Chỉ thị số 253-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 253-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 253-TTg về việc tiếp tục cuộc tổng điều tra dân số cả nước năm 1979 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 253-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c L p – T Do – H nh Phúc ******* ******* S : 253-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 1979 CH THN V VI C TI P T C CU C T NG I U TRA DÂN S C NƯ C NĂM 1979 Tình hình bi n ng v dân cư gi a các vùng có chi n s các t nh biên gi i phía B c (gi a quý I năm 1979) n nay ang i d n vào n nh. áp ng nhu c u c a công tác xây d ng k ho ch dài h n, tăng cư ng các m t công tác qu n lý c a Nhà nư c và c ng c qu c phòng, Th tư ng Chính ph quy t nh ti p t c ti n hành vi c chuNn b cho cu c t ng i u tra dân s c nư c năm 1979 và th i i m c a cu c t ng i u tra này là 0 gi ngày 01 tháng 10 năm 1979. b o m cho cu c t ng i u tra dân s l n này thu ư c k t qu t t, áp ng y các m c tiêu cơ b n ã ư c ra t i quy t nh s 183-CP ngày 20-7-1978 c a H i ng Chính ph và ch th s 64-CT/TƯ ngày 22-01-1979 c a Ban bí thư trung ương ng, các c p, các ngành ph i khNn trương th c hi n t t các công vi c sau ây: 1. Ban ch o t ng i u tra dân s trung ương ph i có k ho ch hư ng d n b sung cho các a phương và các ngành có k ho ch i u tra riêng hoàn thành t t các công vi c chuNn b . Các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i g p rút ki n toàn các ban ch o t ng i u tra dân s các c p t t nh n xã; ôn c các c p, các ngành ti p t c hoàn thành nhanh, g n, t t m i m t công tác chuNn b cho cu c t ng i u tra dân s theo s hư ng d n c a Ban ch o t ng i u tra dân s trung ương. y ban nhân dân các t nh, thành ph c n có k ho ch k t h p ch t ch công tác t ng i u tra dân s v i các công tác khác a phương (s n xu t v mùa; phòng ch ng l t bão; xây d ng k ho ch năm 1980; ph c v chi n u và chuNn b s n sàng chi n u,v.v…) v a b o m th c hi n úng kỳ h n cu c t ng i u tra dân s , v a hoàn thành t t các nhi m v công tác khác c a a phương. 2. Các B , ngành có liên quan trung ương ph i tích c c khNn trương gi i quy t m i yêu c u c n thi t thu c trách nhi m c a ngành mình cho công tác t ng i u tra dân s theo ch th s 379-TTg ngày 21-07-1978 c a Th tư ng Chính ph . KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG
  2. Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản