Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg về việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2001/CT-TTg Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2001 CH TH V VI C TI P T C T O MÔI TRƯ NG KINH DOANH THU N L I CHO DOANH NGHI P G n 2 năm qua, k t khi Lu t Doanh nghi p có hi u l c thi hành, môi trư ng s n xu t kinh doanh đã đư c c i thi n đáng k . Chính ph đã ti n hành m t bư c c i cách hành chính, nh t là trong lĩnh v c đăng ký kinh doanh, th t c h i quan; đã bãi b nhi u gi y phép c n tr ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; ban hành các cơ ch chính sách khuy n khích đ u tư, đ y m nh xu t kh u, hoàn thi n cơ ch tín d ng, chính sách thu ... t o đi u ki n thu n l i cho vi c đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh c a m i thành ph n kinh t . Tuy nhiên, các chính sách ban hành còn chưa đ ng b , đôi lúc chưa có s th ng nh t gi a các cơ quan gây khó khăn cho ho t đ ng c a doanh nghi p. Trong th c hi n, có nơi, có lúc chưa thi hành đúng quy đ nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t nên gây ra nh ng th c m c, khi u ki n, th m chí có nh ng v vi c kéo dài làm nh hư ng đ n công tác qu n lý nhà nư c, k t qu s n xu t kinh doanh và uy tín c a doanh nghi p. Nh m ti p t c tháo g khó khăn, t o đi u ki n thu n l i đ các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t phát tri n s n xu t kinh doanh theo tinh th n Ngh quy t Đ i h i IX c a Đ ng; góp ph n th c hi n k ho ch năm 2001 và 2002, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B K ho ch và Đ u tư: - Ph i h p v i T công tác thi hành Lu t Doanh nghi p và các B , ngành, các đ a phương ti p t c rà soát nh ng văn b n đã ban hành và trình c p có th m quy n bãi b ho c s a đ i, b sung nh ng văn b n không phù h p v i Lu t Doanh nghi p và gây khó khăn trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ i v i doanh nghi p. - Trong tháng 12 năm 2001, trình Th tư ng Chính ph ban hành Ngh đ nh v x ph t hành chính trong đăng ký kinh doanh. - Tăng cư ng năng l c c a cơ quan đăng ký kinh doanh đ a phương. - S m n i m ng thông tin doanh nghi p gi a cơ quan đăng ký kinh doanh các t nh, thành ph v i Trung tâm Thông tin doanh nghi p c a B . 2. B Tài chính:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trư c tháng 3 năm 2002, nghiên c u ban hành b sung danh m c thu chi ti t hàng hoá xu t nh p kh u v i m c thu phù h p. Đ i v i nh ng nguyên li u, ph tùng mà trong nư c chưa s n xu t đư c, ph i nh p kh u mà có t tr ng l n đưa vào s n xu t c n có m c thu phù h p, tránh tình tr ng m c thu nh p kh u c a s n ph m hoàn ch nh l i th p hơn m c thu nh p kh u c a nguyên li u ho c ph tùng l p ráp. - S a đ i cơ ch và th i h n hoàn thu giá tr gia tăng cho doanh nghi p, nh t là đ i v i doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p s n xu t hàng hoá có giá tr th p đ không làm nh hư ng đ n vi c s d ng v n c a doanh nghi p. - Trong quá trình xây d ng đ án s a đ i, b sung m t s lu t thu đ trình Qu c h i c n nghiên c u s a đ i các m c thu giá tr gia tăng cho phù h p v i t ng lo i hàng nh m khuy n khích đ u tư phát tri n s n xu t kinh doanh trong nư c. - Trình Chính ph phương án x lý n khê đ ng trong doanh nghi p. Trư c tháng 3 năm 2002 trình Th tư ng Chính ph đ án thành l p Công ty mua bán n và tài s n c a doanh nghi p nhà nư c. - Trong quý I năm 2002 trình Chính ph cơ ch qu n lý tài chính đ i v i doanh nghi p dân doanh, đ c bi t là s a đ i m u báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quy t đ nh s 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 đ v a b o đ m Nhà nư c qu n lý đư c, v a đơn gi n đ doanh nghi p th c hi n. 3. B Thương m i: - Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành liên quan th c hi n các bi n pháp đ y m nh xu t kh u ghi t i Ngh quy t s 12/2001/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v phiên h p thư ng kỳ tháng 10 năm 2001. - Tăng cư ng và c i ti n công tác thông tin th trư ng thương m i, d báo tình hình di n bi n th trư ng và giá c đ giúp doanh nghi p ch đ ng hơn trong s n xu t kinh doanh. - Ch đ o cơ quan qu n lý th trư ng ngăn ch n có hi u qu hơn vi c s n xu t và lưu thông hàng gi , hàng tr n l u thu . - Ph i h p v i T ng c c H i quan rà soát l i văn b n hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 v kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá đ s a đ i, b sung nh ng đi m không th ng nh t. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam nghiên c u cơ ch đơn gi n hoá th t c cho vay đ i v i doanh nghi p dân doanh, nh t là đ i v i doanh nghi p s n xu t hàng xu t kh u đ lo i hình doanh nghi p này có đi u ki n thu n l i ti p c n v i các ngu n v n tín d ng. 5. Trư c tháng 3 năm 2002, Ban T ch c - Cán b Chính ph nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph Quy ch thành l p và ho t đ ng c a các H i ngh nghi p, v i yêu c u H i không nh ng đ i di n cho doanh nghi p mà còn th c hi n đư c vai trò th a thu n, đi u hòa v quy mô s n xu t, giá c , ch t lư ng s n ph m và phân công th trư ng...
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6. B Công an ch đ o các l c lư ng an ninh kinh t , c nh sát kinh t , c nh sát đi u tra ch n ch nh l i công tác ki m tra, đi u tra, không hình s hoá các sai ph m trong giao d ch kinh t . 7. B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c H i quan th hi n b ng văn b n nh ng ý ki n mà đ i di n c a các cơ quan nói trên đã phát bi u t i cu c g p m t c a Th tư ng Chính ph v i doanh nghi p trong hai ngày 13 - 14 tháng 9 năm 2001, k c nh ng ý ki n gi i thích v cơ ch chính sách cũng như ý ki n x lý v vi c cá bi t công b công khai đ các doanh nghi p có cơ s th c hi n. 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 22/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh công tác thanh tra, ki m tra doanh nghi p. 9. Các B , ngành, đ a phương: - Kh n trương rà soát l i nh ng cơ ch , chính sách thu c ch c năng nhi m v qu n lý c a mình liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Theo th m quy n, ch đ ng s a đ i, b sung ho c ban hành cơ ch m i theo hư ng tháo g khó khăn, t o khung pháp lý thu n l i cho doanh nghi p phát tri n s n xu t kinh doanh. Trong quá trình so n th o các cơ ch , chính sách có liên quan đ n ho t đ ng c a doanh nghi p, nh t thi t cơ quan so n th o ph i l y ý ki n tham gia c a doanh nghi p thông qua Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam. - T ch c thư ng kỳ g p g doanh nghi p, đ i tho i bình đ ng, công khai và gi i quy t k p th i các khi u n i c a doanh nghi p theo th m quy n, kh c ph c tình tr ng v vi c khi u n i c a doanh nghi p b đùn đ y qua nhi u cơ quan, kéo dài gây thi t h i cho doanh nghi p. 10. B Tư pháp ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c t t vi c tuyên truy n pháp lu t đ doanh nghi p bi t, hi u và th c hi n. Các B , ngành, đ a phương khi ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t ph i công b công khai trên các phương ti n thông tin đ i chúng đ doanh nghi p có đi u ki n ti p c n. Th trư ng các B , ngành và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph trong vi c ch m tr s a đ i, b sung các cơ ch , chính sách không còn phù h p cũng như vi c ban hành các cơ ch , chính sách trái v i các quy đ nh c a pháp lu t gây c n tr cho phát tri n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đ v vi c khi u n i c a doanh nghi p kéo dài không gi i quy t d t đi m, ho c x lý không đúng pháp lu t. M i t n th t c a doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t do cơ quan nhà nư c gây nên đ u ph i b i thư ng theo pháp lu t. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản