qua các phương ti n thông tin i chúng và b ng nhi u hình th c khác nhau tuyên truy n, v n ng sâu r ng thương, b nh binh, ngư i tàn t t không tham gia buôn l u ho c ti p tay cho buôn l u. - Ch o các c p chính quy n th c hi n nghiêm trách nhi m qu n lý nhà nư c c a mình. Ch t ch U ban nhân dân các c p t xã, phư ng ch u trách nhi m trư c c p trên tr c ti p n u thương, b nh binh, ngư i tàn t t trên a bàn tham gia buôn l u ho c ti p tay cho buôn l u. Yêu c u U ban nhân dân các xã, phư ng n m v ng tình hình thương, b nh binh trên a bàn ã ho c ang tham gia v n chuy n, tàng tr , buôn bán hàng nh p l u, có bi n pháp thi t th c giúp và v n ng nhân dân cùng giúp thương, b nh binh, ngư i tàn t t nói chung, c bi t i v i nh ng thương, b nh binh, ngư i tàn t t có hoàn c nh c bi t khó khăn phát tri n kinh t , n nh cu c s ng; d a vào các t ch c, oàn th phát ng nhân dân cùng thương, b nh binh ký cam k t không buôn l u và ti p tay cho buôn l u ho c không tái ph m i v i các i tư ng ã vi ph m pháp lu t; v n ng nh ng thương, b nh binh t t, i n hình tham gia u tranh v i các i tư ng vi ph m. 2. Các cơ quan thông tin báo chí, ài phát thanh, truy n hình tăng thêm dung lư ng, nh ng trang, m c v v n này, nêu b t nh ng gương i n hình, nh ng vi c làm t t c a thương, b nh binh, ngư i tàn t t vư t khó, làm gi u chính áng; ng th i, nêu c nh ng vi c làm chưa t t, vi ph m pháp lu t c a s ít cá nhân thương, b nh binh, ngư i tàn t t giáo d c, phòng ng a. 3. B Công an ch o l c lư ng công an các c p ch trì cùng l c lư ng qu n lý th trư ng và các l c lư ng ch c năng khác hình thành các t ch c l c lư ng m nh, ánh trúng vào các ch u n u, các ư ng dây, nhóm buôn l u nh ng a bàn phát lu ng và nơi tàng tr hàng l u, không b n buôn l u l i d ng thương, b nh binh và ngư i tàn t t v n chuy n, ch a ch p hàng l u. T p trung ki m tra, x lý nghiêm, kiên quy t các i tư ng gi danh thương, b nh binh s d ng phương ti n t ch tham gia v n chuy n hàng l u. Phân bi t rõ ch u n u, lo i lái xe, áp t i là thương, b nh binh, v n chuy n thuê cho ch hàng phân hóa u tranh, khai thác, x lý nghiêm minh, úng pháp lu t. Thông báo cho chính quy n a phương nơi các i tư ng vi ph m ang cư trú ph i h p qu n lý và giáo d c. 4. B Qu c phòng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, ch o l c lư ng ki m soát quân s , các S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p và h tr các l c lư ng ch c năng trong vi c ki m tra, x lý các i tư ng là thương, b nh binh, ngư i tàn t t vi ph m pháp lu t, v n chuy n, buôn bán hàng nh p l u. Xem xét vi c t m th i thu th ho c tư c danh hi u thương binh i v i cá nhân tái ph m nhi u l n ho c vi ph m nghiêm tr ng. 5. Ban Ch o 127 Trung ương t ch c vi c ph i h p gi a các a phương và các l c lư ng h u quan t i các a bàn giáp ranh gi a các t nh.
  3. 6. B Thương m i có trách nhi m theo dõi, ôn c, t ng h p tình hình th c hi n báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch trì, ph i h p v i các B : Công an, Qu c phòng, Lao ng - Thương binh và Xã h i, các t ch c chính tr - xã h i, U ban nhân dân các t nh, thành ph nêu trên t ch c tri n khai nh ng bi n pháp ng b ; tích c c h tr các l c lư ng ch c năng t ch c th c hi n t t Ch th này. 7. Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo . Vũ Khoan ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản