Chỉ thị số 2484/CT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 2484/CT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2484/CT-BGDĐT về việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 2484/CT-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2484/CT-BGDĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN có Chỉ thị số 27-CT/TW về lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Trước đó ngày 10 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009; ngày 10 tháng 10 năm 2008 Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương ra Quyết định số 09/QĐ-BCĐTW về ban hành “Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009”. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010 và hoạch định chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 2010 – 2020; đồng thời, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Ngành giáo dục và đào tạo với đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên đông đảo đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc Tổng điều tra này. Để góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên cả nước có kế hoạch tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở tại gia đình, nhà trường và địa phương với các nội dung sau đây: 1. Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp điều tra dân số và nhà ở. 2. Tổ chức các hình thức mít tinh, cổ động, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, giải thích rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Giáo dục học sinh, sinh viên tích cực tham gia, làm tốt nhiệm vụ của mình trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở, làm nòng cốt trong gia đình và giúp đỡ những người xung quanh nơi cư trú kê khai đầy đủ, chính xác những thông tin theo biểu mẫu điều tra. 3. Huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên để hỗ trợ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của địa phương, tham gia các tổ, nhóm điều tra tại địa bàn nơi cư trú. Căn cứ Chỉ thị này, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của ngành, địa phương, góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà năm 2009.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Phó TTg TT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Ban chỉ đạo TĐTDS và nhà ở TW; (để p/h) Bành Tiến Long - UBND các tỉnh, thành phố; (để p/h); - Các Đại học, Học viện, viện, trường ĐH, CĐ, TCCN (để triển khai t/h); - Các đơn vị thuộc CQ Bộ (để thực hiện); - Lưu: VT, HC.
Đồng bộ tài khoản